Hilma arkisto

Hilma arkisto (pv, raja)

Ilmoitus puolustus- ja turvallisuusalalla tehdyistä hankintasopimuksista:
Puolustusvoimat : Kehitystukipalvelut puitesopimus

31.01.2017 16:16
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-002412
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 022-038682

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
Virallinen nimi Puolustusvoimat
Postiosoite PL 69
Postinumero 33541
Postitoimipaikka TAMPERE
Maa Suomi
Yhteyspiste(et) Puolustusvoimien Logistiikkalaitos
Puhelin +299800
Sähköpostiosoite purchase4.fdflogcom@mil.fi
Hankintaviranomaisen yleisosoitehttp://puolustusvoimat.fi/etusivu
I.2 Hankintaviranomaisen tyyppi

Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos

I.3 Pääasialliset toimialat

Puolustus

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1 Kuvaus
II.1.1 Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi

Kehitystukipalvelut puitesopimus

II.1.2 Sopimustyyppi sekä toteutus-, toimitus tai suorituspaikka
Hankintalaji Palvelut
II.1.4 Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus

Hankinnan kohteena ovat Puolustusvoimien operatiivisten järjestelmien kehityksen tukipalvelut. Hankittava tukipalvelu on jatkoa alkuperäisen sopimustoimittajan Accenture Oy:n kanssa laaditulle kehitystukipalveluiden puitesopimukselle 4600000555/31.1.2012.

Hankittavilla kehityksen tukipalveluilla turvataan Puolustusvoimien operatiivisten järjestelmien kehittämisen, tuotteistuksen ja palvelutuotannon tukipalveluiden jatkuvuus. Palvelu tuottaa edellä mainittuja tukipalveluita Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen Järjestelmäkeskuksen ja Johtamisjärjestelmäkeskuksen tarpeisiin.

II.1.5 Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Pääkohde
Päänimikkeistö
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.2 Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo
II.2.1 Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo

2200000 EUR

Sisältää arvonlisäveron: Ei

IV kohta: Menettely

IV.1 Menettelyn luonne
IV.1.1 Menettelyn luonne
Suorahankinta
IV.3 Hallinnolliset tiedot
IV.3.2 Samaa hankintasopimusta koskeva yksi tai useampi ilmoitus on julkaistu aiemmin


Suorahankintaa koskeva ilmoitus, Ilmoituksen numero EUVL:ssa:
2016/S 180-324207, 17.9.2016

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus N:o
4600000555
Nimi
Kehitystukipalvelut sopimusmuutos nro 1
V.1 Sopimuksentekopäivä
30.12.2016
V.3 Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty
Virallinen nimi Accenture Oy
Kansallinen henkilötunnus 0718166-8
Postiosoite Porkkalankatu 5
Postinumero 00180
Postitoimipaikka HELSINKI
V.4 Sopimuksen arvoa koskevat tiedot

Alustava arvio sopimuksen kokonaisarvosta: 2200000 EUR

Sisältää arvonlisäveron: Ei

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3 Muutoksenhakumenettelyt

VI.3.1 Muutoksenhakumenettelyistä vastaava elin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4 Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
30.1.2017

Liite D3: Perustelut ilman tarjouskilpailua toteutetun neuvottelumenettelyn valinnalle

Perustelut sopimuksen tekemiselle ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennalta Euroopan unionin virallisessa lehdessä: täytetään liite D3

1) Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennakkoon EUVL:ssä direktiivin 2009/81/EY 28 artiklan mukaisesti

Vain yksi tarjoaja pystyy toimittamaan rakennusurakan/tavarat/palvelut:

  • teknisistä syistä

Kyseessä on hankintaviranomaiselle ennalta arvaamattomista syistä aiheutunut äärimmäinen kiire, jolloin direktiivissä asetettujen tiukkojen edellytysten on täytyttävä: Kyllä

2) Muut perustelut sopimuksen tekemiselle ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennalta EUVL:ssä

Jotta edellä mainittu määräajan lyhennys voidaan hyväksyä, selitetään edellä merkittävien kohtien lisäksi selvästi ja tyhjentävästi, miksi sopimuksen tekeminen ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä on lainmukaista, ja ilmoitetaan kaikissa tapauksissa relevantit tosiseikat ja tarvittaessa direktiivin 2009/81/EY artiklojen mukaiset oikeudelliset päätelmät.:
Hankintamenettelynä on puolustus- ja turvallisuushankintalain 23 §:n 2 momentin tarkoittama suorahankinta lisätilauksissa. Hallituksen esityksen 76/2011 mukaan suorahankinta lisätilauksissa 23 §:n 2 momentin mukaisesti on mahdollista, mikäli hankinnan toteuttaminen on ennalta arvaamattomista syistä osoittautunut välttämättömäksi alkuperäisen palveluhankinnan suorittamiseksi ja, että sitä ei voida teknisistä syistä erottaa pääsopimuksesta ilman huomattavaa haittaa.Lisähankinnan kohteena oleva kehitystukipalveluita koskeva sopimus kilpailutettiin vuoden 2011 aikana. Kehitystukipalvelut kilpailutettiin tukemaan Puolustusvoimien johtamisjärjestelmien kehitysprojekteja kehitys- ja integraatiotukea tarjoamalla ja nämä kyseiset projektit ovat vielä kesken.Puolustusvoimat ei ole kyennyt ottamaan huomioon vuonna 2011 järjestetyn tarjouskilpailun aikana vuonna 2012 julkistettua Puolustusvoimauudistuksen muutoksia eri organisaatioiden välisiin rooleihin ja vastuihin. Nämä muutokset ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat vuonna 2011 kilpailutettuihin kehitystukipalveluihin. Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäalaan liittyvien muiden sopimusten valmistelu vaikuttavat myös kehitystukipalveluiden tuottamiseen. Sopimusten sisältö osaltaan vaikuttaa siihen, mitä tehtäviä kehityksentukipalveluilla aikaisemmasta poiketen tuotetaan. Näiden sopimusten suunnittelu on alkanut vasta vuoden 2011 jälkeen, jolloin kehityksentukipalveluiden kilpailutuksessa ei ole voitu ottaa huomioon edellä mainituista sopimuksista aiheutuvia muutoksia.Kehitystukipalveluita tuottavat sopimustoimittajan resurssit omaavat syvällistä tietoa ja tietämystä Puolustusvoimien operatiivisen johtamisjärjestelmän arkkitehtuurista, konfiguraatiosta ja prosesseista. Ilman lisähankintaa ei edellä mainittua osaamista kyetä säilyttämään Puolustusvoimien käytössä, jolloin aiheutuu huomattavaa vahinkoa Puolustusvoimille ja käynnissä oleville kehitysprojekteille.

Julkaistu:
11.07.2014
Sivun katseluita:
355,404