Hilma arkisto

Hilma arkisto (pv, raja)

Hankintailmoitus puolustus- ja turvallisuusalalla tehdyistä hankintasopimuksista:
Puolustusvoimien logistiikkalaitos : LUOTISUOJALIIVI, 4000000715

08.02.2017 16:16
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-003473
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 028-050804
Osallistumishakemukset 10.3.2017 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Kirsi Pohjola
PL 69
33541
Tampere
Puh. +358299570422

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
Virallinen nimi Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Postiosoite PL 69
Postinumero 33541
Postitoimipaikka Tampere
Maa Suomi
Yhteyspiste(et) Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Vastaanottaja Kirsi Pohjola
Puhelin +358299570422
Sähköpostiosoite purchase3.fdflogcom@mil.fi
Hankintaviranomaisen yleisosoitewww.puolustusvoimat.fi
Osoite, josta saa lisätietoja

Ks. edellä yhteyspiste(et)

Osoite, josta saa eritelmiä ja täydentäviä asiakirjoja (myös kilpailullista neuvottelumenettelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevia asiakirjoja)

Ks. edellä yhteyspiste(et)

Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä

Ks. edellä yhteyspiste(et)

I.2 Hankintaviranomaisen tyyppi

Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisjaostot

I.3 Pääasialliset toimialat

Puolustus

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1 Kuvaus
II.1.1 Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi

LUOTISUOJALIIVI, 4000000715

II.1.2 Sopimustyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Tavarahankinnat
II.1.5 Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus

Modulaarista luotisuojaliiviä, malli M13, käytetään taistelijan henkilökohtaisena suojavarusteena taistelu- ja tiedus-telutehtävissä. Sen tehtävä on suojata rintakehää ja selkää sirpaleilta, luodeilta ja puukon iskuilta. Luotisuojaliivi M13 on kevyt ja yksinkertainen III- ja IV-tason luotilevyjen kantoliivi molle-kiinnityksillä. Liivi mahdollistaa käyttäjälleen hyvän liikkuvuuden keveytensä ansiosta sekä lisää taistelukestoa hyvällä hengittävyydellään. Liivi soveltuu erityisesti kuumissa ja kosteissa olosuhteissa tapahtuviin tehtäviin, joissa on alhainen riskitaso. Luotisuojaliiveissä kannetaan taistelijan henkilökohtaisia varusteita. Liivien modulaarisuus mahdollistaa tehtävätyypin ja tehtävän toteutuksen kannalta tarkoituksenmukaisen suojaustason käyttämisen.

Ballistinen suojaus luotisuojaliivin kaikissa osissa on vähintään luokkaa IIIA (standardin NIJ STD 0101.04 mukaisesti ilmoitettuna), joka tulee saavuttaa pehmeillä suojapaneeleilla. Pistosuojauksen vähimmäisvaatimus pehmeiden paneelien kanssa 15 joulen iskuenergialla on enintään 20 mm läpäisy (standardin HOSBD 39/07/C mukaisesti mitattuna). Luotisuojaliivin tulee kestää AECTP-230 EDITION 1 mukaiset käyttö- ja varastointiolosuhteet alueilla A1, B3 ja C1, jolloin lämpötila-alue on - 32 ºC - + 49 ºC ja ilmankosteusalue 0 % - 88 %.

II.1.6 Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Pääkohde
Päänimikkeistö
Luodinkestävät liivit. (35815100-1)
II.1.8 Sopimus on jaettu osiin
Ei
II.1.9 Eri vaihtoehdot hyväksytään

Ei

II.2 Sopimuksen määrä tai laajuus

II.2.1 Kokonaismäärä tai laajuus

Tuotekoodi, nimike, hankittava määrä

•SUOJALIIVI, 4 000 kpl +/- 30 %

•MODUULI, SUOJALIIVIN ALASUOJA, 4 000 kpl +/- 30 %

Valitulta toimittajalta edellytetään luotisuojaliivin varaosien toimittamista liivin kunnossapidon tarpeisiin. Kunnossapidon arvioitu kustannus on 15 000 EUR - 40 000 EUR/vuosi.

Ennakoitu arvo tai hintahaarukka ilman arvonlisäveroa:

2200000 - 2200000 EUR

II.2.2 Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia

Kyllä

Kyseisten lisähankintamahdollisuuksien kuvaus:

Hankintaan sisällytetään hankintaoptiot vuosille 2018-2020 kattaen molemmat nimikkeet

• vuonna 2018 5 724 kpl

• vuonna 2019 6 885 kpl

• vuonna 2020 6 776 kpl

Hankintaan sisällytetään hankittavien määrien ja optioiden lisäksi lisähankintavaraus, joka on enintään 20 % hankinnan kokonaisarvosta. Lisähankintavaraus on kriisinhallinta- ja kansainvälisten joukkojen sekä Rajavartiolaitoksen varustamista sekä mahdollisia muita toimeksiantoja varten. Mahdollisista lisähankinnoista tehdään erilliset tilaukset. Tarjottujen hintojen tulee koskea myös lisähankintavarausta.

Lisähankintojen alustava aikataulu: 36 kuukautta (sopimuksen tekemisestä)

II.2.3 Tietoa hankinnan jatkamisesta

Tätä sopimusta ei voi jatkaa

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1 Hankintasopimukseen liittyvät ehdot

III.1.1 Vaadittavat vakuudet ja takuut

Puolustusvoimien logistiikkalaitos luovuttaa Toimittajalle pyynnöstä toimituksessa käytettävät lavat ja lavakaulukset. Toimittaja vastaa kaikista lavoihin ja lavakauluksiin liittyvistä kuljetuskuluista. Toimittaja vastaa hallussaan olevista lavoista ja lavakauluksista niiden täydestä arvosta, 176 EUR/lava ja lavakaulus. Mikäli Toimittajan hallussa olevien lavojen ja lavakaulusten yhteenlaskettu arvo ylittää 3 000 EUR, vaaditaan niiden kokonaisarvoa vastaava julkisen rahalaitoksen antama omavelkainen takaus, joka on voimassa 1 kuukauden yli toimitusajan tai vaihtoehtoisesti Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen nimiin tehty pankkitalletus.

III.1.2 Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin

Maksuehtona 30 päivää netto hyväksytyn toimituksen ja laskun jälkeen.

III.2 Osallistumisehdot

III.2.1 Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida:

Ehdokasta ei koske puolustus- ja turvallisuushankintalain 47 §:ssä ilmoitetut poissulkemisperusteet. Hankintayksikön on suljettava ehdokas tarjouskilpailun ulkopuolelle, jos ehdokasta koskevat puolustus- ja turvallisuushankintalain 47 §:ssä ilmoitetut poissulkemisperusteet (Eräisiin rikoksiin syyllistyneiden tarjoajien sulkeminen tarjouskilpailusta).

Ehdokasta ei koske yksikään puolustus- ja turvallisuushankintalain 48 §:ssä tarkoitettu poissulkemisperuste tai ehdokas antaa selvityksen mahdollisista poissulkemisperusteista. Hankintayksikkö voi sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle ehdokkaan, jota koskee hankintalain 48 §:ssä mainitut poissulkemisperusteet.

Ehdokas on rekisteröitynyt kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä.

Alihankkijoiden henkilökohtaista tilannetta koskevat perusteet (jotka voivat aiheuttaa heidän hylkäämisensä), myös ammatti- tai kaupparekistereihin:

Alihankkijaksi katsotaan sellainen taho, joka osallistuu hankintasopimuksessa tarkoitettujen sopimusvelvoitteiden täyttämiseen. Alihankkijaksi katsotaan myös ehdokkaan tytär-ja sisaryhtiöt.

Alihankkijoita koskevat samat ehdot kuin ehdokasta. Ehdokas vastaa alihankkijoidensa toiminnasta kuten omastaan. Hankintayksikkö pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä alihankkijaa, mikäli alihankkijaa koskee jokin puolustus- ja turvallisuushankintalain 47 §:n ja 48 §:n poissulkuperuste.

Hankintayksikkö varaa oikeuden pyytää valitulta toimittajalta alihankkijoista vastaavat selvitykset kuin ehdokkaasta ennen hankintasopimuksen solmimista sekä sopimuskauden aikana.

III.2.2 Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida:

Ehdokkaan taloudelliset edellytykset ovat hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät. Tätä ominaisuutta arvioidaan ehdokkaan vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä, kannattavuudesta ja luottokelpoisuudesta saatujen tietojen perusteella. Ehdokkaan taloudellisten ja rahoituksellisten edellytysten tulee olla hankinnan laajuuteen nähden riittävät.

Ehdokas on suorittanut veronsa, eläkemaksunsa ja muut lakisääteiset maksut.

Mahdolliset vähimmäisvaatimukset:

Ehdokkaan vakavaraisuuden on oltava sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n riskiluokituksessa on 1-4 tai sen katsotaan tilinpäätöstietojen tai muun vastaavan selvityksen mukaan olevan vastaava. Ehdokkaat, joiden riskiluokitus Suomen Asiakastieto Oy:n riskiluokituksessa on 5, suljetaan tarjouskilpailusta.

Vaaditaan todistus verojen maksamisesta sekä

todistus lakisääteisten eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t)

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida:

Ehdokkaalla on riittävä tietämys ja osaaminen ballististen suojaliivien, joissa vähintään IIIA (standardin NIJ STD 0101.04 mukaisesti) suojaustaso on saavutettu pehmeillä suojapaneeleilla, valmistuksesta. Ehdokkaalla tulee olla logistinen osaaminen hoitaa toimitusajan puitteissa materiaalien hankinta, valmistus ja toimitus.

Ehdokkaan toiminnan ja laatujärjestelmän tulee olla vähintään standardin SFS-EN ISO 9001:2008 tai uudemman version vaatimusten mukaista.

III.2.3 Tekninen suorituskyky

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida:

Ehdokkaalla on riittävä tietämys ja osaaminen ballististen suojaliivien, joissa vähintään IIIA (standardin NIJ STD 0101.04 mukaisesti) suojaustaso on saavutettu pehmeillä suojapaneeleilla, valmistuksesta. Ehdokkaalla tulee olla logistinen osaaminen hoitaa toimitusajan puitteissa materiaalien hankinta, valmistus ja toimitus.

Ehdokkaan toiminnan ja laatujärjestelmän tulee olla vähintään standardin SFS-EN ISO 9001:2008 tai uudemman version vaatimusten mukaista.

IV kohta: Menettely

IV.1 Menettelyn luonne
IV.1.1 Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.1.2 Tarjous- tai osallistumispyynnön saavien toimijoiden lukumäärää koskevat rajoitukset

Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Tarjouspyyntö lähetetään kaikille niille Tarjoajille, jotka täyttävät tämän hankintailmoituksen liitteenä olevan "Osallistumishakemuspyynnön" vaatimukset.

Hankintayksiköllä ei ole tarvetta rajoittaa Tarjoajien määrää.

IV.2 Sopimuksentekoperusteet
IV.2.1 Sopimuksentekoperusteet

Alin hinta

IV.3 Hallinnolliset tiedot
IV.3.1 Hankintayksikön asiakirja-aineistolle antama viitenumero

4000000715

IV.3.2 Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus on julkaistu aiemmin
Ei
IV.3.3 Eritelmien ja täydentävien asiakirjojen tai hankekuvauksen saatavuutta koskevat ehdot

Asiakirjojen esittämisen tai asiakirjojen saatavuuden määräaika:

Asiakirjat ovat maksullisia: Ei

IV.3.4 Osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
10.3.2017 klo 12.00
IV.3.6 Kieli (kielet), jo(i)lla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan laatia

suomi (FI)

Muut kielet:

Liitteet ja selvitykset voivat olla joko suomen tai englannin kielellä. Ulkomaisen ehdokkaan on toimitettava vaatimuksissa tarkoitetut tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisterinotteella tai vastaavalla muulla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla kuten antamalla sijoittumismaan lainsäädännön mukainen valaehtoinen tai vakuutuksella vahvistettu ilmoitus. Rekisteriotteet ja todistukset tulee olla käännettyinä suomeksi tai englanniksi virallisesti hyväksytyn kääntäjän toimesta.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1 Kyse on toistuvasta hankinnasta

Ei

VI.4 Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1 Muutoksenhakumenettelyistä vastaava elin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5 Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
8.2.2017

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

/fi/notice/attachment/305389/Luotisuojaliivi+4000000715+osallistumishakemuspyynt%C3%B6.doc

Julkaistu:
11.07.2014
Sivun katseluita:
355,411