Jalkaväkimiinoja korvaavat tykistöasejärjestelmät

miheikki

Greatest Leader
JALKAVÄKIMIINOJEN SUORITUSKYKYÄ KORVAAVAT
TYKISTÖASEJÄRJESTELMÄT
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/74212/SM348.pdf?sequence=1

Pro gradu –tutkielma
2007

Tiivistelmästä:

Tutkimuksen pääkysymys on, miten tykistöasejärjestelmää voidaan käyttää
miinoitteen tehon nostamiseen sekä miinoittamiseen ja mitkä ovat ne
tykistöasejärjestelmän osat, joilla miinoitteen suorituskyky ylläpidetään tai
kehitetään? Tutkimuksen pohjaksi lasketaan tavanomaisen sulutteen teho vihollisen
mekanisoitua komppaniaa vastaan. Saatua tulosta verrataan tykistöasejärjestelmän
tuottamiin tappioihin vastaavaa maalia vastaan sekä arvioidaan, minkälainen
yhteisvaikutus järjestelmillä on. Tutkimuksessa selvitetään tykistöasejärjestelmän
kyky valvontaan ja maalinosoitukseen, tulivaikutukseen erityisesti miinoitteisiin liittyen
sekä kaukomiinoittamiseen.

AVAINSANAT
JALKAVÄKIMIINA, HENKILÖMIINA, SIROTEMIINA, KUORMA-AMMUS,
ERIKOISAMMUKSET, HAKEUTUVAT AMMUKSET, OHJAUTUVAT AMMUKSET,
TÄSMÄAMMUS, TYTÄRAMMUS, RAKETINHEITIN, RAKETTI, MAALINOSOITUS,
SENSORIT, SULUTE
 
Back
Top