Läntinen suunta on keskeinen Venäjälle

Taitolaji

Ylipäällikkö
BAN
Kiianlinna, Forss, Inkinen ja Hult tyrmäävät päivän Hesarissa tyyllikkäästi suuren osan suurlähettiläs René Nybergin ja Örjan Bernerin esittämistä Venäjä-spekulaatioista. Lukemisen arvoinen juttu!


http://www.hs.fi/paivanlehti/15052013/mielipide/L%C3%A4ntinen+suunta+on+keskeinen+Ven%C3%A4j%C3%A4lle/a1368503641764

Varmuuden vuoksi vielä alla!


Läntinen suunta on keskeinen Venäjälle
Lauri Kiianlinna, Stefan Forss, Pertti Inkinen, Heikki Hult

En­ti­nen suur­lä­het­ti­läs René Ny­berg on vii­me ai­koi­na ar­vos­tel­lut maam­me hal­li­tuk­sen Ve­nä­jä-ar­vio­ta (Ka­na­va-leh­ti 6/12 ja 2/13, Ta­lous­sa­no­mat 5. 5.). Kir­joi­tuk­ses­saan ruot­sa­lai­sen kol­le­gan­sa Ör­jan Ber­ne­rin kans­sa (HS Vie­ras­ky­nä 6. 5.) kri­tiik­ki koh­dis­tui myös laa­ti­maam­me Ve­nä­jä-ra­port­tiin.

Ny­ber­gin ja Ber­ne­rin mu­kaan en­sim­mäis­tä ker­taa Ve­nä­jän his­to­rias­sa siel­lä pa­nos­te­taan enem­män si­sä­mi­nis­te­riön jouk­koi­hin ja tur­val­li­suus­pal­ve­lui­hin kuin "pe­rin­tei­seen" puo­lus­tuk­seen. Väi­te yl­lät­tää: "pe­rin­tei­set" puo­lus­tus­me­not ovat kol­min­ker­tai­set mui­den voi­ma­mi­nis­te­riöi­den so­ti­las­me­noi­hin näh­den. Näi­den jouk­ko­jen vah­vis­ta­mi­nen on sil­ti merk­ki sii­tä, et­tä Ve­nä­jän joh­to va­rau­tuu käyt­tä­mään ko­via kei­no­ja maan si­säi­siä ja ul­koi­sia vi­hol­li­sia vas­taan val­tan­sa säi­lyt­tä­mi­sek­si.

Voi­ma­mi­nis­te­riöi­den jou­kot alis­te­taan krii­seis­sä osak­si so­ti­las­pii­rien maa­voi­mia. Nii­den mies­vah­vuus on noin 450 000, mi­kä ylit­tää maa­voi­mien rau­han­ajan vah­vuu­den. Suu­ri osa on maa­voi­mien ta­paan myös tais­te­lu­jouk­ko­ja. So­das­sa ne voi­vat toi­mia val­lat­tu­jen aluei­den mie­hi­tys­jouk­koi­na.

Suur­lä­het­ti­läi­den esit­tä­mä Ve­nä­jän uh­ka­ku­va hei­jas­taa ve­nä­läi­sen pro­fes­so­ri Ser­gei Ka­ra­ga­no­vin aja­tuk­sia. Aja­tuk­set ei­vät vas­taa Ve­nä­jän po­liit­ti­sen ei­vät­kä so­ti­las­joh­don esit­tä­miä uh­kia. Toi­sin kuin suur­lä­het­ti­läät esit­ti­vät, Na­to ja län­ti­nen suun­ta ovat Ve­nä­jäl­le kes­kei­siä.

Yli kol­man­nes ase­voi­mis­ta on Län­ti­sen so­ti­las­pii­rin alueel­la. Uut­ta ka­lus­toa on otet­tu käyt­töön en­nen kaik­kea siel­lä. Län­ti­sen suun­nan pai­no­pis­te on siir­ty­nyt Puo­lan, Ka­li­ning­ra­din, Bal­tian ja poh­jois­ten aluei­den suun­taan.

Ve­nä­jäl­lä tus­kin siir­ry­tään pie­neen am­mat­tiar­mei­jaan, vaik­ka Ka­ra­ga­nov ja Ny­berg ovat niin väit­tä­neet. Ve­nä­jä pi­tää kiin­ni ase­vel­vol­li­suu­des­ta ai­na­kin vie­lä 10–15 vuot­ta. Lii­ke­kan­nal­le­pa­no on tär­keä osa Ve­nä­jän uut­ta sa­lais­ta puo­lus­tus­suun­ni­tel­maa, jo­ta voi­daan pi­tää uu­te­na so­ti­las­dokt­rii­ni­na. Mo­bi­li­saa­tio­ta kos­ke­va la­ki on ol­lut duu­man kä­sit­te­lys­sä.

Ve­nä­jän so­ta­tie­de­aka­te­mian mu­kaan di­vi­sioo­na­or­ga­ni­saa­tio­ta tar­vi­taan eri­tyi­ses­ti Kau­koi­däs­sä. Ar­mei­jan leh­ti Kras­na­ja Zvez­da ker­toi 4. 5. kah­den Mos­ko­van lie­peil­lä ole­van mai­neik­kaan di­vi­sioo­nan (Ta­man ja Kan­te­mi­rov) uu­del­leen pe­rus­ta­mi­ses­ta.

Up­see­ri­kou­lu­tuk­seen ote­taan tä­nä vuon­na 15 000 ka­det­tia. Mää­rä eh­ti las­kea jo 2000:een vuo­des­sa. Re­ser­vi­läis­jou­kot vaa­ti­vat pal­jon up­see­rei­ta. Il­mei­ses­ti Ve­nä­jän ase­voi­mat koos­tu­vat vast­edes py­sy­vän val­miu­den pri­kaa­teis­ta ja lii­ke­kan­nal­le­pa­no­jou­kois­ta. Sen ar­vion esi­tim­me jo syk­syl­lä 2011.

Ve­nä­jän so­ta­teol­li­suu­den ti­la ko­hen­tuu. Se saa jo nyt vien­ti­tu­lo­ja noin kym­me­nen mil­jar­dia eu­roa vuo­des­sa. Li­säk­si si­tä ke­hi­te­tään lä­hi­vuo­si­na yli 73 mil­jar­dil­la eu­rol­la. Pre­si­dent­ti Vla­di­mir Pu­tin on esit­tä­nyt so­ta­teol­li­suu­den ke­hit­tä­mis­tä val­ta­kun­nan teol­li­suu­den ve­tu­rik­si niin kuin Jo­sif Sta­lin 1930-lu­vul­la.

Va­ra­pää­mi­nis­te­ri Dmit­ri Ro­go­zin il­moit­ti vii­me vuo­den toi­mi­tus­ten en­si ker­ran kym­me­neen vuo­teen lä­hes vas­tan­neen ti­lauk­sia. Ul­ko­mai­set kol­le­gam­me ar­vioi­vat, et­tä 70 pro­sent­tia Ve­nä­jän mit­ta­vas­ta va­rus­te­lu­oh­jel­mas­ta voi hy­vin­kin to­teu­tua. Se­kin oli­si jo pal­jon.

Lau­ri Kiian­lin­na
pri­kaa­ti­ken­raa­li (evp.), Mik­ke­li
Ste­fan Forss
do­sent­ti, Es­poo
Pert­ti In­ki­nen
kom­mo­do­ri (evp.), Ke­ra­va
Heik­ki Hult
evers­ti (evp.), Hel­sin­ki
 
Back
Top