MPKY ja vakuutusturva

AKE-ukki

Respected Leader
Kuulin hevosmiesten tietotoimistosta seuraavaa... MPKY:n tilaisuuksissa saavat ampua rk-ammuntoja vain ne henkilöt, joilla on siihen hankitut OMAT VAKUUTUKSET (esim. ampumaharrastusvakuutukset jne). Määräys ei koske VEH- alaisia kursseja. Määräys on kuulemma tullut PV:ltä.

Eipä ole ensimmäinen kerta kun moisia vakuutusaukkoja löytyy mpky:ltä...
 
Koskee puolustusvoimien reserviläisille järjestämiä ampumakilpailuja, joilla ei ole mitään tekemistä MPK:n kanssa
"Ampumakilpailut tulee järjestää seuraavien periaatteiden mukaisesti:
1. Kilpailun järjestäjä on jokin puolustusvoimien hallintoyksikkö.
2. Kilpailun tulee olla itsenäinen reservin koulutukseen kuulumaton puolustusvoimien omistama, toimeenpanema ja johtama tapah-tuma.
3. Kilpailun johtaa tehtävään käsketty puolustusvoimien virassa palveleva ammattisotilas, jolla on voimassaoleva lupa tai oikeus kilpailussa suoritettavan ammunnan johtamiseen
4. Kilpailussa voidaan ampua ainoastaan puolustusvoimien omis-tamilla jalkaväen pienikaliiperisilla aseilla.
5. Kilpailu järjestetään puolustusvoimien ampumaradalla tai harjoi-tusalueella.
6. Kilpailuun osallistuvat varustetaan ammunnan vaatimilla hyväk-sytyillä puolustusvoimien suojavälineillä (kuulonsuojaus, sil-mäsuojaus). Paikalliset olosuhteet huomioon ottaen kilpailijoille voidaan jakaa suojavaatetus.
7. Kilpailussa noudatetaan etukäteen määriteltyjä kirjallisia sääntö-jä. Sääntöinä voidaan pitää myös voimassa olevan ampumaoh-jelmiston mukaisten palvelusammuntojen toteuttamisohjeistoa.
8. Kilpailussa pidetään tuloskirjanpitoa
 Mikäli kilpailun ammunta on ampumaohjelmiston mukainen palvelus- tai kouluammunta sen tulos voidaan merkitä osaksi reserviläisen osaamistietoja asevelvollisrekisterissä.
9. Puolustusvoimien ulkopuoliset tahot eivät ole oikeutettuja peri-mään osallistumis- tai pääsymaksua kilpailuun ilmoittautuneilta.
10. Kilpailussa voidaan käyttää ammunnan johtajina myös niitä re-serviläisiä, joille on myönnetty kouluammunnanjohtamisoikeus, mikäli kilpailun ammunta on ampumaohjelmiston mukainen kou-luammunta. Tällaista tehtävää varten reserviläinen on kutsuttava puolustusvoimien vapaaehtoiseen harjoitukseen tai käskettävä kertausharjoitukseen.
11. Puolustusvoimien ampumaradoilla, harjoitus- tai ampuma-alueilla toteutettavien ampumakilpailujen varotoiminnassa nou-datetaan puolustusvoimien varomääräyksiä, palvelusturvallisuu-desta annettuja ohjeita sekä ampuma- ja harjoitusaluekohtaisia johtosääntöjä.
12. Kilpailun toimeenpanokäskyssä on varattava riittävästi aikaa (minimi 2 viikkoa) ilmoittautumiselle, jotta tarvittaessa henkilöi-den tausta voidaan selvittää.
Mahdollinen muu kuin kilpailupaikalla tapahtuva puolustusvoimien am-pumakilpailuun tähtäävä harjoittelu tai koulutus on toteutettava reservin koulutustapahtumana normin HE136 mukaisesti
3.2 MENETTELYT
Ampumakilpailun järjestämisestä hallintoyksikössä annetaan toimeen-panokäsky, josta edellisten periaatteiden mukaisesti tulee käydä ilmi seuraavat asiat:
1. Kilpailun järjestäjä, kilpailuaika ja kilpailupaikka.
2. Järjestelyorganisaatio, johto ja henkilöstö.
3. Kilpailun säännöt.
 Mitä sääntöjä noudatetaan, kuvaus säännöistä on tehtävä kirjallisena.
4. Varomääräykset, muut noudatettavat määräykset ja varotoimin-ta.
5. Osallistujat ja ilmoittautuminen.
6. Vakuutusturva
 Kilpailuun osallistujilla on oltava voimassa oleva henkilökoh-tainen, tai työnantajan vakuutus, joka kattaa harrastustoimin-nan piirissä ampumavahingot tai hänen on kuuluttava vaihto-ehtoisesti järjestön ryhmävakuutuksen vakuutusturvan piiriin.
 Osallistujien vakuutusturva ei perustu sotilastapaturma-lakiin.
7. Logistiikka, mukaan lukien ensihoito ja evakuointi, voimassa ole-vien varomääräysten mukaisesti.
8. Muut mahdolliset hallintoyksikön ohjeet.

4 OSALLISTUMINEN
Puolustusvoimien ampumakilpailuihin voivat osallistua kaikki kilpailuor-ganisaation hyväksymät yli 18 -vuotiaat henkilöt, joilla on:
1. Voimassa oleva todennettava vakuutusturva esimerkiksi:
 Suomen ampujainliiton kilpailu- tai ampujalisenssi
 Reserviläisten ampumaturvavakuutus http://www.reservilaisliitto.fi/ampumavakuutus
 Reserviläisjärjestön/vast ryhmähenkivakuutukseen perustuva vakuutusturva, joka kattaa ampumavahingot urheilu ja kilpai-lutoiminnassa.
 Muu mahdollinen ampumaurheilun vakuutusturva todenne-taan esittämällä vakuutuskirja ehtoineen (metsästyskortti ja siihen liittyvä vakuutus eivät ole riittäviä).
 Työnantajan vakuutusturva
2. Riittävä, olemassa oleva koulutus ja ampumataito käytettävälle asetyypille, tai sitä vastaavan aseen siviiliversiolle.
 Varusmiespalvelusta suorittamattomien henkilöiden osalta todetaan käytettävän vastaavan asetyypin siviiliversion hal-lussapitoluvalla ja esimerkiksi SRA -ampujan kortilla.
3. Eivät muodosta riskiä tai uhkaa tapahtuman turvallisuudelle ja järjestykselle.
Edellä mainitut seikat (1-2) tulee todentaa ennen kilpailun ammuntavai-heen alkamista. Todentamisessa ja kilpailijoiden hyväksymisessä käy-tetään tämän asiakirjan liitetiedostossa olevaa lomaketta ja vakuutuk-sen maksukuittia. Epäselvissä tapauksissa vakuutusturvan olemassa-olo todennetaan vakuutuskirjalla. Hyväksymispäätös arkistoidaan hal-lintoyksikössä paperiasiakirjana kolmeksi vuodeksi.
Puolustusvoimien ampumakilpailuun voivat osallistua myös ulkomaa-laiset edellä mainittujen ehtojen täyttyessä. Ulkomaisten osallistujien kutsumisessa on noudatettava puolustusvoimien vierailuluvista annet-tua normiohjausta.
Ulkomaisille osallistujille tulee kilpailun järjestävän hallintoyksikön jär-jestää koulutus ammunnassa käytettävälle aseelle ja varo-oppitunti voimassa olevista kilpailussa noudatettavista varomääräyksistä ennen kilpailun ammuntavaiheen alkamista.
Kilpailijoita ei käsketä kertausharjoitukseen tai kutsuta puolustusvoimi-en vapaaehtoiseen harjoitukseen.
"
 

Liitteet

  • HF951.doc
    466.5 KB · Luettu: 1
Luulisi MPKY.n järjestäjänä hankkivan tarvittavan vakuutuksen kurssin ajaksi...
 
AKE-ukki kirjoitti:
Luulisi MPKY.n järjestäjänä hankkivan tarvittavan vakuutuksen kurssin ajaksi...
Niin se pointti tuossa normissa on se että PVn kilpailu ei ole mpkn kurssi. Tällä mahdollistetaan ampumakilpailujen järjestäminen ilman VEH kutsuja
 
Back
Top