MPKY ja vakuutusturva

AKE-ukki

Ylipäällikkö
Kuulin hevosmiesten tietotoimistosta seuraavaa... MPKY:n tilaisuuksissa saavat ampua rk-ammuntoja vain ne henkilöt, joilla on siihen hankitut OMAT VAKUUTUKSET (esim. ampumaharrastusvakuutukset jne). Määräys ei koske VEH- alaisia kursseja. Määräys on kuulemma tullut PV:ltä.

Eipä ole ensimmäinen kerta kun moisia vakuutusaukkoja löytyy mpky:ltä...
 
Koskee puolustusvoimien reserviläisille järjestämiä ampumakilpailuja, joilla ei ole mitään tekemistä MPK:n kanssa
"Ampumakilpailut tulee järjestää seuraavien periaatteiden mukaisesti:
1. Kilpailun järjestäjä on jokin puolustusvoimien hallintoyksikkö.
2. Kilpailun tulee olla itsenäinen reservin koulutukseen kuulumaton puolustusvoimien omistama, toimeenpanema ja johtama tapah-tuma.
3. Kilpailun johtaa tehtävään käsketty puolustusvoimien virassa palveleva ammattisotilas, jolla on voimassaoleva lupa tai oikeus kilpailussa suoritettavan ammunnan johtamiseen
4. Kilpailussa voidaan ampua ainoastaan puolustusvoimien omis-tamilla jalkaväen pienikaliiperisilla aseilla.
5. Kilpailu järjestetään puolustusvoimien ampumaradalla tai harjoi-tusalueella.
6. Kilpailuun osallistuvat varustetaan ammunnan vaatimilla hyväk-sytyillä puolustusvoimien suojavälineillä (kuulonsuojaus, sil-mäsuojaus). Paikalliset olosuhteet huomioon ottaen kilpailijoille voidaan jakaa suojavaatetus.
7. Kilpailussa noudatetaan etukäteen määriteltyjä kirjallisia sääntö-jä. Sääntöinä voidaan pitää myös voimassa olevan ampumaoh-jelmiston mukaisten palvelusammuntojen toteuttamisohjeistoa.
8. Kilpailussa pidetään tuloskirjanpitoa
 Mikäli kilpailun ammunta on ampumaohjelmiston mukainen palvelus- tai kouluammunta sen tulos voidaan merkitä osaksi reserviläisen osaamistietoja asevelvollisrekisterissä.
9. Puolustusvoimien ulkopuoliset tahot eivät ole oikeutettuja peri-mään osallistumis- tai pääsymaksua kilpailuun ilmoittautuneilta.
10. Kilpailussa voidaan käyttää ammunnan johtajina myös niitä re-serviläisiä, joille on myönnetty kouluammunnanjohtamisoikeus, mikäli kilpailun ammunta on ampumaohjelmiston mukainen kou-luammunta. Tällaista tehtävää varten reserviläinen on kutsuttava puolustusvoimien vapaaehtoiseen harjoitukseen tai käskettävä kertausharjoitukseen.
11. Puolustusvoimien ampumaradoilla, harjoitus- tai ampuma-alueilla toteutettavien ampumakilpailujen varotoiminnassa nou-datetaan puolustusvoimien varomääräyksiä, palvelusturvallisuu-desta annettuja ohjeita sekä ampuma- ja harjoitusaluekohtaisia johtosääntöjä.
12. Kilpailun toimeenpanokäskyssä on varattava riittävästi aikaa (minimi 2 viikkoa) ilmoittautumiselle, jotta tarvittaessa henkilöi-den tausta voidaan selvittää.
Mahdollinen muu kuin kilpailupaikalla tapahtuva puolustusvoimien am-pumakilpailuun tähtäävä harjoittelu tai koulutus on toteutettava reservin koulutustapahtumana normin HE136 mukaisesti
3.2 MENETTELYT
Ampumakilpailun järjestämisestä hallintoyksikössä annetaan toimeen-panokäsky, josta edellisten periaatteiden mukaisesti tulee käydä ilmi seuraavat asiat:
1. Kilpailun järjestäjä, kilpailuaika ja kilpailupaikka.
2. Järjestelyorganisaatio, johto ja henkilöstö.
3. Kilpailun säännöt.
 Mitä sääntöjä noudatetaan, kuvaus säännöistä on tehtävä kirjallisena.
4. Varomääräykset, muut noudatettavat määräykset ja varotoimin-ta.
5. Osallistujat ja ilmoittautuminen.
6. Vakuutusturva
 Kilpailuun osallistujilla on oltava voimassa oleva henkilökoh-tainen, tai työnantajan vakuutus, joka kattaa harrastustoimin-nan piirissä ampumavahingot tai hänen on kuuluttava vaihto-ehtoisesti järjestön ryhmävakuutuksen vakuutusturvan piiriin.
 Osallistujien vakuutusturva ei perustu sotilastapaturma-lakiin.
7. Logistiikka, mukaan lukien ensihoito ja evakuointi, voimassa ole-vien varomääräysten mukaisesti.
8. Muut mahdolliset hallintoyksikön ohjeet.

4 OSALLISTUMINEN
Puolustusvoimien ampumakilpailuihin voivat osallistua kaikki kilpailuor-ganisaation hyväksymät yli 18 -vuotiaat henkilöt, joilla on:
1. Voimassa oleva todennettava vakuutusturva esimerkiksi:
 Suomen ampujainliiton kilpailu- tai ampujalisenssi
 Reserviläisten ampumaturvavakuutus http://www.reservilaisliitto.fi/ampumavakuutus
 Reserviläisjärjestön/vast ryhmähenkivakuutukseen perustuva vakuutusturva, joka kattaa ampumavahingot urheilu ja kilpai-lutoiminnassa.
 Muu mahdollinen ampumaurheilun vakuutusturva todenne-taan esittämällä vakuutuskirja ehtoineen (metsästyskortti ja siihen liittyvä vakuutus eivät ole riittäviä).
 Työnantajan vakuutusturva
2. Riittävä, olemassa oleva koulutus ja ampumataito käytettävälle asetyypille, tai sitä vastaavan aseen siviiliversiolle.
 Varusmiespalvelusta suorittamattomien henkilöiden osalta todetaan käytettävän vastaavan asetyypin siviiliversion hal-lussapitoluvalla ja esimerkiksi SRA -ampujan kortilla.
3. Eivät muodosta riskiä tai uhkaa tapahtuman turvallisuudelle ja järjestykselle.
Edellä mainitut seikat (1-2) tulee todentaa ennen kilpailun ammuntavai-heen alkamista. Todentamisessa ja kilpailijoiden hyväksymisessä käy-tetään tämän asiakirjan liitetiedostossa olevaa lomaketta ja vakuutuk-sen maksukuittia. Epäselvissä tapauksissa vakuutusturvan olemassa-olo todennetaan vakuutuskirjalla. Hyväksymispäätös arkistoidaan hal-lintoyksikössä paperiasiakirjana kolmeksi vuodeksi.
Puolustusvoimien ampumakilpailuun voivat osallistua myös ulkomaa-laiset edellä mainittujen ehtojen täyttyessä. Ulkomaisten osallistujien kutsumisessa on noudatettava puolustusvoimien vierailuluvista annet-tua normiohjausta.
Ulkomaisille osallistujille tulee kilpailun järjestävän hallintoyksikön jär-jestää koulutus ammunnassa käytettävälle aseelle ja varo-oppitunti voimassa olevista kilpailussa noudatettavista varomääräyksistä ennen kilpailun ammuntavaiheen alkamista.
Kilpailijoita ei käsketä kertausharjoitukseen tai kutsuta puolustusvoimi-en vapaaehtoiseen harjoitukseen.
"
 

Liitteet

  • HF951.doc
    466.5 KB · Luettu: 1
Luulisi MPKY.n järjestäjänä hankkivan tarvittavan vakuutuksen kurssin ajaksi...
 
AKE-ukki kirjoitti:
Luulisi MPKY.n järjestäjänä hankkivan tarvittavan vakuutuksen kurssin ajaksi...
Niin se pointti tuossa normissa on se että PVn kilpailu ei ole mpkn kurssi. Tällä mahdollistetaan ampumakilpailujen järjestäminen ilman VEH kutsuja
 
Top