Plan for ideological propaganda for Finland for 1987-89.

0599-3
http://bukovsky-archives.net/pdfs/ideolog/ideol-e.html

Oikeastaan rivi kysymysmerkkejä perään...

Erikoista juttua Bukovskysta wikissa
https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Bukovski

Pitäisi osata venäjää että pystyisi lukemaan asiakirjaa. Ainakaan minulla tuo englanninkielinen versio ei avaudu laisinkaan. Tulkitsin noista viitemerkinnöistä niin, että tuo on jonkinlainen NKP:n politbyroon sihteeristön työpaperi, joka on sitten esitelty eteenpäin puolueen korkea-arvoisimmille tovereille. Aiheena kun kerran on propagandatyö, niin sisällöstä voin kyllä jo esittää arvauksia. Neuvostoliitto = rauhanvaltio ja neuvosto-ohjukset = rauhanohjuksia. Tätä korostavia mielenilmauksia on tuettava samalla kun Reagan tulee tuomita sotahulluna imperialistina. Tai jotain tuon suuntaista.
 
Homman akez on yrittänyt kääntää..

Toimenpiteet

1. Tulee valmistella ja toteuttaa kompleksi toimenpiteitä Suuren Lokakuun 70-vuotispäivää ja Suomen itsenäisyyden 70-vuosispäivää, sekä myös Neuvostoliiton ja Suomen välisen YYA-sopimuksen 40-vuotispäivää varten.

- Vuodet 1987-1988, vastuussa: Kaikki ideologiset laitokset ja organisaatiot, joukkotiedotusvälineet

2. Tulee tutkia ja toteuttaa ennaltaehkäiseviä propagandatoimenpiteitä Suomen Neuvostoliiton vastaisiin sotiin osallistumisen 50-vuotispäivän johdosta. Näihin toimenpiteisiin kuuluvat neuvostoliittolaisten ja progressiivisten suomalaisten historioitsijoiden töiden julkaiseminen, artikkelit aikakausijulkaisuissa, radio- ja tv-lähetykset.

- Vuosi 1989, vastuussa: Neuvostoliiton tiedeakatemia, NL:n Goskomizdat, NL:n Gosteleradio, TASS, APN, Izvestija-lehden toimitus, Krasnaja Zvezda -lehti, Novoje Vremja -aikakauslehti.

3. Tulee tarkastella mahdollisuuksia (oikeudelliset aspektit) ohjelmien levittämiseen Suomessa ohjelmanlähetysorganisaatioiden kautta, sisältäen kaapelitelevision, keskustv:n ensimmäisen kanavan, sekä säännöllisten suomenkielisten tv-lähetysten uudelleen aloittamisen Eestin neuvostotasavallan voimin.

- I neljännes 1987, vastuussa: NL:n Gosteleradio, NL:n viestintäministeriö

4. Sellaisten muotojen käyttäminen, kuten jokavuotisien ohjelmakompleksien ja erillisten lähetysten suorat tv-lähetykset Neuvostoliitosta, yhteiset telesillat, "pyöreät pöydät", joihin osallistuu Neuvostoliiton ja Suomen edustajia, yhdessä valmistetut tv- ja radio-ohjelmat. Laajennetaan Suomen tv:lle, myös kaupalliselle, tarjottavaa tv-materiaalin tematiikkaa, myös ei-valuutta pohjalta. Aktivoidaan yhteistyötä Suomen valtiollisen Yleisradion kanssa, sekä myös kaupallisten tv- ja radioasemien kanssa. Aktiivisesti houkutellaan suomalaisia kuvaamaan ohjelmia Neuvostoliiton alueella, parannetaan organisatoorista ja teknistä yhteistyötä Moskovaan akkreditoitujen Suomen tv:n edustajien kanssa.

- Koko periodi, vastuussa: NL:n Gosteleradio, NL:n viestintäministeriö

5. Ryhdytään toimiin Moskovan radion suomenkielisten ulkomaanlähetysten sisällön perusteelliseksi parantamiseksi ja lähetysmuotojen kehittämiseksi huomioiden Suomen suuren yleisön kysyntä ja tämän maan tiedotuksellisen tilanteen erityispiirteet. Toteutetaan toimia Suomessa tapahtuvan lähetystoiminnan materiaalis-teknisen perustan lujittamiseksi.

- I puolivuosi 1987, vastuussa: NL:n Gosteleradio, NL:n viestintäministeriö

6. Tutkitaan mahdollisuutta perustaa Suomeen kaupalliselta pohjalta yhteisiä yrityksiä neuvostoliittolaisten videotuotteiden valmistamiseksi ja levittämiseksi Suomessa.

- I neljännes 1987, vastuussa: NL:n Gosteleradio, NL:n Goskino; APN, Mezhdunarodnaja kniga (kv. kirja), NL:n finanssiministeriö

7. Käytetään Helsingissä järjestettävää Neuvostoliiton kansallista näyttelyä osoittamaan neuvostokansan toimia NL:n kommunistisen puolueen XXVII kokouksen päätösten käytännön toteuttamisessa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää näyttelyn informatiivis-propagandistisen tason varmistamiseen. Näytteillepanijoita valitessa ja määriteltäessä neuvosto-osallistujien kokoonpanoa tulee huomioida Suomen olosuhteet korkealle kehittyneenä kapitalistisena maana.

- Toukokuu 1987, vastuussa: NL:n kauppa- ja teollisuuskamari, TASS, APN, ministeriöt ja virastot

8. Tulee analysoida olemassa olevaa yhteistyötä suomalaisen lehdistön kanssa (journalistivaihto, neuvostokommentaattorien kolumnit Suomen lehdistössä, Neuvostoliittoa ja neuvosto-suomalaisia suhteita koskevat julkaisut, suomalaisten ja neuvostojournalistien seminaarit jne.).

Säännöllisesti Suomen väestölle tehtävien sosiologisten kyselyjen pohjalta määritellään kaikkein tehokkaimmat työmuodot tässä suunnassa. Valitaan ryhmä kokeneita neuvostojournalisteja, jotka kykenevät taitavasti esiintymään Suomen lehdistössä huomioiden tämän maan spesifiset piirteet.

Avataan Pravdan kirjeenvaihtotoimipiste Suomeen.

- I puolivuosi 1987, vastuussa: TASS, ANP; NL:n journalistiliitto, Pravda9. Tulee aloittaa "Sovetskaja zhenshtshina" (Neuvostonainen) -lehden julkaiseminen suomenkielellä ja myös lisätä artikkelien vaihtoa NL:n ystävyyskaupunkien ja Suomen lehdistön välillä. Huomioiden informaatiotilanne Suomessa, sekä myös porvarillisten julkaisujen kilpailu, ryhdyttävä perustavaa laatua oleviin toimiin kaikkien Suomeen levitettävien suomenkielisten aikakausjulkaisujen sisällön, muotoilun ja poligrafisen toteutuksen kehittämiseksi, mukaan lukien Karjalan autonomiseen neuvostotasavaltaan suunnatut julkaisut.

- 1987, vastuussa: NL:n Goskomizdat, Sovetskaja Sojuz ja Sovetskaja zhenshtshina -lehtien toimitukset, APN, Kommunistisen puolueen Karjalan aluekomitea, Komsomolin keskuskomitea

10. Tulee systemaattisesti julkaista neuvostojulkaisuissa laadukasta, hyvin argumentoitua materiaalia, erityisesti meidän näkökulmaamme Suomen ulkopolitiikasta, operatiivisia vastapropaganda-artikkeleja, sekä myös informaatiota Suomen toimien myönteisistä puolista, joista meillä on siellä hyödyllistä kokemusta, sekä myös kapitalistisen yhteiskunnan ongelmista - työttömyys, elinkustannusten nousu, USA:n massakulttuurin ylivalta jne.

- Koko periodi, vastuussa: Kaikki joukkotiedotusvälineet

11. Huomioiden Suomessa ilmenneen suuren kiinnostuksen talouden perestroikaan ja NL:n ulkotaloudellisiin yhteyksiin tulee vahvistaa huomiota Suomessa tehtävän informatiivis-propagandistisen työn sosiaalis-taloudellisiin aspekteihin ja sitoa ne tiiviisti tehtäviin neuvosto-suomalaisen kauppa- ja talousyhteistyön edelleen kehittämiseksi (tuotantoyhteistyö, kompensaatiosopimukset, yhteisyritykset). Tässä yhteydessä tulee lähettää Suomeen propagandaryhmä, joka koostuu pätevistä ja ulkomailla tunnetuista neuvostotiedemiehistä ja talouden, ulkomaankaupan ja kansainvälisen taloudellisen yhteistyön spesialisteista. Tätä tarkoitusta varten tulee käyttää Suomessa organisoitavaa "Ekonomitsheskaja Gazetan" ja Suomen talouspiirien "Kauppalehden" seminaaria.

- 1987, vastuussa: NL:n tiedeakatemia, ulkomaankauppaministeriö, NL:n Goskomtrud, TASS, APN, Sovetskij Sojuz -lehti

12. Tulee ratkaista kysymys neuvostotiedemiesten tutkimuksen "V. I. Lenin ja Suomi" (Politizdat 1987) julkaisemisesta venäjän- ja suomenkielellä. Tulee jatkaa yhteistyötä "Weilin Göösin" kanssa M. S. Gorbatshovin artikkeleja ja puheita koskevan toisen kokoelmateoksen, sekä myös neuvosto-suomalaisen yhteistyön kehitystä koskevan teoksen, julkaisemiseksi. Tulee tutkia myös kysymystä julkaista suomalaisten kustantamojen kanssa yhteinen U. K. Kekkosen muistelmia koskevaa kirjaa suomeksi ja venäjäksi. Tulee varautua seuraavien kirjojen julkaisuun: "NL ja Suomi" (Mysl, 1988), "Suomen historian piirteitä" (Nauka, 1988), "Nyky-Suomi" (Polizdat, 1989) ja "Suomi II maailmansodassa" (Lenizdat, 1989).

- Koko periodi, vastuussa: NL:n kommunistisen puolueen propagandaosoato, NL:n kommunistisen puolueen keskuskomitea, NL:n Goskomizdat, NL:n tiedeakatemia

13. Tulee määritellä suunnitelmia Neuvostoliiton yhteiskunnallis-poliittisen ja taiteellisen kirjallisuuden julkaisemiseksi suomenkielellä Neuvostoliitossa ja Suomessa huomioiden suomalaisten kirjamarkkinoiden kysyntä ja konjunktuurit. Tulee laajentaa neuvostojulkaisutalojen "Progress", "Raduga", "Mir”, ”Russkij jazyk", yhteistyötä suomalaisten julkaisutalojen kanssa. Tulee varautua Eestin neuvostotasavallan julkaisemien suomenkielisten kirjanimikkeiden lisääntymiseen. Tulee varautua "Raduga" julkaisutalon suomenkielisen toimituksen perustamiseen. Tulee ryhtyä toimiin Suomeen tarkoitettujen neuvostokirjallisuuden teosten poligrafisen ja muotoilullisen toteutuksen tason huomattavaan parantamiseen. Tulee julkaista Neuvostoliitossa Suomen progressiivisten kirjailijoiden kokoelmateos.

- 1987-1988, vastuussa: NL:n Goskomizdat, Yleisliittolainen tekijänoikeustoimisto, Mezhdunarodnaja kniga

14. Tulee perusteellisella tavalla parantaa käytäntöjä neuvostoaikakauslehtien, kirjallisuuden ja äänilevyjen levittämiseksi ja mainostamiseksi paikallisen kirjakauppaverkosto, julkisten kirjastojen ja muiden kanavien kautta. Tulee laajasti harjoittaa kirjailijoiden ja taiteilijoiden lähettämistä Suomeen näiden siellä julkaistavien teosten ilmestyessä. Tulee estää käytäntö lähettää Suomeen kirjallisuutta, joka sisällöltään, muotoilultaan ja poligrafiselta toteutukseltaan ei voi olla kiinnostavaa suomalaiselle lukijalle.

- Koko periodi, vastuussa: Mezhdunarodnaja kniga, NL:n Goskomizdat, APN, NL:n kulttuuriministeriö, taiteilijaliitot

15. Tulee julkaista Suuren Lokakuun 70-vuotispäivien ja Suomen itsenäisyyden 70-vuotispäivien yhteydessä neuvosto-suomalaisen "Mir i my" (Maailma ja me) -lehden erikoisnumero sisältäen Neuvostoliiton kommunistisen puolueen keskuskomitean pääsihteeri M. S. Gorbatshovin ja Suomen presidentti M. Koiviston tervehdykset lukijoille, sekä tulee myös tehdä yhteistyötä suuren suomalaisen kuvalehden "Apun" kanssa erikosnumeron julkaisemiseksi. Tulee tutkia mahdollisuutta valmistella jonkun NL:n johtajan haastattelu Suomen johtavissa lehdistöorganisaatioissa ja Suomen johtajan haastattelua jossakin johtavassa neuvostolehdessä.

- 1987, vastuussa: Propagandaosasto, NL:n kommunistisen puolueen keskuskomitean kansainvälinen osasto, APN

16. Tulee tutkia mahdollisuutta viedä ryhmä suomalaisia journalisteja Kuolan niemimaalle ja vierailulle sotalaivoilla, ja järjestää heille keskustelutilaisuus Neuvostoliiton laivaston ja Jäämeren laivaston (Severomorflot) kanssa.

- 1987, vastuussa: NL:n kommunistisen puolueen keskuskomitean propagandaosoasto, NL:n puolustusministeriö, APN

17. Tulee ryhtyä toimiin neuvostoelokuvien levittämiseksi suomalaisille elokuva- ja videomarkkinoille. Tulee parantaa elokuvavalikoimaa huomioiden tämän markkinan ominaispiirteet, joita dominoi Lännen tarjonta, ennen kaikkea amerikkalaiset elokuvatuotteet. On otettava käytännöksi parhaiden neuvostoelokuvien ensi-iltojen järjestäminen, joihin osallistuvat sen tekijät, tulee parantaa mainostusta. Tulee parantaa säännöllistä korkean luokan taiteellisten ja dokumenttielokuvien lähettämistä Helsingin NL:n kulttuuri- ja tiedekeskuksessa esitettäväksi korvauksettoman käytön periaatteella. Tulee julkaista dokumenttielokuvia neuvosto-suomalaisten suhteiden muodostumisesta ja kehityksestä sodan jälkeisellä kaudella (1988), "Lenin ja Suomi" (1990), O. V. Kuusisesta ja T. Antikaisesta (1989).

- Koko periodi, vastuussa: NL:n Goskino, NL:n elokuvantekijäliitto

18. Lähetettäessä Neuvostoliiton taiteilijakollektiiveja ja esiintyjiä Suomeen kulttuurivaihdon puitteissa, ja myös taidenäyttelyiden yhteydessä tulee huomioida ei vain korkeasti koulutettujen katsojien intressit, vaan myös laajat kansankerrokset. Tämän johdosta tulee laajentaa tunnettujen kansantaiteilijakollektiivien, estradiesiintyjien, mukaan lukien parhaiden jazz-musiikkiyhtyeiden, Suomessa suosittujen taiteilijoiden, kirjailijoiden ja runoilijoiden lähettämistä. Tulee parantaa Suomeen levitettävien neuvostoäänilevyjen valikoimaa ja laatua, mm. myymällä lisenssejä suomalaisille tahoille. Tulee varmistaa oikea-aikainen mainonta käyttäen kaikkia kanavia, mm. suomalaisia joukkotiedotusvälineitä, video- ja äänilevystudioita jne.

- Koko periodi, vastuussa: NL:n kulttuuriministeriö, NL:n kirjailijaliitto, APN, TASS

19. Ryhdytään toimiin "Neuvostoliitto-Suomi" ja "Suomi-Neuvostoliitto" -seurojen auktoriteetin ja roolin nostamiseksi neuvosto-suomalaisen yhteistyön kehittämisessä. Tätä varten tulee mahdollistaa niiden suorittamien toimenpiteiden joukkoluonteisuuden lisääminen järjestämällä niille selkeää propagandaa massatiedotusvälineiden kanavia pitkin. Tulee tarkkaavaisesti ja operatiivisesti reagoida suomalaisten tahojen pyyntöihin ja haluihin saada lähetetyksi Suomeen delegaatioita, luennoijia, näyttelyitä, informatiivis-propagandistista materiaalia jne. Tulee laajentaa NL:n ja Suomen ystävyyskaupunkien yhteyksiä huomioiden suomalaisten tahojen toiveet. Veljesyhteyksien tehokkuuden nostamiseksi tulee pitää Moskovassa tämän kaltaiseen yhteistyöhön Suomen kanssa osallistuvien kaupunkien edustajien neuvottelukokous.

- 1988, vastuussa: NL:n ystävyysyhdistykset, APN, NL:n Goskomizdat, NL:n kommunistisen puolueen alue- ja piirikomiteat

20. Tulee valmistella Suomen nuorisoa koskeva pitkän tähtäimen työsuunnitelma. Tässä tulee päättävästi raivata tieltä formalismiin ja sabluunoihin, "organisointiin", liittyvät ilmiöt ja ottaa huomioon kaikkein laajimpien nuorisopiirien vetämisen mukaan tähän työhön. Tulee mahdollistaa kummankin maan nuorison uusien yhteysmuotojen syntyminen, mm. korkeakoulujen ja koulujen välisillä suorilla yhteyksillä, ammatillisin, taiteellisin intressein jne. Tulee avustaa "Suomi-Neuvostoliitto seuran" tuottaman "Tunne naapuri" ohjelman toteuttamisessa toimittamalla suomalaisille erilaista materiaalia Neuvostoliitosta ja neuvostonuorisosta, mukaan lukien videonauhoitteita. Tulee aktivoida yhteistyötä Suomen koulutusministeriön kanssa osastojen kehittämiseksi suomalaisiin oppikirjoihin koskien Neuvostoliiton historiaa ja nykyelämää. Huomioiden urheilun suosio Suomen nuorison keskuudessa tulee laajasti kutsua Suomen koululaisia osallistumaan turnajaisiin kuten "Kozhanyj mjatsh" (nahkapallo), "Zolotaja Shajba" (kultainen maali). Tulee lisätä propagandapalautetta neuvostourheilijoiden Suomen matkoista.

- Koko periodi, vastuussa: Komsomolin keskuskomitea, NL:n ?, NL:n ystävyysyhdistykset, NL:n kasvatusministeriö, NL:n Goskomsport, TASS, ANP

21. Tulee kehittää neuvostoliittolaisten yhteiskunnallisten organisaatioiden suhteita suomalaisten eri poliittisten suuntauksien yhteiskunnallisten, ammatillisten ja taiteellisten organisaatioiden kanssa.

- Koko periodi, Kansainvälinen osasto, NL:n kommunistisen puolueen keskuskomitean kulttuuriosasto, NL:n yhteiskunnalliset ja taiteelliset organisaatiot

22. Tulee luoda ohjelmakompleksi venäjänkielen opiskelun laajentamiseksi Suomessa kouluissa, korkeakouluissa ja yhteiskunnallisten organisaatioiden kautta.

- I puolivuosi 1987, vastuussa: NL:n korkeakouluministeriö, NL:n kasvatusministeriö, NL:n Goskomizdat

23. Tulee kohottaa delegaatiovaihdon ja turistiyhteyksien tehokkuutta propagandatarkoituksia varten. Tulee kiinnittää erityistä huomiota suomalaisissa auditorioissa keskustelutilaisuuksiin osallistuvien delegaatioiden jäsenten ja neuvostoturistien valmentamiseen. Tulee antaa Suomeen matkustaville neuvostokansalaisille tarvittavaa propagandamateriaalia. Tulee parantaa työtä Neuvostoliittoon tulevien suomalaisten turistien keskuudessa: Tulee helpottaa ja kehittää heidän rajanylitystään ja tullitarkastuksia, tulee parantaa majoittaumista ja palvelua hotelleissa, ekskursiopalveluja, kulttuuriohjelmia. Pidetään välttämättömänä toteuttaa kaikille suomalaisille turistikategorioille tapaamisia neuvostoliittolaisissa työkollektiivissa, tutustumista Neuvostoliiton saavutuksiin tieteen ja tuotannon eri osa-alueilla, sekä yhteiskunnallisella kentällä. Tulee laajentaa painoksia ja vastaavan suomenkielisen kirjallisuuden levittämistä suomalaisille turisteille, mm. matkaoppaat ja myös dokumenttielokuvat suomenkielisin tekstityksin. Tulee lisätä huomiota työ- ja elinolosuhteisiin, suomalaisten työläisten ja spesialistien kulttuuripalveluihin, harrasteisiin NL:n kohteissa, on voimistettava heidän keskuudessaan tehtävää poliittista työtä.

- Koko periodi, vastuussa: NL:n Goskominturist, NL:n KGB, Yleisliittolainen ammattiliittojen keskuskomitea, Kansainvälisen nuorisoturismin toimisto Sputnik, APN, Yleisliittolainen yhteisö "Znanie", Neuvostotasavaltojen kommunistipuolueiden keskuskomiteat, NL:n kommunistisen puolueen alue- ja piirikomiteat, NL:n ministerineuvoston valtiollisen tullitarkastuksen päähallinto

24. Tulee lisätä neuvostovalmentajien lähettämistä Suomeen tekemään työtä pitkäaikaisin sopimuksin. Suomalaisten urheiluseurojen pyyntöjen mukaisesti otetaan Neuvostoliitossa vastaan heidän joukkueitaan kaupalliselta pohjalta harjoittelemaan NL:n Goskomsportin kohteissa. Laajennetaan nykyisiä kaupallisia toimia, perustetaan yhteinen neuvosto-suomalainen yritys (Amer oy:n kanssa). Helsingissä pidettävän Neuvostoliiton kauppa- ja teollisuusnäyttelyn aikana lähetetään Suomeen urheilujoukkue. Pidetään myös tarkoituksenmukaisena aktivoida urheilukontakteja paikallisten yhteyksien kautta, mm. raja-alueilla ja kummankin maan ystävyyskaupunkien välillä.

- Koko periodi, vastuussa: NL:n Goskomsport
 
Back
Top