Ruotsin tutkat

Hejsan

Alokas
BAN
Jos joku on kiinostunut niistä....

Artillerilokaliseringsradar
ImageVaultHandler.aspx


På marknaden benämnd Arthur. Radarn är ett kvalificerat artillerilokaliseringssystem som på mycket kort tid kan lägesbestämma fientligt artilleri, samt leda eld från eget artilleri.

Effektiv tid från lägesbestämning till egna granater i målet kan vara så lite som tre minuter.

Systemet är installerat i bandvagn 208. Det grupperar och är lokaliseringsberedd på under fem minuter

Benämning:
ArtlokRR 2091 Arthur
Kapacitet:
Kan följa 100 granater/minut (åtta samtidigt).

Artilleriradarenhet 740
ImageVaultHandler.aspx


ArtE 740 kommer att utgöra kärnan i amfibiebrigadernas spanings- och ledningssystem för spaning mot såväl yt- som luftmål och med kapacitet för samverkan med sensorer, som ingår i andra typer av förband.

Radarsensorn i ArtE 740 är baserad på den nya generationen av spaningsradar och kan genom tillämpning av senaste teknik med hög precision särskilja stora och små mål samt vattenuppkast.

Systemet, som monteras i splitterskyddade terrängfordon, kännetecknas av hög rörlighet i kombination med gott skydd mot olika former av vapenverkan och elektroniska störningar.

ArtE 740 är också väl lämpad att användas i insatsstyrkor i internationell miljö

Flygspaningsradar 890
ImageVaultHandler.aspx


Flygburenradar pulsdoppler-radarsystem med elektroniskt styrd lob. Detta gör systemet litet, lätt-viktigt och utan rörliga delar.

FSR-890 har utvecklats av Ericsson Microwave Systems(Mölndal). Kombinationen av teknik gör att upplösningen, det vill säga förmågan att särskilja små föremål och farkoster, är bättre än med en traditionell radar. Den elektroniskt styrda loben gör att radarstrålen kan riktas mot områden där den behövs bäst. Systemet kan installeras på flera olika flygplanstyper.

Systemet har exporterats till bland annat Brasilien för att kunna övervaka de stora regnskogsområdena som finns där. Dedicerade flygburna radarsystem utnyttjas av ett fåtal större länder. Exempelvis E-2 Hawkeye (USA), E-3 Sentry (USA/NATO), E-8 JSTARS (USA) och A-50 Mainstay (Ryssland).

Data från FSR-890 överförs med ett digitalt taktiskt radiosystem kallat TARAS. Informationen överförts till flygvapnets stridsledningcentraler (StriC) för att där kunna distribueras vidare till andra användare i totalförsvaret.

Möjligheten att ta emot realtidsdata från till exempel ett kvalificerat flygburet radarsystem ökar möjligheten till att ha en överlägsen uppfattning över till exempel två stridande parter under en fredsbevarande operation. Detta för att skapa möjligheten till insatser bortom horisonten samt att öka förvarningstiden mot uppdykande hot

Typ: Flygburen radar
Räckvidd: 300 km

Spaningsradar 640
ImageVaultHandler.aspx


Ps640 är marinens tvådimensionella spaningsradar för sjömål på havsytan. Den grupperas normalt kustnära, för bästa möjliga förmåga att upptäcka olika slags fartygsrörelser.

Ps640 kommer successivt att tillföras marinen. Ingen teknisk bemanning erfordras vid sensorn för att drifthålla funktionen.

Typ: 2-D radar
Frekvensområde: X-bandet
Antal rotationer: 12-48 varv/min beroende på profil
Fabrikat: Terma, Danmark
Räckvidd: >40km
Antennhöjd: 15 - 100meter

21 fots cirkulärpolariserad spaningsradar för övervakning av havsytan.

Spaningsradar 810
PS-810 är flygvapnets 2-dimensionella spaningsradar mot luftmål på medelhög flyghöjd. Den är grupperad i radaranläggning 810. Anläggningarna är uppförda i betongtorn med radom som skyddar radarantennen. Tornhöjden kan variera mellan 18-23 meter. Radomen har en diameter på cirka 16 meter.

Systemet användes ursprungligen som spaningsradar för flygtrafikledning vid de militära flygplatserna. Det har stora likheter med Luftfartsverkets PS-825 sensorer som uppfördes under samma period.

PS-810 anskaffades 1969 och har varit operativt sedan 1972.

För att hålla systemet i drift behövs ingen teknisk bemanning lokalt vid sensorn.

Materiel som ingår i PS-810 är fast placerad i radarbunkern vilket gör att systemet saknar förmåga till rörlighet.

Typ: 2-D radar
Räckvidd: ca 12 mil
Frekvensområde: L-bandet
Antennrotation: 6 varv per minut
Fabrikat: Selenia, Italien

Spaningsradar 860
PS-860 är flygvapnets 3-dimensionella spaningsradar för luftmål på hög och medelhög höjd. Den grupperas normalt i strilradaranläggning 860. Anläggningarna är byggda i fortifikatoriskt väl skyddade bergrum med höj- och sänkbar antennmast.

Sensorsystemet är strategiskt och taktiskt rörligt med möjlighet att kunna grupperas i hela landet. Det kan efter anpassning även utnyttjas vid internationell insats.

PS-860 anskaffades 1975 och det har varit operativt sedan i början av 80-talet.

För drift i fred erfordras att teknisk personal finns på plats och driver systemet. Vid övning och i beredskap tillförs insatsförband för betjäning av bland annat spaningsradarns störskyddssystem.

Den materiel som ingår i PS-860 är placerad i radarvagnar som ger systemet önskad rörlighet.

Typ:
3-D Höghöjdsradar
Räckvidd:
250-300 km
Frekvensområde:
S-bandet
Antennrotation:
6 varv per minut
Fabrikat:
ITT Gilfillan, USA

Spaningsradar 861
ImageVaultHandler.aspx


PS-861 är benämningen på en modernisering av spaningsradar PS-860, vilken varit i operativ tjänst sedan början på 80-talet. Syftet med moderniseringen är att säkerställa systemets livslängd till minst år 2020, att förbättra dess driftsäkerhetsegenskaper och möjliggöra obemannad drift samt att förbereda integration i nätverksbaserade försvarslösningar.

I införandet av PS-861 har även omfattande anläggningsanpassningar skett med bland annat införande av nytt sambandssystem och nytt fjärrövervakningssystem. Hösten 2003 tecknade FMV kontrakt med ursprungsleverantören ITT Electronics Systems i USA. Kontraktet omfattar leverans av åtta modifieringssatser, reservmateriel, dokumentation och utbildning.

Moderniseringen av spaningsradarn består av åtgärder på såväl antennsystemet, sändaren som mottagare/digitalprocessorn. Mottagarens högfrekvensdelar förses bland annat med nya komponenter och förbättrade funktioner för inbyggd test.

Den största förändringen sker i mottagare/digitalprocessorn som helt byts ut frånsett de frekvensgenererande delarna. Styrning av radarns avsökningsmönster samt behandlingen av de mottagna signalerna är helt programvarustyrda.

Även om de grundläggande kraven inte har förändrats, medger moderna tekniklösningar att ytterligare taktiska funktioner tillförs.

Typ:
3-D Höghöjdsradar
Räckvidd:
250-300 km
Frekvensområde:
S-bandet
Antennrotation:
6 varv per minut
Fabrikat:
ITT Gilfillan, USA

Spaningsradar 870
ImageVaultHandler.aspx


Spaningsradar för luftbevakning och stridsledning på låg flyghöjd samt övervakning av havsytan.

PS-870 är flygvapnets och marinens 2-dimensionella spaningsradar för luftmål på låg flyghöjd och mot sjömål. Den grupperas normalt i radaranläggning 870. Anläggningarna är uppförda i bunkers eller skyddade i bergrum.

Sensorsystemet är strategiskt och taktiskt rörligt med möjlighet att grupperas främst kustnära över hela Sveriges kustområden. Det kan efter anpassning även komma att användas vid internationell insats. Provverksamhet pågår med delar av systemet med syfte att öka dess förmåga till rörligt uppträdande inom strilbataljon 08.

PS-870 anskaffades 1981 och varit operativt sedan 1987.

I fredsdrift erfordras ingen teknisk bemanning vid sensorn för att drifthålla det. Vid övning och i beredskap tillförs insatsförband för betjäning av systemet.

Materiel som ingår i PS-870 är placerad i radarhydda som ger systemet en bra rörlighet

Typ:
2D Låghöjdsradar
Räckvidd:
ca 100 km
Frekvensområde:
C-bandet
Antennrotation:
6 varv per minut
Fabrikat:
ITT Gilfillan, USA

Spaningsradar 90
ImageVaultHandler.aspx


Spaningsradar 90 (PS-90) är en mobil radar som är placerad på en terränglastbil modell 45. Radarn grupperas på kort tid och får genom sin 13 meter höga mast ofta möjlighet till fri sikt mot luftfarkoster. Samband med omvärlden sker normalt med radio men även samband via tråd och telefonnät är möjligt.

Radarns huvudanvändning är att komplettera luftrumsövervakningen och målinvisningen vid luftvärnsbataljonen tillsammans med bataljonens modernaste spaningsradar – Underättelseenhet (UndE) 23.

PS 90 upptäcker luftfarkoster på maximalt 50 km avstånd upp till ungefär 10 km höjd. PS-90 kan automatiskt fånga upp till 15 mål och automatiskt följa upp till 20 mål. Datainformation på de mål som följs kan sändas till robotsystemens eldenheter och till luftvärnsbataljonens ledningsenheter.

Radarn i PS-90 är av typen 2D, vilket betyder att den detekterar luftfarkoster i två dimensioner, nämligen avstånd och riktning. Den kan upptäcka både flygplan och hovrande helikoptrar.

Spaningsradar används för att övervaka luftrummet i syfte att förvarna eldenheter som har till uppgift att bekämpa fientligt flyg. En radars upptäcktsavstånd är starkt beroende av hur målet är konstruerat. Med hjälp av målets radareko kan man få fram information om målet.

PS-90 ingår i luftvärnsbataljon 09 och förmedlar luftläge till alla bataljonens eldenheter och till bataljonens ledningsplats (GBADOC). Även amfibietrupperna använder PS-90 tillsammans med robotsystem 70.

Pulsspaningsradar PS-90
Radartyp: 2D spaningsradar
Räckvidd: 50 km
Höjdtäckning: 10 km
Frekvensområde: 5,4-5,9 GHz
Automatisk frekvenshoppande radar. Radarn kan automatisk fånga upp till 15 mål och automatiskt följa upp till 20 mål. Datainformation på följda mål kan sändas till eldenheter.
Totalvikt: 17 ton
Antennhöjd: 13 m
Besättning: Fyra operatörer i radarhyddan
Tillverkare: Saab Microwave
 
Spaningsradar 91
Den viktigaste förmågan hos pulsspaningsradar 91 (PS-91) är att kunna mäta höjden hos olika mål i luften. Den är placerad på en bandvagn 208, vilket gör att den kan grupperas på platser som inte kan nås med andra fordon.

PS-91 är en tredimensionell spaningsradar, vilket innebär att den kan mäta avstånd, riktning och höjd till målet. Enheten grupperas på mindre än fem minuter. Radarn kan upptäcka luftmål på max 20 km, såväl flygplan som hovrande helikoptrar. Radarn är konstruerad för att vara svår att upptäcka för motståndarens signalspaningssystem (så kallad viskande radar).

PS-91 togs ursprungligen fram som lokalspaningsradar och stridsledningsenhet för robotsystem 90. Den används som spaningsradar i luftvärnet. PS-91 kommer därför att ges förmåga att sända vidare information om upptäckta mål till UndE 23 eller direkt till en eller flera eldenheter

Spaningsradar PS-91
Räckvidd: 20 km.
Frekvensområde: 8,8-9,3 GHz.
Typ: 3-D spaningsradar
Radarn kan automatiskt fånga upp följa upp till åtta mål.
Datainformation på följda mål kan sändas till eldenheter eller UndE 23.
Vikt: 6440 kg
Antennhöjd: 2 meter
Grupperingstid: Fem minuter
Besättning: Två man, sensorledare (undledare) och assistent

Underrättelseenhet 23
ImageVaultHandler.aspx


Underrättelseenhet 23 (UndE 23) är en av världens modernaste markbaserade centralspaningsradarstationer. UndE 23 har till uppgift att lokalisera objekt som rör sig i luften och sammanställa egen och andra sensorers luftlägesinformation till en gemensam luftlägesbild. Informationen sänds till skjutande luftvärnsenheter och andra system som utnyttjar den.

UndE 23 ingår i luftvärnets robotsystem 23, 97 och 70, men kan också användas fristående till exempel i ett insatsområde för att övervaka luftrummet och förmedla information till både militära och civila enheter. UndE 23 kan även havsövervaka.

UndE 23 kan upptäcka både större luftmål som flygplan och helikoptrar, mindre luftmål som kryssningsrobotar, och ballistiska projektiler som granater och raketer. UndE utvecklas mot att lösa spanings- och följerollen i den internationellt efterfrågade funktionen C-RAM (Counter Rocket, Artillery, Mortar – mot raketer, artilleri, granater). I utvecklingen ligger också förmågan att upptäcka sjömål med en radarmålarea ner till 10m² och att skicka sjömålsdata till marinens ledningssystem.

UndE 23 är installerad i en hydda med en 20 fots ISO-containers mått. Hyddan är monterad på en terränglastbil av typ MAN. Operatörsutrymmet är splitterskyddat och har ett slutet klimatsystem för skydd mot kemiska stridsmedel.

Stationen har en elektroniskt styrd gruppantenn på C-/G-bandet som ger stationen förmåga att upptäcka luftmål i tre dimensioner – sid-/höjdvinkel och avstånd. I ledningsenheten sammanställs luftläget från de egna enheterna och andra radar- och informationssystem.

Enheten hotutvärderar målen i luften beroende på vilken typ av mål det är och hur de uppträder i luftrummet. Utifrån hotutvärderingen invisas målen i prioritetsordning till de eldenheter som skyddar objekt, område eller förband. UndE 23 skickar också information till luftvärnsledningscentralen (GBADOC) som skapar den totala luftlägesbilden, med stöd av exempelvis information via Länk 16 som är ett internationellt använt datalänksystem.

Underrättelseenhet 23
(UndE 23)
Radartyp: Pulsdopplerradar 3D
Räckvidd: 30/60/100 km
Höjdtäckning: >20 km
IFF (Identification Friend or Foe): Ja
Målföljning: Automatisk
Hotutvärdering: Automatisk
Vikt: cirka 25 ton
Antennhöjd: 9 eller 13 meter
Anvisning: Automatisk
Grupperingstid: 10-15 min
Besättning: Tre operatörsplatser
Tillverkare: SAAB Microwave Systems
 
Lujin ruottalaisessa foorumissa että niiden pisin tutka kantama on 300 kilsa.

Eikö suomella on jotain 500 kilsa ?
 
Einomies1 kirjoitti:
Största möjliga tysna, den Glider in...... ;)

Se on jannusta kii
Huutaako tyttö hii

eli jos hiljaisuus vallitsee kun se liukuu sisään, niin kannattaa katsoa peiliin tai miettiä miksi sähköposti tulvii niitä suurennusleikkaus ehdotuksia.
 
noska kirjoitti:
Einomies1 kirjoitti:
Största möjliga tysna, den Glider in...... ;)

Se on jannusta kii
Huutaako tyttö hii

eli jos hiljaisuus vallitsee kun se liukuu sisään, niin kannattaa katsoa peiliin tai miettiä miksi sähköposti tulvii niitä suurennusleikkaus ehdotuksia.

:kippis::salut::doh:: Hyva heitto :D, vaikka ei asiaan liitykaan..
 
noska kirjoitti:
Einomies1 kirjoitti:
Största möjliga tysna, den Glider in...... ;)

Se on jannusta kii
Huutaako tyttö hii

eli jos hiljaisuus vallitsee kun se liukuu sisään, niin kannattaa katsoa peiliin tai miettiä miksi sähköposti tulvii niitä suurennusleikkaus ehdotuksia.

:D HuumoriNoska.....

Mitä saatko sinä suurennusleikkauksia sähköpostiin? :p

Hejsan saa piennenyysleikkauksia sähköpostiin...:D
 
Hejsan kirjoitti:
noska kirjoitti:
Einomies1 kirjoitti:
Största möjliga tysna, den Glider in...... ;)

Se on jannusta kii
Huutaako tyttö hii

eli jos hiljaisuus vallitsee kun se liukuu sisään, niin kannattaa katsoa peiliin tai miettiä miksi sähköposti tulvii niitä suurennusleikkaus ehdotuksia.

:D HuumoriNoska.....

Mitä saatko sinä suurennusleikkauksia sähköpostiin? :p

Hejsan saa piennenyysleikkauksia sähköpostiin...:D

Loistava kuitti :D :a-laugh:
 
Hejsan kirjoitti:
noska kirjoitti:
Einomies1 kirjoitti:
Största möjliga tysna, den Glider in...... ;)

Se on jannusta kii
Huutaako tyttö hii

eli jos hiljaisuus vallitsee kun se liukuu sisään, niin kannattaa katsoa peiliin tai miettiä miksi sähköposti tulvii niitä suurennusleikkaus ehdotuksia.

:D HuumoriNoska.....

Mitä saatko sinä suurennusleikkauksia sähköpostiin? :p

Hejsan saa piennenyysleikkauksia sähköpostiin...:D

Viestimiehet tietää, ettei pitkästä mastosta ole mitään apua, jos sitä ei saa pystyyn eli taitaa tulla Hejsanille niitä lääkemainoksia.
 
noska kirjoitti:
Hejsan kirjoitti:
noska kirjoitti:
Einomies1 kirjoitti:
Största möjliga tysna, den Glider in...... ;)

Se on jannusta kii
Huutaako tyttö hii

eli jos hiljaisuus vallitsee kun se liukuu sisään, niin kannattaa katsoa peiliin tai miettiä miksi sähköposti tulvii niitä suurennusleikkaus ehdotuksia.

:D HuumoriNoska.....

Mitä saatko sinä suurennusleikkauksia sähköpostiin? :p

Hejsan saa piennenyysleikkauksia sähköpostiin...:D

Viestimiehet tietää, ettei pitkästä mastosta ole mitään apua, jos sitä ei saa pystyyn eli taitaa tulla Hejsanille niitä lääkemainoksia.

Sa kuittailet aika voimakkasti Hejsaniin pain chatissa ja viesteissakin. Ei niita kaikkia voi laittaa pelkan huumorin piikkiin. Olkoonkin vaikka sulla on loistavia sutkautuksia valilla asian seassa. Mut silti, voisitkos rajoittaa vahan?. Ei muuten, mutta ainakaan mun silmissa Hejsanissa mitaan vikaa ole...
 
veffeade kirjoitti:
noska kirjoitti:
Hejsan kirjoitti:
noska kirjoitti:
Einomies1 kirjoitti:
Största möjliga tysna, den Glider in...... ;)

Se on jannusta kii
Huutaako tyttö hii

eli jos hiljaisuus vallitsee kun se liukuu sisään, niin kannattaa katsoa peiliin tai miettiä miksi sähköposti tulvii niitä suurennusleikkaus ehdotuksia.

:D HuumoriNoska.....

Mitä saatko sinä suurennusleikkauksia sähköpostiin? :p

Hejsan saa piennenyysleikkauksia sähköpostiin...:D

Viestimiehet tietää, ettei pitkästä mastosta ole mitään apua, jos sitä ei saa pystyyn eli taitaa tulla Hejsanille niitä lääkemainoksia.

Sa kuittailet aika voimakkasti Hejsaniin pain chatissa ja viesteissakin. Ei niita kaikkia voi laittaa pelkan huumorin piikkiin. Olkoonkin vaikka sulla on loistavia sutkautuksia valilla asian seassa. Mut silti, voisitkos rajoittaa vahan?. Ei muuten, mutta ainakaan mun silmissa Hejsanissa mitaan vikaa ole...

No jos se sua kiusaa, niin yritetään. Ei se käsittääkseni (yv.Iden perusteella) ole kuitenkaan Hejsania kiusannut.
 
noska kirjoitti:
veffeade kirjoitti:
noska kirjoitti:
Hejsan kirjoitti:
noska kirjoitti:
Se on jannusta kii
Huutaako tyttö hii

eli jos hiljaisuus vallitsee kun se liukuu sisään, niin kannattaa katsoa peiliin tai miettiä miksi sähköposti tulvii niitä suurennusleikkaus ehdotuksia.

:D HuumoriNoska.....

Mitä saatko sinä suurennusleikkauksia sähköpostiin? :p

Hejsan saa piennenyysleikkauksia sähköpostiin...:D

Viestimiehet tietää, ettei pitkästä mastosta ole mitään apua, jos sitä ei saa pystyyn eli taitaa tulla Hejsanille niitä lääkemainoksia.

Sa kuittailet aika voimakkasti Hejsaniin pain chatissa ja viesteissakin. Ei niita kaikkia voi laittaa pelkan huumorin piikkiin. Olkoonkin vaikka sulla on loistavia sutkautuksia valilla asian seassa. Mut silti, voisitkos rajoittaa vahan?. Ei muuten, mutta ainakaan mun silmissa Hejsanissa mitaan vikaa ole...

No jos se sua kiusaa, niin yritetään. Ei se käsittääkseni (yv.Iden perusteella) ole kuitenkaan Hejsania kiusannut.

Päinvastoin! Sehän vaan innostuu väittelemään kun vähän Rapalaa näyttää!
 
Jahaa...täällä keskustelaan ruotsin tutkista........:huh:
 
Juu Hejsan pysy vaan tutkalla siellä Ruotsissa
 
noska kirjoitti:
Juu Hejsan pysy vaan tutkalla siellä Ruotsissa

Mitä sä sillä meinaat?..kielimuuri taas iski.....:a-cry:
 
Back
Top