Sotivia osapuolia ei voi pakottaa rauhaan

miheikki

Greatest Leader
http://www.hs.fi/paakirjoitukset/Sotivia+osapuolia+ei+voi+pakottaa+rauhaan/a1345089118162
Markku Salomaa kirjoitti:
Sotivia osapuolia ei voi pakottaa rauhaan

Vieraskynä: Kristilliseen arvopohjaan perustuva länsimainen kriisinhallinta ei toimi islamilaisissa arabimaissa.

17.8.2012
Markku Salomaa


Vie­rai­den si­vi­li­saa­tioi­den si­säi­siä, saa­ti nii­den vä­li­siä krii­se­jä ja konf­lik­te­ja ei voi hal­li­ta kris­til­li­sel­lä ar­vo­poh­jal­la. Vii­sas­ta on an­taa nii­den käy­dä so­tan­sa lop­puun kai­kes­sa rau­has­sa. So­ti­laal­li­nen rat­kai­su syn­tyy ai­ka­naan, ja si­tä seu­raa rau­ha. Tä­mä pä­tee myös Syy­rian krii­siin ja sen mah­dol­li­seen es­ka­loi­tu­mi­seen šiia­lais­ten ja sun­nien vä­li­sek­si us­kon­so­dak­si.

Bos­nia ja Hert­ze­go­vi­nan jäl­keen mis­sään maail­man krii­si­pe­säk­kees­sä, jon­ne län­si on men­nyt vä­liin omi­ne ar­voi­neen, ei ole on­nis­tut­tu hal­lit­se­maan krii­siä. Ko­so­von tu­le­vai­suus on edel­leen au­ki. Li­byas­sa rat­kai­sut syn­tyi­vät maa­tais­te­luis­sa ja Na­ton il­ma­ope­raa­tio an­toi lä­hin­nä ideo­lo­gis­ta tu­kea.

Voim­me vain ar­vail­la, py­syy­kö Ha­mid Kar­zain hal­lin­to pys­tys­sä Af­ga­nis­ta­nis­sa Na­ton läh­det­tyä vuon­na 2014 pi­tem­pään kuin Mo­ham­med Na­ji­bul­la­hin hal­lin­to neu­vos­to­jouk­ko­jen läh­det­tyä vuon­na 1989 – se ku­kis­tui vuon­na 1992, ja Na­ji­bul­lah hir­tet­tiin vuon­na 1996.

Syy­rias­sa kaik­ki YK:n tu­li­tau­ko­yri­tyk­set ovat epäon­nis­tu­neet, kos­ka osa­puo­let ha­lua­vat tais­tel­la. So­ma­lias­sa­kin en­sim­mäi­nen oras­ta­va rau­han ele, hei­mo­joh­ta­jien hy­väk­sy­mä luon­nos pe­rus­tus­laik­si, on saa­tu ai­kaan vas­ta nyt pai­kal­li­sin voi­min.

Krii­sin­hal­lin­nan so­ti­laal­li­nen ka­tast­ro­fi So­ma­lias­sa, kär­jis­ty­mi­nen Ira­kis­sa ja epä­us­kot­ta­vuus Af­ga­nis­ta­nis­sa ovat seu­raus­ta sii­tä, et­tä län­si­mai­nen krii­sin­hal­lin­ta no­jaa kris­til­li­seen etiik­kaan eli mo­raa­li­teo­lo­giaan, jo­ka joh­taa vai­keuk­siin kai­kis­sa is­la­mi­lai­sis­sa mais­sa.

Mei­tä hir­vit­tää se ta­pa, jol­la si­vii­lit jou­tu­vat nyt Syy­rias­sa so­ti­laal­li­sen vä­ki­val­lan koh­teik­si. Kan­sain­vä­li­siä so­dan nor­me­ja ri­ko­taan, mut­ta asiaan ei pys­ty­tä vai­kut­ta­maan pai­nos­tuk­sel­la. Ai­noa kei­no oli­si so­ti­laal­li­nen in­ter­ven­tio, mut­ta sii­hen si­säl­tyy suu­ret ris­kit.

So­ti­las- ja si­vii­li­krii­sin­hal­lin­nan ra­jan­ve­don on­gel­ma nä­kyy krii­seis­sä, jois­sa rau­han­tur­vaa­jat ja avus­tus­työn­te­ki­jät jou­tu­vat ta­van ta­kaa so­ti­laal­lis­ten is­ku­jen koh­teik­si. Hei­dät miel­le­tään krii­sin osa­puo­lik­si, mi­kä vie olen­nai­sel­la ta­val­la poh­jaa toi­min­nal­ta.

Eu­roo­pan unio­ni omak­sui it­sel­leen Län­si-Eu­roo­pan unio­nin WEU:n niin sa­no­tut Pe­ters­ber­gin teh­tä­vät, kun WEU fuu­sioi­tiin osak­si EU:ta. Vuon­na 1992 hy­väk­syt­tyi­hin ope­ra­tii­vi­siin teh­tä­viin kuu­lu­vat hu­ma­ni­taa­ri­sen avun pe­ril­le saat­ta­mi­nen, pe­las­tus­toi­min­ta ja eva­kuoin­ti, rau­han­tur­vaa­mi­nen ja rau­han­pa­laut­ta­mi­nen – vaik­ka EU:lla ei ole mi­tään edel­ly­tyk­siä so­ti­laal­li­seen krii­sin­hal­lin­taan.

Si­vii­li­krii­sin­hal­lin­ta on EU:ssa suur­ten muu­tos­ten ja ke­hit­tä­mi­sen koh­tee­na. Käy­tän­nös­sä luo­daan si­vii­li­krii­sin­hal­lin­nan no­pean toi­min­nan val­mius­jouk­koa ja sil­le Ita­liaan kaik­ki ma­te­riaa­li­tar­peet täyt­tä­vää huol­to­kes­kus­ta.

Ta­voi­te on, et­tä EU:n avus­tus­ret­ki­kun­ta läh­ti­si liik­keel­le pa­ris­sa vuo­ro­kau­des­sa ul­ko­mi­nis­te­ri Cat­he­ri­ne Ash­to­nin yh­del­lä al­le­kir­joi­tuk­sel­la ja il­man Eu­roo­pan neu­vos­ton eril­lis­tä pää­tös­tä. Tä­mä on kui­ten­kin jää­nyt ai­na­kin ara­bi­mai­den krii­sien ai­ka­na kuol­leek­si kir­jai­mek­si. Krii­sin­hal­lin­ta elää vain teo­rias­sa, ei käy­tän­nös­sä.

Puh­taas­ti hu­ma­ni­taa­ris­ten avus­tus­ope­raa­tioi­den ja sel­väs­ti so­ti­laal­li­sen krii­sin­hal­lin­nan vä­liin jää erään­lai­nen har­maa alue, jos­sa hu­ma­ni­taa­ris­ta toi­min­taa, ke­hi­tys­apua ja myös si­vii­li­krii­sin­hal­lin­taa tur­vaa­maan kai­vat­tai­siin sel­lais­ta jär­jes­tys­voi­maa, jo­ka ei omal­la läs­nä­olol­laan li­säi­si si­vii­lien ris­kiä jou­tua vas­ta­toi­mien koh­teek­si.

Nä­mä on­gel­mat nä­ky­vät kaik­kial­la, mis­sä val­tio­jär­jes­tel­mä on ro­mah­ta­nut ja myös jär­jes­tys­val­ta mur­tu­nut jo­ko ih­mi­sen ai­heut­ta­mis­ta syis­tä tai luon­non­mul­lis­tus­ten seu­rauk­se­na.

Län­si­mai­ses­sa mo­raa­li­fi­lo­so­fias­sa, jos­sa kris­til­li­nen mo­raa­li­teo­lo­gia eli etiik­ka sää­te­lee kä­si­tyk­siä oi­keas­ta ja vää­räs­tä, myös so­ta ja rau­ha ovat sel­väs­ti toi­sil­leen vas­tak­kai­sia il­miöi­tä. To­del­li­suus on toi­sen­lai­nen is­la­mi­lai­sis­sa mais­sa, jois­sa fun­da­men­ta­lis­ti­nen Ko­raa­nin tul­kin­ta ei tee eroa rau­han ja py­hän so­dan vä­lil­le.

Ei ole enää yk­si­se­lit­tei­sen sel­vää, mi­tä rau­hal­la tar­koi­te­taan. Yh­tä epä­sel­vää on, kei­tä pi­de­tään vi­hol­li­si­na. Syy­rias­sa myös si­vii­le­jä pi­de­tään vi­hol­li­si­na, jos nä­mä ovat tais­te­li­joi­den su­ku­lai­sia.

YK ei saa­nut otet­ta Syy­rian so­ti­vis­ta osa­puo­lis­ta. Na­to on kas­va­vis­sa vai­keuk­sis­sa Af­ga­nis­ta­nis­sa ku­ten Yh­dys­val­lat oli Ira­kis­sa. Mo­lem­mis­ta yri­te­tään ve­täy­tyä suur­val­lan kas­vo­ja me­net­tä­mät­tä, kun muul­la ei ole enää mer­ki­tys­tä.

Krii­sin­hal­lin­taa yrit­tä­vät kan­sain­vä­li­set jou­kot uh­kaa­vat kaik­kial­la juut­tua osa­puo­lek­si pai­kal­li­seen konf­lik­tiin. Esi­mer­kik­si en­sim­mäi­nen mer­kit­tä­vä pom­mi-is­ku koh­dis­tui ai­koi­naan Bag­da­dis­sa ni­men­omaan YK:n toi­mis­toon.

On tun­nus­tet­ta­va uu­det rea­li­tee­tit: kris­til­li­sel­lä etii­kal­la ei pys­ty­tä va­kaut­ta­maan ti­lan­net­ta ei­kä va­kiin­nut­ta­maan rau­haa ai­na­kaan is­la­mi­lai­ses­sa maail­mas­sa. Me­ne­mäl­lä pus­ku­rik­si vie­rai­den si­vi­li­saa­tioi­den yh­teen­tör­mäyk­seen saa kak­si vi­hol­lis­ta yh­del­lä is­kul­la. Tä­tä ei tun­nus­te­ta, kos­ka näin Na­to, YK, EU ja Etyj myön­täi­si­vät oman ky­vyt­tö­myy­ten­sä.

Kris­til­li­ses­tä etii­kas­ta eli mo­raa­li­teo­lo­gias­ta oli­si kyet­tä­vä roh­keas­ti pe­rään­ty­mään, jos ar­vot ovat pe­rus­teet­to­mia ja ai­noas­taan vai­keut­ta­vat so­ti­laal­lis­ten osa­puol­ten ope­roin­tia. On il­meis­tä, et­tä sen enem­pää Af­ga­nis­ta­nis­sa kuin Syy­rias­sa­kaan pai­kal­li­sil­la osa­puo­lil­la ei ole va­ka­vaa pyr­ki­mys­tä po­liit­ti­seen rat­kai­suun muu­ten kuin so­ti­laal­li­sin kei­noin. Jo­kai­ses­sa so­das­sa tais­te­lut lop­pu­vat, kun rat­kai­su on syn­ty­nyt.

Kan­sain­vä­li­sen yh­tei­sön tu­li­si lä­hin­nä es­tää voi­mal­la alueel­li­sen krii­sin le­viä­mi­nen naa­pu­ri­mai­hin ja laa­jen­tu­mi­nen glo­baa­lik­si ter­ro­ris­mik­si. Kan­sain­vä­lis­ten so­pi­mus­ten ja oi­keus­nor­mien nou­dat­ta­mi­nen ny­ky­ajan ei-li­neaa­ri­sis­sa ja epä­sym­met­ri­sis­sä krii­seis­sä ei yk­sin­ker­tai­ses­ti näy­tä on­nis­tu­van, kos­ka krii­sit ovat ai­van liian mo­ni­ulot­tei­sia ja mo­ni­ta­soi­sia.

Kir­joit­ta­ja on Eu­roo­pan so­ta­his­to­rian do­sent­ti, jo­ka joh­taa Ul­ko­po­li­tii­kan tut­ki­muk­sen sää­tiö­tä.
 
dosentti Markku Salomaa on 100% oikeassa.
Milloin poliitikot ottavat tämän onkeensa ja lopettavat sotilaallisesti turhat sekä veronmaksajille kalliit operaatiot?

"Kan­sain­vä­li­sen yh­tei­sön tu­li­si lä­hin­nä es­tää voi­mal­la alueel­li­sen krii­sin le­viä­mi­nen naa­pu­ri­mai­hin ja laa­jen­tu­mi­nen glo­baa­lik­si ter­ro­ris­mik­si."

-asetetaan sotaa käyvä valtio tai sen alue totaaliseen kauppasaartoon
-"aidataan" asianomainen operaatioalue esim. yhteistyössä naapurivaltioiden rajavartiostojen/vastaavien avulla
-estetään sotavoimien liikkeet alueelta/alueelle/alueella
-määrätään lentokielto ao. maa/alueen ilmatilaan ja valvotaan tätä omin konein sekä laittein
-napataan erikoisjoukkojen nopeilla iskuilla tai täsmäpommituksin sotivien osapuolten avainhenkilöitä
-katkaistaan alueen viesti- ja internet/tv/radioverkot sekä propagandan voimin vaikutetaan osapuolten mielialaan
-...
 
Operaatiot ovat hyvää bisnestä, tarjoavat tekosyyn strategisen vaikutuspiirin laajentamiselle ja tekemistä joutilaalle ammattiarmeijalle. Toisaalta operaatiot antavat onnistuessaan poliitikoille kannuksia uudelleenvalintaan tai vähintään antavat vaikutelman äänestäjäkunnalle moraalisesta johtajuudesta.

Sotia käydään pääasiassa sisäpoliittisista syistä. Ei siksi että niistä yleensä olisi paljon konkreettista hyötyä.
 
Zero The Hero kirjoitti:
Operaatiot ovat hyvää bisnestä, tarjoavat tekosyyn strategisen vaikutuspiirin laajentamiselle ja tekemistä joutilaalle ammattiarmeijalle. Toisaalta operaatiot antavat onnistuessaan poliitikoille kannuksia uudelleenvalintaan tai vähintään antavat vaikutelman äänestäjäkunnalle moraalisesta johtajuudesta.

Sotia käydään pääasiassa sisäpoliittisista syistä. Ei siksi että niistä yleensä olisi paljon konkreettista hyötyä.

Näin varmasti on. Kyllä ryöstösaalis on sentään vieläkin hyvä lähtökohta sotimiselle. Luonnonvarakentät ovat houkuttelevia ja on näköjään niin, että ken istuu isojen luonnonvarojen päällä, sen on paras takoa miekkaansa kunnon terää ja panna vieläpä osa nuorisosta harjoittelemaan sotaa. Muuten on tontille tulijoita.
 
Historia toistaa itseää, Afganistanissa on käymässä ihan samoin kuin Vietnamissa Nixonin vietnamisaation ja "peace with honor" politiikan kanssa. Sotilaallisesti on mahdotonta pitää epäsuosittua hallintoa loputtomiin pystyssä. Ainoa tapa pakottaa osapuolet rauhaan on tuhota niiden kyky käydä sotaa. Tämä edellyttäisi sodan ulottamista kapinallisten turvasatamiin Pakistanissa ja sotatoimia niiden tukijaa Irania vastaan. Tämä eskalaatio epäonnistui myös Vietnamissa P-Vietnamin ja Kambodzan suhteen.

Yhdysvaltojen olisi pitänyt hoidella Bin Laden vuonna 2001 vaikka ydinasein, ja ottaa sen jälkeen hatkat. Heti WTC-iskujen jälkeen tämä olisi mennyt läpi Venäjältä ja Kiinalta. Muslimimaita on ihan turha yrittää pakottaa rauhaan, ainoa toimiva tapa olisi vastata terroristi-iskuihin aina taktisilla ydinaseilla. Eiköhän sieltä ennen pitkää loppuisi mullahit tai tuki terrorismille...

En väitä että ko. toimintamalli olisi moraalisesti oikein tai että sitä todellisuudessa tulisi tai voisi noudattaa, mutta muuta sotilaallista ratkaisua ongelmaan ei mielestäni ole.
 
Jospa ratkaisut eivät olekaan saavutettavissa sotilaallisin keinoin? Olemmeko sittenkin eräänlaisia tuppi-uunoja, kun pohdimme sotilaallisia ratkaisuja mm. afgan. probleemaan? Joku muu ratkaisu voisi olla paljon parempi, mutta emme omista lähtökohdistamme voi sitä keksiä.....pitäisi katsoa jotenkin ulkopuolelta koko asiaa.
 
No en minä ainakaan edes halua miettiä kuka mitkä tai ketkä rahoittavat toimiaan unikkokasvilla.....salaliittoleimakirves heilahtaa täälläkin hetkohta, jos mainitsee jälkien johtavan aivan armotta sylttytehtaalle. Naurettavaa pelleilyä uskoa asian olevan kuinkaan muutoin, mutta siitähän vain Herrat tekevät maailmasta mieleisensä.
 
Ongelman juuret ovat islamilaisessa ja paikallisessa kulttuurissa. Niin kaun kuin lapset opetetataan pienestä pitäen vihamaan kaikkea länsimaista paikallisissa koraanikouluissa, ei ongelmaa voi ratkaista sotilaallisin keinoin. Lapset iskostetaan länsivastaiselle propagandalle ennen kuin oppivat lukemaankaan, jos oppivat...
Afganistanissa on myös pitkät perinteet kaikkien ulkomaisten lukemisena miehittäjiksi ja verikoston harjoittamisesta.

Islamilainen kulttuuri ei myöskään jaa läntisiä kristillisiä moraalikäsityks ja islamiin on aina kuulunut oman uskonnon levittäminen väkivaltaisesti. Ääri-islamistit näkevät kaiken länsimaisen uhkana uskolleen ja valta-asemalleen. Koko lähi-idässä ei taida olla yhtään länsimaista demokratiaa, ihmiset eivät osaa haluta sellaista mitä heillä ei ole koskaan ollutkaan...


Vaikkei ole poliittisesti korrektia sanoa näin, niin osansa on myös geneettisillä tekijöillä. Arabikansat ovat tunnettuja kuumaverisyydestään ja kiihkeydestään. Tyypillistä arabeille on myös tietynlaisen joukkopsykoosin valtaan joutuminen ja taipumus uskoa kaikenmaailman uskomuksia ja kiihoittajia. Kouluttamattomat paikalliset ovat myös alttiita kaikenlaiselle aivopesulle ja kiihotukselle. Myös kaikenlainen korruptio on sikäläisessä kulttuurissa hyvin yleistä.

Eli käytännössä pitäisi vaihtaa koko kulttuuri ja mielellään ihmiset myös. Ei taida ihan yksi ihmisikä riittää siihen...
 
Ongelman juuret ovat islamilaisessa ja paikallisessa kulttuurissa. Niin kaun kuin lapset opetetataan pienestä pitäen vihamaan kaikkea länsimaista paikallisissa koraanikouluissa, ei ongelmaa voi ratkaista sotilaallisin keinoin. Lapset iskostetaan länsivastaiselle propagandalle ennen kuin oppivat lukemaankaan, jos oppivat...
Afganistanissa on myös pitkät perinteet kaikkien ulkomaisten lukemisena miehittäjiksi ja verikoston harjoittamisesta.

Islamilainen kulttuuri ei myöskään jaa läntisiä kristillisiä moraalikäsityks ja islamiin on aina kuulunut oman uskonnon levittäminen väkivaltaisesti. Ääri-islamistit näkevät kaiken länsimalisen uhkana uskolleen ja valta-asemalleen. Koko lähi-idässä ei taida olla yhtään länsimaista demokratiaa, ihmiset eivät osaa haluta sellaista mitä heillä ei ole koskaan ollutkaan...


Vaikkei ole poliittisesti korrektia sanoa näin, niin osansa on myös geneettisillä tekijöillä. Arabikansat ovat tunnettuja kuumaverisyydestään ja kiihkeydestään. Tyypillistä arabeille on myös tietynlaisen joukkopsykoosin valtaan joutuminen ja taipumus uskoa kaikenmaailman uskomuksia ja kiihoittajia. Kouluttamattomat paikalliset ovat myös alttiita kaikenlaiselle aivopesulle ja kiihotukselle. Myös kaikenlainen korruptio on sikäläisessä kulttuurissa hyvin yleistä.

Eli käytännössä pitäisi vaihtaa koko kulttuuri ja mielellään ihmiset myös. Ei taida ihan yksi ihmisikä riittää siihen... Jos paikalliset heimot ja sotapäälliköt ovat sotineet vuosituhansia toisiaan vastaan, on absurdia ajatella sen loppuvan heti kun ensimmäinen NATO-sotilas ilmestyy näköpiiriin.
 
Onkos meidän ihan pakko lähteä muuttamaan muita samanlaisiksi kuin itse olemme ja mitä itse edustamme?

Tähystäjä korostaa tuossa kuinka hirmuisia islamilaiset ovat. Tämä korostus, vaikka viimeisistä eurooppalaisista etnisistä putsauksista ei ole vielä 20 vuotta ja keskitysleirejäkin löytyi vielä vähän reilu 10 vuotta sitten....olemme tuottaneet mm. Napoleonin, Hitlerin, Stalinin ja monen monta muuta varsinaista Rauhan ja Hyvän meiningin lähettilästä, on ollut Harrisonia pommituslaivueineen ja brittien siirtomaahallintoja, ranskalaisten vastaavia....läntinen kulttuuriko on oikeasti ollut jotenkin rauhanomainen ja fantsu? Empä oikein usko, riippuu varmaan näkökulmasta.

Siitä olen kuitenkin varma, että näköjään ihminen ei muutu, kaikki mitä on tapahtunut tapahtuu uudelleen. Tähystäjä and kumppanit voisivat joskus riisua tietynlaiset lasit päästään ja katsoa asioita niinkuin ne ovat.

Miksi irakilaisten olisi pitänyt juhlia sitä, että Irak miehitettiin? Tai että Afganistan miehitettiin? Libya uusimpana esimerkkinä, osa ei oikein taida tykätäkään siitä mitä tapahtui......
 
eihän tässä maassa ole koskaan jouduttu massapsykoosiin ja poltettu noitia...

----

sehän ei tietenkään tee hillumisesta hyväksyttyä

tuskin nyt genetiikasta on kyse. sitävastoin yhteiskunnan koulutus- ja kehitystasososta.
 
Nyt ei polteta noitia eikä piiskata torilla, nyt nostetaan paskajulkisuuden tikunnokkaan. Uhrin kannalta lähes sama.
 
adam7 kirjoitti:
eihän tässä maassa ole koskaan jouduttu massapsykoosiin ja poltettu noitia...

----

sehän ei tietenkään tee hillumisesta hyväksyttyä

tuskin nyt genetiikasta on kyse. sitävastoin yhteiskunnan koulutus- ja kehitystasososta.

Kyllä eri kansoilla eri leveysastella on silti selkeästi toisistaan poikkkevia käyttäytymismalleja erilaisissa tilanteissa. Johtui se sitteen genetiikasta tai jostain muusta.
 
Back
Top