Valitut palat - Reader's digest

RPG83

Soome Majori
Ei, tämä ketju ei käsittele naisia tai muita lihallisia elämyksiä. Tämä ketju kokoaa foorumin parhaimpia paloja. This is a compilation of the most liked messages.

Alla on joitakin eniten tykättyjä viestejä:

25 tykkäystä:

No niin, ei enempää eikä vähempää, nyt olisi mahdollisuus esittää kysymyksiä puolustusministeri Carl Haglund:lle.

Kiinnostaako reservin asiat, intti, armeija, turvallisuuspolitiikka, Venäjä, NATO, Ukraina, ym... (luulis kiinnostavan)? Tähän lirpakkeeseen voit esittää asiallisia kysymyksiä suoraan puolustusministerille, "parhaimmat" kysymykset välitetään kyseiselle henkilölle ja vastaukset saatte myöhemmin.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tässä kysymykset ja vastaukset:


Alakurtin sotilastukikohdassa 50 km Suomen rajasta on korkeassa valmiudessa (joukko perustettu ja varustettu) moottoroitu jalkaväkiyksikkö. Miten Suomi vastaa tällaisen joukon aiheuttamaan sotilaalliseen uhkaan, kun Suomella ei ole vastaavia korkean valmiustason maavoimien yksiköitä, vaan varuskuntamme ovat ainoastaan rauhan ajan koulutuskeskuksia?

Pelkkä joukon olemassaolo ei sinällään aiheuta meille välitöntä uhkaa. On hyvä myös muistaa, että Alakurtti ei ole täysin uusi tukikohta, vaan siellä on ollut joukkoja aikaisemminkin. Puolustusvoimat on operatiivisessa suunnittelussaan varautunut erityyppisiin uhkiin, mutta sitä, miten niihin on suunniteltu vastattavan, en voi näin julkisesti ryhtyä avaamaan.

Millä aikataululla raskaiden raketinkeittimien ammustarvikkeen puute korjataan ATACMS-hankkeen kariuduttua?

Viime vuosina tehty raketinheittimien ammunnanhallinnan päivitys mahdollistaa nyt useamman eri ammusvaihtoehdon hankkimisen. Tällä hetkellä tutkitaan eri vaihtoehtoja.

Onko puolustusvoimat koska hankkimassa lisää perus taistelijoille jaettavia valonvahvistimia?

Puolustusvoimat on hiljattain hankkinut pimeänäkövälineistöä ja hankintoja jatketaan osana puolustusvoimien taistelija-hanketta.

Millaiselta puolustusvoimien nykyinen ja suunniteltu rahoitus näyttää puolustusministerin silmin?

Puolustusvoimauudistuksen jälkeen puolustusvoimien kustannusrakenne on saatu tasapainoon, mutta nykyrahoituksella olemassa olevan suorituskyvyn ylläpito ei ole mahdollista. Lisärahoitusta tarvitaan etenkin materiaalihankintoihin. Siksi onkin positiivista, että asettamani parlamentaarinen selvitysryhmä päätyi esittämään puolustusmäärärahojen korottamista selonteossa esitetyllä tavalla ja tälle näyttäisi olevan myös laaja poliittinen tuki. Edellytän, että asia korjataan toukokuun hallitusneuvotteluissa.

Mikä on Hornet-hävittäjien korvaamisen aikataulu? Tekeekö jo vuonna 2015 valittava eduskunta päätöksen korvaajasta, vai ryhdytäänkö tulevalla vaalikaudella vasta alustavaan suunnitteluun, ja päätöksen korvaajasta tekee vuonna 2019 valittava eduskunta?

Hankintaprojekti vaatii aikaa yli 15 vuotta hankkeen aloittamisesta viimeisen koneen toimitukseen. Seuraavan hallituksen tulisi tehdä periaatepäätös Hornet-suorituskyvyn korvaamisesta. Hankinnan valmistelut tulee aloittaa virallisesti jo hallituskauden ensimmäisen kalenterivuoden aikana. Seuraavana vuonna tulee voida lähettää tietopyynnöt ja kahta vuotta myöhemmin tarjouspyynnöt. Vuonna 2019 alkavalla hallituskaudella tulisi hallituskauden alkupuolella tehdä hankintapäätös, jolloin suorituskyky ehtisi käyttöön ajoissa Hornetien elinkaaren päättyessä.

Mitä keskeisiä muutoksia Suomen puolustukseen on odotettavissa ensi vaalikaudella?

Suomen ja Ruotsin sotilaallisen yhteistyön syventäminen tuo selkeitä toiminnallisia muutoksia aikaisempaan. Sen sijaan Suomen puolustuksen perusteissa en näe suuria muutoksia tulevalla vaalikaudella. Yleinen asevelvollisuus ja sotilasliittoon kuulumattomuus säilyvät puolustuksemme perustana myös seuraavan vaalikauden ajan. Puolustusvoimauudistuksen jäljiltä en myöskään näe tarvetta suuriin rakenteellisiin muutoksiin.

Miten itse arvioitte onnistuneenne puolustusministerin tehtävässä kuluneella vaalikaudella? Mitkä olivat merkittävimpiä haasteita Suomen puolustukselle, ja miten ja millaisin tuloksin ratkoitte niitä?

Katson onnistuneeni tehtävässäni varsin hyvin, mistä todistaa myös saamani runsas positiivinen palaute, kiitos siitä.

Keskeinen haaste ministerikaudellani on ollut puolustuskyvylle asetettujen vaatimusten yhteensovittaminen valtiontalouden tilaan. Tähän haasteeseen on vastattu toteuttamalla puolustusvoimauudistus, jolla puolustusvoimien kulurakenne saatiin tasapainotettua ja puolustusbudjettiin 135 M€ säästöt. Toinen tapa vastata tähän haasteeseen oli asettaa parlamentaarinen selvitysryhmä, jonka työn tuloksena tuleville päättäjille on kyetty tuottamaan realistinen käsitys puolustusvoimien tarpeista.

Muita ministerikauteni tärkeitä saavutuksia ovat mm. Suomen ja Ruotsin sotilaallisen yhteistyön tiivistäminen, puolustusvoimien kumppanuustoiminnan laajentaminen ja Leopard-panssarivaunujen hankinta.

Kannatatteko yleisen asevelvollisuuden jatkamista nykyisessä laajuudessa myös NATO:ssa?

Yleinen asevelvollisuus on kustannustehokas tapa järjestää väestöltään pienen mutta pinta-alaltaan laajan maan puolustus. Vain asevelvollisuuden kautta meidän on mahdollista tuottaa koko maan puolustamiseen tarvittavat joukot. Myös mahdollisena NATO:n jäsenenä vastaisimme ensisijaisesti itse oman maamme puolustuksesta, joten asevelvollisuutta olisi tarkoituksenmukaista jatkaa myös NATO:ssa.

Pitäisikö Pohjois-Karjalaan palauttaa joukko-osasto tai vaihtoehtoisesti laajentaa sisäministeriön alaisen Pohjois-Karjalan rajavartioston varusmieskoulutusta valmiuden parantamiseksi alueella?

On hyvä muistaa, että rauhan ajan varuskunnat ovat ensisijaisesti koulutuskeskuksia ja poikkeusolojen valmiutemme perustuu reservistä perustettaviin joukkoihin, joita voidaan perustaa muuallakin kuin varuskunnissa. Puolustusvoimauudistuksessa varuskuntaverkko on saatettu vastaamaan puolustusvoimien koulutustarpeita enkä näe tarvetta lähteä muuttamaan tehtyjä päätöksiä.

Kannatatteko paikallisjoukkojen kehittämistä pohjoismaisten kodinturvajoukkojen suuntaan sekä osaksi laajempaa kansalaisten ja yhteiskunnan kriisivalmiutta?

Yleisestä asevelvollisuudesta luopuneissa maissa kodinturvajoukkojen merkitys oman maan puolustuksessa on korostunut. Meillä puolustus perustuu laajaan reserviin ja joukkoja käytetään koko maan alueella. Paikallisjoukkojen osuutta muiden viranomaisten tukemisessa tullaan koulutuksen kautta lisäämään, mutta muuten suomalaisten paikallisjoukkojen tehtävät vastaavat jo nykyään pitkälti kodinturvajoukkojen tehtäviä.

Kannatatteko sotilastiedustelun kehittämistä omilla satelliiteilla?

En usko omien satelliittien hankkimisen olevan kustannustehokasta. Sotilastiedustelu kerää tietoa useilla eri tiedustelulajeilla ja menetelmillä, joista satelliittien tuottama tieto muodostaa vain yhden osan. Uskon, että tiedustelukykyämme saadaan tehostettua enemmän kohdentamalla varoja muihin tiedustelumenetelmiin ja tukeutumalla satelliiteista saatavien tietojen osalta erilaisiin yhteistyöjärjestelyihin ja yhteiskäyttöisiin satelliitteihin.

Kuinka luonnehtisitte Ruotsin puolustuksen tulevaisuuden näkymiä ja ruotsalaisen yhteiskunnan sitoutumista puolustuksensa kehittämiseen?

Ruotsin sosialidemokraattien vaaliohjelmassa puolustus ei ollut esillä juuri ollenkaan ja edellinen pääministeri luonnehti maanpuolustusta eturyhmäksi.

Muuttuneen kansainvälisen tilanteen myötä puolustuskysymykset ovat Ruotsissakin nousseet tärkeään asemaan. Ruotsin nykyinen puolustusministeri on kokenut poliitikko ja vahvasti sitoutunut puolustuskyvyn kehittämiseen ja ylläpitoon, mikä osaltaan takaa sen, että puolustuskysymykset ovat näkyvästi esillä myös hallituksen käytännön toimissa. Peruskysymys Ruotsin osalta on, miten muuttunut tilanne heijastuu Ruotsin joitain vuosia sitten tekemään kriisinhallintaa painottaneeseen perusratkaisuun.

Onko kyberuhkien torjuntaan panostettu riittävästi, ja jos ei ole niin miksi ei? Tiedostetaanko kyberuhkien merkitys?

Tänä päivänä kyberuhkat ja niiden merkitys tiedostetaan puolustushallinnossa varsin hyvin. Uhkat koskettavat kuitenkin koko yhteiskuntaa ja kaikkialla näihin uhkiin ei vielä ole havahduttu riittävästi. Uhkiin vastaamiseksi turvallisuuskomitea on laatinut kansallisen kyberturvallisuusstrategian ja erillisen strategian toimeenpano-ohjelman. Varautumisessa on kuitenkin vielä puutteita mm. resursseista johtuen. Puolustushallinnon varautumista kyberuhkiin on jarruttanut myös kyber-ulottuvuuteen liittyvien toimivaltuuksien puute. Tämän asian korjaamiseksi asetin laaja-alaisen työryhmän selvittämään tietoverkoissa tapahtuvaan tiedonhankintaan liittyviä kysymyksiä. Työryhmän mietintö on hyvä pohja sille, että aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä päästään kehittämään alkavalla vaalikaudella.

Tulisiko kokonaismaanpuolustus huomioida vahvemmin, ja mitkä ovat suurimmat puutteet kokonaismaanpuolustuksessa?

Uusien, mm. kyber- ja informaatiovaikuttamiseen liittyvien uhkien lisääntyminen korostaa kokonaismaanpuolustuksen merkitystä osana kokonaisturvallisuutta. Suojautumisessa ja uhkien torjunnassa tarvitaan kansainvälisen yhteistyön lisäksi myös hyvin toimivaa viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten välistä yhteistoimintaa. Mielestäni suomalainen kokonaisturvallisuuden toimintamalli poikkihallinnollisine organisaatioineen on varsin toimiva, vaikka varmasti kehitettävääkin on edelleen.

Pidättekö nykyistä reserviä riittävänä puolustusvoimien tehtävien suorittamiseksi ottaen huomioon että Euroopan turvallisuuspoliittinen tilanne on selvästi kiristynyt - eli olisiko syytä muuttaa tehtyä arviota olosuhteiden selvästi muututtua?

Nykyisen reservin on katsottu olevan määrältään riittävän koko maan puolustamiseen. Keskeistä nykytilanteessa on, että turvaamme nykyisen reservin toimintakyvyn osoittamalla puolustusvoimille materiaalihankintoihin tarvittavat lisäresurssit ja jatkamalla kertausharjoituksia, joita puolustusvoimauudistuksen toimeenpanon aikana jouduttiin supistamaan.

Pidättekö kaavailtuja lisäyksiä puolustusbudjettiin riittävinä?

Selonteossa kuvatut ja parlamentaarisen selvitysryhmän esittämät budjettikorotukset ovat minimivaatimus nykyisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi. Toisaalta paljon suurempiin korotuksiin ei meillä nykyisessä valtiontalouden tilanteessa ole varaa. On myös syytä muistaa, että lähivuosina meidän on korvattava merivoimien vanhentuvaa aluskalustoa ja käyttöikänsä päähän tulevat Hornet-hävittäjät. Nämä hankkeet ovat suuruusluokaltaan sellaisia, ettei niiden rahoittaminen normaalin puolustusbudjetin puitteissa ole mahdollista, vaan niitä varten on järjestettävä erillisrahoitus.

Aiotaanko reserviläisille lähettää suunniteltu tiedote sodanajan sijoituksesta, jos aiotaan niin koska?

Puolustusvoimat lähettää toukokuussa kirjeen noin 900.000 reserviläiselle. Kirjeen tarkoituksena on päivittää reserviläisten henkilökohtaisia tietoja ja kertoa kunkin rooli reservissä.

Turvallisuusviranomaisten tiedonhankintaa koskevaa lainsäädäntöä kehittävä työryhmä luovutti mietintönsä puolustusministeri Carl Haglundille 14.1.2015.

Työryhmä suosittaa mietinnössään verkkovalvonnan käyttöönottoa, vaikka työryhmässä mukana ollut Liikenne- ja viestintäministeriö antoi eriävän lausunnon ja ei näin ollen puolla verkkovalvonnan käyttöönottoa.

Viivästyttääkö tämä vastakkainasettelu Liikenne- ja viestintäministeriön ja turvallisuusviranomaisten välillä verkkovalvonnan mahdollistavan lainsäädännön valmistelua?

En usko eriävän mielipiteen merkittävästi viivästyttävän lainsäädäntötyötä. Eriävässä mielipiteessä esiin tuodut huolet ovat joka tapauksessa asioita, jotka valmistelussa on otettava huomioon ja kyettävä perustelemaan kun uutta lainsäädäntöä mahdollisesti säädetään.

Miten katsoisitte Suomen hallituksen selvinneen Ukrainan kriisin aiheuttamista paineista?

Mielestäni olemme onnistuneet varsin hyvin. Hallitus on johdonmukaisesti tuominnut Venäjän kansainvälisen oikeuden vastaiset toimet Ukrainan kriisin yhteydessä ja ollut aktiivisesti mukana EU:n yhteisen politiikan muotoilussa.

Tuetko aselain muutosta sellaiseksi, että aselupahakemukseen ja -perusteisiin lisätään metsästyksen ja urheiluammunnan lisäksi reserviläisperuste?

Tämä tarkoittaa kiväärin hankkimista nimenomaan maanpuolustuksellisen ampumaharjoittelun perusteella. Kyseessä on siis henkilötyyppi joka ei halua metsästää ja käydä sitä koskevia kursseja, eikä halua harjoittaa kilpailuammuntaa (urheiluammunta). Uusi lupaperuste koskisi henkilöitä joita kiinnostaa vapaaehtoisen maanpuolustuksen piirissä tapahtuva ampumatoiminta ja joihin näin ollen voitaisiin kohdistaa muunlaista harkintaa ja perusteluja kuin metsästäjiin ja kilpa-ampujiin.

Sijoitetut ja sijoituskelpoiset reserviläiset voivat ylläpitää ampumataitoaan osallistumalla Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toimintaan. Yhdistys on paraikaa hankkimassa niin pistooleja kuin reserviläiskiväärejä tämän toiminnan lisäämiseksi. Pidän tätä toimintaa reserviläisen ensisijaisena vaihtoehtona.

Olisiko aika muuttaa hieman PV:n tiedotuspolitiikkaa ja sallia kantaupseereille hieman mielipiteenvapautta? Nykyään tiedotuspolitiikka vaikuttaa olevan valjastettu lähinnä suojelemaan poliitikkojen selustaa kaikelta nololta ja vapauttaa heidät tekemästä asioille mitään, ellei se nimenomaisesti hyödytä poliitikkoa?

Itse kannatan avointa keskustelua ja tiedotuspolitiikka. Turvallisuusasioihin liittyvät salassapitomääräykset tosin rajoittavat mahdollisuuksia täysin avoimeen keskusteluun puolustusta koskevissa asioissa. En allekirjoita väitettä, että upseerien mielipiteenvapautta olisi rajoitettu. Meillä on suuri joukko upseereita, jotka ylläpitävät blogeja, esiintyvät asiantuntijoina ajankohtaisohjelmissa ja kirjoittavat artikkeleita ja kolumneja maanpuolustukseen liittyvistä asioista.

Onko Suomella uskallusta aloittaa uhkaavan kriisin uhatessa edes osittainen liikekannallepano ja onko meillä euromaana siihen taloudellisia mahdollisuuksia? Saisimmeko mahdollisessa kriisitilanteessa taloudellista tukea muista euromaista, vai tyhjeneekö suomessa olevat pankkitilit ja suomen talous romahtaa pelkästä uhasta? Nostavatko taloudelliset syyt liikekannallepanon kynnystä liikaa?

Lähtökohtaisesti en spekuloi asioilla kuten liikekannallepano. On selvää, että mahdollinen kriisi aiheuttaisi myös kustannuksia. Taloudelliset syyt eivät kuitenkaan voi olla esteenä isänmaan puolustamiseen ryhtymiselle silloin kun sitä edellytetään.

Pystyykö venäjä romahduttamaan Suomen puolustuskyvyn pelkällä uhalla, joka saa pääoman virtaamaan pois Suomesta? Onko tähän skenaarioon varauduttu?

Pääomapako ei romahduttaisi Suomen puolustuskykyä, mutta aiheuttaisi kyllä muuten vakavia ongelmia suomalaiseen yhteiskuntaan. Erilaisiin taloudellisiin häiriöihin on omat varautumiskeinonsa, mutta ne eivät kuulu puolustusministerin vastuualueeseen.

Onko todella niin, ettei sotilaille ole jatkossa suositeltavaa käyttää asepukua julkisilla paikoilla? Mitä sitten tehdään, kun varusmiehiä uhkaillaan tai joku jopa pahoinpidellään? Minkä kuvan puolustusvoimien toiminta antaa kansalaisille, annetaan periksi epämääräisille uhkailuille, entä sitten kun uhkailut tulevat valtiotasolla?

Sotilaspuvun käyttöä julkisilla paikoilla ei ole kielletty. Puolustusvoimien palkatulle henkilöstölle on kuitenkin annettu suositus, jonka mukaan sotilaspuvun käyttöä on tietyissä tilanteissa syytä harkita. Suosituksen taustalla on puolustusvoimissa laadittu riski- ja uhka-arvio. Käytössä olevien tietojen mukaan varusmiehiin ei tällä hetkellä kohdistu suosituksen perusteena olevaa uhkaa.

Näkeekö ministeri nykyisen tilanteen naapurin kanssa harmaana vaiheena?

Jos harmaalla vaiheella tarkoitetaan jonkinlaista sodan ja rauhan välitilaa, niin en. Vaikka turvallisuuspoliittinen ilmasto on muuttunut ja Suomi EU:n jäsenmaana on Ukrainan tilanteen johdosta mukana Venäjää vastaan asetetuissa pakotteissa, ei Suomeen kohdistu sotilaallista uhkaa.

Käsittääkseni ainoa syy, miksi Suomen BUK-M1 järjestelmä romutetaan, on niiden vanhentuva polttoaine. Eikö olisi kannattavampaa purkaa toimiva ja edelleenkin tehokas järjestelmä varastokuntoon ja etsiä tarvittavaa polttoainetta, päivityksiä tai varaosia länsimaista ynnä Isrealista, sen sijaan että se romutettaisiin?

Vanheneva polttoaine ei ole ainoa syy, vaan Suomessa palveluskäytössä olevan version teknologia vanhenee kokonaisuudessaan. Tämä tarkoittaa sitä, että koko järjestelmä tulisi päivittää, mikäli sen operatiivista käyttöikää haluttaisiin jatkaa. Puolustusvoimien taloudelliset ja henkilöresurssit huomioiden BUK-M1 järjestelmän ylläpitoa ei ole nähty tarkoituksenmukaisena uuden, jo käyttöönottovaiheessa olevan NASAMS-järjestelmän rinnalla, joten järjestelmästä on tarkoitus luopua.

Onko nasams ilmatorjuntajärjestelmän ohjuksiin (amraam) harkittu booster raketteja tuomaan lisää korkeusulottuvuutta että kantamaa.

Yksi NASAMS hankinnan eduista on sen täysi yhteensopivuus ilmavoimien käytössä olevien ohjusten kanssa. Mikäli hankkisimme maajärjestelmään pidemmän kantamana omaavia ohjusversioita, menettäisimme tämän edun. Toistaiseksi tyydymme seuraamaan vasta kehitysvaiheessa olevan pidemmän kantaman ohjusversion kehittymistä.

Millä tavoin Puolustusvoimat ovat varautuneet mahdolliseen terroritekoon varusmiehiä kohtaan? Koska tiedämme, että jos halutaan vaikuttaa Suomen politiikkaan, ehkä yksi yksittäinen terroriteko puolustusvoimien palkattua henkilöstöä se ei tuo terroristin näkökulmasta sitä toivottua näkyvyyttä ja tulosta.

Turvallisuusjärjestelyjä tarkastellaan kulloinkin vallitsevan tilanteen mukaisesti. Toistaiseksi varusmiehiin ei ole kohdistunut mitään sellaista erityistä uhkaa, jonka vuoksi turvallisuusjärjestelyjä olisi tarvinnut muuttaa.

Onko hallitusohjelmiin kirjatulla Merenkurkun lauttaliikenteen turvaamisella ajateltu olevan myös turvallisuuspoliittinen tai paremmin huoltovarmuudellinen perustelu?

Koska Suomi on huoltovarmuudessaan noin 70 % riippuvainen meriliikenteestä, on Merenkurkun yhteydellä olemassa myös huoltovarmuudellinen perustelu. Aihepiiri kuuluu tosin TEM:n hallinnonalalla olevalle Huoltovarmuuskeskukselle.

Jos Ruotsi vahvistaa puolustusvalmiuttaan, niin minkä verran se vaikuttaisi Itämeren tilanteeseen? Pystyykö Ruotsi omilla toimillaan vaikuttamaan asiallisesti ottaen näinkin suureen kokonaisuuteen? Voitteko arvioida, mikä on Ruotsin nykyinen tahtotila kohentaa sotilaallista suorituskykyään ja mihin se voi mielestänne parhaimmillaan johtaa?

Itämeren sotilaspoliittinen tilanne on kokonaisuus, johon jokainen Itämeren maa vaikuttaa omilla toimillaan. En halua lähteä spekuloimaan sillä, mitä Ruotsi tekee ja minkälaisia vaikutuksia sillä olisi Itämeren tilanteeseen. Ruotsalaisten kanssa käymieni keskustelujen perusteella olen kuitenkin siinä käsityksessä, että Ruotsissa, aivan kuten Suomessakin, on poliittista valmiutta sotilaallisen maanpuolustuksen ylläpitoon.

Stefan Löfvénin mukaan Ruotsia ei kiinnosta sotilasliitto Suomen kanssa, mikä on ymmärrettävää. Euroopan unionin kahdestakymmenestäkahdeksasta jäsenestä kaksikymmentäkaksi kuuluu Natoon. Ne eivät tarvitse Natolle rinnakkaisjärjestöä, EU:n omaa armeijaa. Rakentuuko Suomen turvallisuuspoliittinen ajattelu osin toiveajattelun pohjalle?

En sanoisi turvallisuuspolitiikkamme perustuvan toiveajatteluun. Emme rakenna toisten varaan vaan puolustuksemme lähtökohta on itsenäinen puolustus. Meidän on itse kyettävä huolehtimaan omasta alueestamme ja oma puolustuksemme on pidettävä riittävän vahvana, jotta kenenkään ei kannata hyökätä maatamme vastaan. Samanaikaisesti meidän kannattaa kuitenkin tehdä yhteistyötä eri tahojen kanssa ja näin luoda edellytykset avun vastaanottamiselle jos sitä joskus tarvitsemme.

Venäläisten lentokoneiden lisääntyneet ilmatilaloukkaukset ovat tulleet tietoisuuteen lähiaikoina. Onko tiedossa tapauksia joissa olisi ollut kyseessä miehittämättömiä lennokkeja maa tai merialueella jotka olisivat loukanneet Suomen alueita?

Tiedossani ei ole tällaisia tapauksia.

Kuinka Puolustusvoimat turvaavat varusmiesten yhteis-bussikuljetukset ja varusmiehet yleensäkin mahdollisilta terrori-iskuilta?

Käsittääkseni varusmiesten turvallisuuteen on panostettava yhtä paljon kuin muihinkin Puolustusvoimien henkilöstöryhmiin.

Perustelen kysymystä sillä, että terroristeilla on yleensä taktiikkana iskeä kohteisiin, jotka on helppoja kohteita ja millä saadaan aikaiseksi mahdollisimman suuri shokkivaikutus- ja huomioarvo.

Turvallisuusjärjestelyjä tarkastellaan kulloinkin vallitsevan tilanteen mukaisesti. Toistaiseksi varusmiehiin ei ole kohdistunut mitään sellaista erityistä uhkaa, jonka vuoksi turvallisuusjärjestelyjä olisi tarvinnut muuttaa.

24 tykkäystä:

I added a few pictures here just now too. They may not be in exact order, but perhaps theyll give you some colour to it.

-- I had to leave out the pictures. You can see them by clicking the green arrow -RPG83

22 tykkäystä:

Groznyi ykkösestä tulee kuluneeksi 20 vuotta ja kolmosesta 15 vuotta. Sen(kin) kunniaksi käänsin alunperin Marine Corps Gazettessa ilmestyneen artikkelin hieman lyhennellen. Sen yhteyteen olen heitellyt omia kommenttejani, joiden vaikuttimina ovat enimmäkseen Puolustusvoimien uudistettu taistelutapa ja sen toimivuus, Venäjän seikkailut Ukrainassa sekä yleinen taktiikka ja taistelutekniikka.

Joku on varmasti tähänkin artikkeliin törmännyt ja se saattaa jossain foorumin syövereissäkin olla, mutta en lähtenyt etsimään.

Alkuperäinen artikkeli on luettavissa täältä:
http://fmso.leavenworth.army.mil/documents/Rusn_leslrn.htm

Käännös on alla ja sen seassa on kommenttiraita. Suosittelen epäselvissä kohdissa lukemaan alkuperäisartikkelin, koska käännöstyöhön ei panostettu ihan täysillä.

---------------------------------------------------

Venäläisten havaintoja Groznyin taistelusta

Groznyi 1 (Tammikuu 1995, loppujen lopuksi venäläisten voitto)

Venäjän armeija hyökkäsi Tshetsheniaan joulukuussa 1994 ja eteni välittömästi Groznyiin saartaen sen kolmelta puolelta. Seuranneissa taisteluissa asevoimat oppivat paljon kaupungeissa taistelusta. Nämä opit olivat:

1. Joukoille täytyy opettaa paikallista kulttuuria, jotta ei aiheuteta haittaa omalle toiminnalle pelkästä tietämättömyydestä. Venäläiset sotilaat tekivät useita vakavia etikettivirheitä toimiessaan tshetsheenisiviilien kanssa. Loukatuista tai kaltoinkohdelluista siviileistä tuli aktiivisia taistelijoita tai heidän tukijoitaan. Veneäläiset myöntävät aliarvioineensa uskonnon ja kulttuurin vaikutukset.

Suomessa kulttuuri on "normaalin länsimainen" eikä uskonnolla ole suurta vaikutusta.

2. Taistelijat pitää pystyä erottamaan taisteluihin osallistumattomista jollakin tavalla. Tyhjissä kaupungeissa taistelemisen aika on ohi. Paikallisilla siviileillä ei ole paikkaa mihin mennä ja he jäävät niille sijoilleen. Venäläisten oli pakko tarkastaa siviilit sotavarustuksen varalta sekä etsiä ruhjeita olkapäistä, ruutijälkiä käsistä tai ruudin ja aseöljyn hajua henkilöistä.

Tämä on meidän tilanteessamme enimmäkseen hyökkääjän ongelma. Toisaalta voitaisiin tarkoituksella jättää siviileitä miehittäjän alueelle, mutta siinä voi sitten miettiä omaa moraaliaan.

3. Taistelu rakennetulla alueella vaikuttaa henkisesti niin voimakkaasti, että on oltava suuret reservit, jotta joukkoja voidaan kierrättää lepoon. Jos näin voidaan tehdä, joukko kestää pitkään. Jos näin ei tehdä, joukon taistelukykyä ei voida palauttaa.

Miten pitkään pärjää suomalainen hajautettu taistelija, jos vastustaja pystyy pitämään jonkinlaista painetta yllä? Metsätaistelu ei ole välttämättä niin intensiivistä kuin rakennetulla alueella, mutta taistelu edelleen rasittaa. Pitkät siirtymiset jalan, erikoisjoukkojen pelko, haavoittuneiden evakuoinnin ja muun huollon hankaluudet, lyhyt koulutusaika tehtäviin ja ihmisten yleinen kaupunkilaistuminen ei ainakaan vähennä stressiä hajautetussa taistelussa.

4. Koulutus ja kuri ovat erittäin tärkeitä. Ilman niitä ei voi saavuttaa mitään. Koulutusta voi joutua antamaan taistelualueella. Kuria on vaadittava. Kun se alkaa lipsumaan, seuraukset ovat tuhoisat.

Hajautettu taistelutapa vaatii reserviläisjohtajilta erittäin paljon. Joukkueenjohtajakin voi olla kaukana komppanianpäälliköstä puhumattakaan. Mitä pelimerkkejä ryhmänjohtajalla oikeasti on, jos omat taistelijat ilmoittavat, että heitä ei kiinnosta? Varsinkin väsyneenä ja stressaantuneena on hirveän helppo jäädä kuusen juurelle nukkumaan ja sanoa, että vihollinen oli niin vahvan, ettei väijytystä voinut tehdä. Kuka tulee tarkastamaan?

5. Tshetsheenit käyttivät hyvin paljon kännyköitä, lähiradioita, improvisoituja TV-asemia, kevyitä videokameroita ja internetiä voittaakseen informaatiosodan. Tämä yllätti venäläiset ja he myönsivät menettäneensä Groznyista tulevan informaation hallinnan aikaisin eivätkä he koskaan saaneet sitä takaisin. Venäläiset vannoivat, etteivät toiste häviäisi informaatiosotaa.

Ukrainassa näyttäisi olevan informaatiosota aivan toisella tasolla hallussa. Eihän vastapuolen informaatiota pysty estämään, mutta tilannekuva on saatu varsin sekavaksi, mikä hidastaa päätöksentekoa poliittisella ja strategisella tasolla. Pitäisikö meillä olla tshetsheenien tapaan alatasojen informaatiosotaa, vai pitäisikö se pitää paremmin johdettuna "virallisena" organisaationa? Mitkä olisivat hyödyt ja haitat?

6. Sinkojen suuri määrä ja niiden sovelletut käyttötavat yllättivät venäläiset. Singoilla ammuttiin kaikkea mikä liikkui. Niitä ammuttiin kranaatinheittimien tapaan korkeilla kulmilla rakennusten yli, aluevaikutteisina aseina jalkaväkeä vastaan, PST-aseina sekä ajoittain ilmatorjunnassakin. Joskus sinkoja ammuttiin kurinalaisina yhteislaukauksina ja ne olivat tarkkuuskiväärien rinnalla tshetsheenien suosituin ase. Venäläiset eivät kohdanneet pelkästään hyvin koulutettuja ja varustettuja tshetsheenien tarkka-ampujia, vaan myös suuria määriä tukiampujia, jotka olivat hyvin tehokkaita tavallisilla sotilaskivääreillä. Näitä vastaan toimiminen oli hyvin hankalaa ja vaati yleensä voimakasta tulenkäyttöä. Tshetsheenit toimivat tavanomaisesti kolmen hengen partiossa, johon kuului sinkomies, konekivääriampuja ja tarkka-ampuja. Kolmesta viiteen partiota toimi yhteistyössä samalla alueella.

7. Venäläiset huomasivat, että koulutettua jalkaväkeä tarvitaan paljon.

8. Yksiköiden välirajat olivat edelleen heikkoja kohtia, mutta rakennetulla alueella välirajoja oli myös korkeussuunnassa. Joissakin tilanteissa venäläisillä oli hallussaan rakennuksen alakerta ja katto, mutta tshetsheenit olivat välikerroksissa.

9. Väijytykset olivat yleisiä. Tshetsheenit saattoivat toimia maan alta, katutasosta ja katoilta. Tulta keskitettiin aina kun mahdollista. Useista suunnista tuleva tulitus rajoitti vastatoimenpiteitä ja päätöksentekokykyä. Väijyttäjien irtautumisreitit oli etukäteen määrätty.

10. Tshetsheenien yleisin vastatoimi venäläisten kasvaneeseen epäsuoraan tuleen ja ilmavoimiin oli venäläisten joukkojen "halaaminen". Jos tällä tavoin venäläisten epäsuoratuli ja ilmaiskut saatiin loppumaan, taistelusta tuli ryhmä- ja joukkuetason toimintaa, jossa venäläiset olivat heikoimmillaan.

11. Venäläisten joukkojen henkinen ja fyysinen terveys alkoi kärsimään melkein heti kiivaiden taisteluiden alettua. Alle kuukaudessa melkein 20% venäläisista sotilaista kärsi virushepatiiteista. Virushepatiitit ja kolera työllistivät eniten lääkintähenkilöstöä. Ongelmia aiheuttivat myös suolistosairaudet, kurkkumätä, pahanlaatuinen pernarutto ja rutto. Tautien syynä oli puhtaan juoma- ja pesuveden puute. Virushepatiittitartunnat putosivat kesällä, mutta niiden tilalle tuli vakavia suolistoinfektioita. Peseytymismahdollisuuksien puute taistelualueiden lähellä johti täiden massalisääntymiseen.

Hajautetun taistelutavan hyvä puoli on se, etteivät tartuntataudit leviä kovinkaan laajalle. Kuitenkin nousee taas mieleen, mitä sitten tehdään, kun joku sairastuu? Evakuointiketju on melko pitkä. Vesi ei Suomesta välttämättä ihan ensimmäisenä lopu, mutta huono hygienia voi silti nousta ongelmaksi. Hyökkääjää todennäköisesti myös helpottaa Suomen runsas pintavesistö ja hyväkuntoinen infrastruktuuri. Ja ennen kuin joku saa päähänsä, että "voidaanhan me tuhota kaikki", niin voidaan miettiä seuraavia juttuja:
1. Mahdollinen alueelle jäävä siviiliväestö.
2. Sodan jälkeen tapahtuva jälleenrakennustyö
3. Milloin hävitystyö tehdään? Liian ajoissa tai jopa turhaan? Vai liian myöhään jolloin ei ehditä?


12. Erään tutkimuksen mukaan yli 1300:sta miehestä noin 72%:lla oli jonkinlainen henkinen oire. Melkein 75%:lla oli yliherkkiä. Noin 28%:lla oli hermostollisia reaktioita ja noin joka kymmenellä oli akuutteja tunnereaktioita. Venäläisten suositusten mukaan armeijakunnassa tulisi olla kaksi psykofysiologia, yksi psykofarmakologi, yksi psykiatri ja yksi psykologi. Vaikka Afganistanista saatujen kokemusten perusteella oltiin voitu varautua ruumillisiin terveysongelmiin, näin suuriin henkisiin oireisiin ei oltu varauduttu. Monet pysyvät taistelustressitappiot johtuivat siitä, ettei välittömiä hoitotoimenpiteitä voitu suorittaa.

Hajautetun taistelutavan henkinen paine on aika kova. Purkutoimenpiteitä voidaan toki opettaa varusmieskoulutuksen aikana, mutta ollaan nyt realisteja ja todetaan, ettei se ole oikeasti mikään ratkaisu. Lisäksi on hyvä huomioida se, että suurimman paineen alla ovat todennäköisesti johtajat, joiden romahdus on kaikkein pahin juttu. Mitä tälle voisi tehdä?

13. Tshetsheenit eivät pelänneet panssarivaunuja. Käsketyt PST-osastot ampuivat yhteislaukauksen kohteena olleen osaston ensimmäiseen ja viimeiseen ajoneuvoon. Kun ne oli tuhottu, jäljelle jääneita poimittiin yksitellen. Venäläiset menettivät 20/26 panssarivaunua, 102/120 rynnäkköpanssarivaunua ja 6/6 ZSU-23-ilmatorjuntapanssarivaunua ensimmäisten kolmen päivän aikana. Tshetsheenit valitsivat tuliasemansa vaunuaseiden tulialueen ylä- tai alapuolelta. Venäläisten varusmiesjalkaväki kieltäytyi jalkautumasta ja tuhoutui usein ajoneuvoonsa ampumatta laukaustakaan. Eliittijalkaväki suoriutui paljon paremmin, mutta alkuvaiheessa yhteistoiminta panssarivaunujen kanssa ei toiminut. Myös jalkaväen pieni määrä oli ongelma. Useissa alkuvaiheessa tuhoutuneissa BMP-vaunuissa oli hyvin vähän jos ollenkaan jalkaväkeä. Tshetsheenit sovelsivat taktiikoitaan tilanteen mukaan, kun venäläiset luottivat enemmän raakaan voimaan.

Metsämaastossa on kaupunkia vaikeampi päästä korkeussuunnassa tulialueelta pois. Lisäksi nostaisin esille suomalaisen PST-koulutuksen tason. Ja siitä erityisesti vastustajan tuntemisen. Yksittäinen panssarivaunu on helppo nakki, mutta kuinka monessa paikassa oikeasti ymmärretään mihin vahvennettu mekanisoitu komppania tukevine aselajeineen pystyy ja miten se voi toimia? Liian usein vastaosastoa ei mietitä kunnolla, vaan käytetään liian pieniä, kouluttamattomia ja vääränlaisella kalustolla varustettuja joukkoja. Vääristä mielikuvista pois oppiminen tehdään todennäköisesti verta vuodattaen. Koulutuksessa olevien mekanisoitujen varusmiesjoukkojen tai reserviläisten käyttö maaliosastona on usein hukkaan heitettyä aikaa. Vaikka ei ajeltaisi pelkkää maaliajoa, niin omien mekanisoitujen joukkojen päävastustajana ei ole puhdas jalkaväkijoukko. Tietysti jos olisi olemassa ihan oma valtakunnallinen vastaosasto jenkkien OPFORin tyyliin, niin kaikki olisi hyvin. Mutta tuskin tulemme näkemään.

14. Venäläisten kuolleita ja haavoittuneita ripustettiin tshetsheenien puolustusasemien ikkunoihin. Venäläiset joutuivat ampumaan omien ruumiita saadakseen vaikutusta puolustajiin. Venäläisten sotavankien päitä leikattiin irti ja niitä aseteltiin kaupunkiin johtavien venäläisten huolto- ja täydennysreittien varsille. Sekä venäläisten että tshetsheenien ruumiita ansoitettiin rutiininomaisesti.

Tähän ei välttämättä kannata suomalaisen puolustajan lähteä. Todennäköisesti vastustajan taistelijoiden sekä ulkomaalaisten mielialoihin voidaan parhaiten vaikuttaa periaatteella "Puhtain asein puhtaan asian puolesta". Mahdollinen miehittäjä on jo valmiiksi sen verran moraalisesti heikommin oikeutettu, että julmuuksilla vain herätettäisiin vihaa.

15. Tshetsheenien raakuus ja julmuus ei yllättänyt venäläisiä toisin kuin ansojen ja miinojen monimutkainen käyttö. Tshetsheenit ansoittivat ja miinoittivat kaiken ja heillä oli hyvä näkemys keskiverron venäläisen sotilaan toiminnasta ja reaktioista. Miina- ja ansatietoisuutta oli vaikea ylläpitää.

Käsin asennetut miinat ja panokset, joiden käytössä pystyi soveltamaan osoittautuivat tehokkaiksi.

16. Venäläiset olivat tyytyväisiä suurimpaan osaan jalkaväen aseistaan. Suojaton panssarivaunu oli tuhoon tuomittu (liian haavoittuva, liian hankala, kömpelö, näkyvyys oli huono, aseita ei voitu käyttää tehokkaasti lähietäisyydelle). Telatykistö, ilmatorjunta-aseet ja rynnäkköpanssarivaunut olivat tehokkaampia kaupungissa, mutta eivät huomattavan paljon parempia. Joidenkin ei-tappavien aseiden, kuten mellakka- ja tainnutuskaasujen, käyttöä suositeltiin tulevaisuudessa. Liekinheitin havaittiin erittäin käyttökelpoiseksi aseeksi; etenkin termobaarinen RPO-A. Loppujen lopuksi molemmilla puolilla vahva eri aselajeja yhdistelevä joukko ja joustava johtaminen merkitsi enemmän kuin yksittäiset aseet. Reaktiivipanssaroidut ajoneuvot selviytyivät, kun muilla oli ongelmia. Perään ja kattoon tähdätyt laukaukset olivat vaarallisimmat.

Groznyi 2 (Elokuu 1996, tshetsheenien voitto)

Groznyi 2 tapahtui kun tshetsheenijoukot soluttautuivat kaupunkin kattavan tiedustelun jälkeen. Tiedustelun toteuttivat kahden tai kolmen kuukauden aikana taistelijat, jotka kykenivät sulautumaan paikalliseen siviiliväestöön. Tshetsheenijoukot hyökkäsivät yhtä aikaa kaupungin avainkohteisiin. Venäläisiä miehitysjoukkoja ei yllätetty operatiivisesti (sisäministeriön ministeri Anatoli Kulikov pyysi toistuvasti lisäjoukkoja, koska oli ennakoinut hyökkäystä), mutta ne eivät kyenneet taktisesti estämään hyökkäystä tai lyömään sitä takaisin. Venäläiset vetäytyivät hätäisesti ja pian sen jälkeen neuvottelut lopettivat taistelut ja Groznyi jäi tshetsheenien haltuun. Venäläisten havainnot Groznyi 2:sta olivat:

1. Kun kaupunki on vallattu, se pitää varmistaa ja vartioida. Armeija on hallituksen näkyvin edustaja alueella, joten sen on otettava vastuulleen moni siviihallinnon tehtäviä. Näihin kuuluu muun muassa terveydenhoito, puhtaanapito, yleiset työt, yleinen turvallisuus, joukkoliikenne, sähkö, ruuanjakelu, puhdas vesi ja alkeellinen hallinto. Kaupunkiin tuli huomattava venäläinen varuskunta, mutta tässä tapauksessa se oli liian pieni. Kun vahvistuksia pyydettiin, niitä ei saatu.

2. Vastatiedustelu on erittäin tärkeää, kun pidetään hallussa vallattua kaupunkia. Kaikkia tulo- ja poistumisväyliä pitää valvoa. Groznyin kokoisessa kaupungissa, johon tuli 123 tietä, tämä oli mahdoton tehtävä. Joukot olivat liian hajallaan. Paikallispoliisi on tällaiseen vartiointitehtävään erinomainen, jos siihen voi luottaa.

3. Miehittävän joukon on voitettava puolelleen siviiliväestö. Vihamielinen väestö on vastapuolelle ehtymätön tiedonlähde. Neutraali väestö on parempi kuin vihamielinen, mutta miehittäjän puolella oleva väestö on luotettavan tiedon lähde. Venäläiset saivat tiedustelutieto paikallisilta, mutta niin saivat kapinallisetkin. Jälkimmäisten tiedot osoittautuivat paremmiksi.

Voisin olettaa, että melko yleisesti kuvitellaan suomalaisen siviiliväestön olevan vähintään lievästi vihamielinen miehittäjiä kohtaan kaikissa tilanteissa. Sitten voidaan miettiä, että kuinka pitkään jaksaa olla vihoissaan, kun ainut keino ruokkia omat lapset on hakea ruokaa miehittäjän kuorma-auton lavalta. Miehitysjoukot ovat reiluja ja ystävällisiä eikä minkäänlaista siviilien kaltoinkohtelua suvaita. Suomalaisjoukkoja ei ole näkynyt viikkoihin, mutta välillä jäi ruoka tulematta, kun huoltokuljetus oli väijytetty. Tässä voi kovemmankin maanpuolustajan puntti tutista.

4. Venäläisten sotilaiden huono käytös vieraannutti paikallisväestön; myös etniset venäläiset. Venäläissotilaat etsivät aina syötävää ja juotavaa ja hankkivat sen varusteitaan myymällä, varastamalla tai ryöstämällä.

Niin, eihän se Groznyissa ihan hyvin mennyt, mutta toimenpiteisiin ryhdyttiin. Tämä on kurikysymys ja jos tämä halutaan saada hallintaan, niin kyllä se onnistuu. Siinä vaiheessa kun johdonmukaisesti kaikki siviilejä kohtaan kovakouraisia olleet ammutaan, niin luulisi tyhmemmänkin oppivan.

5. Miehitysarmeijalla tulee olla reservejä ja nopeaan toimintaan kykeneviä joukkoja. Jos kaikki joukot ovat kiinnitettyinä vartio- ja varmistustehtäviin, ketään ei voida irrottaa suunniteltujen hyökkäysten torjuntaan.

Vastustajan joukkojen sitomiseenhan hajautettu taistelu oikeastaan perustuu, joten jos se pystyy edes siihen, niin muilla joukoilla on enemmän toimintamahdollisuuksia.

6. Kun taistelut ovat edenneet pois kaupungista, miehitysjoukoiksi laitetaan yleensä huonommin koulutettuja ja varustettuja joukkoja. Panssarivaunuja, tykistöä tai ilmatukea ei juurikaan ole. Nämä puutteet tulevat erityisen hyvin esille, kun vastustaja hyökkää odottamatta.

Groznyi 3 (Tammikuu 2000, venäläisten voitto)

Vuonna 1995 venäläiset etenivät suoraan Groznyiin hyvin vähäisellä tykistön tai tiedustelun valmistelulla. Vuonna 2000 käytettiin täysin toisenlaista lähestymistapaa. Venäläiset joukot saartoivat kaupungin ja käyttivät epäsuoraa lähestymistapaa, mikä toi eri tasoisia onnistumismahdollisuuksia. Huolimatta länsimaisten analyytikkojen pessimistisistä arvioista, venäläisten kattava uudistus rakennetun alueen toimintatavoissaan osoitti sen, että ensimmäisestä Groznyin taistelusta oli otettu opiksi ja opit oltiin saatu käytäntöön. Jos venäläisten arvosana ensimmäisestä Groznyin taistelusta oli hylätty, vuonna 2000 he ansaitsivat vähintään hyvän. Seuraavia korjausliikkeitä tehtiin:
1. Venäläiset voittivat informaatiosodan joukkotiedotusvälineissä ja kertomalla oman versionsa tapahtumista saivat pidettyä väestön hallinnon joukkojen puolella.
2. Venäläiset käyttivät entisen Groznyin pormestarin, Bislan Gantemirovin, yhteyksiä ja tietoja sekä hänen tshetsheenijoukkojaan hyökkäyksen aloituksen apuna. Tällä tavoin tilanne saatiin varmistettua ja paikallisväestöltä saatiin tiedustelutietoa, jota hallinnon joukot eivät olisi saaneet.
3. Panssarintorjunta-aseiden tehoa rakennetulla alueella kunnioitettiin. Tästä syystä panssaroituja ajoneuvoja käytettiin vain harvoin kaupunkitaisteluissa. Sen sijaan panssarivaunut ja tykistö ryhmitettiin Groznyitä ympäröiville kukkuloille tulitukeen. Tämä oli venäläinen versio "etäsodankäynnistä", jota NATO-joukot käyttivät Kosovossa. Tosin karkea ja epätarkempi.
4. Suoraviivaisia hyökkäyksiä tehtiin vähemmän. Sen sijaan venäläiset tiedustelujoukot sekä Gantemirovin joukot soluttautuivat kaupunkiin ja etsivät vastarintapesäkkeitä. Tämän jälkeen löydetyt kohteet tuhottiin tykistöllä ja ilmavoimilla.
5. Venäläiset käyttivät salattuun viestiliikenteeseen kykeneviä välineitä. Vuonna 1995 tshetsheenit pystyivät seuraamaan venäläistä radioliikennettä lähes koko ajan.
6. Kaupunki saarrettiin kokonaan eikä helppoja ulospääsyjä jätetty. Tämä vaikeutti kapinallisten huoltoa ja joukkojen rotaatiota.
7. Venäläiset lepuuttivat joukkojaan aina kun mahdollista. Stressireaktioiden vaikutus oli todettu ja siihen kiinnitettiin suurta huomiota.

Tästä ehkä tärkeimpänä havaintona pidän sitä, että venäläiset onnistuivat viidessä vuodessa tekemään laajamittaisia käytännön muutoksia toimintatapoihinsa ja koulutukseensa. Viisi vuotta on sotilashommissa ja tässä mittakaavassa todella vähän. Tämä viittaa myös siihen, että tahto ja resurssit uudistuksille olivat kunnossa jo silloin. Tahti tuntuu kiihtyneen.
Toinen seikka on se, että meillä viljelty mantra venäläisten sotaliikkeiden yksinkertaisuudesta ja suoraviivaisuudesta ovat käytännössä puppua. Siellä osataan ajatella ja soveltaa tilanteen mukaan. Vastustajan aliarvioiminen on pahin virhe, mitä voi sotilashommissa tehdä.
Lisäksi ei saa unohtaa sitä, että kaikki Suomen kansalaiset eivät välttämättä ole nykyisen yhteiskuntajärjestelmän kannalla.


Groznyi 3:n opit olivat:

1. Hyökkäystä ei tehty suoraan Groznyiin, vaan ensin vallattiin laajoja alueita Tshetsheniasta. Yhteensä yli satatuhatta sotilasta saapui Tshetsheniaan ja noin viisikymmentätuhatta saartoi Groznyin. Tämä joukko oli monta kertaa suurempi kuin Groznyissa vuonna 1995 ollut osasto.

Groznyi on väkiluvultaan tällä hetkellä noin Espoon kokoinen. Eli Suomen mittakaavassa puhutaan suurin piirtein pääkaupunkiseudun taisteluista, kun verrataan sitä Groznyiin. Muut kaupungit Suomessa ovat aika pieniä ja niiden saartaminen tai kiertäminen onnistuu yleensä hyvin.

2. Armeija ei sallinut tulitaukoja, joiden aikana tshetsheenit olivat ensimmäisen taistelun aikana voineet täydentää ja suorittaa ryhmitysmuutoksia. Tämä poisti myös hallituksen joukkojen valitukset siitä, että poliitikot estivät venäläisten voiton.

3. Voimankäytössä oli useita uusia muotoja. Kaupungin kaavoitusta tutkittiin tarkemmin, jotta voitiin selvittää muun muassa viemäreiden ja öljyputkien kulku. Karttoja oli aikaisempaa useammilla upseereilla ja vuonna 1999 pidettiin useita harjoituksia johtajille ja esikunnille. Tähän kuului armeijan kenraalieverstin nimittäminen sisäministeriön Pohjois-Kaukasuksen joukkojen johtoon, jotta yhteistoiminta armeijan joukkojen kanssa paranisi. Tärkein varusteissa tapahtunut kehitys olivat termobaariset aseet Shmel sekä TOS-1. Näiden lisäksi ELSOon ja tiedusteluun panostettiin enemmän kuin aikaisemmin. Venäläiset onnistuivat paljon paremmin suojaamaan oman viestiliikenteensä ja seuraamaan vastapuolen liikennettä. Venäläinen tykistö käytti vyöhykkeisiin jaettua tulenjohtomenetelmää, minkä ansiosta tykki- tai kranaatinheitinpatteri pystyi tukemaan moottoroitua jalkaväkikomppaniaa.

4. Tshetsheenien taktiikka pysyi monipuolisena ja joustavana. Tshetsheenien taistelu oli keskusjohtoisempaa kuin aikaisemmin, koska venäläiset eivät enää edenneet kaupunkiin suurina suojattomina osastoina. Venäläisten joukkojen pääsyä rakennuksiin hidastettiin estetöillä ja tshetsheenit pyrkivät edelleen lähitaisteluun tulituen käytön vaikeuttamiseksi. Rakennusten välillä liikkumiseen käytettiin enemmän juoksuhautoja. Tarkka-ampujia käytettiin harhauttamistarkoituksissa. Kaupallisten lähiradioiden ja satelliittipuhelimien käyttöä jatkettiin.

5. Venäläisillä joukoilla on edelleen ongelmia. Näihin kuuluvat luotettavien omatunnistusjärjestelmien puute, lentäjien heikko pimeätoimintakyky, puutteet taistelujärjestyksen luomiseen kaupungissa sekä rakennetun alueen taistelun opetuksen vähyyys sotilasopetuslaitoksissa. Vastapuolen hankkimat kaupalliset viestivälineet pystyivät edelleen tekemään tyhjäksi jopa uusimpien sotilaskäytössä olevien välineiden tehokkuuden. Yhteistoiminta armeija ja sisäministeriön joukkojen välillä ei vieläkään toiminut kunnolla huolimatta useista yhteistoimintaharjoituksista. Kurinpidolliset ongelmat jatkuivat myös. Sotilailta oli yhä mahdollista ostaa aseita ja heitä pystyi lahjomaan. Sotavankien ja siviilien kaltoinkohtelu jatkui.

---------------------------------------------------

Karkeasti voitaneen sanoa, että tshetsheenien menestys perustui loppujen lopuksi vihollisen heikkouksiin ja hölmöilyyn. Näitä toki osattiin käyttää hyväksi ja tshetsheeneillä oli hyvin koulutettuja joukkoja tutussa maastossa. Mutta on ERITTÄIN VAARALLISTA vetää sellaisia johtopäätöksiä kuten: "Venäläiset on ihan surkeita.", "Tshetsheenit pärjäsi, niin mekin pärjätään." tai "Partioittain hajautettu toiminta on ratkaisu kaikkeen." Kyseessä oli kuitenkin hieman yksinkertaistaen vain yksi kaupunki.

Lisäksi on huomattava venäläisten kyky ja halu uudistaa toimintatapojaan. Heillä oli jo aikaisemmin kokemusta sissitaktiikoita vastaan toimimisesta Afganistanista ja Tshetshenian tapahtumat virkistivät tätä. Partiokoossa tuliylläköitä ja väijytyksiä tekevä runsaasti miinoja käyttävä joukko on heille tuttu ja vastatoimenpiteitä on mietitty. Ja kun mietitään isompia kuvioita, niin voidaanko Tshetshenia - Georgia - Ukraina sarjassa nähdä jatkumo, jossa tavallaan koulutetaan ja harjoitetaan oikeastaan koko Venäjää erilaisiin sodankäyntitapoihin? Siinä ohessa tietysti pieniä poliittisia voittoja yrittäen. Tshetshenian rähinät käytiin käytännössä Venäjän omalla alueella. Georgia oli suhteellisen syrjässä ja pieni, mutta sopivan kokoinen palikka seuraavalle askeleelle. Ja kun opit saatiin edellisistä, niin nyt kokeillaan Ukrainassa. Toki muitakin syitä konfliktille on ja ne todennäköisesti painavat vaakakupissa enemmän kuin harjoittelu.

Vaikka saattaa vaikuttaa siltä, että vastustaisin hajautettua taistelutapaa, niin lähinnä saan näppylöitä siihen liittyvästä ylistyslaulusta. Kyseessä on kuitenkin vain yksi taistelutapa muiden joukossa, jota käyttää osa maajoukoista. Muita taistelutapoja tarvitaan edelleen eikä hajautetulla taistelulla ratkaista mitään, vaikka se saattaa osoittautua hyvinkin tehokkaaksi. Lisäksi hajautettuun taisteluun liittyy kohtuullisen isoja kysymysmerkkejä, joiden vastausta saan odotella varmaan aika kauan. (Älkää linkittäkö mitään julkisia opetuspaketteja; nähty, luettu, ei apua.)

Lopuksi koosteena Groznyin taisteluista löytyneitä avaintekijöitä menestykseen:
1. Tunne vihollisesi. Kalusto, suorituskyvyt ja toimintatavat sekä tiedustelu, tiedustelu ja tiedustelu.
2. Koulutus, koulutus ja koulutus.
3. Aselajien ja joukkojen yhteistoiminta.
4. Kyky soveltaa tilanteen mukaan.
5. Huollon järjestelyt.
6. Riittävän yksinkertainen toiminta ja taisteluajatus.

20 tykkäystä:

Haluan onnitella puolustusministeriä hyvin tehdystä, suoraselkäisestä työstä hänen maanpuolustuksen kannalta erityisen tärkeässä asemassaan. Toivon, että hän voi jatkaa samassa virassa vaalien jälkeenkin. Erityisen maininnan ansaitsevat realistiset ja oikeat arviot Ukrainan ja Venäjän tilanteesta sekä Suomen turvallisuuspoliittisesta asemasta, työ Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyön rakentamiseksi ja puolustusvoimien tärkeiden hankintojen edistäminen esim. Leopard 2A6 ja juuri alkanut kenttätykkiprojekti.

Kysyisin häneltä kahta asiaa:

1) Alakurtin sotilastukikohdassa 50 km Suomen rajasta on korkeassa valmiudessa (joukko perustettu ja varustettu) moottoroitu jalkaväkiyksikkö. Miten Suomi vastaa tällaisen joukon aiheuttamaan sotilaalliseen uhkaan, kun Suomella ei ole vastaavia korkean valmiustason maavoimien yksiköitä, vaan varuskuntamme ovat ainoastaan rauhan ajan koulutuskeskuksia?

2) millä aikataululla raskaiden raketinkeittimien ammustarvikkeen puute korjataan ATACMS-hankkeen kariuduttua?

Eikös noista sotilaspoliisit saa hyviä maalihenkilöitä, joten takkutukille kiitokset tälläisestä maanpuolustusteosta.

19 tykkäystä:

Tämä ukko oli oraakkeli:

10423868_643873235757941_7664970663411279382_n.jpg

17 tykkäystä:

"Hra Lavrov, Ukrainassa ei ole suomalaisia laseretäisyysmittareita. Aivan pöyristyttäviä syytöksiä. Missä ovat todisteet?"
(tässä kohtaa valmistaudutaan sanomaan että kuvat on otettu videopeleistä)

No niin, ja tässä tulee EU:n uudet "sanktiot":

TADAA:
EU on päättänyt jatkaa viime keväänä asetettujen Krim-pakotteiden voimassaoloa 6 kk:lla. Sanktiolistalle tullee lähiaikoina uusia nimiä. -STT

Kyllä nyt luulis Putinin puntti tutisevan kun tulee uusia nimiä listalle!

Nähtävästi olemme saaneet ukrainalaisperäisen henkilön foorumillemme. Toivon, että kohtelette häntä kuin vierasta kohdellaan, ettekä ryhdy heittelemään mitään alentavaa roskaa . Annetaan maidanille mahdollisuus tuoda käsityksiään framille ilman, että hän joutuu rypemään lokaisten heittojen seassa. Vai mitä.

Sillä hetkellä kun Sale saisi kolmannella yrittämällä täytettyä NATO:n webbisivulla olevan jäsenyyden hakulomakkeen (voimassa oleva luottokortti pakollinen) ja painaa enter nappia niin ensiksi sähköpostiin kilahtaa ilmoitus että 1776 miljardin Euron vuosimaksu on veloitettu hakijan tililtä. Veloitus jatkuu automaattisesti vuosyttain, sopimusta ei voi irtisanoa.

Samalla sekunnilla Venäjä alkaa pommittaa strategisilla ydinaseilla jokaista suomalaista yli 50 asukkaan taajamaa – kolmesti.

Tämän jälkeen Salen tietokoneen ruudulle ilmestyy välkkyvä pop-up ikkuna jossa lukee: APRILLIA, SYÖ SILLIÄ, JUO KURAVETTÄ PÄÄLLE! ja kaiuttimesta soi lapsikuoron laulama lällälä-lää, ähäkutti, lällällää.

Kaikkien autojen, mopojen, traktorien, laivojen, lentokoneiden, junien ja ruohonleikkureiden polttoaine loppuu kolmessa sekunnissa ja huoltoasemien tankit kuivuvat. Lehmät menevät umpeen, sataa puukkoja, maito happanee tetraan ja mustat helikopterit vievät kaikki 6-66 vuotiaat miespuoliset suomalaiset Afganistaniin sotimaan amerikkalaisten öljy-yhtiöiden puolesta. Kaikki suomalaiset irtisanotaan, erotetaan ja annetaan vielä potkut koska kaikki työ loppuu Suomesta kun Venäjän kauppa pysähtyy.

Jos taas Sale päättää painaa cancel-nappia niin Putin myöntää Porvoon valtiopäivillä Suomelle autonomian jossa Suomi on itsenäisempi kuin EU:ssa, Suomen kenraalikuvernööriksi ja elinikäiseksi käskynhaltijaksi nimetyn Paavo I erehtymättömän suurikokoiset muotokuvat koristavat kaikkien kaupunkien julkisten rakennusten seiniä. Pakkoruotsista luovutaan ja kouluissa on pakko opiskella vain yhtä vapaaehtoista vierasta kieltä, vaihtoehdot ovat pitkä venäjä, lyhyt venäjä tai venäjä.


Venäjän kauppa muodostaa 130% Suomen ulkomaankaupasta
, tärkeimmät vientiartikkelit ovat sinapinväriset teryleenihousut ja sateessa hajoavat kengät. Pietariin koivuhalkoja ja kirnuvoita kesät talvet rahtaavien suomalaisten hevosreet ruuhkauttavat itään vievät tiet.

Elokuvateattereissa näytetään mustavalkoisia uutisfilmejä siitä kuinka Mosin-Naganteilla aseistetut uljaat suomalaissoturit sotkevat polkupyörillään venäläisten motorisoitujen taisteluosastojen perässä 12 kertaa vuodessa järjestettävissä yhteistoimintaharjoituksissa.

Kaikille kepulaisille ja persuille kasvaa tuuhea tukka ja potenssikin tekee paluun. Vastavalittu miss Suomi paljastaa haastattelussa kiihottuvansa paskan, hien ja vanhan kiljun hajusta.

Suomessa valllitsee ikuinen kesä, Tauno Palo piehtaroi heinäladossa Ansa Ikosen kanssa (mustavalkoisena), kedot täyttyvät kukkivista kukista ja pomppiviista pupuista. Kenellekään ei makseta keskimääräistä huonompaa palkkaa, puroissa virtaa hunaja ja taivaalta sataa mannaa. Kekkonen palaa maisemiin ja ilmoittaa olleensa viimeiset vuosikymmenet vaan kalassa.

16 tykkäystä:

Melko tympeitä kommentteja lukea tässä ketjussa. Isot miehet suuttuu ja alkaa uhkailla kun lapset vähän kiukkuaa.

Peräänkuuluttaisin nyt pientä suhteellisuudentajua kuitenkin. Nämä eivät ole mitään Putlerin kätyreitä eivätkä varmasti ihan se pahin mahdollinen uhka suomalaiselle yhteiskunnalle ja meille täällä mp.netissä. Hyvää tarkoittavia hippityttöjä ne on eivätkä varmasti ole ansainneet mitään muilutuksia tai latokuulusteluja joita täällä jo joku fantasioi. Jätetään moinen julmuus kuitenkin me venäläisille ja annetaan heidän osoittaa mieltään sillä varauksella, että eivät oikeasti häiritse harjoitusta tai vaaranna muiden tai omaa henkeä. Ja siihen en usko heidän pystyvän tai ryhtyvän. Jos näin käy niin sitten on olemassa omat ihan sivistyneet keinot puuttua moiseen. Valtiolla nimittäin. Eikä niihin kuulu ne muilutukset, kuulustelut ladossa tai suohon upotukset.

Kyllä puhuu paksua Venäjän venäjää tuo toinen kiskojen päällä. Kaukana on kotoaan, ehkä jostain Moskvan kaakkoiskulmalta. Kovin paljon ei tuosta dialogista tietoa irtoa. Lopussa hoilaavat yhtä varmaan pioneeri/natshi -leirillä opittua renkutusta. Kohdassa 1.56 näkyy hyvin tankille annettu nimi: Lavina. Tuollakin nimellä on oma sanomansa. Kaksoismerkitys lumivyöry - välimerellisen mytologian naisen nimi, jolla on myyttisiä ulottuvuuksia, google kertoo tarvittaessa lisää. Noihin eri kulkuneuvoihin tehtyihin merkintöihin voi kiinnittää huomiotakin. Vaikka ei juuri samaa vaunua eri dokumenteissa olisikaan, voi nimien yhteyksistä toisiinsa saada jotain infoa irti.

Kirjauduin nyt lopulta tänne palstalle, ajan merkit ovat mitkä ovat ja kohti huonompaa mennään...

Asioita tulisi aina ymmärtää katsoa sopivalla tasolla jotta totuus aukeaa..

Esimerkiksi:
Ukrainan valtio on ainoa osapuoli jolla on lakiin ja kansainvälisiin sopimuksiin perustuen laillinen oikeus aseellisen voiman käyttöön oman valtionsa alueella.
- kaikki muut ovat laittomia terroristeja tai aseellisia rikollisjoukkoja.
- tämä määritelmä koskee myös em. terroristeja tukevia ulkomaisia toimijoita kuten Venäjää = kansainvälisiä lakeja ja sopimuksia rikkova (jopa itse allekirjoittamiaan) roistovaltio.

Ukrainan tilanteessa totuus ei todellakaan ole missään osapuolten välisellä "keskilinjalla". Tällaista väitettä erittävät ainoastaan A) rikolliset terroristit sekä B) heidän tukijansa.

Suhtautumista voi ajatella myös siltä pohjalta jos oletettaisiin että Suomen valtio joutuisi laittoman aseellisen hyökkäyksen kohteeksi. Ukrainan valtio on juuri 100%:sti tällaisessa tilanteessa = laittoman aseellisen hyökkäyksen kohteena.

Onko Suomen suurlähetystö on "tiedustellut" "virkamiestasolla" mikä on harjoituksen tarkoitus, ja onko varmaa, etteivät koneen laskeudu muualle kuin Venäjälle?

509.gif
1507.gif
1467.gif
1459.gif
1493.gif
652.gif
401.gif

926.gif


Olipahan viihdyttävä huumoriteksti.

775.gif

15 tykkäystä:

Antaa Putinin vallata Suomi, katotaan millaista sitten on kahlita itsensä taistelupanssarivaunun eteen. Eivät ymmärrä, että militarististen harjoitusten ansiosta saavat vapaasti perseillä ilman, että tulee kuulaa kalloon.

Tough week. Just got back last night from one weeks+ work. Ill look at the new questions later.

All I can say is that if I have myself not been 100% sure before, now I know for certain - the enemy here is not made up from miners, workers and eastern ukrainian drunkards. Theese are Russian regulars, which work, behave and plan their doings as regulars do. The first line of defence was quickly routed at Sherokyne a few days ago, but the second line held. Both sides suffered casualties, mainly from the artillery. The russians lost at least one BMP2 and one BMP and T-64 damaged. Our side lost mainly soft vehicles and to my knowledge no heavy hardware.

Hard times, hard times. Lets now see how this cease fire works out...

Sotilaallista selkäkeikkanaurua kolmannella. Stubbin olisi pitänyt katsoa edes kerran uutisia ja todeta, miten fantastisesti ruuti on palanut koko helvetin päivän.

Toinen hyvä tämä Tuomioja: pakotteiden purkamiselle on jo kiirettä...odottaisin kyllä ensi maanantaihin näin aluksi, ennenkuin ottaisin edes sivulauseessa asiaa esille.

Sukellusvene muka...pöh :)
Katso liite: 4191

TIEDOTUS:

Muutaman viikon sisään käynnistyy myös kotimaassamme allekirjoittaneen ja muutaman kaverinsa organisoima avunanto-operaatio Ukrainan asevoimille. Mikäli tahdot lisätietoja, ota yhteyttä esim. yksityisviestillä. Tässä vaiheessa voimme sen verran kertoa, että operaatio sisältää varainkeruuta, koulutus- ja ei-aseellista materiaaliapua sekä muuta sotaponnistuksia suoraan hyödyttävää toimintaa. Koko homman idea on ns. hands-on approach eli paskanjauhanta sikseen ja hommiin. Kun ensimmäinen etappi on saavutettu (n.3 viikkoa), aloitamme operaation julkisen vaiheen ja tiedotamme siitä mm. maanpuolustus.netin, SoMen yms. kautta. Pyydämme, että jokainen asialle myötämielinen taho antaa panoksensa asian eteen, vähin mitä voi tehdä on paina "jaa"-nappia Facebookissa ;)

Ps: Ihan Vitun iso käsi kaikille tonne GoFundMe:hen lahjoittaneille. HAKKAA PÄÄLLE!!! :uzi:

Jeltsin oli mainettaan parempi johtaja, tämä sekoilevan juopon maine on vain osittain ansaittu, osittain osa Putinin henkilökultin rakentamista. Jeltsin ajoi itsensä loppuun valtiolaivan ruorissa ja useat hänen tekemänsä nyt kritisoidut päätökset tehtiin pakon edessä. Muun muassa valtionyhtiöiden (Neuvostoliitossa oli vain valtionyhtiöitä) yksityistäminen lainoja vastaan palveli kahta tarkoitusta. Toisaalta Venäjän kassaan saatiin sen verran rahaa että akuutti kriisi vältettiin, toisaalta yhtiöihin linnoittautuneet ja niitä henkilökohtaisina läänityksinään pitäneet neuvostoaikaiset punajohtajat saatiin potkittua pois ja korvattua uudella johtajasukupolvella joiden intresseissä oli talouden kehittäminen eikä muutosten vastustaminen kaikin keinoin. Jeltsin joi reippaasti mutta rinnalla kulki paha sydäntauti ja perättäiset infarktit saivat hänen puheensa kuulostamaan juopon mökellykseltä.

Venäjä lähti nousemaan aallonpohjasta Jeltsinin aikaan ja Putinin ottaessa ohjat nousu oli jo vakaata. Jeltsinin aikaan kommunistien paluun pelossa tehdyt vaalilain muutokset antoivat sitten Putinin joukolle mahdollisuuden kaapata koko poliittinen kenttä itselleen. Ensimmäinen oivallus oli kehittää puolue - yhtenäinen venäjä - jolla ei ole ideologiaa, ohjelmaa eikä muita tavoittteita tai tarkoitusta kuin tukea presidenttinä. Toinen oivallus oli havainto että suurin osa äänioikeutetuista ei ole tippaakaan kiinnostunut politiikasta vaan siitä että palkka tai eläke riittää ruokaan ja votkaan ja tulee säännöllisesti. Niinpä presidentin valvontaan heti tilaisuuden tullen kaapatut valtakunnalliset tv-lähetykset suoltavat tavaraa joka saisi suomalaisten juorulehtien törkeimmät kirjoittajatkin punastumaan.

Venäjällä poliittinen keskustelu on korvattu jollain jota Suomessa kutsutaan pölhöpopulismiksi. Tuutin täydeltä kateutta, kaunaa ja katkeruutta, uhriutumista ja kiihkonationalismia. Kohderyhmänä ihmiset joiden koulutustaso on niin ja näin, ei kielitaitoa eikä kiinnostustakaan ympäröivään maailmaan ja joiden muistoissa on nuoruuden kultaiset päivät ihanassa Neuvostoliitossa.

Peli menetettiin kymmenen vuotta sitten kun Venäjän demokraattiset voimat keskittyivät omahyväisessä ylimielisyydessään saarnaamaan kuorolle, eli Venäjän suurten kaupunkien koulutetulle kielitaitoiselle nuorelle keskiluokalle. Heiltä unohtui että tämä porukka ei ole kuin 15-20% äänioikeutetuista.

Niinpä venäläinen versio "vaaliväittelystä" on se, että kun studioon demokraatteja edustamaan kutsutaan esimerkiksi joku tuntematon arka nainen, hänen opponentiksi istutetaan Vladimir Tsirinovski joka keskeyttää demokraattien jokaisen lauseen alkuunsa kirkumalla hysteerisesti solvauksia, uhkauksia ja käskyjä muuttaa maasta. Ja television ääressä itsensä vanhuksiksi ryypänneet viisikymppiset hörähtelevät tyytyväisinä.

Putin tarjoaa idioottilaumalle leipää ja sirkushuveja, opportunisteille mahdollisuuden valtaan ja rikkauksiin, narsisteille mahdollisuuden tuntea itsensä tärkeiksi ja örkeille mahdollisuuden ryöstää, raiskata, kiduttaa ja murhata ilman pelkoa edesvastuuseen joutumisesta. Se joukko joka jää noiden ulkopuolelle on jo toivonsa menettänyt.

Olen tehnyt tieteellinen selvityksen Ukrainan ketjun röllismistä. Näitä on yhtä kiva bongailla kuin kivitaskuja Viikin rantaniityillä keväisin. Luontoliitto suosittelee.

Röllilajeihin kuuluu ainakin seuraavia:

Amens troglodytam eli sekopäärölli jakautuu useammiksi nimimerkeiksi eli multinikeiksi. He ovat kotimainen laji ja lääkityksen tarpeessa. Heidän tunnistamisensa onnistuu tyylianalyysin avulla.

Mendacium tricere troglodytam eli valhepeikko pyrkii antamaan harhauttavaa tietoa ja kuvia uskottavassa paketissa. Hän voi olla jonkilainen etälajike tai muuttopeikko. Sellaisen ilmestyminen maisemiin myötäilee usein nopeita luonnonmullistuksia: ukkosta ja salamoita.

Propaganda troglodytam eli satakielirölli on helpoimmin tunnistettava. Juttu ei horju ja sitä riittää.

Larva troglodytam eli naamiorölli laulaa yhdessä pohjoisten luola-apinaröllien (troglodytas borealis ) kanssa, vaikka ei kuulu heihin. Laulussa aina joku särähtää...

Viimeisin laji on - ei pyymetso, jonka ampui Konsta Pylkkänen - vaan pax troglodytam eli rauhanrölli. Hän ilmestyy laulamaan rauhanneuvottelujen alla kieli keskellä suuta.

Uutena jäsenenä ajattelin kirjoittaa ensimmäisen viestini tähän ketjuun ja samalla hiukan selventää sitä mikä on pohjani tähän keskusteluun osallistumiseen eli toisin ilmaisten tämä viesti ei välttämättä tarjoa mitään uutta tilannetietoa mutta kenties hiukan informaatiota minusta ja kontakteistani Ukrainaan ja Donetskiin - mikä voi kiinnostaa joitakuita palstalaisia.

Olen seurannut Ukrainan kriisin kehittymistä marras-joulukuusta 2013 alkaen eli hetimmiten EuroMajdanin ensihetkistä lukien, mutta jo ennen tätä olen seurannut tiiviisti Ukrainan kehittymistä ja sitä millaisen johdon alla maa oli Janukovitshin kaudella - olen käynyt keskusteluja paikallisten kanssa (erityisesti L ja kiitokset hänelle) ja päässyt erityisesti hänen kanssa seuraamaan sitä millainen venäläismedian vaikutus erityisesti Donetskin oblastissa on ollut paljon ennen Janukovitshin kukistumista - jo vuoden 2012 puolella keskustelimme tiiviisti Janukovitsin korruptoituneesta hallinnosta ja samalla useammankin kerran puhe kääntyi Putinin imperialistiseen politiikkaan ja Duginin oppeihin, samalla olemme keskustelleet paljonkin siitä millainen mediapommitus alueelle on Venäjän suunnalta suunnattu ja tämä keskustelu on tavalla tai toisella jatkunut aivan näihin päiviin saakka - itse asiassa tähän päivään saakka.

Omat kontaktini alueelle ovat kuitenkin lähinnä siviilejä, joilta kuulen useamman kerran viikossa informaatiota tilanteesta Donetskista ja koko oblastista, joten specifisiä sotilastietoja en välttämättä voi hetimmiten välittää, mutta kontaktieni kautta olen saanut tietoja usein huomattavasti ennen kuin ne on uutisoitu läntisissä medioissa - eikä ikävä kyllä kaikkia ole uutisoitu lännessä vieläkään, ikävä kyllä siksi, koska uutisten julkaiseminen kertoisi olennaisella tapaa sen mikä tilanne kaupungissa ja alueella on (olen lukenut tätä ketjua useiden päivien ajan, joten täällä on tiedossa se mikä tilanne alueella konkreettisesti on mutta tilanne on toinen valtamedioissa, mikä on harmi).

Huom: osa omista kontakteistani on alueella asuvia ukrainalaisia nationalisteja tai heidän sukulaisiaan, joten siitä syystä johtuen vältän selkeiden tunnistetietojen (nimet tms.) mainitsemista viesteissäni. Tiedossani on useita tapauksia, joissa separatisteista negatiivisesti puhuneet tai kirjoitelleet tai heitä vastaan toimineet ovat joutuneet vaikeuksiin työpaikoillaan tms. paikoissa, joten omia kontaktejani pyrin suojelemaan parhaani mukaan.

Oma "Ukrainan historiani" ulottuu vuoteen 2011 toukokuuhun ja sen jälkeen olen vieraillut Ukrainassa neljä kertaa, kolmesti Donetskissa (v. 2012 elokuussa, 2013 tammikuussa ja 2013 elokuussa) ja kerran Kiovassa (kesäkuussa 2014). Donetsk on minulle suhteellisen tuttu kaupunki, olen viettänyt siellä aikaa noin 7 viikkoa.

vlad

P.S. Vaikka nimimerkkini voi tuottaa mielleyhtymän Putiniin, olen ideologisesti hänestä likimain yhtä kaukana mitä ukrainalaisnationalistit.

14 tykkäystä:

Mitä nyt vittua taas, tämähän on kuin suoraan kuin jostain "Donetskin kansantasavallan (DNR) edustuston tiedote no. 921121" repästy!

Onko sinulla joku erityinen syy pyrkiä syyllistämään ukrainalaisia ja vähättelemään venäjän touhuja? No ei varmasti taas sen erityisempää syytä kuin aikaisemminkaan, glory to russia ja sitä rataa, jos ei muuta niin sotketaan keskustelu johonkin jeesusteluun.

Im trying to get my shit out communist-Sweden and move to Finland (and re-learn finnish... god help me...) at the moment, but David has relocated himself to the front instead. Here the latest news.


A17NeHk.jpg

"Thanks for the chandeliers, Putin. You didn't have to send it express delivery through the kitchen roof, but we appreciate the gesture."

yT9dHCd.jpg


Artillery from the russian side is mainly light mortars at the moment, but as you can see - 120 mm does rain down from time to time too. Funny, I thought they were part of the "Heavy weapons-ban" in the ceasefire. Strange.

Hei @pstsika ja @Ottoville, mulla on ehdotus.

Noista ajoista on kauan. Kyllä pitää jo hellittää riiteleminen. Ei niitä vanhoja kannata, kun ei siinä ole kuin yksi kanta ja toisella toinen kanta. Sisällissotien mekaniikka on sellainen. Kuka helkkari onnistui taas heittämään sen maagisen vuosiluvun 1918 peliin? Se sotkee keskustelun kuin keskustelun ja jatkuu siihenkin sotaan, mihin se ei luonnostaan kuulu - tai rauhaan. Tavallaan molemmat ovat hiukan oikeassa mutta kumpikaan ei riittävästi. Kyllä kai niitä suojeluskuntien pahnanpohjimmaisia on leirillekin vahdiksi riittänyt mutta eihän se ollut suojeluskunta eikä suojeluskunnan kuva - mutta joku yksilö siihenkin törmäsi. Ihan kuin joku törmäsi kiukkuiseen politrukkiin, joka viritti Nagantin ja kysyi: "Oletko suojeluskuntalainen"?

Minusta kaikenlainen poliittinen kansalaissota / vapaussota -kiistely on täysin hyödytöntä. Siellä jossain ne kaikki makaavat jo eikä niitä suru paina.

baikal, tvälups, joko ja monet muut ovat yrittäneet tässä vuosien mittaan painottaa sitä, että "ne muut" auttavat, jos se on niiden etu. Tämä koskee Ukrainaa, Suomea, Baltiaa....tämä koskee ihan jokaista tilannetta ja valtiota.

Nyt Stubb sanoo ääneen sen, että ei missään tapauksessa. Jotta saadaan tästä parempi ja tarkka kuva, pitää katsoa, mitä muut sanovat. Jeesaako jenkit, Saksa, Britannia....ottaako joku iloista irtiottoa Ukrainan vuoksi? Ja jos ei, niin miksi? Ja tässä kohtaa miksi? on kerrankin turhaa retoriikkaa. Koska oma etu ja intressit. Toiseksi: auttajia olisi pilvin pimein, jos vastassa olisi hinku-vintia, isis tai joku muu blaablaa. Mutta vastassa on Venäjä. Auttamishimoa on helppo suitsia, kun vastus on tarpeeksi sanotaanko jykevää plaatua.

Jos Länsi lähtee aseistamaan Ukrainaa, aktiivisesti, se tarkoittaa, että panokset kasvavat. Nyt mitataan sitä vedenjakajaa, jossa tuohon lähdetään. Saatetaan lähteä, mutta ei ainakaan ihan vielä. Ei käy kateeksi Ukrainaa. Se on asemassa, jossa sen yli puhutaan ja se näyttäytyy ajopuuna.

Yrittäkää nyt selkeyttää lopultakin ajatteluanne. Tässä nähdään de facto, millainen maailma edelleen on. Mp-netin rinnakkaistodellisuus ei ole sama kuin maailman todellisuus. Viime talvena esitin vaatimuksen siitä, että on kyettävä takomaan rautaa lahkeeseen ja niin se vaan näyttää siltä, että eipä vikaan mennyt. Edelleen todistamme jahkailevaa poliittista päätöksentekoa. Ja se johtuu siitä, että vastassa on Venäjä. Kun se olisikin joku muu, niin homma sujuisi.....

Tämä case voi eskaloitua sopivalla vauhdilla kohti ihan kunnon ruudinpolttoa, silloin apu virtaa ja rytke käy. Mutta sitä odotellessa Ukrainaa viedään ja sitä hoonataan sekä idästä että lännestä.

Eiköhän tässä vaiheessa nyt jo ole täysin selvää, että venäläisten lausunnot ovat lähtökohtaisesti aina täyttä paskaa.

En tiedä 2000-luvun alusta sen paremmin, mutta vuosina 1996-2000 jolloin olin kyseisen laitteen kanssa tiiviisti tekemisissä, tuollaisia ongelmia ei ollut. Kuuleman mukaan lastentauteja ja ongelmia oli hyvinkin paljon 90-luvun alussa kun vaunut saatiin käyttöön mutta suurin osa niistä ratkesi varsin nopeasti. Isoin ongelma omana aikanani oli surkea alusta eli uudehko mutta silti niin vanha T-55AM joka oli hyvinkin epäluotettava ja tietysti heikkotehoinen voimansiirroltaan ja jousitukseltaaan. Iso syy lastentauteihin ja ongelmiin alussa oli se, että se oli tuolloin vielä kehitysversio ja sellaisena se ihan tietoisesti ostettiin koska tällöin saatiin hyvin suorituskykyinen ja korkeata teknologiaa oleva asejärjestelmä erittäin halvalla. Lisäksi valmistaja lupasi maksaa ja tietääkseni myös maksoi kaikki kehitys- ja korjauskulut. Myös saksalainen Gepard ja venäläinen 2S6 Tunguska käytiin läpi huolellisesti ja lopputulos oli selvä. Gepard olisi ollut noin puolet kalliimpi ja sen järjestelmät olivat varsin vanhat ja olisivat vaatineet lisää rahaa päivityksiin jotta järjestelmällä olisi pärjätty koko sen suunniteltu käyttöikä. 2S6 Tunguskassa oli monipuolinen asejärjestelmä (ohjukset + tykit) mutta sen ammunnanhallinta ja järjestelmät eivät kuulemma vakuuttaneet ollenkaan suorituskyvyllään, käytettävyydeltään tai luotettavuudellaan. Iso ongelma 2S6:lla oli myös sen järjettömän korkea hinta, joka teki siitä kalliimman kuin yksi ITO 90 Crotale NG ja yksi ItPsv 90 Marksman yhdessä. Kuitenkin Crotale oli parempi ohjusvaununa ja Marksman parempi tykkivaununa ja Suomen maastossa ei hybridimallista olisi ollut juurikaan iloa.

Mielestäni Marksman-hankinta oli erittäin hyvä ja kannattava aikanaan, vaikka alkuvaikeuksia toki oli paljon. Sama juttu ITO 90 Crotale NG:n kanssa, silläkin on vähän samankaltainen historia. Hyvä, että jatkokäyttöä Marsuille löytyy vielä ja Leopard 2 on alustana vihdoin sellainen kuin olisi pitänyt tulla tornilla olla jo alunperinkin. T-72 olisi ollut 90-luvun alussa järkevin valinta jos jollain olisi välähtänyt hankkia kourallinen T-72M1:ä lisää Itä-Saksan jäämistöstä. Taitaisi olla nykytilanteessa liikaa toivoa päivitystä AHEAD- ja/tai FAPDS-ammuksille...

Miltä mummosi luulee kertausharjoituksen näyttävän:
Katso liite: 2484

Miltä vaimosi luulee kertausharjoituksen näyttävän:
Katso liite: 2483

Miltä venäläiset (toivottavasti) luulevat kertausharjoituksen näyttävän:
Katso liite: 2489

Miltä kertausharjoitus saisi mielellään näyttää:
Katso liite: 2488

Täälläkin useasti linkitetyt VICE Newsin "lähetyksiä Ukrainasta" on aivan omaa luokkaansa mitä tulee konfliktin uutisoimiseen molemmilta puolilta, mahdollisimman kiihkottomasti. Heillä lienee hyvin vahvasti draivina saada ns. Ground Truth esille tässäkin konfliktissa. http://www.youtube.com/playlist?list=PLw613M86o5o7DfgzuUCd_PVwbOCDO472B -linkin takaa löytyy (tällä hetkellä 92 kpl) lähetystä, alkaen tämän vuoden maaliskuulta. Kannattaa tutustua näihin lähemmin.

Videoista välittyy hyvin ne perustavaa laatua olevat ongelmat, joiden takia homma ei Ukrainan puolella toimi niinkuin pitäisi. Asevoimien toiminta idässä on paikoittain erittäin kaaoottista, hajoten yksittäisten komppanioiden kahakoinniksi, kun isompi organisaatio on hajonnut käsiin tai sitä ei ole tosiasiassa alunperinkään ollut. Näistä voi kotimaan puolustaja vetää hyviä johtopäätöksiä, olipa organisaatiomme koko sitten mikä hyvänsä: Homman pitää toimia kaikilla tasoilla, muutoin sodankäynnistä ei tule mitään ja pakka leviää käsiin. Sotilaan ammattitaito on kaiken A ja O. Näitä havaintoja kun peilaa omaan puolustusjärjestelyymme, voidaan sanoa että käytettävissä olevilla resursseilla pidetään loppujenlopuksi aika fiksua systeemiä yllä.

Vapaaehtoispataljoonien meininkiä katsellessa ei naurata, vaan hirvittää ja surettaa kaikkien niiden puolesta, jotka joutuvat laittamaan henkensä alttiiksi ja kovin usein myös siitä luopumaan ilman minkäänlaista SOTILASkoulutusta tai toimivaa SOTILASorganisaatiota. Usein toiminnan luonne on hyvin pyssymiesmäistä ja vapaaehtoispataljoonat toimivat alueellaan militiamaisesti, koska heidän organisaationsa ei yksinkertaisesti muuhun kykene kaiken oikean sotilaskaluston ja -toimintatapojen puuttuessa lähes täysin. He, joilla olisi kenties eniten motivaatiota hoitaa homma kotiin ovat nyt lähes teuraslampaan asemassa.

Omalla kohdallani nuo kuvat maantien päälle palaneista, romuraudaksi ja suolenpätkiksi muuttuneista RYNNPSV:istä ovat tässä konfliktin mittaan herättäneet tiettyjä ajatuksia. Sota on edelleen sotaa, näemme. Epäsuora tuli jauhaa, telaketjut kolisevat ja ihmisliha antaa periksi, vaikka sen päällä olisikin luotisuojaliivi. Aina välillä maiharinkantaa alkaa syyhyttämään: Tekisi mieli potkia Arkadianmäen keittiönovi sisään, sitoa 200 apinaa penkkeihinsä ja vetää vaikkapa noita VICE newsin dispatcheja maratoonina, kunnes rahaa aseisiin, varusteisiin ja ETENKIN HARJOITTELUUN alkaisi tippumaan. Sitähän ei nimittäin tarvitsisi kenenkään taskuista käydä hakemassa, yleisesti kun on tiedossa millaisia summia verorahoja syydetään täysin jonninjoutaviin asioihin. Maanpuolustuksessa kun on loppupeleissä kyse lukemattomien kansalaistemme hengestä. Mitä vähemmän siihen laitetaan rauhan aikana, sitä kalliimmin se maksetaan takaisin verellä jos ja kun konflikti tulee seuraavan kerran.

Loma TJ 1, by the way.

Olen noudattanut jossain aivan muussa linjaa "laita se vaan sisään ja murehdi sitten myöhemmin" :D 5 palloa jalassa, vanhin just 6 ja nuorin viikon vanha. Hieman nihkeästi voi hetkeen onnistua joku valmiushomma kun on 24/7 valmiudessa kotona... :)

13 tykkäystä:

Harjoittamalla heteroseksuaalisia vaginaan suuntautuvia yhdyntöjä ilman ehkäisyä. Internet on täynnä mainioita opetusvideoita.

1. Vuoden 1994 Budapestin sopimus jossa Venäjä, USA ja Britannia sitoutuivat turvaamaan Ukrainan valtion koskemattomuuden, sen luopuessa ydinaseistaan.
- sopimus on validi ja kaikkia osapuolia sitova.
- Venäjä rikkoo yksiselitteisestä tätä sopimusta hyökkäyssodallaan Ukrainassa ja Krimillä.
- kaikkien maailman maiden tulisi vaatia tämän sopimuksen noudattamista. Jos sitä ei huomioida se tekee mahdottomaksi sopia uusista ydinaseista luopumisia tulevaisuudessa.

2. Sellaista sopimusta jossa olisi mainittu NATO:n laajenemisesti ei ole olemassa.
- kysymys NATO:n jäsenyydestä on aina hakijamaan ja NATO:n keskinäinen sopimus.
- jokainen itsenäinen maa on vapaa käyttämään omaa päätösvaltaansa omanmaansa puolustuksen suhteen.
- liittymisessä vaaditaan yksimielisyyttä kaikilta vanhoilta NATO:n jäsenmailta. Ulkopuolisilla ei ole, eikä voikaan olla minkäänlaisia ns. Veto-oikeuksia.
- esim. Suomen ei tarvitse keskustella Venäjän kanssa mahdollisesta puolustusliiton jäsenyydestä. Pikemminkin jäsenyydestä pitää sopia NATO:n nykyisten jäsenien kanssa.
- NATO ei tule missään tilanteessa loukkaamaan Venäjän koskemattomuutta.

On täysin järjetöntä kuvitella että Venäjällä voisi olla jonkinlainen erioikeus esim. puuttua naapurimaidensa hallinnollisiin päätöksiin.

3. Jossain aikaisemmassa meilissä oli ajatus siitä että olisi olemassa jonkilainen suurvaltojen välinen etupiirijaottelu. Tällaisia on joskus aikoinaan ollut esim. Tilsit-sopimus v. 1807, Napoleonin ja Aleksanteri I välillä, jolla jaettiin Ranskan ja Venäjän etupiirejä. Samoin Hitler ja Stalin sopivat v. 1939 etupiirien jaosta. Sattumoisin näissä kummassakin sovittiin että Suomi kuuluu osaksi Venäjää. Putin on useammassakin yhteydessä vihjaillut näiden sopimusten merkityksestä. Todellisuudessa kumpikaan sopimus ei annan minkäänlaista nykyaikaan ulottuvaa oikeutta sopijavaltioilleen.

Jos kaikesta huolimatta puhutaan suurvaltojen oikeudesta etupiireihin on syytä miettiä onko Venäjä enää minkäänlainen suurvalta. Sillä on toki suuri määrä tekniikaltaan ja turvalliselta käyttöiältään vanhenevia ydinaseita. Onhan se myös maantieteellisesti suuri maa (ei luulisi olevan tarvetta sotia uusien maa-alueiden ja kansojen alistamiseksi). Talouden koolla se ei missään tapauksessa voi olla suurvalta. Eikä sillä ole enää sellaista armeijaakaan jotta se voisi esiintyä todellisen suurvallan tavoin. Poliittisesti Venäjän on yksinvaltainen diktatuuri.

4. Moraalinen riippuvuus Venäjästä.
- Suomi on ollut viimeisten kahden sadan vuoden ajasta puolet (1809-1917) osana Venäjää. Lisäksi käytännössä 50 vuotta (1945 - 1991) Neuvostoliiton kontrolloimassa etupiirissä.
- meillä on edelleenkin ihmisiä jotka näkevät Venäjän ystävällisenä Suomen etujen ajajana. Ottaa varmasti useamman sukupolven aikaa jotta meillä Suomessa kyetään ymmärtämään että Venäjä on vain tavallinen valtio muiden joukossa. Ihan samanlainen kuin mikä tahansa muu itsenäinen maa ja kansa.
- Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Itä-Saksassa, Slovakiassa, Tsekissä, Unkarissa, Bulgariassa, Romaniassa, Georgiassa, Ukrainassa jne. jne. on huomattavsti nopeammin kuin Suomessa, opittu elämään ilman Venäjän ohjeistusta.
- Näyttää tosin myös siltä että venäläisillä kestää pitkään oppia ymmärtämään että kaikilla itsenäisillä mailla ja kansoilla on aivan samanlaiset ja tasavertaiset oikeudet ja velvoitteet.

Pasternak on maanpuolustus.net linjoilla :rolleyes: ?

Tutkija: Ukrainan kriisillä 2 opetusta – ”Tällaiset joukot Suomi tarvitsee”

us2.jpg

Uusi Suomi
Luotu:
2.2.2015 14:28
  • Kuva: Petteri Paalasmaa, Uusi Suomi
    saloniuspasternak_kultar1000.jpg

    Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charly Salonius-Pasternak.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charly Salonius-Pasternak ehdottaa blogissaan, että Suomeen tulisi perustaa korkean valmiustason joukkoja, jotka muodostettaisiin reserviläisistä ja kantahenkilökunnasta.

– Riippuen ajatusmallista, tarvitaan ainakin pari pataljoonaa tällaisia joukkoja. Joukoilla olisi kaikki paitsi asevarustus valmiina kotona (työpaikalla), ja sen pitää olla sitoutunut koulutukseen samalla intensiteetillä kuin moni kilpaurheilija. Täysi toimintakyky pitää kyetä saavuttamaan vuorokaudessa, Salonius-Pasternak kirjoittaa.

Blogissaan Salonius-Pasternak kertaa Ukrainan kriisin kahta pääopetusta. Hänen mielestään kriisi on ensiksikin osoittanut, että Suomi valitsi oikein, kun se vastoin muiden eurooppalaisten valtioiden linjaa päätti ylläpitää kansallista puolustuskykyä, eikä ryhtynyt mitoittamaan asevoimia uudelleen kriisinhallintatehtäviä varten.


– Eteenpäin katsoen tärkein opetus on, että Puolustusvoimien on heti toteutettava ne taistelujoukkojen valmiuteen liittyvät puutteet, joiden muuttunut ympäristö on osoittanut olevan todellisia, Salonius-Pasternak toteaa.

Tämän vuoksi Salonius-Pasternak ehdottaa korkean valmiustason pataljoonien perustamista.

– Näiden joukkojen lisäksi tarvitsemme tietenkin edelleen suurta sodan ajan joukkoa (nykyisin vajaa 240 000 sotilasta), ja sen tueksi paljon laajemman (täydennys-) reservin, mistä joukkoja voidaan täydentää sodan pitkittyessä.

– Näemme Ukrainassa, että toisin kuin moni oli kuvitellut, ei moderni hybridi-sota välttämättä ole lyhyempi ja osastojen koulutuksella (ml. täydennysreservi) on ratkaiseva merkitys taistelunkestävyyden ja tehtävien suorittamisen kannalta pitkällä aikavälillä.


Henkilöt:
Charly Salonius-Pasternak

Ehkä katseemme on liikaa johtajissa. Ehkä todellisuus on paljon jopa johtajien kuvaa pahempi? Näin minä olen viime aikoina asiaa pohtinut. Meillä suomalaisilla on pää pensaassa, emme halua nyt selvästi kohdata todellisuutta silmästä silmään. Onko Putin lopultakin vallitsevan todellisuuden liberaali kuva? Sanon suoraan, että minusta olemme hirvittävän ruman näkymän äärellä ja en usko enää, että tästä luikerrellaan kuin koira veräjästä.

Lahkeisiin sitä niin.

Ukraina maksaa kaasulaskujaan osittain IMF:n lainoilla, siis ei EU-maiden pussista.

Pidän täydellisen järjettömänä syytellä ukrainalaisia siitä että he ovat valinneet maalleen demokraattisen kehityssuunnan, huolimatta kaikesta mahdollisesti painostuksesta jota Venäjä on vuosikymmenien aikana harjoittanut. Vaikka jotkut laskevat ukrainalaisten viaksi sen ettei heillä ole ollut toimintakykyisiä asevoimia niin tähän tilanteeseen todelliset syylliset löytyvät Venäjän KGB/FSB:stä ja heidän suunnitelmallisesta soluttautumisestaan Ukrainan hallintoon. Tältä osin tilanne tulee korjautumaan sitä mukaan kun Ukraina saa hallintoaan kaikilla tasoilla puhdistettua Venäjän agenteista, "myyristä" ja kaikenlaisista maksetuista tuholaisista. Se tulee kuitenkin viemään useita vuosia, onhan Venäjän "herruutta", eri muodoisssaan, kestänyt jopa kolmesataa vuotta. Tästä kaikesta huolimatta Ukraina on säilynyt kansallisesti yhtenäisenä maana, jossa yli 80% asukkaista on syntyperäisiä ukrainalaisia..se ei todellakaan ole osa Venäjää.

Taloudellisessa mielessä Ukraina on koko Euroopan mittakaavassa merkittävän kokoinen markkina-alue jonne monet eurooppalaiset yhtiöt tulevat jatkossa sijoittamaan pääomiaan. Ukrainalla itsellään on runsaat ja monipuoliset luonnovarat, erinomaisen keskeinen sijainti hyvien liikenneyhteyksien varrella. Kaiken lisäksi Ukraina on varsin lähellä tiheästi asuttua Keski-Eurooppaa. On enemmän kuin todennäköistä että investointien myötä Ukrainasta tulee seuraavien vuosikymmenenien myötä kehittymään vahva, demokraattisia arvoja puolustava kansallisvaltio.


Henkilökohtaisesti pidän Ukrainaa ja sen kansan tekemää valintaa, demokraattisen ja moniarvoisen yhteiskunnan puolesta/suuntaan, erittäin positiivisena asiana koko Euroopalle. Suomen osalta Venäjän tekemä hyökkäys Ukrainaan toimii äärimmäisen tärkeänä viitteenä oman maamme asemasta tulevaisuudessa. Jos Venäjän sallitaan ottaa haltuunsa/pitää hallussaan (Suomea kymmenen kertaa suuremman) naapurimaan alueita, joudumme väistämättä kokemaan saman kohtalon. Ennemmin tai myöhemmin

Suomalaisena en voi hyväksyä Venäjän diktaruurisen hallinnon aikomuksia liittää itsenäisiä kansoja sekä valtioita omaan etupiirinsä. Mutta, jokainen ajatelkoot omalla tavallaan. Täälläkin kirjoittelee monet jotka pitävät Venäjän sotimista, hyökkäyksiä sekä muiden kansojen sortamista jollain tavalla oikeutettuna. Ehkä tällaisten kirjoittelijoiden pitäisi tutustua paremmin Venäjään ja sen historiaan tai kenties venäläisyys on heille tuttua jo muutenkin.

Hyperaktiiviset putinistitrollit

Suomen Sotilas

Keskustelu ja mielipiteen vaihto Suomen Sotilaan Facebook-sivulla on taas vilkasta, hyvä.
Tässä vaiheessa on kuitenkin jälleen muistutettava käyttöehdoistamme ja keskustelun säännöistä, jotka on luettavissa tuosta vasemman marginaalin linkin takaa. Me emme hyväksy asiatonta kielenkäyttöä, toisten henkilöiden solvaamista emmekä rasistisia kommentteja. Lisäksi emme salli keskusteluamme käytettävän toistuvaan luennointiin, oman asian ajamiseen tai jatkuvaan jankuttamiseen, ns. trollaamiseen ja spämmäämiseen.
Suomen Sotilas -lehti on ollut isänmaan ja maanpuolustuksen asialla vuodesta 1919. Julkaisumme on sinnitellyt läpi ankarien sotavuosien, ns. vaaran vuosien ja suomettumisen ajan. Kaikille tolkun ihmisille lienee selvä, mistä ilmansuunnasta se suurin uhka Suomen itsenäisyydelle on koko tämän ajan tullut.
Ukrainan kriisin myötä olemme havainneet keskustelussamme aivan uuden ilmiön. Suomen Sotilaan Facebook-sivulle on ilmestynyt hyvin aktiivisia henkilöitä, jotka levittävät valheellista, tosiasioita vääristelevää ja Venäjän nykyhallintoa tukevaa propagandaa. Siihen kuuluu vahvasti antiamerikkalaisuus ja mitä ihmeellisemmät, usein täysin vailla mitään todellisuuspohjaa olevat salaliittoteoriat. Tämä sama surullinen ilmiö on ollut nähtävissä monen muunkin median verkkokeskusteluissa. Hyperaktiiviset Venäjän toimia puolustelevat ja selittävät kommentaattorit ovat kaikkialla läsnä ja pyrkivät dominoimaan aiheesta käytävää keskustelua. Onko toiminta järjestettyä vai spontaania? Pitkään konfliktien ulkopuolella pysyneessä lintukodossamme on vältetty käyttämästä sanaa informaatiosodankäynti, mutta siitähän tässä on kyse.
Kun yksittäinen henkilö rikkoo toistuvasti Suomen Sotilaan keskustelun sääntöjä, olemme estäneet häneltä kommentointimahdollisuuden. Tilalle on kuitenkin tullut aina uusia kommentaattoreita, joskus jopa sama henkilö uudella profiililla. Nyt tilanne on se, että tulemme jatkossa puuttumaan ankarammin tällaiseen toimintaan. Suomen Sotilaan Facebook-sivua eivät putinistit, bäckmannilaiset ja ns. hyödylliset idiootit käytä enää valheittensa levittämiseen.
Pekka Mäkelä (//pm)
Suomen Sotilaan yhteisövastaava

Katos, täällähän on uusi koteloituja. Alkaa taas ilmeisesti tapahtumaan kun pitää taas yrittää levittää shittiä.

Putinin käyttäytyminen valehteluineen ja petoksineen soittaa herkkää säveltä venäläisen sielussa koska vastustajan pettäminen on venäläisen mielestä oveluutta ja oveluutta venäläinen arvostaa yli kaiken.

Hymyilen vinosti aina kun huomaan jonkun kommentoijan rakastuneen omaan mielikuvaansa venäläisistä shakkia pelaavina yli-ihmisinä joilla on mukamas joku ylivertainen strategia jolla "länttä" viedään kuin litran mittaa. Putinista nyt ei strategikkoa saa tekemälläkään koska tyyppi on luita ja ytimiään myöten betoninharmaa hallintobyrokraatti jolle ainoa ymmärrettävä strategia on käskyjen ja ohjesääntöjen orjallinen totteleminen. Mitään suurta suunnitelmaa ei kerta kaikkiaan ole olemassa, on vain sarja opportunistisia siirtoja joilla edetään päivästä toiseen ikään kuin käsikopelolla ja muun maailman reaktioita seuraten.

Se suuri kuva tässä takana ei ole sen kummempi kuin Putinin haave muuttaa Venäjä sen ainoan organisaation kaltaiseksi minkä Putin ymmärtää ja tuntee kodikseen: KGB:n. Venäjästä ollaan synnyttämässä vainoharhaista kyttäyskonestoa joka elää ikuisessa sodassa useimmiten täysin kuvitteellisia sisäisten ja ulkoisten vihollisten salaliittoja vastaan, poliisivaltion äärimmäisintä versiota jossa ei ole minkäänlaista sijaa millekään omaehtoiselle toiminnalle tai ajattelulle vaan ihmisen jokainen hengenvetokin on valjastettu palvelemaan valtiota ja sen johdossa istuvaa harmaantuvaa johtajaa.

Putin käy nyt henkiinjäämiskamppailua ja hänen on pystyttävä pönkittämään murenevaa henkilökulttiaan tuottamalla kansalleen jos ei todellisia niin kuviteltuja voittoja. Putinista on brändätty vakauden takuumies ja perusvenäläisen musikan päähän on ajettu useamman vuoden ajan presidentin henkilökultin luomiseen ja ylläpitämiseen 100%sesti valjastetun television kautta ajatusta siitä että Putin yksin voi pitää Venäjän pystyssä ja että vallan vaihtuminen tarkoittaisi Jeltsinin aikojen paluuta hyperinflaatioineen ja rosvokapitalismineen. Ukraina on Putinille elämän ja kuoleman kysymys koska jos suurelta osin venäjänkielinen Ukraina pystyy pyristelemään irti slaavilaisesta umpikorruptoituneesta mafiatyylisestä hallintoperinteestä venäläiset ovat suuressa vaarassa saada tartunnan näistä ajatuksista ja demokratia luikertelee Venäjälle Ukrainan kautta.

Kun ymmärtää miten epätoivoisessa tilanteessa Putin on niin ymmärtää että hän ja Venäjä ovat kaikkien diplomaattisten vaikutusmahdollisuuksien ulottumattomissa. Putinilla ei kerta kaikkiaan ole mitään muuta ulospääsyä kuin jatkaa pienten voitokkaiden valloitussotien sarjaa niin pitkään kunnes USA ja NATO pistävät sille stopin. Ja se stoppi merkitsee erittäin todennäköisesti Putinin loppua, loppua ihan kirjaimellisesti.

Jos mietitään minne Putinin rosvojoukot voivat seuraavaksi suunnata niin lista on lyhyt ja Suomi on sillä listalla. Suomen ongelmana on että meillä mielipidevaikuttajina on liikaa wannabe-Kekkosia jotka naivisti kuvittelevat mielistelevän yya-ilveilyn puolueettomuuslivertelyineen tepsivän eloonjäämiskamppailuuaan käyvän psykopaatin kanssa toimittaessa. Tämän vuoksi Suomi on menetetty sekä maana että kansakuntana parissa kymmenessä vuodessa ellei Putinia ja hänen kaltaisiaan saada kammettua pois Venäjän vallankahvasta. Jos Venäjä saa Suomen ja Baltian maat valtansa alle niin se tulee pitämään visusti huolen siitä että mitään pohjaa minkäänlaisille itsenäistymispyrkimyksille ei jää ja se tarkoittaa kaikkien kansallista identiteettiä viestivien asioiden nopeaa ja lopullista tuhoamista.

Suomalaiset ovat loputtoman pöljiä uskoessaan että sotakiimainen sotilasdiktatuuri edes ymmärtää puolueettomuuden tai liittoutumattomuuden käsitettä saati kunnioittaisi sitä. Suomessa Putin ei näe mitään muuta kuin helpon, käytännössä puolustuskyvyttömän uhrin joka rullataan heti kun vallassa säilyminen vaatii sotilaallisen voiton "lännestä" ellei peräti "NATO:sta".

Venäjän ilmavoimien 2 x SU-27 ja 1 x A-50 koneiden välinen radiokeskustelu kun Suomen F-18 Hornet tulee tunnistamaan koneita.


http://maanpuolustus.net/pages/venaja-radiokeskustelu-hornet/

Euroopan unionin neuvosto kokoustaa parhaillaan Ukrainan tilanteesta ja tulee antamaan tietoa tulevista perseilyistä myös ATO:n päämajaan. Juuri saamamme kuvituksen mukaan, näyttää siltä että tunnelma on erittäin jännittynyt:
euroopan_neuvosto.jpg

Lehtomäki näyttäisi putoavan. "Helsinkiläiset eivät halua muutosta", hän sanoo kiukkuisena.

Juuri tuon muutoksen me halusimme.


Minun mielestäni aika hyvin on siedetty erilaisia mielipiteitä. Käyttäytyminen, kielenkäyttö ja muu sellainen lienee asia erikseen.

Itkupotkuraivarit, whataboutismi ja muut perustavanlaatuiset argumentaatiovirheet ovat kyllä välillä vähän rasittavia.

edit. Venäjän propaganda kuuluukin ampua alas, nyt eikä heti. Herrat ja rouvat, olemme informaatiosodassa.

Sikailua. Saatana, voisivat kunnioittaa edes kiistämättä kovia taistelijoita, jotka lopulta joutuvat antautumaan. Mutta ei. Pankaa mieleenne, mitä nämä hemmot ovat. Ei tarvi miettiä motiiveja, jos taisteluun joudutte.


Venäjän television rehellisyys kukoistaa jälleen. Tämä nainen on oikea Hannu Hanhi. Hän on todistanut pikkupojan ristiinnaulitsemisen, hän loukkaantui Volnovakhan bussissa, nyt hän on kranaattikeskityksen uhri Donetskissa... :)


Hyvin puhuttu. Mahtaakohan Venäjällä olla juuri kansalle kerrottu siitä massiivisesta sota-avusta, jolla Neuvostoliitto pidettiin pinnalla toisessa maailmansodassa? Tai jo aikaisemmin? Myös Britannia oli pelastava enkeli.

Arvioiden mukaan ilman LL-apua Neuvostoliitto olisi todennäköisesti kyennyt vapauttamaan vain oman alueensa siihen mennessä, kun liittoutuneet tulivat Elbelle.

USA:n 1930-luvulla myymä teknologia yhdessä Lend-lease -avun mukana saadun tietotaidon kanssa nosti NL:n teknologian tasoa jopa 50 vuoden verran 8-10 vuodessa. NL ei saanut pelkästään Yhdysvalloista merkittävää teknologista apua, vaan myös Hitler vaihtoi Stalinin kanssa Molotov-Ribbentrop –sopimuksen (23.08.1939) pohjalta saksalaista uusinta sotateknologiaa elintärkeisiin materiaaleihin ja elintarvikkeisiin.

Heti Saksan hyökättyä 22.06.41 Neuvostoliittoon Churchill lupasi Stalinille apua. Britannian luottolimiitti avattiin jo 24.06.41 ja ase-toimitukset alkoivat.

USA toimitti 1930-luvulla Neuvostoliittoon lähes kaiken sen autoteollisuuden kehittämiseen tarvittavan tiedon, taidon ja laitteet. Merkittävin oli Gorkin autotehdas (GAZ), jotka koskeva 13 milj. USD:n sopimus tehtiin Fordin kanssa toukokuussa 1929. 1930-luvun lopulla tuotettiin henkilö- ja kevyitä kuorma-autoja 80 – 90 000 kappaletta vuodessa.

- Jouluaattona 1930 laivattiin kaksi amerikkalaista Christie-tankkia Neuvostoliittoon. Tankkien tykit oli poistettu ja tavaran laaduksi merkitty maataloustraktori. Tästä traktorista kehittyi modifikaatioiden kautta kuuluisa T-34 eli Sotka.

- Venäjän lentokoneteollisuudelle yhteistyö oli erittäin merkittävää jo 1930-luvulla. Esim. DC-3:n lisenssivalmistussopimus tehtiin 1937 ja sen pohjalta ensimmäinen itse valmistettu kone (LI-2) valmistui 1940. Vuoteen 1954 mennessä NL:ssa oli tehty kaikkiaan 6 157 LI-2 –konetta.

- Merkittävin teknologiasiirto oli United Engineeringin ja General Electric'n Zaporosheen vuonna 1938 ja Stupinoon vuonna 1940 toimittamat 1 680 mm:n alumiinivalssaamot. Ne olivat uudenaikaisempia kuin USA:n oman teollisuuden käyttämät valssaamot. Venäläiset tuottivat näissä laitoksissa materiaalia 115 596 lentokoneeseen. Eräässä julkaisussa määrä arvioidaan noin puolikkaaksi.

- Teknologiasiirrolla oli uskomattoman suuri merkitys. Peräti 2/3 NL:n sotateollisesta kapasiteetista 1930-luvun lopulla oli amerikkalaisperäistä, esim. Magnitogorskin terästehdas, autoteollisuus, alumiiniteollisuus, traktori- ja tankkiteollisuus, lentokoneteollisuus, kaasutinteollisuus, autonrengasteollisuus ja monia muita.

Vuoden 1941 lopulla Saksa oli saanut haltuunsa 38 % NL:n viljanviljely- ja karjankasvatusalueista, 84 % sokerintuotanto-alueista, 60 % siankasvatusalueista, se oli pääsemässä käsiksi Kaukasuksen öljyvaroihin ja piiritti Leningradia sekä uhkasi vakavasti Moskovaa. Saksa oli pakottanut NL:n aloittamaan sotateollisuutensa siirtämisen kauas itään.

- Presidentti Rooseveltin haluaman ja Kongressin hyväksymän Lend-Lease Act'n 11.03.41 ylärajana oli aluksi 1.3 mrd.$ ja pääkohteena Englanti. Venäläinen varallisuus, joka oli jäädytetty amerikkalaisiin pankkeihin Neuvostoliiton hyökättyä Suomeen, avattiin Rooseveltin käskyllä 24.03.41. Venäläiset ostivat heti 59 taistelukonetta USA:sta. Molotov pyysi sähkeellä USA:n Moskovan lähettilään kautta 3 000 hävittäjää ja 3 000 pommikonetta sekä krakkauslaitoksia lentobensiinin tuottamiseksi viiden vuoden laina-ajalla.

- Lend-lease oli kaikkiaan 50.21 mrd.$ eli noin 13 % USA:n kaikista sotamenoista. Siitä Englanti sai pääosan 31.6 mrd.$ (63 %), Neuvostoliitto 11.1 mrd.$ (22 %) ja Kiina 1 mrd.$. Lisäksi Englanti avusti Neuvostoliittoa 428 milj. punnalla. USA toimitti aseita kaikkiaan 42 maahan. Artikkelin lopussa on tämän lehden karkea arvio siitä, mitä nämä summat merkitsisivät tämän päivän kansantaloudellisena rasitteena. Luvut ovat musertavia.

- Huippuvuonna 1943 USA tuotti 648 404 sotakuorma-autoa, joista Neuvostoliitto sai 409 526 autoa eli 7 kuukauden tuotannon. Sen arvioitiin vastaavan sotaa edeltävän ajan 2.5 vuoden tuotantoa. Autot olivat kolmiakselisia, kaikilla pyörillä vetäviä ja etuvinssillä varustettuja uusinta mallia, kun neuvosto-autot olivat vanhoja lisenssituotteita.

- LL-apuna toimitettiin lähes 2 000 veturia. Vuosina 1942-45 Neuvostoliitossa valmistettiin vain 92 veturia. Jo vuonna 1935 NL:n rautateillä oli noin 20 000 höyryveturia. NL:ssa valmistettuun vuonna 1941 noin 30 000 rautatievaunua, mutta vuosina 1942-45 vain 1 087 kappaletta. LL-apuna tuli yli 10 000 vaunua. Ratakiskojen tuotanto laski sotavuosina noin kymmenesosaan. Noin 90 % tarvittavista kiskoista tuli LL-apuna eli 622 100 tonnia. LL-toimitukset estivät Neuvostoliiton rautatiekuljetusten halvautumisen.

- Voidaan arvioida, että Neuvostoliiton sotavoimien kyky siirtää itsensä ja huoltonsa oli riippuvainen Britannian, mutta ennen kaikkea Yhdysvaltojen tuesta.

http://prokarelia.net/fi/?article_id=1190&author=10&x=artikkeli

Venäläiset ovat vuosisatojen aikana työntäneet suomensukuisia kansoja napapiiriä kohden ja monissa paikoissa jo ylikin..Eipå ihme että ryssän (siis venäjän/venäläisyyden) pelko on jo osana suomalaisten geeniperimää. Tällaista, kokonaisen kansakunnan kattavaa jopa lähes alitajuista hysteriaa, ei esiinny missään muualla länsimaissa. Olisi todella hyvä jos suomalaiset pääsisivät enemmän matkustelemaan ja kokemaan ihan käytännön tasolla kuinka ihmiset elävät normaaleissa vapaissa yhteiskunnissa.

Jokainen vapaa kansakunta on oikeutettu puolustamaan itseään. Ei tarvitse häpeillen/vältellen miettiä sitä mitä vihollinen ajattelee ja pelätä vihollisen kielteistä asennoitumista omaan puolustukseen. Tottakai varustautuminen harmittaa laajenemishaluista vihollista, mutta sen kuuluukin harmittaa. Sehän on parhain mahdollinen osoitus uskottavasta puolustuskyvystä vihollisen aikeita vastaan.

Juuri tällä hetkellä on Suomelle mitä parhain ajankohta osallistua ilmavoimien hyökkäyssotaharjoituksiin. Sillä näytetään Venäjälle että Ala-Kurttiin muuttamassa oleva nopeantoiminnan hyökkäyshelikopterirykmentti saa tarvittaesa vastaansa kaikkein nykyaikaisimman ilma-aseen. Yhteinen ilmaharjoitus USA:n kanssa on oivallinen vihjaus venäläisille, pysyä visusti oman rajansa takana.

HUOMATKAA SIIS:

Virossa henkilö voi heiluttaa punalippua Itsenäisyyspäivän paraatissa, tuottaa huomiota asialleen jne. Protestoida ja rääkyä.

Teepä sama vaikka Suuren isänmaallisen sodan muistopäivänä Moskovassa. Heilutappa vaikka Nato-lippua tai jotain muuta.

Tämä on oikeasti aika tosi hyvä juttu!

Toivottavasti tällä kertaa vältytään kuitenkin näitä ilmaharjoituksia aiemmin vaivanneilta tiedotussotkuilta.

Eikä Venäjäkään varmasti uskalla vastata millään oikeasti merkityksellisellä tavalla tähän, jos täällä on yli 100 NATO:n sotakonetta lentelemässä...

http://m.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1426245192617.html?ref=og-ref-t.co
Vieläköhän me Venäjän mielestä olemme puolueettomia? ;)
 
He, jotka väittivät huumorin keräävän eniten tykkäyksiä, olivat väärässä. Todellisuudessa tykkää-nappia painetaan isällisille paimenkirjeille, laadukkaalle sisällölle ja sotilaalliselle realismille - sekä myös hieman huumorille.
 
Ja kuinka ollakaan - kaikki minun lainaukseni olivat pelkkää läppää :D Olen MP-netin versio luokan pellestä...

Edit: Täydennysmiesläppäni on saanut 16 tykkäystä, se taitaa olla henk koht ennätys. Ehkäpä olen ylpeä kun sain jopa vakio-asevelvollisuusvääntökaveriltamme @s91 :ltä tunnustusta. Kun en päässyt PVn SA-kokoonpanoon niin tämä satunnaisella huumorilla ja tyttökuvilla netissä päteminen on nyt uusi elämäntyöni...
 
Viimeksi muokattu:
Ja kuinka ollakaan - kaikki minun lainaukseni olivat pelkkää läppää :D Olen MP-netin versio luokan pellestä...

Parempi pelle kuin kaltaiseni piiloupseeri, joka ei edes päässyt listalle.
 
Parempi pelle kuin kaltaiseni piiloupseeri, joka ei edes päässyt listalle.

Niin sinä olet niitä mitä kohtaan @baikal illa on vihamielisyyttä? :D Avoimesti upseereilla ei ole hätää, mutta piiloupseerien kannattaa pitää etäisyyttä PERKin rektaalintarkastuspöytään (se missä on sinkkiämpärillinen niitä seminologi-kintaita vieressä) :)
 
Niin sinä olet niitä mitä kohtaan @baikal illa on vihamielisyyttä? :D Avoimesti upseereilla ei ole hätää, mutta piiloupseerien kannattaa pitää etäisyyttä PERKin rektaalintarkastuspöytään (se missä on sinkkiämpärillinen niitä seminologi-kintaita vieressä) :)

Kai me ihan väleissä olemme. :) Sen sijaan tuolla top-tykkäyslistalla on kaiken maailman alikenraaleja alikersantteja, kersantteja, luutnantteja, kapteeneja ja jopa muita majureita, mutta Soome Majori ei ole taitanut kynäänsä yhtä hyvin.

Ehdotan, että Kenraali Honcho ylennetään sotilasarvoon Kersa-Ali seuraavana itsenäisyyspäivänä, koska hän on ahkeroinut uusien maanpuolustajien koulutustehtävissä. @TomTom
 
Siemenlinko eli SMLNKO M/83 alkaa kylläkin olla nyt poistuvaa kalustoa, on nyt tehnyt tehtävänsä tältä erää...ellei vielä Marksmanin tyyliin hinkata joskus varastorasvoja pois ja palauteta etulinjaan... :) Päivityspakettejahan on saatavilla esim. Pfizerilta ja Orionilta jolla saadaan hyvinkin iäkästä linkokalustoa ainakin harjoituskäyttöön. Tekniikka siis saadaan kuntoon, Tahtoa piisaa ja Taitoa nyt koskaan ole ollutkaan :D

Mutta onhan tässä vielä min. 17v kakku palvelusaikaa jäljellä nykyisen reservin koulutuksessa. 18 jos tytär lasketaan mukaan, joko vapaaehtoisena maanpuolustajana, sotkun munkkityttönä...tai sitten Suur-Suomen seuraavien taistelijasukupolvien synnyttäjänä :D
 
Ihanaa, sain oman arvonimen :D
 
Khihi, seisoo ylväästi...
 
Back
Top