Varusmiehet julmia toisilleen - joka kolmas kokee kiusaamista

Tvälups

Ylipäällikkö
Joka toinen nainen kokee kiusaamista armeijassa

Joka toinen nainen kokee kiusaamista armeijassa

Keskiviikko 31.10.2012 klo 10.19 STT

Joka kolmas varusmies kokee kiusaamista vertaisten joukossa.

Naisista joka toinen kertoo kokevansa kiusaamista, ilmenee Työelämän tutkimuskeskuksen selvityksestä.

Naiset kuitenkin viihtyvät armeijassa miehiä paremmin. Miehistä alle puolet kokee palveluksen positiiviseksi.

Selvityksen teetti Puolustusvoimat.
 
RE: Joka toinen nainen kokee kiusaamista armeijassa

Tvälups kirjoitti:
Joka toinen nainen kokee kiusaamista armeijassa

Keskiviikko 31.10.2012 klo 10.19 STT

Joka kolmas varusmies kokee kiusaamista vertaisten joukossa.

Naisista joka toinen kertoo kokevansa kiusaamista, ilmenee Työelämän tutkimuskeskuksen selvityksestä.

Naiset kuitenkin viihtyvät armeijassa miehiä paremmin. Miehistä alle puolet kokee palveluksen positiiviseksi.

Selvityksen teetti Puolustusvoimat.

Naiset motivoituneempia?
 
RE: Joka toinen nainen kokee kiusaamista armeijassa

juhapar kirjoitti:
Tvälups kirjoitti:
Joka toinen nainen kokee kiusaamista armeijassa

Keskiviikko 31.10.2012 klo 10.19 STT

Joka kolmas varusmies kokee kiusaamista vertaisten joukossa.

Naisista joka toinen kertoo kokevansa kiusaamista, ilmenee Työelämän tutkimuskeskuksen selvityksestä.

Naiset kuitenkin viihtyvät armeijassa miehiä paremmin. Miehistä alle puolet kokee palveluksen positiiviseksi.

Selvityksen teetti Puolustusvoimat.

Naiset motivoituneempia?

Ehdottomasti ovat.
 
yle uutiset Kotimaa 31.10.2012 klo 12:35
Varusmiehet julmia toisilleen - joka kolmas kokee kiusaamista

Ongelmia on myös palkatun henkilökunnan yhdenvertaisessa kohtelussa. Upseerit ovat tyytyväisiä, mutta esimerkiksi siviiliasiantuntijoina toimivat naiset kokevat, ettei heidän osaamistaan arvosteta.

Tampereen yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan kolmannes varusmiehistä kokee kiusaamista vertaistensa joukossa. Vapaaehtoista palvelusta suorittavista naisista useampi kuin joka toinen kertoo tulleensa kiusatuksi.

Huono kohtelu laskee palvelusmotivaatiota, mikä näyttää kaikesta huolimatta olevan naisilla korkea: heistä peräti 88 prosenttia kokee palveluksen mielekkäänä ja hyvänä. Miehistä ainoastaan 44 prosenttia pitää palvelusta positiivisena.

Luvut ovat peräisin Työelämän tutkimuskeskuksen keskiviikkona julkaisemasta raportista, jossa on yhdistetty kaksi kyselyä. Niistä toiseen vastasi viime vuonna 4 500 varusmiestä ja 260 naista. Puolustusvoimien palkatulle väelle tehtyyn toiseen kyselyyn osallistui yhteensä 8 000 miestä ja naista.
Miehillä ja naisilla erilaiset ongelmat

Palkatun henkilökunnan tasa-arvossa havaittiin selkeitä eroja ryhmien välillä. Upseerit olivat tyytyväisimpiä, kun taas siviileillä todettiin olevan huonoimmat mahdollisuudet edetä uralla.

Epätasa-arvon kokemukset liittyivät miehillä varsinkin henkilöstöryhmien välisiin suhteisiin. Naisilla ongelmat taas kytkeytyivät etenkin sukupuolten välisiin suhteisiin.

Opistoupseerit pohtivat paljon ura-, palkkaus- ja koulutuskysymyksiä. Aliupseereista tuntui, ettei heitä arvosteta yhtä paljon kuin muuta sotilashenkilöstöä.

Naiset arvioivat usein sukupuolensa heikentävän mahdollisuuksia luoda uraa. Etenkin siviiliasiantuntijoina toimivat naiset kokevat, että heitä vähätellään eikä heidän osaamistaan arvosteta.
Työryhmä parantamaan yhdenvertaisuutta

Tutkijat toteavat, että joidenkin ryhmien vaientaminen on osa organisaation toimintatapaa. Heidän mukaansa asenteisiin puuttuminen ei riitä, vaan tarvitaan konkreettisia toimia, jotta oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo voisivat toteutua.

Puolustusvoimiin perustetaan työryhmää, jonka tarkoituksena on parantaa eri ryhmien kohtelua. Lisäksi ensi vuonna päivitetään viiden vuoden takainen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma.

Puolustusvoimat ilmoittaa, ettei se hyväksy kiusaamista ja syrjintää missään muodossa. Komentaja Ari Puheloisen mukaan käytössä on nollatoleranssi.
 
Kaksi kiusaamiseen liittyvää aihetta yhdistetty. (varusmiehet julmia toisilleen - Joka kolmas kokee kiusaamista, Joka toinen nainen kokee kiusaamista armeijassa)
 
Ihan nollauutinen kun ei tiedetyä mitä "kiuusaamminen" on tutkimuksessa. Kyllä meitäkin alikessut ja kouluttajat kiusasivat alokkaina, apukouluttajat ja kouluttajat aliupseerikoulussa ja muut uppseerioppilaat ja kouluttajat RUK:issa, puhumattakaan samassa koulutusvaiheessa olevista varusmiehistä ;) .

Mitä sitten oli koulutusta, mikä normaalia sosiaalisen yhteisön sisällä heitettyä huumoria ja mikä tässä tutkimuksessa menisi "kiusaamiseksi" jää täysin avoimeksi.

Tutkimus on tässä:
https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/66376/sukupuolten_tasa_arvo_puolustusvoimissa_2012.pdf?sequence=1

Kirjoitetaan esim sivulla 8 ennen varsinaisen tutkimuksen kuvaamista:

Kiusaamisen erilaisina muotoina mainitaan hiljainen kiusaaminen (esimerkiksi ilmeily, huokailu, vaikeneminen, selän kääntäminen tai toisen puhuttelun väistäminen) sekä sanallinen (esimerkiksi juorujen levittäminen, ahdistelu, pilkkaaminen, matkiminen, uhkailu, kohdehenkilön sanomisten ja tekemisten jatkuva kommentoiminen tai pilanteko kohdehenkilön kustannuksella) ja fyysinen (esimerkiksi töniminen) kiusaaminen. Erityisesti hiljaista kiusaamista on ulkopuolisten usein vaikea havaita. Kiusaamista määritellään lisäksi kiusaajan ja kiusatun välillä vallitsevana voimasuhteiden epätasapainona, joka näkyy kiusatun puolustuskyvyttömyytenä kiusaajaan nähden. Puolustuskyvyttömyyden todetaan johtuvaksi kiusatun fyysisestä heikkoudesta tai esimerkiksi kiusaajien runsaslukuisuudesta. Kiusaamisesta halutaan ohjeistuksessa erottaa ”kahden henkisesti ja fyysisesti tasavahvan henkilön riitelytilanne”, jossa ei
yleensä katsota ohjeistuksen mukaan olevan kysymys kiusaamisesta.

Simputtamista koskevasta ohjeistuksesta voidaan havaita varusmiespalveluksen erityisyys kiusaamisilmiön tutkimuskohteena. Kiusaaminen voi liittyä sekä esimies-alais-suhteisiin että vertaissuhteisiin, kun taas simputtamisella viitataan vain esimies-alaissuhteisiin. Olemme tässä tutkimuksessa kiinnostuneita kiusaamisesta asepalvelusta suorittavien keskuudessa ja yleisemmin sekä vertais- että esimies-alaissuhteisiin liittyvistä tasa-arvon ja syrjinnän kokemuksista.

Varsinaisen tutkimuksen osalta kirjoitetaan myöhemmin
Kiusaamisen tavat ja koetun kiusaamisen tahot
Kaikista varusnaisista kiusaamista ilmoitti kokeneensa varusmiespalveluksensa aikana 56 prosenttia ja varusmiehistä 32 prosenttia. Selvästi yleisimmin varusnaiset ilmoittivat kokeneensa epäystävällistä kohtelua, lähes puolet vastanneista ilmoitti näin. Varsin usein koettuja kiusaamisen tapoja olivat myös perättömien huhujen levittäminen ja nimittely sekä porukan ulkopuolelle jättäminen. Muita kiusaamisen tapoja koettiin huomattavasti harvemmin. Varusmiehet ilmoittivat useimmin kokeneensa nimittelyä ja epäystävällistä kohtelua, vajaa neljännes miesvastaajista vastasi näin. Varsinkin epäystävällistä kohtelua varusmiehet kokivat selvästi varusnaisia harvemmin. Lyömistä, potkimista tai tönimistä sekä uhkailua miehet olivat kokeneet naisia enemmän, kun taas porukan ulkopuolelle jättämistä he olivat kokeneet naisia harvemmin. Lisäksi sekä kiusaamista kokeneista varusnaisista että -miehistä 72 prosenttia ilmoitti kokeneensa useampaa kuin yhtä kiusaamisen lajia.


Ei mikään ylläri

Naisten palvelusajan kokemisessa ei ollut miehistöön kuuluvien ja varusmiesjohtajien välillä juurikaan eroa, sillä naisten kokemukset olivat enimmäkseen myönteisiä. Tosin myönteiset kokemukset vielä korostuivat johtajakoulutuksen saaneilla, sillä upseerikokelaista palvelusaikansa myönteisenä näki jopa 95 prosenttia naisvastaajista ja kielteisenä palvelusaikaansa ei nähnyt yksikään upseerikokelas. Miehillä puolestaan palvelusajalla ja varusmiesajan kokemuksilla oli varsin selvä yhteys: kuusi kuukautta palvelleista miehistöön kuuluvista palvelusaikansa koki kielteiseksi 40 prosenttia, kun taas 12 kuukautta palvelleista miehistöön kuuluvista näin koki noin neljännes vastaajista. Johtajakoulutuksen saaneista palvelusaikansa kielteisenä näki vielä harvempi, sillä ryhmänjohtajista varusmiespalvelusaikansa kielteiseksi koki 12 prosenttia ja upseerikokelaista yhdeksän prosenttia. Varusmiesajan kokeminen
miehistöön kuuluvilla varusmiehillä sekä varusmiesjohtajilla on esitetty kuviossa 9.2.

Tutkimuksen kakkososa koskee vain henkilökuntaa, jota osaa en juuri katsonut.

En voi ymmärtää, miksei tutkimuksessa ole liitteenä kysymyksiä ja mitä kysdelyjen yhteydessä on esitetty kyselyn kohteille. Ei paljoa ilostuta että tutkimuksessa selitetään mitä kiusaaminen on, jos kyselyyn vastaaja itse vapaasti muodostaa mielipiteensä kiusaamisesta. Sanalla voi olla monta eri merkitystä asianmukainen mutta rankka koulutus saatta monenkin mielestä olla kiusaamista. Sitten tässä julkaisussa esitetyt "epäsystävällinen kohtelu" ja "porukan ulkopuolelle jättäminen" ovatkin jo hieman ihmeellistä "kiusaamista".

Esim. eräässä viime aikojen harjoituksessa, kun olimme tehneet työtä aamukahdeksasta iltayhdeksään, ja oletimme pääsevämme siltä päivältä jo vapaalle, olikin ikävää kun reserviläisjohtaja ilmoitti, että teemme viimeisen asian uusiksi ja kokoonnumme 23.30. Joku voisi pitää tätä epäystävällisenä käytöksenä ja joku asiallisena koulutuksena. koulutustahan se oli ja seuraavanna päivänä aamukahdeksalta havaitsi että ilman sitä ponnistusta hommat olisivat kuseneet.

Edelleen virhesuoritusten oikominen lienee tilanne, jossa herkästi pidetään kohtelua epäystävällisenä.
 
Yrjöperskeles kirjoittaa PV: tasa-arvosta.

TASAPÄISTETTYÄ KURKKUSALAATTIA
http://yrjoperskeles.blogspot.fi/2012/11/tasapaistettya-kurkkusalaattia.html

Varus...joku on tehnyt videon varusteongelmista. Video Lontooksi.

This is my call to arms against what I feel is a censorship of the female body, simply based on ridiculously patriarchal views of purity and decency at my base.
I've been serving in the Finnish military for 3 months now, and while I'm training to become a better soldier there, it hasn't stopped me from being a fighter here. My Captain has decided that only women need to be completely clothed all the time. The men can walk around shirtless as much as they want, but the women need to cover themselves up, lest they provoke the boys in to a frenzy.
It's bullshit. These men are my friends. Not only that, but trying to "protect" us from their wandering gaze~~ is only going to make it more significant when they do something. Stop making it seem like my chest is somehow sacred. I'd rather we hold any possible badly behaving man accountable for their actions, than me.
It's cute, your trying to police me in order to keep me safe, but I can manage on my own thank you very much.

[video=youtube]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=hg-CsqnpCcw[/video]
 
Kannustan naisia olemaan yläosattomissa kaikissa tilanteissa joissa suojavarustusvaatimukset eivät sitä estä.
 
Back
Top