Varusmiesten pään sisältö kiinnostaa tutkijoita

Tvälups

Ylipäällikkö
Varusmiesten pään sisältö kiinnostaa tutkijoita
Armeijan psykologisia testejä käytetään aiempaa enemmän tutkimuksissa.
26.8.2012 12:07 HS

Puo­lus­tus­voi­mien val­ta­va psy­ko­lo­gi­nen tes­ti­ai­neis­to kiin­nos­taa tut­ki­joi­ta aiem­paa enem­män. Kun vie­lä 1990-lu­vun lo­pun vuo­si­na käyt­tö­oi­keut­ta pyy­det­tiin vain muu­ta­mia ker­to­ja, nyt pyyn­tö­jä tu­lee par­haim­mil­laan kym­me­nen vuo­des­sa, Pää­esi­kun­nas­ta ker­ro­taan.

"­Taus­tal­la voi ol­la las­ken­nal­lis­ten tut­ki­mus­me­ne­tel­mien ke­hit­ty­mi­nen", ar­vioi hen­ki­lös­tö­alan tut­ki­mus­pääl­lik­kö Ka­ri Lai­ti­nen.

Koe­re­kis­te­re­jä hal­lin­noi­va Pää­esi­kun­nan hen­ki­lös­tö­osas­to myön­tää täl­lä het­kel­lä lu­pia vain P1-lah­jak­kuus­ko­keen ai­neis­ton käyt­tä­mi­seen. P2-per­soo­nal­li­suus­ko­keen tie­toi­hin tut­ki­joil­la ei täl­lä het­kel­lä ole asiaa.

"Ai­neis­tos­ta voi­si pää­tel­lä asioi­ta so­dan­ajan jouk­ko­jen hen­ki­ses­tä suo­ri­tus­ky­vys­tä", Lai­ti­nen sel­vit­tää syi­tä.

Val­ta­osan ai­neis­to­pyyn­nöis­tä te­ke­vät suo­ma­lai­set tut­ki­jat, mut­ta kiin­nos­tus­ta ai­nut­laa­tui­seen ma­te­riaa­liin löy­tyy ul­ko­mail­ta­kin. Lai­ti­sen mu­kaan ha­ke­muk­sia on tul­lut Thai­maas­ta as­ti.

Puo­lus­tus­voi­mat ar­vioi tar­kas­ti, mil­lai­seen käyt­töön tes­ti­tie­toa luo­vu­te­taan. Hank­kei­den eet­ti­nen puo­li ja yh­teis­kun­nal­li­nen hyö­dyl­li­syys ar­vioi­daan, ja tut­ki­mus­ryh­mäl­tä vaa­di­taan psy­ko­lo­gis­ta osaa­mis­ta.

Lai­ti­sen mu­kaan vii­me vuo­si­na P1-ko­kei­den tie­to­ja on läh­tö­koh­tai­ses­ti luo­vu­tet­tu, kun pyy­de­tään. Tie­dot vä­lit­tää Ti­las­to­kes­kus, jo­ka yh­dis­te­lee nii­tä mui­hin ti­las­to­ai­neis­toi­hin ja sa­mal­la te­kee tie­dois­ta ano­nyy­me­jä.

Tut­ta­val­li­ses­ti pa­lik­ka­tes­tei­nä tun­net­tua ai­neis­toa on pe­rin­tei­ses­ti käy­tet­ty osa­na epi­de­mio­lo­gis­ten tut­ki­mus­ten ma­te­riaa­lia. Esi­mer­kik­si sai­ras­tu­vuus­tie­to­ja on ver­rat­tu ar­mei­jan lah­jak­kuus­tie­toi­hin.

Tes­ti­tie­dot ovat löy­tä­neet tien­sä myös ta­lous­tie­tei­li­jöi­den kä­siin. Hel­sin­gin ta­lous­tie­teel­li­sen tut­ki­mus­lai­tok­sen pro­fes­so­ri Roo­pe Uu­si­ta­lo on käyt­tä­nyt P1-ko­keen tie­to­ja pe­rus­kou­lu-uu­dis­tuk­sen tut­ki­mi­ses­sa. Sel­vi­si, et­tä vä­hem­män kou­lu­tet­tu­jen van­hem­pien lap­set sel­viy­tyi­vät uu­dis­tuk­sen jäl­keen P1-ko­kees­ta aiem­paa pa­rem­min.

"­Kaik­kiaan P1-ko­kees­ta ei löy­ty­nyt dra­maat­ti­sia vai­ku­tuk­sia kum­paan­kaan suun­taan, jo­ten pe­lot osaa­mi­sen ro­mah­duk­ses­ta uu­dis­tuk­sen myö­tä oli­vat siis tur­hia", Uu­si­ta­lo sa­noo.

Puo­lus­tus­voi­mien ai­neis­toa käy­tet­tiin, kos­ka se ku­vaa lä­hes ko­ko mies­puo­li­sen ikä­luo­kan osaa­mis­ta pa­ri­kymp­pi­se­nä.

Ai­neis­ton kat­ta­vuus ja yh­dis­tel­tä­vyys mui­hin yh­teis­kun­nan ke­rää­miin tie­toi­hin te­kee sii­tä ar­vok­kaan, sa­noo Aal­to-yli­opis­ton ra­hoi­tuk­sen pro­fes­so­ri Mat­ti Ke­lo­har­ju.

Hän on käyt­tä­nyt tes­ti­tie­to­ja tut­kies­saan älyk­kyy­den vai­ku­tus­ta si­joi­tus­käyt­täy­ty­mi­seen. Mi­tä lah­jak­kaam­pi ih­mi­nen, si­tä to­den­nä­köi­sem­min si­joit­ta­ja te­kee osa­ke­si­joi­tuk­sia, tu­lok­set osoit­ta­vat.

"­He myös ha­jaut­ta­vat si­joi­tuk­sen­sa pa­rem­min ja te­ke­vät vä­hem­män si­joi­tus­vir­hei­tä. Fik­sum­mil­la oli myös pa­rem­pi ajoi­tus mark­ki­noil­la esi­mer­kik­si ke­vään 2000 tek­no­kup­lan ym­pä­ril­lä."
 
Back
Top