Vuoden 2013 puolustusbudjetti

Tvälups

Ylipäällikkö
Puolustusministeriö Tiedotteet 17.09.2012 11:30
Vuoden 2013 puolustusbudjetti
http://www.defmin.fi/?9_m=5167&s=8

Talousarvioesityksen lähtökohdat

Vuoden 2013 puolustusbudjettiin sisältyy merkittäviä määrärahaleikkauksia.

Vuoteen 2015 mennessä toteutettava puolustusvoimauudistus on välttämätön Suomen puolustuskyvystä huolehtimiseksi ja pysyvien kustannussäästöjen aikaansaamiseksi. Tavoitteena on organisaation ja toimintaperiaatteiden muutoksella mahdollistaa tasapainoinen puolustusbudjetti, jossa voidaan kohdentaa riittävät resurssit puolustuskyvyn ylläpitoon ja kehittämiseen.

Siirtymäkaudella, vuosien 2013 -2014 aikana, puolustushallinto jatkaa välittömiä sopeuttavia toimenpiteitä, joilla
- aikaansaadaan menosäästöä,
- hallitaan sisäisiä menopaineita ja
- katetaan puolustusvoimauudistuksen toteuttamisesta aiheutuvien kustannusten rahoitus.

Edellä mainittujen toimenpiteiden johdosta
- puolustusvoimien toiminnan tasoa joudutaan väliaikaisesti alentamaan ja merkittävä osa määrärahaleikkauksista kohdistuu myös suunniteltuihin puolustusmateriaalihankintoihin.

Hallinnonalan määrärahat ja henkilöstö

Puolustusministeriön hallinnonalalle esitetään määrärahoja 2 781 milj. euroa. Tästä on kehykseen kuuluvia menoja 2 446 milj. euroa ja kehyksen ulkopuolisia arvonlisäveromenoja 335 milj. euroa.

Menojen yhteismäärä on 69 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2012 varsinaisessa talousarviossa. Vähennys aiheutuu hallitusohjelmaan perustuvista menosäästöistä, joiden yhteismäärä on puolustusministeriön hallinnonalalla 124 milj. euroa vuonna 2013 (46 milj. euroa vuonna 2012).

Vuoden 2013 talousarvioesityksessä esitettävistä uusista ja aiemmin myönnetyistä puolustusvoimien tilausvaltuuksista aiheutuu vuodelle 2013 menoja yhteensä 702 milj. euroa ja talousarviovuoden jälkeisille vuosille määrärahasitoumuksia 1 172 milj. euroa.

Puolustusministeriön pääluokan menojen osuus ennustetusta bruttokansantuotteen määrästä on 1,36 % (v. 2012 1,44 %).

Puolustusministeriön pääluokan määrärahojen osuus kaikista valtion budjettitalouden määrärahoista on myös hieman alenemassa ja vuonna 2013 se on 5,1 % (v. 2012 5,4 %).

Hallinnonalan henkilötyövuosimääräksi arvioidaan ensi vuonna 15 060 henkilötyövuotta,
- vähennystä kuluvaan vuoteen verrattuna on 100 henkilötyövuotta.
- vähennys aiheutuu toimintojen tehokkuutta lisäävistä toimista.

Puolustusvoimien toimintamenot

Puolustusvoimien toimintamenoihin esitetään määrärahoja yhteensä 1 770 milj. euroa, jossa on edelliseen vuoteen verrattuna lisäystä 71 milj. euroa (4,2 %). Lisäys aiheutuu pääosin palkkausten tarkistuksista, kustannustasotarkistuksista sekä määrärahasiirrosta puolustusmateriaalihankinnat –momentilta.

Puolustusvoimien toiminnan ja rakenteiden uudistusta jatketaan hallitusohjelman mukaisesti. Reserviläiskoulutusta, varusmiesten sotaharjoitusperusteisia maastoharjoituksia sekä lento- ja alustoimintaa jatketaan supistetulla tasolla.

Positiivista on se, että varusmiesten päivärahoja korotetaan. Sen kustannusvaikutus on 2,0 milj. euroa vuodessa.

Puolustusmateriaalihankinnat

Puolustusmateriaalihankintoihin esitetään määrärahoja 592 milj. euroa, missä on vähennystä 134 milj. euroa (-18,5 %) vuoden 2012 varsinaiseen talousarvioon verrattuna.

Vähennys johtuu hallitusohjelmaan perustuvasta puolustusmateriaalihankintoihin kohdistetusta 70 milj. euron suuruisesta menosäästöstä, tilausvaltuuksien maksatusten siirroista myöhemmille vuosille sekä määrärahasiirrosta puolustusvoimien toimintamenot –momentille.

Puolustusvoimauudistukseen ja määrärahaleikkauksiin liittyen puolustushallinto tulee priorisoimaan materiaalihankinnat. Osasta suunnitelluista hankinnoista joudutaan luopumaan.

Puolustusmateriaalihankintamäärärahoista käytetään 450 milj. euroa vanhoista tilausvaltuuksista aiheutuviin menoihin, 85 milj. euroa vuonna 2013 alkavista uusista tilausvaltuuksista aiheutuviin menoihin, 30 milj. euroa tilausvaltuuksiin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssien muutoksista aiheutuviin menoihin ja 27 milj. euroa muihin puolustusmateriaalihankintoihin.

Vuonna 2013 alkava uusi Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2013 (PVKEH 2013) –tilausvaltuus on kokonaismäärältään 372 milj. euroa vuosina 2013—2018 ja siihen sisältyy mm. seuraavia hankintoja:

- Puolustusvoimien johtamisen kehittämisohjelmassa jatketaan ilmapuolustuksen tiedonsiirto-hanketta ja päivitetään johtamisessa tarvittavia tiedonsiirtoverkkojen laitteita.
- Puolustusvoimien tiedustelun, valvonnan ja maalittamistuen kehittämisohjelmassa hankitaan signaali- ja kuvatiedustelun järjestelmiä.
- Puolustusvoimien yhteisen vaikuttamisen kehittämisohjelmassa jatketaan Hornet-torjuntahävittäjäkaluston päivityksiä hankkimalla pitkän kantaman ilmasta maahan -ohjusten käyttöön tarvittavia varusteita lentokoneisiin, aseiden käsittelyvälineitä sekä järjestelmätestaustyötä toiminnan aloittamiseksi.
- Logistiikan kehittämisohjelmassa hankitaan pääasiassa puolustushaarojen alueellisille huolto-joukoille mm. logistiikan johtamisen välineitä.
- Maapuolustuksen kehittämisohjelmassa aloitetaan XA-panssariajoneuvojen järjestelmä-, huolto- ja koulutuspäivitys.
- Meripuolustuksen kehittämisohjelmassa toteutetaan teknologista kehitystä vastaavan nykyaikaisen herätemiina-asejärjestelmän hankinta.
- Ilmapuolustuksen kehittämisohjelmassa hankitaan Hornet-torjuntahävittäjäkaluston elinkaaren turvaavia kriittisiä koneiden ja moottoreiden vaihtolaitteita ja osia.

Vuonna 2013 alkava uusi Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankintavalmistelu 2013 (TTK-PROTO 2013) –tilausvaltuus on kokonaismäärältään 34 milj. euroa vuosina 2013-2016 ja sen keskeisenä tavoitteena on luoda edellytyksiä ja parantaa puolustusvoimien kehittämisohjelmiin kuuluvien ja puolustusvoimien suorituskyvyn kehittämiseen tähtäävien hankkeiden sekä tuleviin tilausvaltuuksiin sisällytettävien hankintojen valmiutta tutkimus-, kehittämis-, testaus- ja kokeilutoiminnalla.


Sotilaallinen kriisinhallinta

Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenoihin esitetään määrärahoja 61 milj. euroa, mikä on 2 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2012 varsinaisessa talousarviossa.
Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenojen osuus 63 milj. euroa sisältyy ulkoasiainministeriön pääluokkaan. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen suunniteltu vahvuus eri operaatioissa olisi vuonna 2013 noin 400 sotilasta.
 
Puolustusvoimien johtamisen kehittämisohjelma
Rakennetaan puolustusvoimien yhteinen suorituskykyjen käyttöä tukeva johtamisjärjestelmä sekä tuetaan yhteisoperaatioiden johtamista kehittämällä yhteistä tilannetietoisuutta ja varmennettuja operatiivisia tietoteknisiä palveluita.
— Korvataan puolustushaarojen itsenäiset järjestelmät ja sovellukset yhteisellä johtamisjärjestelmällä
— Luodaan edellytyksiä operaatioiden johtamiselle muuttamalla ja uusimalla teknisiä rakenteita ja palveluita
— Kehitetään integroitua tiedustelun, valvonnan ja johtamisen tiedonsiirtoa ja tietoteknisen alustan liityntäkykyä
— Uudistetaan tietohallintoa ja tietoteknistä integraatiota, lisätään hallinnollisissa tietopalveluissa valtionhallinnon keskinäistä yhteistoimintaa ja muita kumppanuusratkaisuja sekä siirretään henkilöstövoimavaroja hallinnollisista tietopalveluista operatiiviseen tietojenkäsittely-ympäristöön
— Laajennetaan toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntämistä tavoitteena toimintavarmuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen
— Jatketaan puolustusvoimien 2020-luvun tarpeita vastaavan puolustushaarojen yhteisen tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmän arkkitehtuurin luomista, jolla mahdollistetaan sähköinen, kansainvälinen tieto- ja tilannekuvavaihto.

Puolustusvoimien tiedustelun, valvonnan ja maalittamistuen kehittämisohjelma
Tuotetaan yhteisoperaatioiden johtamiseen ennakkovaroituskyky, analysoitu tiedustelutilannekuva ja lyhytviiveinen valvonta- ja maalitilannekuva.
— Ylläpidetään ja kehitetään tiedonhankinta- ja analysointikykyä
— Ylläpidetään ilmavalvonnan kauko- ja keskivalvontaa
— Ylläpidetään ja kehitetään ilmasta maahan tapahtuvaa tiedustelu- ja valvontakykyä
— Ylläpidetään tiedustelun tietojärjestelmää
— Kehitetään puolustusvoimien yhteisen maalitilannekuvan luomista ja aloitetaan maalittamisen tuen suorituskyvyn rakentaminen.

Puolustusvoimien yhteisen vaikuttamisen kehittämisohjelma
Rakennetaan ja ylläpidetään suorituskykyjä, joilla vaikutetaan operatiivisesti merkittäviin kohteisiin.
Modernisoidaan raskaat raketinheitinjärjestelmät
— Rakennetaan ilmasta maahan -suorituskyky
— Hankitaan kaukovaikuttamisen ampumatarvikkeita
— Jatketaan yhteisoperaatiokykyisen erikoisjoukon rakentamista.

Logistiikan kehittämisohjelma
Ylläpidetään puolustusvoimien yhteinen logistinen järjestelmä, jolla varmistetaan joukkojen toimintakyky.
— Luodaan puolustusvoimille yhtenäiset logistiikan rakenteet, toimintatavat ja osaaminen sekä integroidaan puolustushaarojen huoltojärjestelmät tiiviimmin kansainvälistyvään elinkeinoelämään yhteensopivaksi
— Kehitetään kuljetuskykyä jatkamalla helikopterihankintoja ja hyödyntämällä kansainvälisen strategisen kuljetuskyvyn hankkeita
— Käynnistetään alueellisten joukkojen materiaalihankinnat täydennys-, kuljetus- ja kunnossapitojärjestelmän puutteiden korvaamiseksi.

Maapuolustuksen kehittämisohjelma
Kehitetään alueellisten joukkojen tulivoimaa, suojaa ja liikkuvuutta sekä ylläpidetään operatiivisten joukkojen suorituskykyä.
— Kehitetään alueellisia joukkoja toteuttamalla poistuvien suorituskykyjen korvaaminen sekä kokonaisrakenteen uudistus
— Täydennetään ja ylläpidetään operatiivisia joukkoja
— Kehitetään suojelukykyä ja uusitaan lähipanssarintorjunta-aseistusta
— Jatketaan jalkaväkimiinojen suorituskyvyn korvaavien järjestelmien hankintoja.

Meripuolustuksen kehittämisohjelma
Kehitetään meriyhteyksien turvaamista, miinantorjuntakykyä ja rannikkojoukkojen liikkuvuutta.
— Painopisteenä ylläpidetään rannikkojoukkojen liikkuvuutta
— Saatetaan päätökseen Rauma-luokan peruskorjaus
— Otetaan käyttöön uudet miinantorjunta-alukset
— Ylläpidetään miina-asetta.

Ilmapuolustuksen kehittämisohjelma
Ylläpidetään ilmatorjunnan sekä Hornet-järjestelmän suorituskykyä.
— Jatketaan Hornet-torjuntahävittäjien elinjaksopäivitystä (MLU2)
— Aloitetaan erittäin lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjus-hanke
Saatetaan päätökseen keskikantaman ilmatorjuntaohjus-hanke.


Ne mustalla vahvennus onko se MLRS ja NASAMS II ?

http://budjetti.vm.fi/indox/sisalto.jsp?year=2013&lang=%0A%09%09%09%09%09fi%0A%09%09%09%09&maindoc=/2013/tae/hallituksenEsitys/hallituksenEsitys.xml&id=/2013/tae/hallituksenEsitys/YksityiskohtaisetPerustelut/27/10/10.html

http://budjetti.vm.fi/indox/sisalto.jsp?year=2013&lang=fi&maindoc=/2013/tae/hallituksenEsitys/hallituksenEsitys.xml&opennode=0:1:135:383:623:637:639:

http://budjetti.vm.fi/indox/sisalto.jsp?year=2013&lang=fi&maindoc=/2013/tae/hallituksenEsitys/hallituksenEsitys.xml&opennode=0:1:135:383:623:637:641:
 
Back
Top