New World Order

Hejsan

Alokas
BAN
Det finns två profetior i bibeln som är unika, därför att de sträcker sig från 600-talet före vår tideräknings början och ända fram till Messias ankomst och upprättandet av Guds välde på jorden. Båda profetiorna finns i Daniels bok i Gamla testamentet...

Det var i det andra året av sin regeringstid som den babyloniske kungen Nebukadnessar hade en dröm som gjorde honom mycket bekymrad och som ingen av hans rådgivare kunde förklara. I den babyloniska kulturen lade man stor vikt vid drömmar, och Nebukadnessar var övertygad om att den här drömmen var ytterst viktig (Dan 2:1-3).

Utan att ha någon förkunskap om drömmens innehåll förklarade Daniel de olika detaljerna för Nebukadnessar:


"Konung, du såg i din syn en väldig staty. Den stod där framför dig, mäktig och starkt glänsande, en förfärande anblick. Huvudet på statyn var av rent guld, bröstet och armarna var av silver, buken och höfterna av koppar, benen av järn, fötterna delvis av järn, delvis av lera..." (Dan 2:31-33)


Daniel berättade för Nebukadnessar att hans babyloniska rike representerades av det gyllene huvudet (vers 37-38). Resten av statyn, som var gjord av silver, brons och järn och slutligen en blandning av järn och lera, representerade de mäktiga riken som skulle följa på Babylon (vers 39-40).

Tolkningen av kungens dröm utgjorde en förbluffande förhandsblick på historien. Nebukadnessars dröm och Daniels tolkning av den ägde rum omkring år 600 f Kr. Statyn representerade, i symbolisk form, den rad av mäktiga välden som skulle dominera områdets politiska scen under de kommande seklerna. Då visste ingen vilka de olika rikena skulle vara. I dag vet vi, eftersom historien ger svaret.

Det rike som följde på det babyloniska, och alltså representerades av statyns bröst och armar av silver, var det medopersiska riket. Det tog sin början år 539 f Kr då Kores den store besegrade och intog Babylon. Det skulle sedan behålla makten över Mellanöstern under de följande två seklerna.

Nästa välde som dominerade området kring Medelhavet var det grekisk-makedoniska, som upprättades av Alexander den store. Det var således detta rike som representerades av buken och höfterna av brons. Detta grekiska rike behöll sin makt i närmare 300 år innan det ersattes av det fjärde riket som skulle bli det största av dem alla...

Detta enorma välde representerades av statyns ben och fötter. Järn symboliserar hårdhet och skoningslöshet, en synnerligen träffande beskrivning av det välde som följde på Alexanders rike, nämligen det romerska som uppnådde sitt största omfång under Trajanus regeringstid (98-117 e Kr).

Senare hade Daniel själv en dröm där ytterligare sidor hos denna serie "världsmakter" uppenbarades för honom. Men i hans dröm representerades inte de kommande fyra världsrikena av kroppsdelarna på en staty, utan av fyra vilda djur: ett lejon (det babyloniska riket), en björn (det medo-persiska riket), en panter (det grekisk-makedoniska riket) och slutligen det romerska riket symboliserat av ett fjärde vilddjur som beskrivs som "mycket förskräckligt, fruktansvärt och starkt" och olikt de tidigare tre (Dan 7:1-7) - ett "världsvälde" som slukade alla de andra och som bestod långt fram i tiden.


"Det hade stora tänder av järn, det uppslukade och krossade, och det som blev kvar trampade det under fötterna..." (Dan 7:7)
Även detta är en hänsyftning på den romerska kolossens enorma militära makt som krossade alla som opponerade sig mot det.

Men det mest intressanta är att detta världsrike, som både Nebukadnessar och Daniel såg symboliskt återgivet men som vi i dag vet var det romerska riket, även ska existera under de allra sista åren före Messias ankomst...

I den avslutande scenen i sin dröm såg nämligen Nebukadnessar hur statyns fötter (romarriket) träffades av en sten "som ryckts loss utan att någon hand rört vid den" - och den gigantiska stormaktskolossen störtade till marken och krossades. Och stenen som krossat det fjärde världsriket "blev till ett stort berg som uppfyllde hela jorden" (Dan 2:35)

Daniel förklarade att denna "sten" var Guds kungadöme på jorden - Guds rike eller Tusenårsriket:


"Inget annat folk skall få makten över detta rike. Det skall krossa och tillintetgöra alla de andra rikena. Men självt skall det bestå för evigt" (Dan 2:44)
Och han berättar hur han såg "en som liknade en människoson [ett uttryck som även Jesus använde som synonym för 'Messias']" komma med himlens skyar...


"Åt honom gavs makt, ära och herravälde, så att människor av alla folk, nationer och språk skulle tjäna honom. Hans välde är evigt, det skall aldrig upphöra, och hans rike skall aldrig gå under" (Dan 7:13-14)
Det är således ingen tvekan om att enligt dessa profetior ska den fjärde stormakten, det romerska riket, existera under de närmaste åren före Messias ankomst - om än i en ny form...

Under sin glansperiod var Rom ett ofantligt mäktigt välde, ett "järnrike". Men i sitt sista skede - den fas som representerades av den väldiga kolossens fötter och tår - skulle denna stormakt ha en annan form:


"Fötterna som du såg, delvis av krukmakarlera, delvis av järn, betecknar ett söndrat rike, med bara något av järnets fasthet; du såg ju att järnet var blandat med lera. Tårna, delvis av järn och delvis av lera, betecknar ett rike som är både starkt och svagt. Att järnet du såg var blandat med lera, det innebär att man trots blodsband inte kan hålla samman - liksom järn aldrig kan blanda sig med lera" (Dan 2:41-43)
I sin avslutande fas skulle romarriket alltså inte längre vara ett kraftfullt sammanhållet välde utan en bräcklig, om än mäktig, sammanslutning eller union av "besläktade folk" i väst- och östeuropa. Och det är "under dessa kungars tid" [dvs de nationer som utgör "medlemsstater" i det romerska väldet och symboliseras av statyns tår] som himlens Gud ska låta ett rike uppstå som aldrig någonsin skall gå under.

En mer detaljerad beskrivning av det "rekonstruerade romerska imperiet" finns i Uppenbarelseboken. Här representeras det, liksom i Daniels dröm, av ett vilt djur - men ett som tycks ännu groteskare än det odjur som Daniel såg.

Den best aposteln Johannes fick se bar alla de drag som karakteriserat de olika riken som profeten Daniel sett i sin dröm (Upp 13:2). Det var som om detta sista världsvälde hade slukat alla sina föregångare och tagit över deras karaktärsdrag. Johannes fick veta att den stormakt som skulle framträda i det gamla romarrikets maktsfär i "den yttersta tiden" skulle bli en dominerande faktor i samhällsutvecklingen på alla plan, politiskt, ekonomiskt och militärt. Vidare framgick det att den skulle komma att stå under starkt inflytande från en stor religiös organisation (symboliserad av en kvinna som red på odjurets rygg och höll dess tömmar), som hade egna intressen i "odjurets" politik (Upp 17:3).

Dessutom fick Johannes veta att detta kommande romarrike skulle styra all handel och tvinga människor att acceptera dess politik genom att använda sin ekonomiska makt som påtryckningsmedel och göra det omöjligt för den som inte var knuten till detta statsförbund att köpa och sälja (Upp13:16-17). Tio av de länder som "överlämnade sin makt och myndighet" (Upp 17:12-13) till den romerska "centralregeringen" och "ställde sin kungamakt i vilddjurets tjänst" (vers 16) skulle även komma att agera samordnat militärt (vers 14) och spela en viktig roll i en konflikt som främst berörde den del av världen vi i dag kallar Mellanöstern - ett engagemang som skulle innebära slutet för var och en som burit ansvar för, och ställt upp för, de politiska och ekonomiska maktbildningar och arméer som kommit att utgöra redskap för denna mäktiga politiska union.

On kaksi profetiat Raamatun jotka ovat ainutlaatuisia, koska ne vaihtelevat 600-luvulta eaa asti Messiaan tulon ja laitoksen Jumalan hallitsemaan maan päällä. Molemmat profetiat Danielin kirjan Vanhan testamentin ...

Se oli toinen vuosi hänen hallituskautensa Babylonian kuningas Nebukadnessar oli unelma, joka teki hänestä hyvin huolissaan, ja että yksikään hänen neuvonantajansa voisi selittää. Vuonna Babylonian kulttuuri panostanut paljon unia, ja Nebukadnessar oli vakuuttunut, että tämä unelma on ensiarvoisen tärkeää (Daniel 2:1-3).

Ilman mitään aikaisempaa tietoa unelma-sisällön Daniel selitti yksityiskohtaisesti Nebukadnessar:


"Kuningas, näit näköä, hyvä kuva. Se oli ennen, mahtavia ja yli kirkkaus oli pelottava. johtaja patsas oli puhdasta kultaa, rinta ja käsivarret olivat hopeaa, vatsa ja reidet pronssia, jalat rautaa, sen jalat osaksi rautaa ja osaksi savea ... "(Dan 2:31-33)

Daniel kertoi Nebukadnessar että hänen Babylonian valtakunta edusti johtaja kulta (jakeet 37-38). Loput patsaan, joka oli tehty hopea, pronssi ja rauta, ja lopulta sekoitus rautaa ja savea, jota edustaa voimakas kuningaskunnat, jotka seuraisivat Babylon (jakeet 39-40).

Tulkinta King's dream oli huikea etukäteen tarkastella historiaa. Nebukadnessar unelma ja Danielin tulkinta se tapahtui noin vuonna 600 eaa. Patsas edustaa, symbolisessa muodossa, määrä mahtava imperiumit, jotka hallitsevat alueen poliittinen tilanne on tulossa vuosisatoja. Koska kukaan ei tiennyt, mitä eri valtakunnat olisi. Nykyään tiedämme, koska historia tarjoaa vastauksen.

Valtakunta, joka seurasi Babylonian ja siten edustaa patsaan rinnassa ja käsivarret hopeaa, se oli medopersiska valtakunta. Se alkoi vuonna 539 eKr., kun Kyyros Suuri valloitti ja miehitti Babylon. Sitten se pitää valtaa Lähi-idän seuraavan kahden vuosisadan ajan.

Seuraava imperiumi, joka hallitsi Välimeren alueella oli kreikkalais-Makedonian, joka on perustettu Aleksanteri Suuri. Se oli siis, että valtakunta edusti vatsa ja reidet pronssia. Kreikan valtakunta pysyi vallassa lähes 300 vuotta, kunnes sen korvasi neljäs valtakunta, joka olisi suurin niistä kaikista ...

Tämä valtavan imperiumin edusti patsaan jaloissa. Rauta symboloi kovuus ja julmuus erityisen osuva kuvaus valtakunnan seurasi Aleksanterin valtakunnan, eli roomalainen, joka saavutti suurimman työmäärä Trajanuksen hallituskauden (98-117 jKr.)

Myöhemmin Daniel oli itse unta, lisäsivut tämän sarjan "maailman valtuudet" ilmestyi hänelle. Mutta hänen unelmansa ei edustanut seuraavien neljän maailman imperiumit ruumiinosat patsas ilman neljää luonnonvaraiset eläimet: leijona (Babylonian valtakunta), karhu (Medo-Persia), pantterin (kreikkalais-Makedonian Empire) ja Lopuksi, Rooman valtakunta, symboloi neljäsosa peto kuvaillaan "erittäin kauhea ja hirvittävä, ja voimakas" ja toisin kuin edellisten kolmen (Dan 7:1-7) - "maailman valtakunta", joka ahmi kaikki muut ja se oli vielä kaukana tulevaisuudessa .


"Se oli hyvä rauta hampaat: se kulutti ja murskataan, ja mitä jäi tallataan sen jalkoihin ..." (Dan 7:07)
Vaikka tämä on viittauksen Roman Colossus valtava sotilaallinen voima, joka murskataan kaikki, jotka vastustivat sitä.

Mutta mielenkiintoisin on tämä maailma imperiumi, johon molemmat Nebukadnessar ja Daniel näki symbolisesti toistetaan, mutta kuten nyt tiedämme oli Rooman valtakunnan, jopa olemassa viime vuotta ennen Messiaan tulon ...

Viimeisessä kohtauksessa unessaan Nebukadnessar näki patsaan jalan (Roman Empire) osui kivi ", joka veti pois millään ihmisen käsi kosketti se" - ja jättiläinen suurvalta Colossus putosi maahan ja murskautui. Ja kivi, joka tuhosi neljännen maailman imperiumi "tuli suuri vuori ja se täytti koko maan" (Dan 2:35)

Daniel kertoi, että tämä "kivi" oli Jumalan valtakunta maan päällä - Jumalan valtakunta tai Millennium:


"Mikään muu kansa olisi valta tässä valtakunnassa. Se murskaa ja hävittää kaikki nämä valtakunnat. Mutta se on voimassa ikuisesti" (Dan 2:44)
Ja hän kertoo, kuinka hän näki yhden kuin ihmislapsi [lause, että vaikka Jeesus käytetään synonyyminä "Messias"] "mukana taivaan pilvissä ...


"Hänelle annettiin valta ja kunnia ja valtakunta, että kaikki kansat, kansakunnat ja kielet pitäisi palvella häntä. Hänen valta on ikuinen, joka ei katoa, ja hänen valtakuntansa eivät koskaan joudu hukkaan" (Daniel 7:13-14)
Ei siis ole epäilystäkään siitä, että näiden profetioita, neljäs iso virta, Rooman valtakunnan olemassa vuotta ennen Messiaan tulon - vaikkakin uudessa muodossa ...

Aikana kukoisti, Rooma oli äärettömän voimakas imperiumi, "silitysrauta maan. Mutta sen loppuvaiheessa - vaihe edusti mahtava kolossi, jalat ja varpaat - tämä suuri voima olisi eri muodossa:


"Jalkasi kuten näitte, osittain savenvalajan savea, osittain rautaa, on jaettu valtakunta, jossa vain yksi raudan lujuutta, näit että rauta oli sekoitettu saveen. Varpaat olivat osaksi rautaa ja osaksi savea, joten valtakunnan on sekä vahva ja heikko. Se, että näit rautaa sekoittaa savea, se merkitsee, että vaikka veri siteet eivät voi pitää yhdessä - aivan kuten rauta ei sekoitu savi "(Daniel 2:41-43)
Lopullisessa vaiheessa olisi Rooman valtakunnan enää tehokas voimana, mutta herkkä, mutta voimakas, yhdistys tai liitto "liittyvät Ihmiset" Länsi-ja Itä-Euroopassa. Ja se on "yli Noiden kuninkaiden" [eli maat, jotka ovat "jäsen" Rooman valtakunnan ja symboloi patsaan varpaat] taivaan Jumala, joka järjestää valtakunta, joka on koskaan joudu hukkaan.

Tarkempi kuvaus "rekonstruoitu Rooman imperiumin" on Ilmestyskirjasta. Tässä ovat edustettuina, kuten Daniel unelma luonnonvaraisten eläinten - mutta se näyttää jopa luola kuori kuin pedot Daniel näki.

Lausunto apostoli Johannes näki kantoi kaikki nämä piirteet ominaisia ​​erilaiset valtakunnat profeetta Daniel oli nähnyt unessa (Ilmestys 13:2). Se oli ikään kuin viimeinen maailma imperiumi oli syöty kaikki hänen edeltäjänsä ja ottanut niiden ominaisuuksia. John kertoi, että suurvalta, joka syntyisi vanhan Rooman imperiumin valtapiiriin "viimeisen kerran" olisi määräävä tekijä yhteiskunnan kaikilla tasoilla, poliittisesti, taloudellisesti ja sotilaallisesti. Lisäksi kävi ilmi, että se olisi alle voimakas vaikutus suuren uskonnollisen järjestön (symboloi naisen ratsastivat hirviön takaisin ja piti ohjakset), joka oli omia etujaan "peto" politiikka (Ilm. 17:3).

Lisäksi John tietävät, että tämä tuleva Rooman imperiumin valvomaan kaikkea kaupan ja pakottaa ihmiset hyväksymään sen politiikan käyttämällä taloudellista valtaa kuin vipu ja mahdotonta kenellekään ei kuulu tämän valtioliitto ostaa ja myydä (Upp13 :16-17 ). Kymmenen maan luovutti vallan ja auktoriteetin "(Ilm. 17:12-13) ja Roman" valtio "ja" laittaa hänen kuninkaallisen vallan pedon palvelu "(jae 16) olisi myös koordinoida sotilaallisia toimia (jae 14) ja tärkeä rooli konfliktissa, jossa lähinnä osa maailmassa me nyt kutsumme Lähi-itä - sitoumus siitä, että merkitsisi loppua jokainen, joka kantoi vastuunsa ja puolusti, poliittisen ja taloudellisen vallan muodostelmia ja armeijat, jotka ovat tulleet antaa välineitä tämän voimakkaan poliittisen unionin.

 

noska

Ylipäällikkö
Jaaha, ja tästäkin ketjust tuli loputtoman pitkien copy pastausten areena. No eipä tässä mitään menetä kun jättää tämänkin seuraamatta. Riittää kun ne yrittää kadulla tyrkytellä uskonnolista propagandaansa (ovelle ievät enää uskalla). Ei kiinnosta enää täältä sitä samaa lukea.

Tuleekohan tästä jumalanpilkka syyte?
Jeesus Kristus oli historian tunnetuin äpärä.
 

miheikki

Greatest Leader
Pauli vahteran tuore blogikirjoitus Euroopan tilanteesta.


Portugali ja Suomi samassa vuotavassa veneessä
http://blogit.iltalehti.fi/pauli-vahtera/2011/04/10/portugali-ja-suomi-samassa-vuotavassa-veneessa/

Kreikka, Irlanti, Portugali … mitä seuraavaksi?

Islanti ja Latvia romahtivat 2008. Kun Kreikkaan annettiin hätäapua vuosi sitten, sanottiin että tähän tämä loppuu. Sitten tuli Irlanti, jonka piti olla viimeinen taisto. Nyt on edessä Portugali ja meille sanotaan, että kun tämän vielä kestätte, loppuu rahojen lapioiminen ulkomaille. Samalla tavalla tupakoitsijat yrittävät päästä paheestaan – tämä on viimeinen savuke. Monille viimeinen savuke tulee kun keuhkot eivät enää pysty ottamaan vastaan myrkkyä.

Toisen myrkky on toisen rikkaus. Kun valtiot tulevat takaamaan holtitonta velanottoa, sijoittajat riemuitsevat. Kreikan 10 vuoden lainojen korot ovat nousseet 13 %:iin, Irlannin 10:een, Portugalin 9:ään. Me suomalaiset lyömme rintoihimme, kun korot lähestyvät vasta neljää prosenttia.

Yksi prosentti korkoihin lisää tarkoittaa Suomessa yli miljardia euroa valtion ja kuntien menoihin. Jos emme maksa korkoja velaksi, on raha otettava kansalaisilta joko veroina tai palveluja vähentämällä. Jos meille tulee näin kurjaa, miten joku voi kuvitella, että Kreikka, Irlanti ja Portugali pystyisivät lyhentämään velkojaan, tai edes maksamaan korkoja.

Kun pelurisijoittajat ovat löytäneet rahasammon, he keksivät puolinelsonin, jolla rimpuillaan eroon ministeri Kataisen niskalenkistä.

Portugalin omatekoiset seitsemän tsunamia
Portugalin yli varojen eläminen on ollut mittasuhteiltaan suurempi kuin Japanin maanjäristyksen aiheuttamat vahingot. Ikäänkuin Portugalin yli olisi vyörynyt 7 tsunamia.

Japanin tsunamin ja ydinvoimalatuhojen kustannuksiksi on arvioitu 260 miljardia euroa. Japanissa on 24 kertaa enemmän asukkaita kuin Suomessa ja 12 kertaa enemmän kuin Portugalissa.

Portugalin bruttokansantuote on vain 1,3 kertaa suurempi kuin Suomen, vaikka sen asukasluku on kaksi kertaa suurempi, 10,8 miljoonaa. Valtion velka on 152 miljardia euroa, joka on asukasta kohden samaa tasoa kuin Suomen valtion velka, 14.289 euroa. Miksi Portugali tarvitsee tukipaketin, mutta Suomi ei. Siinä on pohdittavaa.

Suomen 1990-luvun pankkikriisin kustannukset olivat 10 miljardia euroa, eli 10 % yhden vuoden bruttokansantuotteesta. Me kaikki silloin eläneet muistamme sen kurjuuden, joka kohtasi satoja tuhansia suomalaisia.

Portugalin tukipaketin arvoksi arvioidaan noin 80 miljardia euroa. Portugalin valtion velka on miltei yhtä suuri (92%) kuin maan bkt vuodessa. Tukirahan tarve on moninkertaisesti suurempi kuin Suomen 1990-luvun pankkikriisin hinta.

Yksikään maa ei tullut Suomen tueksi, vaikka vuonna 1995 liityimme Euroopan Unionin jäseneksi laman vielä kurjistaessa kansalaisiamme. Silloin ottamamme velka on edelleen maksamatta. Eikö meilläkin pitäisi olla oikeus vaatia, että euromaat maksavat tämän velan. Jos kerran tukien tielle lähdetään.

Missä rahat ovat?
EU-maiden hirmuiset velat ovat oikeaa rahaa, jonka jotkut ovat saaneet. Osa on varastettu ja varastamiseksi katson korruption lisäksi myös pankkiirien bonukset ja sijoittajien ylisuuret voitot. Suuri osa on lainattu monenlaiseen rakentamiseen. Rahoilla on tehty mm. Espanjaan noin miljoona myymätöntä asuntoa. On investoitu kaikenlaiseen kivaan. Sadat tuhannet työntekijät ovat saaneet palkkaa velkarahoista. Espanjassa rakentamiseen ovat osallistuneet mm. marokkolaiset. Siltä osin voidaan puhua kehitysavusta. Rakentamisessa tarvitaan monenlaista tavaraa, joiden tekeminen on työllistänyt satoja tuhansia ihmisiä. Palkoista on maksettu veroja, jotka on käytetty yhteiskunnan palvelutuotantoon. Voittoja on varmaankin siirretty verottomasti veroparatiiseihin. Kaikki tämä on näkynyt kasvuna, joka on ollut tosiasiassa kuplaa, koska se on tehty velaksi, jonka tulevat sukupolvet maksavat.

Globalisaatio ei ole niin hyvä asia kuin haluamme uskoa. Portugalin ylivelkaantuminen oli mahdollista, kun espanjalaiset pankit lainasivat sille 86 miljardia dollaria. Saksa ja Ranska ovat lainanneet Portugalille yhteensä saman määrän. Sama raha pyörii maasta toiseen ja sijoittajat ottavat aina välistä siivun. Veronmaksajille jää takuumiehen rooli. Siksi sijoittajien luottamukselle ei pidä anna mitään painoa. Totta kai he ovat riemuissaan kun takausjärjestelyt nostavat korkoja, vaikka riskit pienenevät. Politiikot eivät tarvitse sijoittajien luottamusta, he tarvitsevat kansan luottamuksen.

Yhteiskunnista on tullut liian hyvinvointivaltioita. Terveydenhuoltoon menee hirmuisesti rahaa, koska ihmiset elävät yhä pitempään ja yhä kalliimpia hoitomenetelmiä ja lääkkeitä kehitetään koko ajan. Ihmisiän pidetessä eläkemenot tulevat viemään vuosi vuodelta enemmän. Kun sanomme, että yhteiskuntamme on rikkaampi kuin koskaan, se on totta. Mutta menot ovat nousseet nopeammin kuin tulot, minkä vuoksi on jouduttu velkakierteeseen. Rikkaus on muodostunut rasitteeksi.

Kun ikuisesti ei voi elää velaksi, yhteiskuntien hyvinvointi kuihtuu kahta kautta. Velkakuplan mahdollistama aktiivisuus jää pois. Toisaalta joudutaan maksamaan vanhan aktiviteetin aiheuttamia velkoja, jotka ovat kaikki pois tämän päivän kulutuksesta. Aktiivisuuden väheneminen vähentää myös yritystoimintaa, koska asiakkaita ei ole. Uusia asuntoja ei kannata rakentaa, koska vanhatkin ovat myymättä. Verotuloja ja eläkemaksuja on käytettävissä yhä vähemmän.

Voiko Portugal maksaa velkansa?
Portugalin julkisen talouden alijäämä on noin 8,6% BKT:sta. Se pyritään puristamaan 3 %:iin vuonna 2012. Silloinkin maa velkaantuisi vielä useita miljardeja vuodessa. Jos 80 miljardin euron tukipaketin määrä velkaa maksettaisiin 10 vuodessa, pitäisi valtiontalouden ylijäämän olla korkojen maksun jälkeen 5 % joka vuosi. Valtion tulisi siis säästää ja/tai korottaa veroja 13 % nykyisen bkt:n määrästä, 160 miljardista eurosta. Suomessa valtion verotulot ovat neljännes bkt:sta. Suomen kansantalouden huippuvuotena 2007 valtion talouden ylijäämä oli 2,9 miljardia euroa, mikä oli alle 2 prosenttia bkt:sta.

Noin suuri valtion menojen leikkaus tai verojen korotus halvaannuttaa kansantalouden. Se on kaikki pois kulutuksesta. Kansalaisten palkkoja ja eläkkeitä on leikattava ja palveluja ajettava alas. Etenkin julkisten palveluja tekevien kansalaisten palkkoja on alennettava, koska yksityissektorin palkkojen alennus vain vähentäisi verotuloja. Vähemmästäkin syntyy lakkoja ja mellakoita.

Uskokoon tuon ken haluaa. Faktat osoittavat, ettei Portugali, mutta ei Suomikaan pysty velkojaan edes lyhentämään, saatikka maksamaan pois.

Toki valtio voi myydä omistustaan, mutta sekin tulee kansalaisille kalliiksi. Suomi käytännössä lahjoitti sijoittajille lamavelkojen takia Fortumin ja se on aiheuttanut tähän mennessä veronmaksajille 15 miljardin euron tappion.

Portugalin velka on 92 % BKT:sta. 10 vuoden lainan korot huitelevat 9 %:n tienoilla. 1 %-yksikkö korkoja tarkoittaa 1,5 miljardin euron vuosittaisia korkoja. Portugal maksaa velkansa määrän korkoina 10 vuodessa. Ensimmäiseksi pitää leikata sijoittajien korot.

Yli varojen eläminen luo kuplat ja tuhot
Kun eräs ystäväni otti aikoinaan hirmuisen määrän asuntolainaa, ihmettelin, miten se on mahdollista ja pystyykö hän maksamaan sen takaisin. Ystävä vastasi, että on pankinjohtajan vastuulla tietää kuinka suuren velan pystyn hoitamaan. Ellei hän pysty, se on pankinjohtajan huonoa ammattitaitoa.

EU:ssa on sovittu, ettei valtion julkisen talouden alijäämä saa olla yli 3 % BKT:sta. Velkaantumiselle on asetettu katto. Julkisen kokonaisvelan määrä ei saa olla yli 60% BKT:sta. EU-maista mallioppilaita ovat vain Viro, Bulgaria, Luxemburg, Ruotsi ja Suomi. Miten ihmeessä Bulgaria on tällä listalla? Onko maa saanut liikaa EU-tukia vai olisiko maa voinut itse hoitaa romanivähemmistönsä?

Maailman hulluudesta kertoo se, että Suomi on muka taloudenpidossa EU:n mallimaa, vaikka meilläkin on velkaa silmät ja korvat täynnä, ei velkaantumista saada katkaistua. Kun kaikki ovat surkimuksia, vähiten surkimus alkaa näyttää kauniilta.

Surkimusmaita, eli holtittomasti yli varojen eläneitä maita ovat kaikki muut 22 EU-maata. Kurjista kurjimpia ovat Kreikan, Irlannin ja Portugalin lisäksi Italia, Belgia, Ranska, Iso-Britannia ja Unkari. Pelätty Espanja on numeroiden valossa vasta kurjuuteen siirtymässä. Espanjaa on pelätty sen takia, että se on lainannut holtittomasti rahaa Portugaliin.

USA:ssa Lehman & Brothersin konkurssi oli tulosta holtittomasta menosta, jota kukaan ei suitsinut. Lehmania pidetään pelotteena ja sen avulla kiristetään vastuullisuutta. Jos emme pelasta kriisimaita, koko maailman laajuinen lama tulee takaisin. Niinpä. Jos koko maailmantalous on korttitalo, on ihan sama mistä kohdin kortti vetäistään pois. Talo romahtaa joka tapauksessa. Kyse on vain ajasta. Vaikka koko EU varjelisi korttitaloa, jostain pääsee läpi tuulenhenkäys, joka talon romahduttaa.

Tuppurainen tappuraisen takuumiehenä
Euroalueen väliaikainen kriisinhallintajärjestely (ERVV) perustuu jäsenmaiden antamiin takauksiin. Irlannin lainalle annettu takaus vei 10 % 440 miljardin euron lainakapasiteetista. Portugalin takuupaketin arvoksi on arvioitu 80 miljardia euroa. Hullua on, että rupuinen Kreikka kelpaa Irlannin lainojen takaajaksi ja kurja Irlanti kelpaa Kreikan takaajaksi. Tosiasia on, etteivät pa-valtiot takaa mitään, vaan niidenkin vastuut tulevat asiansa paremmin hoitaneiden maiden maksettaviksi.

Euroopan pysyvän vakausmekanismin (EVM) edellyttämät pääomalupaukset olisivat yhteensä 700 miljardia euroa.

Suomen osuus Portugalille annettavista takuista on 1,2 miljardia euroa. Tämä kaiken Kreikalle, Irlannille, Islannille ja Latvialle annetun lisäksi. Jos yksityistaloudessa konkurssi alkaa olla oven takana, jokainen yrittää selviytyäkseen elää suu säkkiä myöden uusia riskejä ottamatta. Mutta EU-maat vain lisäävät riskinottoa.

Suomen hallitus suhtautuu takauksiin edelleen samalla tavalla kuin ne kansalaiset, jotka 1990-luvulla olivat taanneet ystäviensä ja sukulaistensa lainoja. Sehän on vain takaus. Takaajan on syytä miettiä takausta samalla tavalla kuin hän miettisi oman lainan ottamista. Itse asiassa pitäisi olla sitäkin huolellisempi, koska omaan tekemiseen voi vaikuttaa, taattava voi olla arvaamaton ja holtiton. Tämän on kantapään kautta kokeneet tuhannet suomalaiset, jotka joutuivat muiden veloista itse velkavankeuteen.

Pankit eivät kelpuuta ylivelkaisia takaajia yksityishenkilön velkojen takaajiksi. Mutta euromaiden takaajiksi kelpaavat Suomen (osuus 1,8%) ohella Kreikka (2,8% osuudella), Irlanti (1,6 %), Portugali (2,5%), Espanja (11,9%), Italia (17,9%) ja Belgia (3,5%). Onnettomien takaajien surkeutta on huomioitu siten, että Suomen osuus takauksista on väkilukuun nähden ylimitoitettu. Koska olemme vähemmän ylivelkaantuneita kuin kurjalisto.

Kun Suomi takasi suomalaisten sijoitukset Islannin roskapapereihin, voi vain ihmetellä, miksi maksoimme myös sijoitusten saamat ylikorot. Sama virhe tehdään euromaita rahoittaneiden sijoittajien kanssa. Sen sijaan että ne menettäisivät latinkiakaan, niille maksetaan korkeammat korot. Voiko tyhjäpäisempää suomalaisten edunvalvontaa EU:ssa olla. Ollaan samassa pöydässä ja eletään kuin ellun kanat.

Ihminen ei opi mitään, paitsi holtitonta elämää. Suomen lama 1990-luvulla ei meitä opettanut säästäväisiksi ja nyt ollaan menossa vielä pahempaan suuntaan. Jos tietää, että aina löytyy laskulle maksaja, ei mitään korjausliikettä tapahdu ja yli varojen eläminen jatkuu. Sama on myös toisinpäin. Ihminen oppii elämään niukkuudessa. Jos ei ole rahaa, eikä sitä mistään saa, sitten eletään sen kanssa. Kuitenkin konkurssin jälkeenkin EU-maiden kansalaiset elävät yltäkylläisyydessä, jos sitä verrataan esimerkiksi Afrikan maiden asukkaisiin.

Alhaisten korkojen harha
Finanssikriisin yksi tärkeimmistä syistä olivat alhaiset korot. Eli se, mistä niin kiitämme EU-jäsenyyttä. Kun korot ovat olleet alhaiset, on ollut kiusausta ottaa riskejä ja ansaita sijoitustuottoja enemmän. Kun raha on ollut liian halpaa, on tehty järjettömiä investointeja hullun lailla. Hyvä esimerkki tästä ovat Espanjan miljoona myymätöntä asuntoa. Jos lainaa ei olisi saatu hulvattomasti ja halvalla, olisivat nuo asunnot jääneet rakentamatta.

Samoin Suomessa, kun korot ovat olleet alhaalla, on se kaikki mennyt asuntojen hintoihin. Asuntovelalliselle olisi ollut halvempaa maksaa asunnosta vähemmän ja pankille enemmän (%eina) korkoina.

Nuo hirmuiset maksamattomat velat ovat olleet oikeaa rahaa, jonka joku on saanut. Velat eivät ole tulleet tyhjästä. Kun veronmaksajat takaavat nuo velat, korot vain nousevat. Kreikan korkojen hinta on noussut jo 13 %:iin. Se tarkoittaa, että kahdeksassa vuodessa velat maksetaan kertaalleen, vaikka ne eivät lyhene lainkaan. Kun velkaantuminen lopetetaan ja maksetaan korot, vähentyy kansalaisten ostovoima kaksinkertaisesti. Kurjuus tulee käsinkosketeltavaksi.

Korkeiden korkojen tulisi olla varoitusmerkki – kauhistuksen huutomerkki – eläkerahastoille ja säästöjään tallettaville kansalaisille. Mutta ahneus sokaisee. Nyt ahneus palkitaan ja vaatimattomasti rahojaan käyttävät maksavat ahneiden voitot.

Valhe inflaatiosta
Suomen inflaatio on noussut tämän vuoden alussa kolmeen prosenttiin. Sitä ennen euroaikana inflaatio on ollut keskimäärin 1,6 % vuodessa. 10 vuodessa tämä tarkoittaisi 20 prosentin keskimääräisiä hinnan korotuksia. Jokainen kansalainen tietää arjessaan, että nuo luvut eivät voi olla oikein. Käytännössä jokainen arjessa tarvittavat tuote tai palvelu on noussut 10 vuodessa yli 20 prosenttia.

Todellinen inflaatio on pitkään ollut yli 10 prosenttia. Juuri siksi kansalaiset kokevat, ettei raha riitä mihinkään. Nyt omien velkojemme maksamiseksi halutaan korottaa arvonlisäveroa. Ja kun pitää maksaa muiden maiden velkoja, veroja on edelleen korotettava. Solidaarisuus hulvattomasti edelleen eläviä kreikkalaisia kohtaan ja eurooppalaisuus ei ole päällimmäisenä mielessä kun yrittää sinnitellä yhä hupenevien rahojensa kanssa.

Suomalaisten sijoitukset kriisimaissa
Tämän päivän sijoittajien vitsaus on se, että rahaa on enemmän kuin järkevää ostamista. Siksi suomalaisetkin eläkevakuutusyhtiöt ovat laittaneet rahaa kaikenlaisiin hybrideihin, USA:n roskalainapapereihin ja myös onnettomiin EU-maihin. Kun suomalaiset takaavat euromaita, he nostavat itseään hiuksista suosta. Kansalaisen kannalta on ihan samantekevää, maksaako Portugalin onnettomien lainojen takaukset veronmaksaja tai Kuntien eläkevakuutus sijoitustappioina.

Tapasin kerran vanhan koulukaverini, joka kertoi olevansa töissä vakuutusrahojen sijoittajana. Olin tuntenut hänet pitkään ja ajattelin, etten miehelle antaisi euroakaan omia rahojani sijoitettavaksi. Sijoituspäätöksiä tekevät ovatkin kohtuuttoman työn tekijöitä. Rahaa pitäisi sijoittaa, mutta mihin. Järkeviä sijoituskohteita ei riittävästi ole. Toisaalta on hienoa sijoittaa rahaa ulkomaisiin kohteisiin. Se saattaa tuoda myös tutustumismatkoja eksoottisiin kohteisiin.

Pistetään silmät kiinni ja roiskitaan rahat sinne tänne. Kun kansantaloustieteen tohtorit sanovat, ettei valtio mene konkurssiin, sijoitetaan valtion papereihin. Ei tarvittaisi kuin vähän historian opiskelua niin tietäisi, että käytännössä konkurssiin menneitä maita on ollut maailman sivu. Juuri sitä on kehitysmaiden velkojen anteeksianto. Juuri sitä ovat olleet järjestelyt Argentiinassa, Meksikossa ja Venäjällä.

Ja yllätys, yllätys. Ei ole siirtomaarikkauksia varastanut Portugalikaan aina maksanut velkojaan. Portugali oli IMF:n (Kansainvälinen valuuttarahasto) holhouksessa vuosina 1977 ja 1983. Eipä holhous opettanut elämään säästäväisesti.

Suomalaiset riemuitsevat siitä, että sijoituksia kriisimaihin on onnistuttu vähentämään. Mutta kun näiden maiden velat ovat lisääntyneet, ovat mustat pekat muitten käsissä. Ettei vaan olisi niin, että todelliset sijoittajat ovat riemumielin ostaneet suomalaisten myymiä EU-velkakirjoja, koska niiden korot ovat nousseet jo yli 10 prosentin.

Suomalaisten työpaikkojen turvaaminen
Hallitus selittää ja media tukee hallitusta esittämällä, että lainapaketilla turvataan suomalaista työtä ja työpaikkoja Suomessa. Perusteluna on se, että tulee maailmanlaajuinen lama, jos Portugali ei selviä. Koko Euroopan Unioni ja sen myötä maailma olisi suomalaisten päätösten varassa. Luopukaamme siis omistamme ja antakaamme portugalilaisille. Antakaamme Irlannille, Kreikalle, Islannille. Velvollisuutemme on antaa myös Afrikalle, kehittyville maille. Velvollisuutemme on osallistua sotaan Afganistanissa ja Libyassa sekä merirosvojahtiin Somaliassa. Eläkeläiset tinkikää eläkkeistänne, vanhukset luopukaa toiveistanne hoidosta, työttömät: ette saa ikinä töitä, jos emme ensin ajattele Portugalia. Vaikka portugalilaisilla on yhtä paljon velkaa kuin suomalaisilla, emme saa ajatella että hoidamme ensin omat velkamme. Ei meidän on ensin taattava (ja velkasaneerauksen jälkeen) maksettava portugalilaisten velat.

Lamat tulevat ja menevät siitä riippumatta, mitä Brysselissä puhutaan. Jos maailmantalous on suomalaisten pienistä rahoista kiinni, niin se tulee romahtamaan moneen kertaan.

Ollaanko impivaaralaisia vai eurooppalaisia
Suomalaisia pelotellaan sillä, että Portugalin tuesta poisjääminen tarkoittaisi sulkeutumista pois Euroopasta. Tuota ei kukaan voi uskoa vakavasti esitetyksi. Suomi on aina ollut osa Eurooppaa, myös ennen EU-jäsenyyttä. Sen sijaan EU alkaa vyöryä Euroopan ulkopuolelle. Tasavallan presidenttiä myöten poliittinen eliitti haluaa Turkin EU:n jäseneksi. Kun kaikki haluavat vain lisää, on vain ajan kysymys mikä maa halutaan mukaan Turkin jälkeen. Taattavia ja tuettavia tulee riittämään maailman tappiin.

EU-maiden osuus Suomen viennistä oli vuonna 2010 noin 55 %, ja euroalueen osuus oli 30 %. Ennen EU:ta Suomi kuului Euroopan vapaakauppa-alueeseen kuten Norja vieläkin. Jotkut ovat esittäneet, että kun annamme rahaa EU-maille, ne ostavat meidän tuotteitamme. Ja Suomen työllisyys säilyy. Jos tämä on näin helppoa, niin miksei anneta rahaa köyhille suomalaisille. He varmaan vielä todennäköisemmin ostaisivat suomalaisia tuotteita. Ei nyt olla typeriä.

Veronkorotukset
Hallituspuolueet ovat luvanneet vaalien jälkeen korottaa arvonlisäveroa 2 %-yksikköä. Sillä saadaan lisää veroja 1,5 miljardia. Se ei edes riitä eurooppalaisten maiden tukemiseen. Mutta veronkorotus yhdessä inflaation takia tulee kurjistamaan suomalaisten arkea. Meillä on kuitenkin hyvä olla, että elämällä niukemmin voimme auttaa kreikkalaisia, jotka pääsevät eläkkeelle meitä nuorempina. Meillä on hyvä olla, koska tiedämme että omat tulevat sukupolvemme tulevat maksamaan meidän velkamme kunhan me ensin huolehdimme Euroopasta.

Suomi Kreikan tiellä
Suomen kestävyysvaje eli yli varojen eläminen on puhujasta riippuen 8-10 miljardia euroa vuodessa. Positiivisimmat uskovat, että vaje saadaan nollattua vuoteen 2015 mennessä. Sekin tarkoittaisi 20 miljardin euron lisävelkaa valtiolle ja ylittäisimme jo 100 miljardin euron valtionvelan määrän. Valtiovarainministeriön kauhuskenaarioissa velka lähenisi 120 miljardia euroa alkavan vaalikauden aikana. Korkomenot tulevat silloin olemaan 5-6 miljardia euroa eli enemmän kuin useimpien ministeriöiden kaikki menot yhteensä. Olemme selkeästi Kreikan tiellä. Hirtehistä on, että Suomi on Saksan jälkeen parhaassa talouskunnossa oleva EU-maa ja mekin olemme tosiasiassa kurjalistoa.

Miten Portugali selviää
Portugali selviää vyötä ja henkseleitä kiristämällä. Ei ole mitään hokkuspokkustemppua, jolla vanha meno voisi jatkua. Lyhyestä ilosta seuraa aina pitkä hammasten kiristys. Jokainen kansalainen joutuu tilille omista virheistään. Miksei siis myös kansakunnat.

Ministerit uhkailevat, että jos Suomi ei takaa velkoja, Portugalissa joudutaan sulkemaan kouluja ja sairaaloita. Anteeksi nyt. Jos velkoja ei taata, velkojen lyhennykset jätetään maksamatta. Ensin kai yritetään neuvotella maksuajan siirroista. Mikään kansakunta ei ole niin tyhmä, että maksaisi velkansa ulkomaille ja sen takia sulkisi koulut. Se ei edes olisi mahdollista. Olen loukkaantunut. Me kansalaiset emme ole tyhmiä, vaikkemme barrikadeille nousekaan.

Portugali selviää samalla tavalla kuin Suomi 1990-luvulla. Osa kansalaisista joutuu kurjuuteen, osalla porskuttaa edelleen ihan hyvin. Keskivertokansalaisen kulutus vähenee. Eläkkeitä leikataan kuten on Suomessakin koko ajan tehty. Työttömiä tulee olemaan paljon. Osa kansasta ei kurjuudesta selviä koskaan kuten meillä Suomessakin on vielä laman uhreja. Elämä ei ole reilua.

Harmaa talous tulee lisääntymään, jos se jossain Kreikassa tai Italiassa on ylipäätään enää mahdollista. Jos ihmiset yliverotetaan, he siirtyvät harmaalle alueelle henkensä pitimiksi.

Myös Portugalilla on paljon menoja, joiden leikkaaminen ei hetkauta ketään. Maahanmuuttoa voi rajoittaa, vaikkei siellä pohjoismaista ilmaista rahanjakoa samassa määrin olekaan. Kehitysapu voidaan lopettaa. Kun Brysselistä jaetaan vähemmän rahaa kaikenlaiseen hyvään, voidaan EU-jäsenmaksuja maksaa vähemmän. Ei tämä sen kummallisempaa ole. Punakynä käteen.

Sijoituksille on määrättävä koko EU:n kattava transaktiovero. Veron avulla voidaan saada sijoittajilta edes jotain takaisin siitä, että veronmaksajat ovat joutuneet heidän ahneutensa maksamaan. On kohtuutonta, että kansalaiset maksavat välttämättömistä hankinnoistaan kuten isommasta asunnostaan varainsiirtoveron, mutta pelurit saavat touhuta verovapaasti ja veronmaksajien takaamina mitä lystäävät.

Ennen euroa nämä mittakaavakorjaukset tehtiin devalvaatiolla, mutta se ei enää ole mahdollista. Jos nämä kurjat maat eivät olisi eurossa mukana, ne voisivat tehdä devalvaation, jolloin kärsijöinä olisi vain oman maan kansalaiset. Siksi joku Portugal pitäisi erottaa eurosta muutamaksi vuodeksi ja ottaa takaisin, jos asiat olisi saatu kuntoon. Kun devalvaatiota ei voi tehdä, joudutaan tekemään velkasaneeraus, mikä tarkoittaa takuun realisoitumista.

Kun devalvaatiota ei ole käytettävissä, tullaan näkemään ennennäkemättömän suuri inflaatio, jolla velkamäärät taltutetaan. Inflaatiosta tulevat kärsimään pieni- ja keskituloiset kaikissa euromaissa.

Pankkijärjestelmää tulee uudistaa siten, että sijoitukset ja sijoituspalvelut tulee erottaa talletuspankeista. Talletuspankki ei saa lainoittaa ulkomaisia kohteita kuin marginaalisesti oman pääoman puitteissa. Samaan kohteeseen (esim. rakentaminen) ei saa antaa luottoja kuin tietty osa pankin luottokannasta.

Tämän jälkeen peluripankit saavat mennä ihan rauhassa konkurssiin. He maksakoon bonuksia mitä lystäävät, koska se ei koskettaisi veronmaksajia. Ja tietenkään eläkevaroja ei saa sijoittaa peluripankkeihin ja niiden palveluihin lainkaan tai korkeintaan marginaalisesti.

Ministereiden mahdoton tehtävä
Pääministerin ja valtiovarainministerin tehtävä on mahdoton. Heillä ei ole mitään mahdollisuutta itse perehtyä päättämiinsä asioihin. He ovat täysin virkamiesten, EU-byrokraattien ja avustajiensa varassa. Virkamiehet ovat uraputkiammattilaisia, joilla ei ole juurikaan ole työkokemusta yksityissektorilta. Neuvottelut samamielisten virkamiesten kanssa eri puolilla EU:ta ja maailmaa vääristää kuvaa todellisesta ihmisten arjesta. Virkamiesten työtä varjostavat moneen suuntaan vetävät lobbarit, joista liian monella on ketunhäntä kainalossa. Jos yrittää kokouksissa epäillä asioiden hoitoa, on osattava paljon enemmän kuin virallisen esityksen tehneet. Ja lisäksi saa ikävän ihmisen leiman. Kuka nyt sellaista haluaisi.

Kun Lehman Brothers meni nurin, valtiovarainministeri sanoi, ettei koske meitä. Ei ole kohtuullista naureskella tuolle puheelle, vaan olla surullinen siitä, kuinka vähin tiedoin ministerit joutuvat työtään tekemään.

Ministerit puhuvat vastuunkannosta. Mitä se on? Jos suomalaiset joutuvat yli varojen eläneiden eurooppalaisten velkojen maksumieheksi, ei yksikään ministeri kanna henkilökohtaista vastuuta mistään. Ministerin elämä on turvattu, vaikka kansa ei heitä enää äänestäisi eduskuntaan. Vastuun kantavat aina veronmaksajat. Liian usein tulevien sukupolvien nettoveronmaksajat.
 

baikal

Supreme Leader
VALITETTAVASTI ERITTÄIN hyvä kirjoitus. Huomatkaa, että kirjoittaja pistää piikin meihin jokaiseen, jokainen olemme syöneet yli sen, minkä oikeasti olisi varaa. Tämä kierre on saatana saatava poikki, uskokaa vaan pojat.
 

JOKO

Ylipäällikkö
BAN
baikal kirjoitti:
VALITETTAVASTI ERITTÄIN hyvä kirjoitus. Huomatkaa, että kirjoittaja pistää piikin meihin jokaiseen, jokainen olemme syöneet yli sen, minkä oikeasti olisi varaa. Tämä kierre on saatana saatava poikki, uskokaa vaan pojat.

Kyllä, erittäin hyvä kirjoitus.

Tuosta piikistä en ole samaa mieltä. Moni suomalainen on elänyt hyvin vaatimattomasti. Suomessa velka on räjähtämässä käsiin julkisen sektorin törsäyksen kasvettua tolkuttomiin mittasuhteisiin. Tuottavuus heikkenee ja palkat nousevat. Samaan aikaan yksityisen sektorin palkkasumma on kutistunut. Kestämätön yhtälö.
 

adam7

Respected Leader
Katselin tuossa käsikirjastoani, ja sieltä löytyi "The Illuminatus! Trilogy"

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Illuminatus!_Trilogy
http://fi.wikipedia.org/wiki/Illuminatus!
http://sv.wikipedia.org/wiki/The_Illuminatus!

siinä on salaliittoa suuremmaksikin tarpeeksi :D

------

muuten, jenkeissä New World Orderin pääjehut (salaseura) ovat yleensä YK:n kautta vaikuttamassa. nyt tietenkin Obama Hussein on väliaikaisesti esiintymislavalla.
 

Hejsan

Alokas
BAN
???Bibeln talar om en världsregering som Antikrist kommer att styra. "Antikrist" betyder "Mot Kristus" och är djävulens representant i den sista tiden. Om hans framträdande kan vi läsa i Uppenbarelseboken 13:1-10.

Raamattu puhuu maailman hallitus että antikristus tulee hallitsemaan. "Antichrist" tarkoittaa "Kristus" ja on paholaisen edustaja viime päivinä. Jos hänen suorituskykyä, luemme Ilm. 13:1-10.

The Bible speaks of a world government that the Antichrist will rule. "Antichrist" means "In Christ" and is the devil's representative in the last days. If his performance, we read in Revelation 13:1-10
 

Hejsan

Alokas
BAN
EU:n Javier Solana
Dr. Solana betonar att världsledarskap är viktigare än något annat, och att multilateralism (världsregering) är nödvändigt. Han lägger grunden för en kommande Antikrist och en världsregering, som kanske redan är här.

Dr. Solana stresses that global leadership is more important than anything else, and that multilateralism (world government) is necessary. He lays the groundwork for a coming Antichrist and world government, which may already be here

Ensin on The devil, ja sitten on EU= antichrist (Javier solana hänen tuoli numero on 666 ja hän halua world goverment, ja raamatussa sanotaan vilddjuretsmärke 666)
The false prophet = katolikien kirkko?)
 

Hejsan

Alokas
BAN
THE SIX~POINTED STAR,THE MARK OF THE BEAST
http://www.angelfire.com/journal2/watch-unto-prayer/mark.html

Who Are God's Chosen People?
http://ecclesia.org/truth/chosen.html
 

Hejsan

Alokas
BAN
Då kan man fråga sig följande: Den nuvarande påven har en titel: VICARIUS FILI DEI. Detta är latin och betyder: Guds vikarie, Guds Son, Och de latinska bokstäverna har ett talvärde. Då kan vi börja räkna följande:

När vi sätter/räknar samman dessa tal får vi: 666.5+1+100+1+5+1+50+1+1+500+1 = 666

Then one may ask the following: The current pope has a title: VICARIUS FILI DEI. This is Latin and means: God's vicar, the Son of God, And the Latin letters a number value. Then we can start counting the following:

When we put / add up these numbers we get: 666.5 +1 +100 +1 +5 +1 +50 +1 +1 +500 +1 = 666
)
 

juhapar

Kenraali
Höpöhöpö, Hejsan! Maailmanloppu tulee vuonna 2038. Wikipedia sanoo niin: http://en.wikipedia.org/wiki/Year_2038_Problem.
 

Hejsan

Alokas
BAN
juhapar kirjoitti:
Höpöhöpö, Hejsan! Maailmanloppu tulee vuonna 2038. Wikipedia sanoo niin: http://en.wikipedia.org/wiki/Year_2038_Problem.

:D
 

Hejsan

Alokas
BAN
Remarkable prophecy of 112 Popes

St. Malachi left in 1139 reported that he saw that there would be 112 popes. And Benedict is now Pope number 111. What will happen to him? Forces are going to want to change the Pope because of all the scandals. If this remarkable prophecy was correct, then the next pope to be ... well guess who? (Upp13)

We can read more about it here in Holger Nilsson's article in Flames. So the question is, if this is the false prophet prominent to do? Along with all time characters who are, this is a very possible development. Note that the false prophet's appearance in Revelation 13 will during a major economic upheaval.

The Catholics themselves terms that Rome city on the seven hills.

Top: 17:9 This is the mind that gives wisdom: the seven heads are seven mountains on which the woman sits. They are also seven kings.

According to the prophecy of the last Pope, called Peter from Rome (!) So he must keep very hard on his role as the successor of Peter. He must keep very hard on teaching (tradition) in the Catholic Church. It might match with the prophecies of David Wilkersson describes in the book sight.

The book The sight of Cape 7:

* I see a great supernatural union of all true followers of Jesus Christ. Closed together geom the Holy Spirit. They have full confidence in Jesus Christ and his word. This supernatural union of all Bible-believing is a kind of underground community. It will include Catholics and Protestants of all denominations. It ties together both young and old and black and white. All nations of the earth are represented, while the apparent "super church" is gaining more power politics, so will this invisible supernatural church to grow enormously in spiritual strength. The persecution madness that I see hit the earth will push the Christians to each other and to Jesus. Institutional Affiliation come to be of less importance and more emphasis on Jesus' return. The Holy Spirit will create a community of people from all communities and social groups


Märklig profetia om 112 Påvar

St Malaki lämnade år 1139 uppgifter om att han såg att det skulle komma 112 påvar. Och Benedikt är nu Påve nummer 111. >> Vad skall hända med honom? Krafter är igång som vill byta Påve på grund av alla skandaler.>> & >> & >> Om den här märkliga profetian stämmer, så kan näste påve vara… ja gissa vem? (Upp13)

Vi kan läsa mer om det här i Holger Nilssons artikel på Flammor >> Den här videon är ett måste att se >> Frågan är alltså, om det här har med den falske profetens framträdande att göra? Tillsammans med alla tidstecken som sker är detta en mycket möjlig utveckling. Lägg märke till att den falske profetens framträdande i Uppenbarelseboken 13 kommer under en stor ekonomisk omvälvning.

Katolikerna själva benämner Rom som staden på de 7 kullarna.

Upp: 17:9 Detta är det sinne som ger vishet: de sju huvudena är sju berg som kvinnan sitter på. De är också sju kungar.

Enligt profetian om den siste Påven som kallas: Peter från Rom(!) så skall han hålla väldigt hårt på sin roll som Petri efterträdare. Han skall hålla väldigt hårt på läran (traditionen) inom den katolska kyrkan. Det kan stämma in med de profetior David Wilkersson beskriver i boken Synen.

Boken Synen Kap 7:

*Jag ser en stor övernaturlig förening av alla sanna Jesu Kristi efterföljare. Slutna tillsammans geom den Helige Ande. De har fullt förtroende för Jesus Kristus och hans ord. Denna övernaturliga förening av alla bibeltroende blir ett slags underjordiskt gemenskap. Den kommer att omfatta Katoliker och protestanter ur all samfund. Den binder samman både unga och gamla och svarta och vita. Alla jordens nationer finns representerade medan den synliga ”superkyrkan” vinner allt mer politik makt, så kommer den här osynliga övernaturliga församlingen att växa enormt i Andlig styrka. Det förföljelsevansinne som jag ser drabba jorden kommer att driva de kristna till varandra och till Jesus. Samfundstillhörigheten kommer så att vara av mindre betydelse och större vikt läggs vid Jesu återkomst. Den Helige Ande kommer att skapa en gemenskap mellan människor ur alla samfund och samhällsgrupper
 

Hejsan

Alokas
BAN
Världens förberedelse för Antikrist

Förberedelsen för Antikrists världsregering har pågått under en mycket lång tid. Den sker etappvis och de flesta människor förstår inte vad som är på gång. Ett led i denna förberedelse är sammanslagningen av industrier, affärsföretag, banker etc. till större enheter. Och inom fackföreningar har det blivit storavdelningar. På detta sätt blir hela samhället mer och mer centralstyrt. Och det måste det ju vara när en diktator ska ta över och styra hela världen.

Och EU utgör en väsentlig del av förberedelserna för Antikrist. Och samma Satans kyrka som hjälpte fram Hitler till makten, och som hade planerat både kriget och judeutrotningen, den står nu också bakom EU. Och de ekonomiska nedskärningarna inom skolor, sjuk- och åldringsvård, polisväsen o.s.v. och de problem som detta medför, detta är bara en liten början till vad som kommer. Om kyrkan får som den vill, då kan det snart bli nya koncentrationsläger och ett nytt världskrig. För sådan är Satans kyrka.

Antikrists världsregering har redan funnits i hundratals år, men den verkar i hemlighet och vill inte bli avslöjad. Och när den träder fram offentligt och tar makten över världens nationer, så kan detta gå väldigt fort.

Det står i Upp. 13:e kapitel att vilddjuret fick makt att giva ande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild till och med kunde tala och kunde låta döda alla som inte tillbad vilddjurets bild. Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria och trälar, att låta giva sig ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen får vare sig köpa eller sälja något, utom den som är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal.

Detta betalningssätt är redan möjligt. Med datateknink går det att göra märken som fungerar som betalningsmedel istället för pengar, och de kan placeras under huden på handen eller på pannan. Detta kan också användas för övervakning så att en diktator kan hålla kontroll på allt och alla. Ingen kan tanka sin bil eller ens köpa en tidning utan att vara övervakad. Vid varje köptillfälle kan namn, personnummer, plats och varuslag, datum och tid registreras.

Likasom det i världspolitiken pågår en förberedelse för Antikrist och hans världsregering, så pågår samma sak i religiöst avseende. Kyrkorna är religiösa diktaturer och de bygger upp en falsk "kristen enhet" genom att olika kyrkor och samfund går samman och förenas till en stor Världskyrka, styrd av påven som styrs av djävulen. Det blir en Världskyrka och en religion för hela världen, där man tillbeder vilddjuret och djävulen. Upp. 13:e kapitel.

Ekumeniken och den "karismatiska väckelsen" är Skökans redskap till att förföra människor och binda dem ännu hårdare till kyrkorna. Kyrkorna har också öppnat vägen för frimurare och hemliga ordnar. Frimureriet är en världsomfattande sammansvärjning mot Gud. Och dess mål är att bereda väg för Antikrists världsregering.

Därför är frimurarna så hemlighetsfulla. De tillbeder djävulen och har djävulska ceremonier där de använder dödskallar och likkistor. De har slutit förbund med döden, med dödsriket har de ingått ett fördrag. Men deras förbund med döden skall bliva utplånat, och deras fördrag med dödsriket skall inte bestå. Jesaja 28:15-22.

Om du vill veta mer om frimurarna så klicka här

Både statskyrkopräster, och pastorer och ledare inom frikyrkorna har kommit med bland frimurare och hemliga ordnar. Detta är en fortsättning på den avgudadyrkan som de redan tidigare har hållit på med. De har ju dyrkat sina kyrkor och samfund såsom avgudar, och kyrkotraditioner och samfundsläror är viktigare för dem än Guds ord. Och så ha de gått allt längre i villfarelse och hamnat i hemliga ordnar och bland frimurare där de tillbeder djävulen.

För att Guds församling inte ska dras med i detta religiösa rävspel, så måste de kristna få veta sanningen om kyrkorna och samfunden. Och när Jesus kommer så ska det finnas en Guds församling som är redo. "Ty Herren skall själv stiga ned från himmelen, och ett maktbud ska ljuda, en överängels röst och en Guds basun. Och först ska de i Kristus döda uppstå; sedan ska vi som då ännu leva och har lämnats kvar, bli jämte dem bortryckta på skyar upp i luften, Herren till mötes; och så ska vi alltid få vara hos Herren. Så trösta nu varandra med dessa ord." 1 Tess. 4:16-18.

Men när Jesus kommer så hämtar han ingen kyrka och inget samfund. Han hämtar sin församling, och sätter eld på djävulens religiösa svartbygge. Upp. 18:e kapitel.

Varför gör inte Gud slut på djävulens makt och låter det bli fred på jorden? Det är just detta som Gud har erbjudit sig att göra. Ty inte sände Gud sin Son i världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Joh. 3:17. Men världen vill inte ta emot den hjälp som Gud vill ge. Världen vill inte omvända sig till Herren, utan den vill hellre tjäna djävulen och tro på hans lögner. Därför säger Guds ord: Älska inte världen, ej heller vad som är i världen. 1 Joh. 2:15. Världens vänskap är Guds ovänskap och den som vill vara världens vän blir alltså Guds ovän. Jak. 4:4.

Och eftersom världen inte vill ödmjuka sig inför Gud och inte vill ta emot Guds nåd till frälsning, så måste Gud först döma världen innan han kan skapa fred på jorden. Det som sker i världen nu, och vad som kommer att ske, det är vad de kristna i alla tider har längtat efter. Att denna ondskans tidsålder avslutas och världen får sin dom, och att Jesus kommer och upprättar sitt rike på jorden.

Jordens folk ska få en annan konung, istället för den Konung som de har korsfäst och förkastat.

Jämför 1 Sam. 8:7, 18.
Då sade HERREN till Samuel "Lyssna till folkets ord, och gör allt vad de begära av dig; ty det är inte dig de har förkastat, nej, mig har de förkastat, i det de inte vill att jag skall vara konung över dem... När ni då ropar om hjälp för dem konungs skull som ni själva har utvalt åt er, då skall HERREN inte svara er.

Världens nationer ska själva få välja sig en konung. Och om de sedan ropar till Gud om hjälp mot den konung som de själva ha valt åt sig, och vars märke de bär på sina händer och pannor, då skall Gud inte svara. Jämför Hosea 13:9-11. Sakarja 7:11-14.

Men redan innan den ogudaktiga världen får sin dom, så är det möjligt för varje kristen att leva i en personlig seger över världen, synden och djävulen, därför att Jesus är med oss alla dagar intill tidens ände. Matt. 28:20

Vad är det som håller Antikrist tillbaka?

Det förekommer diskussioner om det som Paulus skriver i 2 Tess. 2:6-7. "Och ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han, först när hans tid är inne, kan träda fram. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam; allenast måste den som ännu håller tillbaka först skaffas ur vägen."

De som menar att Jesus ska komma och hämta församlingen innan Antikrist kommer, de menar att det är församlingen (och den helige Ande) som hindrar Antikrist att träda fram. Men detta är ju helt omöjligt, för i vers 3 står det: "Låt ingen bedraga er på vad sätt det vara må. Ty först måste avfallet ha skett och 'Laglöshetens människa', fördärvets man, ha trätt fram..." Här kan vi klart utläsa att Antikrist måste ha trätt fram innan Jesus kommer. Och i vers 8 kan vi se att när Jesus kommer, så ska han döda den Laglöse.

Och i 1 Tess. 4:16 står det: "Ty Herren skall själv stiga ned från himmelen, och ett maktbud skall ljuda, en överängels röst och en Guds basun. Och först ska de i Kristus döda uppstå; sedan ska vi, som då ännu leva och har lämnats kvar bli jämte dem bortryckta på skyar upp i luften, Herren till mötes; och så ska vi alltid få vara hos Herren."

De kristnas uppståndelse sker alltså när Jesus kommer. Detta måste vara den första uppståndelsen, som beskrives i Upp. 20:4-6. Bland dessa som då kommer att uppstå, är också de som varit med under Antikrists regim, och som inte har tillbett vilddjuret eller dess bild och inte har tagit dess märke på sina pannor och händer.

Församlingen kommer alltså att vara på jorden när Antikrist regerar. Och den helige Ande är alltid i Guds församling. Joh. 14:16. Det kan alltså inte vara den helige Ande som blir borttagen från jorden innan Antikrist träder fram, som somliga menar. Den helige Ande är ju Gud själv, och ingen kan ju flytta undan Gud om han står i vägen. Många har försökt, men det går inte, för han är den Allsmäktige.

Att det skulle vara Guds församling, eller den helige Ande, som utgör hindret för Antikrist, det kan vi helt utesluta, eftersom det motsäger Guds ord.

Vad är det då som måste skaffas ur vägen innan Antikrist träder fram? Antikrist kallas också 'Laglöshetens människa' och 'den Laglöse'. Vad är det som måste skaffas ur vägen för att en laglös härskare ska kunna bedraga och förföra hela världen? Han kommer att väcka människornas beundran så att de till och med tillbeder honom. Upp. 13:4.

Den enda trovärdiga och hållbara förklaringen är att det måste vara Lagen som hindrar Antikrist att träda fram. Lagen måste skaffas ur vägen. D.v.s. de lagar och regler som finns för att upprätthålla ordningen och bekämpa brottslighet. Annars skulle Antikrist genast bli avslöjad som den värsta lagbrytare. Då skulle han inte kunna bedraga hela världen.

Och detta håller på att ske nu. EU:s lagar står över de olika nationernas lagar och kommer också att bestämma över deras ekonomi. EU:s lagar kommer att underordnas Antikrist och han kan manipulera med dem som han vill. Naturligtvis kommer också FN att underordnas Antikrist. När nationernas lagar är avskaffade så kan ingen beskylla Antikrist för att vara lagbrytare.

Lagen hindrar att laglösheten tar överhand, men när lagen är avskaffad så kan den Laglöse träda fram. Han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar; och de ska givas i hans hand under en tid och tider och en halv tid. Daniel 7:25.

I en del bibelöversättningar står det "han" istället för "den" i 2 Tess. 2:7. I 1917 års översättning är det rätt skrivet. Men det kunde ha stått tydligare. "...så att Antikrist, först när hans tid är inne, kan träda fram."

Vid översättningen är det ju viktigt att återge grundtexten så noggrant som möjligt, men också att få läsaren att förstå vad grundtexten egentligen säger. Därför måste man också följa de grammatikregler som gäller i det språk man översätter till. I svenska kan man inte använda ordet "han" som pronomen när man skriver om lagen (även om det går i grekiskan), för då förstår inte läsaren vad som menas. Det grekiska ordet som betyder "han" måste därför översättas med "den" på svenska. I grekiskan står lagen i maskulinum genus.

Här har översättarna till Svenska Folkbibeln gjort en tabbe. Och i Engelska Bibeln är det samma fel, både i KJV och i NIV. Därför förstår inte folk vad som menas i 2 Tess. 2:6-7. Men i The New English Bible är det rätt.

Det står i Rom. 13:e kapitel att vi ska underordna oss överheten, och att överheten är en Guds tjänare. Detta har ju med lagar och ordningsregler att göra. Denna överhet som tjänar Gud kommer att steg för steg bytas ut och ersättas med en "överhet" som är Antikrists tjänare.

Detta är ju vad som håller på att ske nu. Lagar och ordningsregler håller på att avskaffas. Den överhet som är en Guds tjänare, ersätts med en "överhet" som inte har något intresse av sanning och rättvisa.

Politiker som sitter i regeringen utnyttjar kreditkort och skattepengar för egen räkning, som om det var deras egna pengar.

Samtidigt som man pratar om att spara pengar överallt, och uppmanar folk att inte begära högre löner, så skyfflar man ut tusentals miljoner kronor utomlands, utan någon kontroll hur pengarna används.

Förr satte man landsförrädare i fängelse. Nu gör man dem till statsministrar och regeringsmedlemmar och låter dem styra över folket.

Vi som tror på Jesus ska inte underordna oss Antikrists diktatur. Vi ska avslöja och motarbeta denna regim så mycket som möjligt. Säg NEJ till EMU och EU! Vi får under inga omständigheter ta Vilddjurets märke på vår hand eller panna. Den som gör det är förlorad för evigt. Gud kommer aldrig att förlåta det.

Folkrörelserna som förut var en viktig del av den demokratiska dialogen försvinner, eller blir kvar som byråkratiska institutioner och maktens filialer. För att kunna säkra enhetstankens fortlevnad och medborgarnas passivitet, fortgår en förändring inom media. Utbudet av film, sport och lätt underhållning expanderar kraftigt, för att hålla tankarna borta från viktiga frågor. Istället för att vara ett forum för en politisk dialog anordnas jippon där debatter blir till underhållning och alltid inom ramen för det politiskt korrekta. Allt saxat med reklaminslag avsedda till medborgare, som numera hade reducerats till konsumenter.

Antikrist senaste knep: rädslan. Människor känner vanmakt, ensamhet, ångest. Det "goda samhället" är borta. Staten som man trots allt litade på förut är försvagad. Samtidigt hopar sig problem som blir allt värre: otrygghet, miljöförstöring, klimatförändringar, terrorism... Hos en redan desillusionerad befolkning kom händelserna i New-York att väcka en farlig känsla: rädsla. Rädslan för attentat i vilken form som helst, bomber, kapningar, bakterier... Som svar påbjuder makten mera kontroll och övervakning för att lättare kunna bekämpa det nya osynliga hotet.

EU och USA förbereder omfattande inskränkningar av åsikt och yttrandefrihet. Konsumenterna som är rädda, men som har passiviserats, är redo att godkänna något som förr hade mött mycket starkt motstånd, då de fortfarande var medborgare. Människor i allmänhet känner olust, att något någonstans är fel. Nu ropar allt fler till yttre maktorgan, EU, FN... Man längtar efter "globala lösningar", man vill ha "en ny världsordning" som kan ta itu med världens problem, en supermänniska, en gud.

Jesus har redan all makt, men de vill inte ha med honom att göra, därför kan han inte komma till undsättning nu. Bibelns Gud är rättfärdig och till skillnad från antikrist, tvingar han aldrig någon till lydnad. Däremot, dömer han dem som förkastar honom.

Människor vill ha en gud som passar dem, samtidigt som de vill överlämna sina liv åt honom. Denna situation passar som handen i handsken för antikrist. När tillräckligt många ropar högt nog, då kommer Antikrist. Medan EU med sina lydstater ramar in medborgarna i ett allt trängre kontrollnät, pågår en gigantisk omvälvning av våra samhällen: ett nytt maktsystem gör sitt intåg.

Islam sätter i verket erövringen av Europa. Frankrike är landet där islamiseringen har gått längst. Idag räknar man officiellt 4 miljoner muslimer. Den verkliga siffran är mycket större, troligtvis mellan 6 och 7 miljoner troende. Islam är redan landets andra religion. Man räknar redan 1430 officiella moskéer i Frankrike. På grund av den demografiska utvecklingen (konstant icke bemästrat flöde av immigranter, högt födelsetal hos den muslimska befolkningen), om inget görs kommer islam att vara den första religionen i Frankrike år 2015. Frankrike räknar idag flera muslimer än Albanien och Bosnien tillsammans. Och deras antal växer snabbt i alla länder. Om inget händer inom två generationer, kommer Frankrike inte längre att bestå av en europeisk befolkning, och detta för första gången i hela historien.

Tyskland, Italien, Spanien, Belgien och Holland följer samma ödesdigra väg, med några års fördröjning. Sedan fallet av Romerska Imperiet, har Europa aldrig upplevt en liknande historisk omvandling. Detta pågår med hjälp av en politisk klass som driver toleransen in absurdum och som för denna process som det enda politiskt korrekta.

Vad som händer med ett land där islam lyckats etablera sig i majoritet, vet vi. 14 sekler av islams historia och en hel världsdel lär oss att koraniska lagen då tillämpas, vilket betyder slutet för yttrandefrihet och pluralism. Islam är enväldig till sin natur, i likhet med fascism och kommunism. Islam är ett totalitärt system som är ännu mer djävulsk än katolska kyrkan under medeltiden. Det är värt att notera den sympati som EU hyser idag för arabländerna (och lika stor antipati för Israel). Det går knappt en vecka utan deklarationer som har till syfte att läxa upp Israel, för att främja goda relationer med islamska länder.

Påven är också ute på charmoffensiv och utvidgar ekumeniken till att omfatta även islam. Katolska kyrkans stora dröm har alltid varit kontrollen över allt vad religion heter. Och hon skyr inga medel. Vid ett besök i Bagdad 1999 kunde man se Johannes Paulus II kyssa koranen offentligt. Vid slutet av varje ramadan manar katolska präster (och även lutheranska) att be för "våra muslimska bröder och systrar" ty, "vi har ju samma gud".

Att muslimerna inte tänker i liberal-ekumeniska termer är helt klart, enligt koranens strikta lära: islams mål är ju världsherraväldet. Till sist, vet man att katolska kyrkan är djupt involverad i EU, som själv föddes ur henne i samma stad Rom. Vad som skall komma ur allt detta, dessa diktatoriska maktfaktorer som strålar samman, är ännu inte helt klart. Men trenden är tydlig. Vi går mot ett överstatligt styre av politisk och religiös natur, som är totalitärt. Vi bör observera noga det som händer i världen idag. Historieprocessen tycks ha tagit en ny fart. Ingenting sker av en slump, varje händelse är ett led i förberedelsen för Antikrist
 

Hejsan

Alokas
BAN
Ja google translate

The preparation for the Antichrist's world government has been going on for a very long time. It takes place in stages and most people do not understand what is going on. Part of this preparation is the merger of industries, businesses, banks, etc. to larger units. And the unions have become major departments. In this way the whole society more and more centralized. And it must surely be when a dictator take over and govern the entire world.

And the EU is an essential part of preparation for the Antichrist. And the Church of Satan, who helped Hitler to power forward, and who had planned both the war and the extermination of the Jews, it is now also behind the EU. And the financial cuts in schools, health and elderly care, policing, etc. and the difficulties they present, this is just a small beginning to what will. If the church may be as it wants, then it may soon become a new concentration camps and a new world war. For such is the Church of Satan.

Antichrist's world government has already existed for hundreds of years, but it seems in secret and would not be revealed. And when it comes out publicly and take power over the nations of the world, so this can go very fast.

It says in Revelation. 13th chapter of the beast had power to give life unto the image of the beast, so that the image of the beast could even speak, and cause dead anyone who would not worship the image of the beast. And it causes all, both small and great, rich and poor, free and bond, to have receive a mark in their right hand or on his forehead, so that no man might buy or sell, save he that had the mark with name of the beast or the number of its name.

This payment method is already possible. With datateknink you can make marks that act as payment instead of money, and they can be placed under the skin of the hand or forehead. This can also be used for surveillance so that a dictator can keep control of everything and everyone. No one can fill up their car or even buy a newspaper without being supervised. At each moment of purchase can name, number, location and description, date and time recorded.

Just as it is in world politics going on in preparation for the Antichrist and his world government, as being the same thing in religious respect. Churches are religious dictatorships, and they build up a false "Christian Unity" by various churches and communities come together and unite into one big World Church, guided by the Pope that is controlled by the devil. It will be a World Church and a religion for the whole world, where you worship the beast and the devil. Up. 13th chapter.

Ecumenism and the "charismatic revival" is the Harlot tool to deceive people and to bind them even harder to churches. The churches have also opened the way for Masons and secret orders. Freemasonry is a worldwide conspiracy against God. And its goal is to pave the way for the Antichrist's world government.

Therefore, the Masons so secretive. They worship the devil and satanic ceremonies in which they use the skulls and coffins. They have made a covenant with death, and with hell have they concluded a treaty. But their covenant with death shall become obliterated, and their treaties with hell shall not prevail. Isaiah 28:15-22.

To learn more about Freemasonry, please click here

Both the state church priests and pastors and leaders in the Free Churches have come up with the Masons and secret orders. This is a continuation of the idolatry which they have already been doing. They have served their churches and communities such as idols, and church traditions and denominations teachings are important to them than the word of God. And so they have gone further and further into error and ended up in secret orders and the Masons where they worship the devil.

To the church of God should not be dragged into this religious intrigues, the Christian must know the truth of the churches and communities. And when Jesus comes, so it should be a church of God who are ready. "For the Lord himself shall descend from heaven with a shout to sound, one of the angel's voice and the trumpet call of God. And only the dead in Christ arise, then we which are alive and are left behind, get together with them set pressure on clouds into the air, to meet the Lord and so shall we ever be with the Lord. To comfort one another with these words. " 1 Thess. 4:16-18.

But when Jesus comes as he draws no church and no communities. He draws his congregation, and setting fire to devil's black religious building. Up. 18th chapter.

Why does not God end the power of the devil and let it be peace on earth? That is precisely what God has offered to do. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world would be saved through him. Jn. 3:17. But the world does not want to receive the help that God would provide. The world would not repent to the Lord, but would rather serve the devil and believe in his lies. Why does God's word, "Love not the world, nor what is in the world. 1 Jn. 2:15. World Friendship is God's enmity and those who want to be the world's friend becomes God's enemy then. Jak. 4:4.

And because the world does not want to humble themselves before God and do not want to receive the grace of God to salvation, God must first condemn the world before he can bring peace on earth. What is happening in the world now, and what will happen, that is what the Christians throughout the ages have longed for. That this evil era ends and the world gets its rules, and that Jesus comes and establishes His kingdom on earth.

Earth's peoples should get another king, instead of the King as they have crucified and rejected.

Compare 1 Sam. 8:7, 18.
And the Lord said to Samuel, "Listen to people's words, and do everything they ask of thee: for it is not you they have rejected, no, me, they have rejected, in that they do not want me to be king over them .. . When you then call for help for their king's sake that you yourselves have chosen for you, then the LORD will not answer you.

The world's nations should be free to choose themselves a king. And if they then cry out to God for help against the king that they themselves have chosen for themselves, and which brands they wear on their hands and foreheads, then God will not answer. Compare Hosea 13:9-11. Zechariah 7:11-14.

But even before the wicked world, its ruling, so it is possible for every Christian to live in a personal victory over the world, sin and the devil, because Jesus is with us always, even unto the end of time. Matt. 28:20

There are discussions about what Paul writes in 2 Thessalonians. 2:6-7. "And you know what it is that now holds him back, so that he, when his time comes, can come forward.'s Early mystery of iniquity business: but it must still hold back until disposed out of the way."

Those who believe that Jesus will come and pick up the congregation before the Antichrist comes, they believe it is the Assembly (and the Holy Spirit) that hinder the Antichrist to come forward. But this is impossible, because in verse 3 it says: "Let no man deceive you in what way it may be. For first a falling away and the 'man of lawlessness', ruin it, have come forward ..." Here we can clearly deduce that the Antichrist must have emerged before Jesus. And in verse 8 we can see that when Jesus comes, then he should kill the man of sin.

And in 1 Thessalonians. 4:16 says: "For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, the sound, one of the angel's voice and the trumpet call of God. And first, the dead in Christ arise, then we, who are alive and have been still be with them set pressure in the clouds up in the air, to meet the Lord and so shall we ever be with the Lord. "

The Christian resurrection is thus when Jesus comes. This must be the first resurrection, as described in Revelation. 20:4-6. Among those who will then occur, are also those who had been with the Antichrist's regime, and who have not worshiped the beast or his image and did not take his mark upon their foreheads and hands.

The Assembly will therefore be on earth when the Antichrist reigns. And the Holy Spirit is always in God's church. Jn. 14:16. It may not be the Holy Spirit who is removed from the earth before the Antichrist comes forward, as some say. The Holy Spirit is of course God himself, and no one can move away God if he stands in your way. Many have tried, but you can not, for he is the Almighty.

That it would be God's church, or the Holy Spirit, who is the obstacle to the Antichrist, we can completely rule out, because it contradicts God's word.

What is it then that must be mobilized out of the way before the Antichrist comes forward? The Antichrist is also called 'man of lawlessness "and" the man of sin'. What is it that must be acquired out of their way to a lawless rulers to deceive and seduce the whole world? He will grab people's admiration, so that they even worship him. Up. 13:4.

The only credible and viable explanation is that there must be law which prevents the Antichrist to come forward. The law must be obtained from the road. I.e. the laws and rules to maintain order and fight crime. Otherwise, once the Antichrist being revealed as the worst offenders. Then he could not deceive the whole world.

And this is happening now. EU law is above the laws of various nations and will also decide over their finances. EU laws will be subordinated to the Antichrist and he can manipulate them as he wants. Of course, also the UN to be subordinated to the Antichrist. When Nations laws are abolished so no one can accuse the Antichrist to be lawbreakers.

The law prevents the lawlessness takes over, but when the law is abolished, so can the man of sin to come forward. He must put his mind to change times and laws: and they shall be given into his hand until a time and times and half a time. Daniel 7:25.

Some Bible translations say "he" instead of "it" in 2 Thessalonians. 2:7. In the 1917 translation is the written law. But it could have been clearer. "... So that the Antichrist, when his time comes, can come forward."

The translation is of course important to reproduce the original text as accurately as possible, but also to get the reader to understand what the original text actually says. It is essential to follow the grammar rules of the language you translate to. In Swedish, one can not use the word "he" as pronouns when writing about the law (even if it is in Greek), because then the reader does not understand what is meant. The Greek word which means "he" must be translated as "it" in Swedish. In Greek law is in the masculine gender.

Here, the translators of the Swedish People's Bible made a gaffe. And in the English Bible is the same error, both in the KJV and the NIV. Therefore do not understand people what is meant in 2 Thess. 2:6-7. But in The New English Bible is right.

It stands in Rome. 13th chapter that we should subordinate our rulers, and that the unit is a servant of God. This is of course with the laws and regulations to make. The rulers who serve God will be gradually changed and replaced with an "overheating" of the Antichrist's servant.

That's what is happening now. Laws and regulations are being removed. The powers that is a servant of God, replaced by an "overheated" who have no interest in truth and justice.

Politicians who sit in government using the credit card and tax money for its own account, as if it were their own money.

While we're talking about saving money everywhere, and urges people not to ask for higher wages, so it shovels out thousands of million abroad, without any control how money is spent.

Sooner put you traitors in jail. Now do you do it to prime ministers and government members and let them rule over the people.

We who believe in Jesus shall not subjugate ourselves Antichrist's dictatorship. We must expose and oppose this regime as much as possible. Say NO to EMU and the EU! We shall under no circumstances take mark of the beast on our hand or forehead. Whoever does it is lost forever. God will never forgive it.

The popular movements that used to be an important part of democratic dialogue disappears, or remains as bureaucratic institutions and branches of power. In order to secure unity of thought and the survival of citizens passivity, continuing a change in the media. The range of movies, sports and light entertainment is expanding rapidly, to stop dreaming about important issues. Instead of being a forum for political dialogue organized gimmicks in which debates are to the entertainment and always in the context of the politically correct. All sampled a with commercials intended for citizens, which had been reduced to consumers.

Antichrist latest trick: fear. People feel helplessness, loneliness, anxiety. The "good society" is gone. The state that we nonetheless trust requires is weakened. While piling up problems are becoming worse, insecurity, environmental degradation, climate change, terrorism ... In an already disillusioned population came the events in New York to bring a dangerous emotion: fear. Fears of attacks in any form, bombs, hijackings, bacteria ... In response to this work forces more control and surveillance to better combat the new invisible threat.

EU and U.S. are preparing substantial limitations of opinion and expression. Consumers who are afraid, but which have been made passive, is ready to accept something that before had met with considerable resistance when they were citizens. People generally feel uncomfortable, that something somewhere is wrong. Now cry more and more to the external organs of power, EU, UN ... One yearns for "global solutions", it wants "a new world order" that can address the problems of the world, a super human being, a god.

Jesus has already all power, but they do not want to do with him, therefore he can not come to the rescue now. Bible God is righteous and in contrast to the antichrist, forcing him never to obedience. However, he condemns those who reject him.

People want a god that suits them, while they want to surrender their lives to him. This situation fits like a glove for the antichrist. When enough people shout loud enough, then the Antichrist. While the European Union with its vassal states frame the citizens in an increasingly tight kontrollnät, being a gigantic upheaval of our society with a new power system enters the scene.

Islam puts into effect the conquest of Europe. France is the land of Islamisation has gone furthest. Today it is estimated officially four million Muslims. The real figure is much higher, probably between six and seven million believers. Islam is already the country's second religion. It is expected already in 1430 the official mosques in France. Because of demographic trends (constant not mastered the flow of immigrants, high birth rates among the Muslim population), if nothing is done, Islam being the first religion in France in 2015. France counts today more Muslims than Albania and Bosnia together. And their numbers are growing rapidly in all countries. If nothing happens within two generations, France will no longer be made up of a European population, and this for the first time in all history.

Germany, Italy, Spain, Belgium and Holland follow the same disastrous road, with some years of delay. Since the case of the Roman Empire, Europe has never experienced a similar historical transformation. This goes on with the help of a political class that runs tolerance in absurdity and that for this process as the only politically correct.

What happens to a country where Islam has succeeded in establishing themselves in the majority, we know. 14 centuries of Islamic history and an entire continent learn to Quranic law when applied, which means the end for freedom of expression and pluralism. Islam is autocratic in nature, like fascism and communism. Islam is a totalitarian system, which is even more diabolical than the Catholic Church during the Middle Ages. It is worth noting the sympathy that EU is now the Arab countries (and the same antipathy for Israel). Scarcely a week goes declarations are intended to lecture Israel, to promote good relations with Islamic countries.

The Pope is also out on charm offensive and ecumenism extends to include Islam. The Catholic Church's big dream has always been control of all that is called religion. And she will stop at nothing. During a visit to Baghdad in 1999 you could see John Paul II kissing the Koran in public. At the end of the Ramadan urging Catholic priests (and Lutheran) to pray for "our Muslim brothers and sisters" because, "we've got the same god."

The fact that Muslims do not think in liberal-ecumenical terms are quite clear, in the Koran strict doctrine: Islam's goal is of course world domination. Finally, we know that the Catholic Church is deeply involved in the EU, which itself was born out of her in the same city Rome. What will come out of all this, these dictatorial power factors converge, is not yet clear. But the trend is clear. We are moving towards a supranational governance by political and religious nature, which is totalitarian. We should note carefully what is happening in the world today. History The process seems to have taken a new momentum. Nothing happens by chance, each occurrence is part of the preparation for the Antichrist
 

vehamala

Kenraali
Mod
baikal kirjoitti:
Hellitä jo vähän hejsan, kohta loppuu tomtomilta serveri tässä uskonkiihkossa.

Hejsan voisi lähettää Tomtomille sopivan suuruisen shekin tai maksumääräyksen uuden SAN-levyjärjestelmän hankintaan. Myös kruunut kelpaavat !
Sitten Hejsan voi kirjoittaa tai kopioida haluamaansa tahtiin tekstiä saitille. Ja halukkaat voivat lukeakin sen tekstin :cool:
 

Hejsan

Alokas
BAN
baikal kirjoitti:
Hellitä jo vähän hejsan, kohta loppuu tomtomilta serveri tässä uskonkiihkossa.

:D....Siinä on teille vähän lukemista ;)
 

Hejsan

Alokas
BAN
Baikaali

Tässä on Harmageddon
Harmageddon (heprean sanoista ”Har” eli vuori, ja ”Megiddo” eli Megiddon-vuori) on paikka nykyisessä Israelissa, jossa on sijainnut muinainen linnoituskaupunki. Linnoituskaupunki sijaitsi kauppareittien risteyskohdalla, joten sen tärkeyden takia siitä on mainintoja Egyptin kuvakirjoituksissa sekä Raamatussa.

Raamatun mukaan Jumalan viholliset kerääntyvät Pedon kanssa viimeiseen suureen taisteluun (Ilm 16:16).

According to some premillennial Christian interpretations, the Messiah will return to earth and defeat the Antichrist (the "beast") Satan/Lucifer/ Devil in the battle of Armageddon. Then Satan will be put into the "bottomless pit" or abyss for 1,000 years, known as the Millennial Age. After being released from the abyss, Satan will gather Gog and Magog (peoples of two specific nations) from the four corners of the earth. They will encamp surrounding the "holy ones" and the "beloved city" (this refers to Jerusalem). Fire will come down from God, out of heaven and devour Gog and Magog after the Millennium, and the Devil who deceived them is thrown into Gehenna (the Lake of Fire and brimstone, or Hell) where the Beast and the False Prophet have been since just before the 1,000 years
 
Top