Merivoimien kehitysnäkymät

Museo

Kenraali
No niin nyt kun merivoimien komentaja on sanonut "aseiden hinnannousun tulleen yllätyksenä meille kaikille" niin seurataan sivusta minkälaista kustannushallintaa merivoimissa aiotaan tulevaisuudessa harrastaa. Tähän mennessä on kustannussyistä jo käytännössä lakkautettu rannikkotykistö ja peruttu ilmatyynyalushanke.

Laitetaan perinnefoorumilta aiheeseen johdanto:

Tanskassahan suunnattiin laivaston asehankinnat uudestaan kylmän sodan jälkeisessä epäselvässä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa. Maassa luovuttiin sukellusveneistä ja ruvettiin rakentamaan isompia pinta-aluksia joissa on runsaasti tilaa eri järjestelmille ja tulevaisuuden päivityksille. Uudet alukset ovat Pohjolan isoimpia ja tulivoimaisempia, mutta niissä ei ole alumiinirunkoa, komposiittirakenteita, sähköpropulsiota tai edes moderneinta taistelunjohtojärjestelmää. Eli budjettisyistä optimointi erikoisolosuhteisiin unohdettiin, mutta sen sijaan panostettiin tosissaan monikäyttöisyyteen ja modulaarisuuteen ehkä jopa jonkin verran taistelukyvystä tinkien. Tätä voi itse kukin verrata Suomen tilanteeseen.

Ja tähän väliin eduskunnan tiedotteita:

Hallituksen esitys Eduskunnalle pintataistelualusten alumiinirakennesuunnittelusta Suomen, Saksan liittotasavallan ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Esityksen pääasiallinen sisältö

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi pintataistelualusten alumiinirakennesuunnittelusta Suomen hallituksen puolesta toimivan Suomen tasavallan puolustusministeriön, Saksan liittotasavallan puolustusministeriön ja Amerikan yhdysvaltojen puolustusministeriön välillä tehdyn sopimuksen sekä lain sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta.
Sopimuksella sovitaan Suomen, Saksan ja Yhdysvaltojen yhteisestä tutkimushankkeesta, jonka tavoitteena on kehittää simulointi- ja laskentamenetelmiä sotalaivojen suunnitteluun.

[…]

Suomen osalta hanke on osa monitoimialus 2020 tutkimusohjelmaa, jonka merivoimat on käynnistänyt vuonna 2009. Tutkimusohjelman tavoitteena on kehittää valmiudet hankkia kustannustehokas ja monikäyttöinen 2020-luvun taistelualus. Tutkimusohjelmassa selvitetään muun muassa monitoimialuksen aluskokoon, rakenteisiin ja taistelukestävyyteen liittyviä kysymyksiä.

Monitoimialus 2020 (MTA2020) on sisällytetty merivoimien vuosien 2009 - 2020 meripuolustuksen kehittämisohjelmaan. Monitoimialus 2020 on monikäyttöinen alusluokka, joka suunnitellaan torjumaan perinteisiä ja asymmetrisiä uhkia avomerellä ja rannikon läheisyydessä Itämerellä. Lisäksi aluksella voi osallistua kansainvälisiin kriisinhallintaoperaatioihin. Uudella alusluokalla korvataan Hämeenmaa -luokan miinalaivojen, miinalaiva Pohjanmaan ja Rauma-luokan ohjusveneiden poistumisen myötä katoavaa suorituskykyä.

[...]

Suomi esitti vuonna 2007 Ruotsin, Norjan, Saksan, Yhdysvaltojen ja Alankomaiden merivoimille yhteistyötä pintataistelualusten alumiinirakennesuunnittelua koskevan tutkimuksen osalta. Saksa ja Yhdysvallat ilmoittivat vuonna 2008 kiinnostuksestaan. Hanketta koskevat epäviralliset keskustelut ja hankkeen esisuunnittelu aloitettiin kesällä 2008. Varsinaiset sopimusneuvottelut aloitettiin vuoden 2009 alussa ja ne saatiin päätökseen kesäkuussa 2009.

[...]

SOPIMUS

SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN PUOLESTA TOIMIVAN SUOMEN TASAVALLAN PUOLUSTUSMINISTERIÖN

JA

SAKSAN LIITTOTASAVALLAN PUOLUSTUSMINISTERIÖN

JA

AMERIKAN YHDYSVALTOJEN PUOLUSTUSMINISTERIÖN

VÄLILLÄ

PINTATAISTELUA LUSTEN ALUMIINIRAKENNESUUNNITTELUSTA

II ARTIKLA
TAVOITTEET

2.1. Tämän hankkeen tavoitteet ovat seuraavat:
2.1.1. kehittää ja validoida Helsinki-luokan ohjusveneen testauksesta ja analysoinnista saatujen tulosten perusteella teoreettiset menetelmät, joiden avulla ennustetaan alumiinista valmistettujen alusten reagointi fyysisiin vaikutuksiin niiden käyttöiän aikana,
2.1.2. valmistautua yhden Helsinki-luokan ohjusveneen testaukseen ja suorittaa testaus,
2.1.3.  analysoida Helsinki-luokan ohjusveneen testitulokset,
2.1.4. selvittää alumiinirakenteen edut ja rajoitukset pintataistelualuksissa.

Puhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään puolustusvaliokuntaan.

Keskustelu

Pentti Tiusanen /vas:  Arvoisa herra puhemies! Maapallon varustelumenothan kasvavat samaan aikaan, kun rahaa tarvittaisiin ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön, köyhyyden poistamiseen ja luonnonsuojeluun. Alkuperäisluonto ja maapallon biodiversiteetti häviävät…

Tuija Nurmi /kok:  Arvoisa puhemies! Mielestäni tämä hallituksen esitys on vallan hyvä. Patria on Suomessa selkeästi puolustusvälineteollisuuden ykkösyritys…

Erkki Pulliainen /vihr:  Arvoisa puhemies! Aivan lyhyesti tästä hallituksen esityksestä. Tässä on eräällä tavalla vilpitön sävy. Täällä sanotaan avoimesti perustelutekstissä, että omat rahat loppuu ja silloin pitää tehdä yhteistyötä. Se on ihan reilu peli sinänsä, ei siinä mitään huomauttamisen sijaan ole. Mutta eri asia on se, onko tämä hanke sitten näin mittavan eduskuntakäsittelyn väärti…

Markus Mustajärvi /vas: ...kyllähän tämä marssijärjestys on kuitenkin näin, että sotateollinen kompleksi kehittää nämä innovaatiot, laitteet, menetelmät, koneet, aseet omiin tarpeisiinsa ja siviilikäyttö tulee vasta sen jälkeen. Kyllähän tämän ranskalaisen sotakonsernin aktivoitumista Itä-Lapissa on perusteltu muun muassa sillä, että siitä on apua poronhoidolle, mutta en ole koskaan kuullut tähän mennessä, että poronhoito olisi ranskalaisen sotateollisuusyrityksen ydinosaamisaluetta.

Pertti Virtanen /ps:  Arvoisa puhemies! Sen verran tuohon, että ranskalaiset ovat sen verran kulinaristeja ja sivistyneitä, luin jostain taannoin Tieteen Kuvalehdestä, että kun ei poronliha paljon kiinnosta, niin se johtuu siitä, että rauhan laitos Tsernobylissä räjähti aikoinaan ja cesium-arvot ja muut saasteet levisivät niin hyvin tuolla arktisilla seuduilla, että ranskalaiset suhtautuvat tällä hetkellä nuivasti edelleen poronlihaan...

Erkki Pulliainen /vihr:  Arvoisa puhemies! En minä nyt halua saivarrella millään tavalla, mutta ne ongelmalliset strontium- ja cesium-pitoisuudet ovat Novaja Zemljalta kotoisin vuodelta 1960.

Keskustelu päättyi.

Päätös:
Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT
Perustelut
Yleistä
Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana.
Valiokunta toteaa, että valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa 2009 linjataan osallistumista kansainväliseen puolustusmateriaaliyhteistyöhön. Selonteossa todetaan, että kansainvälinen puolustusmateriaaliyhteistyö luo edellytyksiä sotilaalliselle avunannolle ja -vastaanottokyvylle, huoltovarmuuden turvaamiselle ja taloudellisille materiaalihankkeille sekä edistää puolustusvoimien kykyä osallistua kansainvälisiin sotilaallisiin kriisinhallintaoperaatioihin.
Selonteossa linjataan myös, että kansalliset tutkimus- ja teknologiahankkeet yhdistetään Euroopan puolustusviraston tai muun tahon kautta tapahtuvaan eurooppalaiseen kahden- tai monenväliseen yhteistyöhön aina, kun se on mahdollista. Hallitusohjelmassa puolestaan todetaan, että hallitus syventää transatlanttista yhteistyötä Yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa politiikan, talouden ja turvallisuuden aloilla niin kahdenvälisesti kuin EU:n kautta.
Nyt käynnistettävä yhteistyöhanke on valiokunnan mielestä näin ollen linjassa sekä turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon että hallitusohjelman tavoitteiden kanssa. Hankkeeseen osallistumista puoltaa valiokunnan mielestä vahvasti myös se seikka, että yhteistyön kautta saatava tietotaito alumiinirunkoisista aluksista hyödyttää suomalaista niin siviili- kuin sotilaspuolen laivanrakennusteollisuutta, mikä taas voi parantaa suomalaistelakoiden kilpailukykyä.
Esityksen keskeinen sisältö ja eduskunnan suostumuksen tarpeellisuus
Valiokunnan saaman selvityksen mukaan kyseessä on 3-4 vuotta kestävä tutkimushankekokonaisuus, jossa hyödynnetään käytöstä poistettavia alumiinirunkoisia Helsinki-luokan ohjusveneitä. Näiden alusten ikääntynyt alumiinirakenne antaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tutkia rakenteen ikääntymiseen liittyviä kysymyksiä erilaisten testien kautta. Saavutettuja koetuloksia pyritään hyödyntämään kehittämällä entistä toimivampia simulointi- ja laskentamenetelmiä. Suomen osalta hanke on myös osa monitoimialus 2020 -ohjelmaa. Kyseisen ohjelman tavoitteena on kehittää valmiudet hankkia kustannustehokas ja monikäyttöinen 2020-luvun taistelualus.
Saadun selvityksen mukaan neuvottelut sopimuksesta aloitettiin vuonna 2009. Tuolloin kävi ilmi, että Suomen, Saksan ja Yhdysvaltojen välinen sopimus tulee sisältämään muun muassa Yhdysvaltojen vientivalvontasäädöksistä johtuen yksityiskohtaisia määräyksiä tietojen ja materiaalin luovuttamisesta sekä turvallisuudesta. Näiden määräysten katsotaan Suomessa kuuluvan lainsäädännön alaan (perustuslain 94 §:n 1 mom.), minkä takia eduskunnan on hyväksyttävä sopimus ja sen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset on saatettava voimaan lailla.
Valiokunnan saaman selvityksen mukaan esityksellä ei ole vaikutusta talousarvioon. Projektin kustannukset katetaan puolustusministeriön hallinnonalan määrärahoista. Sopimuksesta Suomelle aiheutuvat kustannukset ovat kokonaisuudessaan noin 2,2 miljoonaa euroa.
Päätösehdotus
Edellä esitetyn perusteella puolustusvaliokunta ehdottaa,
että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja
että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.
Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2010

Päätös:
Eduskunta hyväksyi sopimuksen.
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.
Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Onko totta?
Eikö ne miinalaivat juuri päivistettiin ja kyllä Rauman ohjusveneet on modernia.
Kyllä ne vaan supistaa kokoajaan. Kohta on samalainen vahvuus kuin talvisotassa.
 
Museon juttu on täyttä asiaa, mutta rt:n lopettamisen pääasiallinen syy ei ollut rahansäästö. Tietysti sekin toki vaikutti.
 
vehamala kirjoitti:
Museon juttu on täyttä asiaa, mutta rt:n lopettamisen pääasiallinen syy ei ollut rahansäästö. Tietysti sekin toki vaikutti.

Vaan?
 
baikal kirjoitti:
vehamala kirjoitti:
Museon juttu on täyttä asiaa, mutta rt:n lopettamisen pääasiallinen syy ei ollut rahansäästö. Tietysti sekin toki vaikutti.

Vaan?

Tst-kentän kuvan muuttuminen ja uudet tekniikat/aseet.

Jossain virallisessa esityksessä/lausunnossa todettiin jo monituisia vuosia sitten "Liikkuva tykistö ja kehittyneet ohjusjärjestelmät tulevat korvaamaan kiinteän tykistön"
 
vehamala kirjoitti:
baikal kirjoitti:
vehamala kirjoitti:
Museon juttu on täyttä asiaa, mutta rt:n lopettamisen pääasiallinen syy ei ollut rahansäästö. Tietysti sekin toki vaikutti.

Vaan?

Tst-kentän kuvan muuttuminen ja uudet tekniikat/aseet.

Jossain virallisessa esityksessä/lausunnossa todettiin jo monituisia vuosia sitten "Liikkuva tykistö ja kehittyneet ohjusjärjestelmät tulevat korvaamaan kiinteän tykistön"

Joo mutta eikö se ole 2020 meneen asti
 
vehamala kirjoitti:
baikal kirjoitti:
vehamala kirjoitti:
Museon juttu on täyttä asiaa, mutta rt:n lopettamisen pääasiallinen syy ei ollut rahansäästö. Tietysti sekin toki vaikutti.

Vaan?

Tst-kentän kuvan muuttuminen ja uudet tekniikat/aseet.

Jossain virallisessa esityksessä/lausunnossa todettiin jo monituisia vuosia sitten "Liikkuva tykistö ja kehittyneet ohjusjärjestelmät tulevat korvaamaan kiinteän tykistön"

-60-luvulta peräisin oleva traktorivetoinen - 130 mm:n putkisto ja pari vajaasti varustettua patteria ohjuksia? Tykistöä tosin suojaa veivi-sergei-jaokset.
 
baikal kirjoitti:
vehamala kirjoitti:
Tst-kentän kuvan muuttuminen ja uudet tekniikat/aseet.

Jossain virallisessa esityksessä/lausunnossa todettiin jo monituisia vuosia sitten "Liikkuva tykistö ja kehittyneet ohjusjärjestelmät tulevat korvaamaan kiinteän tykistön"

-60-luvulta peräisin oleva traktorivetoinen - 130 mm:n putkisto ja pari vajaasti varustettua patteria ohjuksia? Tykistöä tosin suojaa veivi-sergei-jaokset.

Kuin suoraan pp-selonteosta :D :p
 
vehamala kirjoitti:
baikal kirjoitti:
vehamala kirjoitti:
Museon juttu on täyttä asiaa, mutta rt:n lopettamisen pääasiallinen syy ei ollut rahansäästö. Tietysti sekin toki vaikutti.

Vaan?

Tst-kentän kuvan muuttuminen ja uudet tekniikat/aseet.

Jossain virallisessa esityksessä/lausunnossa todettiin jo monituisia vuosia sitten "Liikkuva tykistö ja kehittyneet ohjusjärjestelmät tulevat korvaamaan kiinteän tykistön"

Tällaista tekstiä lukiessa tulee ikävä suden nauravaa sotilasta.

Voi voi..
 
Trolli kirjoitti:
vehamala kirjoitti:
baikal kirjoitti:
vehamala kirjoitti:
Museon juttu on täyttä asiaa, mutta rt:n lopettamisen pääasiallinen syy ei ollut rahansäästö. Tietysti sekin toki vaikutti.

Vaan?

Tst-kentän kuvan muuttuminen ja uudet tekniikat/aseet.

Jossain virallisessa esityksessä/lausunnossa todettiin jo monituisia vuosia sitten "Liikkuva tykistö ja kehittyneet ohjusjärjestelmät tulevat korvaamaan kiinteän tykistön"

Tällaista tekstiä lukiessa tulee ikävä suden nauravaa sotilasta.

Voi voi..

Olet oikeassa, mutta mitä muuta voi viralliselta liturgialta odottaa ?
 
vehamala kirjoitti:
Trolli kirjoitti:
vehamala kirjoitti:
baikal kirjoitti:
vehamala kirjoitti:
Museon juttu on täyttä asiaa, mutta rt:n lopettamisen pääasiallinen syy ei ollut rahansäästö. Tietysti sekin toki vaikutti.

Vaan?

Tst-kentän kuvan muuttuminen ja uudet tekniikat/aseet.

Jossain virallisessa esityksessä/lausunnossa todettiin jo monituisia vuosia sitten "Liikkuva tykistö ja kehittyneet ohjusjärjestelmät tulevat korvaamaan kiinteän tykistön"

Tällaista tekstiä lukiessa tulee ikävä suden nauravaa sotilasta.

Voi voi..

Olet oikeassa, mutta mitä muuta voi viralliselta liturgialta odottaa ?

Virallisilta lausunnoilta en juuri koskaan odota mitään. Surulliseksi minut tekee ne ihmiset, jotka toistavat tuota virallista mantraa täysin sulattamatta- täytenä totuutena.
 
Pari videopätkää kun Phalanxilla yritetään osua pieneen pintamaaliin. Toivottavasti järjestelmä toimii paremmin ohjuksiin.

http://combatfleetoftheworld.blogspot.com/2010/06/ineffectiveness-of-ultimate-defense.html

Ensimmäisessä heikkoon osumiseen vaikuttaa varmaankin merenkäynti ja ampuvan aluksen pienuus (kutteri). Linkissä kommentoidaan varmasti aivan oikein että todellisuudessa osumat ja sirpalevahinko olisivat tehneet miehistöstä selvää (uskon että maalialusten ohjailulaitteita ja moottoreita on suojattu sirpalevahinkoa vastaan). Hyvin näkee kuitenkin miten hankalaa suorien osumien saanti on ihan päätykin airburst-ammuksellakin.

Huomionarvoisaa on että vakauttamattomilla, käsin suunnattavilla konekivääreillä osuminen näyttää olevan täysin toivotonta. Osumat eivät tosiaankaan ole siellä päinkään.
 
fulcrum kirjoitti:
Pari videopätkää kun Phalanxilla yritetään osua pieneen pintamaaliin. Toivottavasti järjestelmä toimii paremmin ohjuksiin.

http://combatfleetoftheworld.blogspot.com/2010/06/ineffectiveness-of-ultimate-defense.html

Ensimmäisessä heikkoon osumiseen vaikuttaa varmaankin merenkäynti ja ampuvan aluksen pienuus (kutteri). Linkissä kommentoidaan varmasti aivan oikein että todellisuudessa osumat ja sirpalevahinko olisivat tehneet miehistöstä selvää (uskon että maalialusten ohjailulaitteita ja moottoreita on suojattu sirpalevahinkoa vastaan). Hyvin näkee kuitenkin miten hankalaa suorien osumien saanti on ihan päätykin airburst-ammuksellakin.

Huomionarvoisaa on että vakauttamattomilla, käsin suunnattavilla konekivääreillä osuminen näyttää olevan täysin toivotonta. Osumat eivät tosiaankaan ole siellä päinkään.

Ettei vaan Phalanxissa olisi ihan tarkoituksella roisisti hajontaa? Lisää osumatodennäköisyyttä. Ohjukseen riittää yksi osuma, joten on turha takoa pitkää sarjaa samaan reikään. Mieluummin hajonnalla haulikonlaukaus. Veneiden kanssa tilanne on toinen.

Tuommoisilla pienillä veneillä on varmasti ihan kohtuulliset onnistumismahdollisuudet. Pitää tietysti päästä aloittamaan hyökkäys läheltä. Viimeisen parin kilometrin matkalle olisi hyvä kyetä ampumaan veneen eteen alumiinisilppua ja savuja. Iranilaisten veneissähän on näkynyt rakettilaukaisimia. Ehkäpä meinaavat niin menetellä.
 
JOKO kirjoitti:
Tuommoisilla pienillä veneillä on varmasti ihan kohtuulliset onnistumismahdollisuudet. Pitää tietysti päästä aloittamaan hyökkäys läheltä. Viimeisen parin kilometrin matkalle olisi hyvä kyetä ampumaan veneen eteen alumiinisilppua ja savuja. Iranilaisten veneissähän on näkynyt rakettilaukaisimia. Ehkäpä meinaavat niin menetellä.

Miksei PV ole ottanut onkeensa tästä? Pieniä veneitä saariston suojasta ampaisee liikkeelle, ampuu torpedot kohti vihollista ja pakenee paikalta...tai kauko-ohjattavia kamikaze-veneitä...tms.? Hinta tuskin on esteenä.
 
hessukessu kirjoitti:
JOKO kirjoitti:
Tuommoisilla pienillä veneillä on varmasti ihan kohtuulliset onnistumismahdollisuudet. Pitää tietysti päästä aloittamaan hyökkäys läheltä. Viimeisen parin kilometrin matkalle olisi hyvä kyetä ampumaan veneen eteen alumiinisilppua ja savuja. Iranilaisten veneissähän on näkynyt rakettilaukaisimia. Ehkäpä meinaavat niin menetellä.

Miksei PV ole ottanut onkeensa tästä? Pieniä veneitä saariston suojasta ampaisee liikkeelle, ampuu torpedot kohti vihollista ja pakenee paikalta...tai kauko-ohjattavia kamikaze-veneitä...tms.? Hinta tuskin on esteenä.

Ja ketkä ajavat näitä kamikaze-veneitä? Varusmiehet? Kantahlöstö? Merivoimien maakuntajoukot?
 
hessukessu kirjoitti:
JOKO kirjoitti:
Tuommoisilla pienillä veneillä on varmasti ihan kohtuulliset onnistumismahdollisuudet. Pitää tietysti päästä aloittamaan hyökkäys läheltä. Viimeisen parin kilometrin matkalle olisi hyvä kyetä ampumaan veneen eteen alumiinisilppua ja savuja. Iranilaisten veneissähän on näkynyt rakettilaukaisimia. Ehkäpä meinaavat niin menetellä.

Miksei PV ole ottanut onkeensa tästä? Pieniä veneitä saariston suojasta ampaisee liikkeelle, ampuu torpedot kohti vihollista ja pakenee paikalta...tai kauko-ohjattavia kamikaze-veneitä...tms.? Hinta tuskin on esteenä.

Koskapa ainoa tapa jolla noilla veneillä saadaan mitään aikaiseksi on se, että päästään yllättämään maali. Ja koskapa maamme laivasto on tarkoitettu puolustukseen, niin noiden veneiden kannalta melkeimpä automaattisesti menetetään se etu. Eli vihollinen tekee tekemisensä kun parhaaksi näkee ja se tapahtuu vasta sitten, kun nuo purtilot on paikannettu ja tuhottu. Myöskin tuossa Iranin tapauksessa minun pitää sanoa, että mitenkähän saavat tuollaisen revohkan merelle (satoja purkkeja kuulemma) salassa ja koordinoitua porukan liikkeita niin, että hyökkäyksellä saadaan haluttu vaikutus aikaan. Jos nimittäin osaston koordinaatio on luokkaa "seuraa johtajaa", niin siinä maali pääsee ampumaan yhtä venettä kerrallaan. Tietenkin jos veneisiin saadaan kyytiin oikea MTO, niin homma käy epäilemättä helpommaksi, mutta veneetkin ovat isompia.

Itse noiden veneiden torjumisesta, niin pitäisin joko jotakin ohjusta (spike, mahdollisesti Javelin) tai sitten kohtuullisen kokoista kanuunaa parhaana aseena. Ja kanuuna nimenomaan noilla heräte ammuksilla varustettuna. Noiden torjumiseen tarvitaan mielellään jotakin samankaltaista kuin Kamikazejen torjumisessa, eikä mitään pikkupyssyjä.
 
JOKO kirjoitti:
fulcrum kirjoitti:
Pari videopätkää kun Phalanxilla yritetään osua pieneen pintamaaliin. Toivottavasti järjestelmä toimii paremmin ohjuksiin.

http://combatfleetoftheworld.blogspot.com/2010/06/ineffectiveness-of-ultimate-defense.html

Ensimmäisessä heikkoon osumiseen vaikuttaa varmaankin merenkäynti ja ampuvan aluksen pienuus (kutteri). Linkissä kommentoidaan varmasti aivan oikein että todellisuudessa osumat ja sirpalevahinko olisivat tehneet miehistöstä selvää (uskon että maalialusten ohjailulaitteita ja moottoreita on suojattu sirpalevahinkoa vastaan). Hyvin näkee kuitenkin miten hankalaa suorien osumien saanti on ihan päätykin airburst-ammuksellakin.

Huomionarvoisaa on että vakauttamattomilla, käsin suunnattavilla konekivääreillä osuminen näyttää olevan täysin toivotonta. Osumat eivät tosiaankaan ole siellä päinkään.

Ettei vaan Phalanxissa olisi ihan tarkoituksella roisisti hajontaa? Lisää osumatodennäköisyyttä. Ohjukseen riittää yksi osuma, joten on turha takoa pitkää sarjaa samaan reikään. Mieluummin hajonnalla haulikonlaukaus. Veneiden kanssa tilanne on toinen.

Tuommoisilla pienillä veneillä on varmasti ihan kohtuulliset onnistumismahdollisuudet. Pitää tietysti päästä aloittamaan hyökkäys läheltä. Viimeisen parin kilometrin matkalle olisi hyvä kyetä ampumaan veneen eteen alumiinisilppua ja savuja. Iranilaisten veneissähän on näkynyt rakettilaukaisimia. Ehkäpä meinaavat niin menetellä.

Phalanksissa on oltava tarkkuutta jos ohjukseen meinaa osua. Käsittääkseni systeemin tutka seuraa molempia sekä ohjusta, että ammusryöppyä ja ohjaa nämä sitten yhteen. Sergeissä hajonnalla korvataan järjestelmän epätarkkuutta, mutta veikkaan, että Phalanxissa tuota hajontaa on vähemmän.
 
Kyllähän se voi olla melko surkeaa yrittää päästä ns. iholle jotain amerikkalaisconvoyta, olipa noita pikaveneitä vaikka 425 kpl. Katsokaas normi amerikkalaismeriparven koostumusta: aseita ja koptereita on koht saman verran kuin kaikissa pohjoismaissa yhteensä....ja ne ovat suurin osin oikeita sotakoptereita. Lähitorjuntaa on vaikka kuinka ja emäaluksista irtoaa tarvittaessa myös partiokalustoa yms. Mutta voihan sitä vetasta vihiriän huivin päähän ja suosiolla jo jättää pelastusliivit pois päältä..hukkua tuskin ehtii.

Mulla on sellainen kutina, ettei ne amerikkalaisetkaan aivan sokkona Iranin lähettyvillä seilaile.
 
baikal kirjoitti:
Mulla on sellainen kutina, ettei ne amerikkalaisetkaan aivan sokkona Iranin lähettyvillä seilaile.

Itse veikkaisin, että ne veneilijät ovat ne sokkona seilailevat, kun eikö nuo jenkkien laivat kuitenkin kulje ~30 solmua joka ikinen ja se voi tehdä niiden löytämisen merellä mahdottomaksi ellei satu olemaan hyvä näkyvyys merellä (radiohiljaisuuttahan noiden on vähintään noudatettava). Toki noilla veneillä voi siviililiikennetä uhkailla, mutta ei taida oikein toimia sotalaivoja vastaan.
 
No mikäs ihmeen paniikki täällä on? Tuntuu vähän siltä, että kukaan ei ole ampunut pintoja mihinkään maaliin merellä? Ei se pieneen maaliin osuminen merellä ole helppoa vaikka itse paahtaisi vakaalta rantakalliolta. Jos ei usko niin voi laittaa vaikka öljytynnyrin vajaan kilometrin päähän kellumaan ja paahtaa rannalta NSV:llä. Ei tarvitse muuten maalia kovin usein vaihtaa...

Suomessa muuten keksittiin tuollainen "svarming hyökkäys" jo 80-luvulla jossain sotaharjoituksissa kun "maihinnousulaivasto" lähestyi sumussa rannikkoa. Tarkoitus oli että kaikki läheisen rannikkokaupungin moottoriveneet olisi otettu käyttöön. Suurin osa olisi päästetty kyntämään merta kaasu pohjassa kohti osastoa. Sumun suojassa olisi sitten lähestynyt bustereilla liikkuvia sinkopartiota "valemaalien" seassa.

Esimerkiksi Pansion tukikohdissa näkyi vielä 90-luvulla ties mitä vanhoja it-tykkejä ja pst-tykkejä halleissa ja pihoilla. Niitä olisi sitten asetettu väylien varteen ja miinakenttien läheisyyteen saarille ja luodoille. Ei siinä auta paljon vaikka olisi vaikka millaiset falangit kannella jos joku räväyttää metsän suojasta 600 metrin päällä kansirakennelmiin 37 millin pst-tykillä? Ei se saaristosodankäynti muutenkaan ole mitään heikkohermoisten hommaa. Jokainen voi miettiä minkälaiset perääntymismahdollisuudet on jostain saaresta ja kuinka paljon niitä vankeja ollaan valmiita ottamaan?

Nyt niiden pst-tykkien ammukset on hapantuneet, mutta kyllä itse ruilin ihan mielelläni vaikka minkä luokan aluksia NSV:llä tai täräytän singolla jos tarpeeksi lähelle kehtaa tulla. Voittaja on se joka ensiksi osuu ja sen pitäisi suomalaiselle sotilaalle riittää.
 
Back
Top