Miten haavoittuvimpia suojellaan kriisitilanteissa?

Taitolaji

Ylipäällikkö
BAN
Kun olen kiinnostunut kokonaismaapuolustuksesta en malta olla kopioimatta oheen Helsingin Sanomista tänään (6.5.2013) löytämääni mielipidekirjoitusta. Selvää jatkoa taannoiselle MOT-ohjelmalle ja lehtikirjoituksille. Koska mahtaa maamme valtiovalta ja poliitikot tunnustaa realiteeti ja kertoa ne kansalle, niin päästään itse aiheeseen?


Miten haavoittuvimpia suojellaan kriisitilanteissa?

Edus­kun­nan ul­ko­asiain­va­lio­kun­nan mie­tin­nös­sä 1/2013 ar­vos­tel­laan ko­va­sa­nai­ses­ti val­tio­neu­vos­ton se­lon­te­koa Suo­men tur­val­li­suus- ja puo­lus­tus­po­li­tii­kas­ta 2012. En­nen kaik­kea kai­va­taan so­ti­laal­li­sen maan­puo­lus­tuk­sen ja krii­sin­hal­lin­nan osa­op­ti­moin­nin si­jaan ko­ko val­tion­hal­lin­non osal­lis­tu­mis­ta ke­hi­tet­tä­vän tur­val­li­suus­stra­te­gian laa­din­taan. Tä­tä pe­rus­tel­laan laa­jal­la tur­val­li­suus­kä­si­tyk­sel­lä.

Vii­me ai­koi­na on ha­vain­nol­li­sin esi­mer­kein nos­tet­tu esil­le maam­me ää­rim­mäi­nen haa­voit­tu­vuus mo­der­nin so­dan­käyn­nin käyn­nis­tä­viä stra­te­gi­sia is­ku­ja vas­taan. Konk­reet­ti­sim­pa­na esi­merk­ki­nä va­lio­kun­ta mai­nit­see säh­kön­ja­ke­lu­jär­jes­tel­mään koh­dis­tu­vien is­ku­jen la­maut­ta­van vai­ku­tuk­sen.

Kriit­ti­sen inf­ra­struk­tuu­rin ly­hyt­ai­kai­nen­kin häi­riö voi ai­heut­taa va­ka­vaa hait­taa ko­ko yh­teis­kun­nan toi­min­nal­le. Va­lio­kun­nan mu­kaan asian­tun­ti­ja­kuu­le­mis­ten pe­rus­teel­la on sel­vää, et­tä ris­kien vä­hen­tä­mi­sek­si on pa­ran­net­ta­va huo­mat­ta­vas­ti va­rau­tu­mis­ta, jat­ku­vuus­suun­ni­tel­mia ja toi­pu­mis­jär­jes­tel­miä ko­ko maas­sa. Va­lio­kun­nan ko­ko­nais­maan­puo­lus­tuk­seen liit­ty­vät asian­tun­ti­ja­kuu­le­mi­set jäi­vät kui­ten­kin va­jaik­si.

Suo­men pa­lo- ja pe­las­tus­toi­mi se­kä so­siaa­li­toi­mi ei­vät ole va­rau­tu­neet pit­kiin, yli kol­me päi­vää tai jo­pa viik­ko­ja kes­tä­viin säh­kö­kat­koi­hin tal­vi­sai­kaan. Esi­mer­kik­si sai­raa­loi­ta, hoi­to­lai­tok­sia, van­hain­ko­te­ja ja niin edel­leen kos­ke­va oh­jeis­tus on näil­tä osin puut­teel­lis­ta ja osin sa­mo­ja fraa­se­ja tois­ta­vaa. Kui­ten­kin yli mil­joo­na suo­ma­lais­ta on täyt­tä­nyt 65 vuot­ta, ja mo­net van­huk­set asu­vat yk­sin ko­to­naan tai ovat muu­toin kun­nal­lis­ten so­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen va­ras­sa.

Mie­tin­nön liit­tee­nä ole­vas­sa hal­lin­to­va­lio­kun­nan lau­sun­nos­sa to­ki ko­ros­te­taan kun­tien kes­keis­tä roo­lia yh­teis­kun­nan va­rau­tu­mi­sen ja ko­ko­nais­tur­val­li­suu­den kan­nal­ta ja edel­ly­te­tään, et­tä seu­raa­vien se­lon­te­ko­jen val­mis­te­luun kyt­ke­tään mu­kaan myös kun­nat ja aluei­den pe­las­tus­toi­met se­kä Hä­tä­kes­kus­lai­tos ja pe­las­tus­alan jär­jes­töt.

Pa­ha­na puut­tee­na on, et­tä sa­mal­la on kui­ten­kin lä­hes täy­del­li­ses­ti unoh­det­tu so­siaa­li- ja ter­veys­sek­to­rin kes­kei­nen roo­li kan­sa­lais­ten krii­si­ajan hy­vin­voin­nin tur­vaa­mi­ses­sa.

Edus­kun­nan so­siaa­li- ja ter­veys­va­lio­kun­nal­ta ei il­mei­ses­ti ole lain­kaan pyy­det­ty lau­sun­toa. So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön tai mui­ta alan asian­tun­ti­joi­ta ei ole ul­ko­asiain­va­lio­kun­nan ni­mi­lis­tal­ta, jo­ten jää ar­vai­lu­jen va­raan, mi­ten esi­mer­kik­si maam­me van­he­ne­vas­ta si­vii­li­väes­tös­tä ja sai­raa­loi­den po­ti­lais­ta oli­si tar­koi­tus huo­leh­tia pa­has­sa krii­si­ti­lan­tees­sa. Alem­man ta­son oh­jeet ei­vät tä­tä puu­tet­ta kor­vaa.

So­ti­laal­li­nen re­ser­vim­me su­pis­tuu noin 230 000 hen­keen, mut­ta toi­min­ta­ky­kyis­tä re­ser­viä löy­tyy pa­ri ker­taa enem­män. Oli­si­ko nyt ai­ka pe­rus­taa maa­ham­me toi­mi­vat ko­din­tur­va­jou­kot, joi­den teh­tä­vä­nä oli­si myös kou­lut­tau­tua aut­ta­maan pa­lo- ja pe­las­tus­toin­ta, väes­tön­suo­je­lua se­kä so­siaa­li- ja ter­vey­sa­laa?

Us­kon, et­tä ha­luk­kai­ta ja ky­vyk­käi­tä kyl­lä löy­tyi­si, jos ko­ko­nais­maan­puo­lus­tuk­seen va­rat­tu­ja va­ro­ja oh­jat­tai­siin myös tä­hän toi­min­taan.

Ai­ko­vat­ko kan­san­edus­ta­jat to­del­la vaa­tia ja val­voa, et­tä Suo­mes­sa to­teu­te­taan toi­mi­van ko­ko­nais­maan­puo­lus­tuk­sen edel­lyt­tä­mät toi­men­pi­teet, jois­sa ote­taan huo­mioon myös hei­koim­mat kan­sa­lai­set? Vai tyy­ty­vät­kö he vail­li­nais­ten mie­tin­tö­jen tuu­dit­ta­maan tur­val­li­suu­teen?

Ol­li-Pau­li Sar­va­ran­ta
in­si­nöö­ri­evers­ti evp., tek­nii­kan toh­to­ri
Es­poo


http://www.hs.fi/paivanlehti/06052013/mielipide/Miten+haavoittuvimpia+suojellaan+kriisitilanteissa/a1367721777550
 
Taitolaji kirjoitti:
Edus­kun­nan so­siaa­li- ja ter­veys­va­lio­kun­nal­ta ei il­mei­ses­ti ole lain­kaan pyy­det­ty lau­sun­toa. So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön tai mui­ta alan asian­tun­ti­joi­ta ei ole ul­ko­asiain­va­lio­kun­nan ni­mi­lis­tal­ta, jo­ten jää ar­vai­lu­jen va­raan, mi­ten esi­mer­kik­si maam­me van­he­ne­vas­ta si­vii­li­väes­tös­tä ja sai­raa­loi­den po­ti­lais­ta oli­si tar­koi­tus huo­leh­tia pa­has­sa krii­si­ti­lan­tees­sa. Alem­man ta­son oh­jeet ei­vät tä­tä puu­tet­ta kor­vaa.

Aina vain kitinää ja pelkoa kuka huolehtii vanhenevasta siviiliväestöstä, sen saavutetuista eduista, eläkkeistä jne. Aika luonollista olisi vastata että perhe mutta kun näin perverssiin tilanteeseen on päästy että sen hoitaa valtio niin mitäpä tuohon voisi sanoa muuta kuin että "koittakaahan pärjätä". Prioriteetit kriisitilanteessa ovat vähän toisaalla. Tämä nykyinen kitinä vanhusten hoidosta oksettaa. Paljon vähemmän valitettavasti huomiota saavat lapset ja varsinkin nuoret (SSRI:tä kitaan...). Julkinen terveydenhoitokin on täynnä mummoja, jotka syövät kymmentä eri lääkettä. Eikö olisi aika jo mennä ja lopettaa se pusertaminen resursseista. On aika kummallista että keski-ikäiselle työssäkäyvälle ei näitä resursseja löydy julkiselta puolelta vaan meillä on siihen oma järjestelmä, työterveydenhuolto... Kriisitilanteessa priorisoidaan ja toivottavasti silloin se vanhusväestö joutuukin jonon hännille.

So­ti­laal­li­nen re­ser­vim­me su­pis­tuu noin 230 000 hen­keen, mut­ta toi­min­ta­ky­kyis­tä re­ser­viä löy­tyy pa­ri ker­taa enem­män. Oli­si­ko nyt ai­ka pe­rus­taa maa­ham­me toi­mi­vat ko­din­tur­va­jou­kot, joi­den teh­tä­vä­nä oli­si myös kou­lut­tau­tua aut­ta­maan pa­lo- ja pe­las­tus­toin­ta, väes­tön­suo­je­lua se­kä so­siaa­li- ja ter­vey­sa­laa?

Näitä ihmisiä löytyy tosiaan joiden mielestä armeijan helikopterit pitää valita vanhusten pelastamisperiaatteella ja rynnäkkökiväärikin sillä perusteella millainen lämpötähtäin siinä on kadonneen marjamummon etsintään. Niin ja onkohan varusmiehille annettu vielä myrskytuhoraivaus- ja lumilapiointikoulutusta? Ajatelkaa vanhenevaa väestöä...

Us­kon, et­tä ha­luk­kai­ta ja ky­vyk­käi­tä kyl­lä löy­tyi­si, jos ko­ko­nais­maan­puo­lus­tuk­seen va­rat­tu­ja va­ro­ja oh­jat­tai­siin myös tä­hän toi­min­taan.

Jos perustettaisiin kodinturvajoukot niin keitä siinä olisivat? Ne samat jotka jo nyt ovat ylikuormitettuina maakuntajoukoissa, MPK:ssa, VPK:ssa, SPR:ssä, Vapepa:ssa, täydennyspoliiseina (heh!) jne. Missähän näistä ovat ne jo jotka joka paikassa ovat vaatimassa? Eivät edes junnu-urheilujoukkueiden valmentajina tai huoltajina. Edes nykyisiin organisaatioihin ei saada tarpeeksi väkeä. Jos kokonaismaanpuolustuksesta ohjataan vielä varoja muihin asioihin kuten sairaaloiden sähkönvarmistukseen ja muihin perusasioihin niin mitäpä sinne sotilaalliseen maanpuolustukseen jää varoja? Paraatiin uusimmat lelut parille pataljoonalle?

Ai­ko­vat­ko kan­san­edus­ta­jat to­del­la vaa­tia ja val­voa, et­tä Suo­mes­sa to­teu­te­taan toi­mi­van ko­ko­nais­maan­puo­lus­tuk­sen edel­lyt­tä­mät toi­men­pi­teet, jois­sa ote­taan huo­mioon myös hei­koim­mat kan­sa­lai­set? Vai tyy­ty­vät­kö he vail­li­nais­ten mie­tin­tö­jen tuu­dit­ta­maan tur­val­li­suu­teen?

Kansanedustaja Mikael Jungner (Sd) paljasti yhteisöpalvelu Twitterissä pelaavansa usein eduskunnan istuntosalissa Clash of Clans -kännykkäpeliä.
 
commando kirjoitti:
Taitolaji kirjoitti:
Edus­kun­nan so­siaa­li- ja ter­veys­va­lio­kun­nal­ta ei il­mei­ses­ti ole lain­kaan pyy­det­ty lau­sun­toa. So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön tai mui­ta alan asian­tun­ti­joi­ta ei ole ul­ko­asiain­va­lio­kun­nan ni­mi­lis­tal­ta, jo­ten jää ar­vai­lu­jen va­raan, mi­ten esi­mer­kik­si maam­me van­he­ne­vas­ta si­vii­li­väes­tös­tä ja sai­raa­loi­den po­ti­lais­ta oli­si tar­koi­tus huo­leh­tia pa­has­sa krii­si­ti­lan­tees­sa. Alem­man ta­son oh­jeet ei­vät tä­tä puu­tet­ta kor­vaa.

Aina vain kitinää ja pelkoa kuka huolehtii vanhenevasta siviiliväestöstä, sen saavutetuista eduista, eläkkeistä jne. Aika luonollista olisi vastata että perhe mutta kun näin perverssiin tilanteeseen on päästy että sen hoitaa valtio niin mitäpä tuohon voisi sanoa muuta kuin että "koittakaahan pärjätä". Prioriteetit kriisitilanteessa ovat vähän toisaalla. Tämä nykyinen kitinä vanhusten hoidosta oksettaa. Paljon vähemmän valitettavasti huomiota saavat lapset ja varsinkin nuoret (SSRI:tä kitaan...). Julkinen terveydenhoitokin on täynnä mummoja, jotka syövät kymmentä eri lääkettä. Eikö olisi aika jo mennä ja lopettaa se pusertaminen resursseista. On aika kummallista että keski-ikäiselle työssäkäyvälle ei näitä resursseja löydy julkiselta puolelta vaan meillä on siihen oma järjestelmä, työterveydenhuolto... Kriisitilanteessa priorisoidaan ja toivottavasti silloin se vanhusväestö joutuukin jonon hännille.

So­ti­laal­li­nen re­ser­vim­me su­pis­tuu noin 230 000 hen­keen, mut­ta toi­min­ta­ky­kyis­tä re­ser­viä löy­tyy pa­ri ker­taa enem­män. Oli­si­ko nyt ai­ka pe­rus­taa maa­ham­me toi­mi­vat ko­din­tur­va­jou­kot, joi­den teh­tä­vä­nä oli­si myös kou­lut­tau­tua aut­ta­maan pa­lo- ja pe­las­tus­toin­ta, väes­tön­suo­je­lua se­kä so­siaa­li- ja ter­vey­sa­laa?

Näitä ihmisiä jälleen, joiden mielestä armeijan helikopterit pitää valita vanhusten pelastamisperiaatteella ja rynnäkkökiväärikin sillä perusteella millainen lämpötähtäin siinä on kadonneen marjamummon etsintään. Niin ja onkohan varusmiehille annettu vielä myrskytuhoraivaus- ja lumilapiointikoulutusta? Ajatelkaa vanhenevaa väestöä...

Us­kon, et­tä ha­luk­kai­ta ja ky­vyk­käi­tä kyl­lä löy­tyi­si, jos ko­ko­nais­maan­puo­lus­tuk­seen va­rat­tu­ja va­ro­ja oh­jat­tai­siin myös tä­hän toi­min­taan.

Jos perustettaisiin kodinturvajoukot niin keitä siinä olisivat? Ne samat jotka jo nyt ovat ylikuormitettuina maakuntajoukoissa, MPK:ssa, VPK:ssa, SPR:ssä, Vapepa:ssa, täydennyspoliiseina (heh!) jne. Missähän näistä ovat ne jo jotka joka paikassa ovat vaatimassa?

Ai­ko­vat­ko kan­san­edus­ta­jat to­del­la vaa­tia ja val­voa, et­tä Suo­mes­sa to­teu­te­taan toi­mi­van ko­ko­nais­maan­puo­lus­tuk­sen edel­lyt­tä­mät toi­men­pi­teet, jois­sa ote­taan huo­mioon myös hei­koim­mat kan­sa­lai­set? Vai tyy­ty­vät­kö he vail­li­nais­ten mie­tin­tö­jen tuu­dit­ta­maan tur­val­li­suu­teen?

Kansanedustaja Mikael Jungner (Sd) paljasti yhteisöpalvelu Twitterissä pelaavansa usein eduskunnan istuntosalissa Clash of Clans -kännykkäpeliä.

"Commandon" kirjoitus oli jälleen valaiseva, mutta samalla valitettava esimerkki monen reserviläisen asenteesta ja samalla tietotaustasta: ei väliä miten siviiliyhteiskuntamme käy, jos joudumme sotaan. Ei väliä sairaaloista, hoitolaitoksista. lapsista, vanhuksista tai muusta "oikeaa sotilasta" hidastastavasta siviilikuormasta. Ohessa jo aiemmin lainaamani "reserviläissankarin" kirjoitus:

"Ämmät ja takkutukat ovat niitä, joita ei lasketa suomen puolustukseksi. Ei sähkön loppuminen maata kaada. Maan kaataa pullapetterit ja uusavuttomat inisijät, joilla ei sisu riitä kuin perseensä pyyhkimiseen kolminkertaisella pehmeällä vessapaperilla. kyllä oikeat miehet kykenevät toimimaan ulkona ympäri vuorokauden pakkasillakin. osaavat kyllä hakea polttopuunsa ja ravintonsa ilman ongelmia, ja kykenevät taistelemaan. Nykyajan housuihinsa paskovat nillipetterit sen sijaan ovat tätä huonosti kasvatettua uhoavavaa mutta niin tissiposki rotua, joka ei kestä alkeellisintakaan vastoinkäymistä missään muodoissa. tosi on, että helsinki ja vastaavat isommat kaupungit/kylät menisivät sen sileän tien, jos ryssät päättäisisivät suomeen tulla, mutta siihen se sitten jumiutuisikin. ei kaikki suomalaiset ole vielä selkärangattomia perverssejä vassarinvihreitä geenivirheitä. Kyllä täältä vielä löytyy oikeitakin miehiä maata puolustamaan, eikä ryssä "ylivoimaisuudestansa" huolimatta suomea ainakaan halvalla saisi."

Nämä kirjoittajat unohtavat, että maamme antautuisi ennenkuin näin pääsisi käymään, mutta kokonaisvaltainen valmistutuminen yhdistettynä liittoutumiseen nostaisi huomattavasti kynnystä. Nyt olemme siitä kaukana!
 
Siviiliyhteiskunnan pitää varautua mutta sitä ei voida tehdä maanpuolustuksellisen varoin. Esimerkiksi sairaaloiden omien generaattoreiden toiminnasta pitää pitää huoltaa ilman maanpuolustusvarojakin aivan normaalin sähkökatkoksen vuoksi. Väestösuojienkaan rakentamista ei ole rahoitettu maanpuolustusvaroin vaan se on näkynyt asunnon hinnoissa. Siviiliyhteiskunta ei kriisitilanteessa voi pyöriä kuten aiemmin mutta se pyörii kuitenkin jotenkuten kun siihen varaudutaan maanpuolustusvaroja maanpuolustukseen ohjatessa välttäen tappiot ensisijaisesti. Muutenkin sa-koneiston nielaisema miesmäärä on nykyään paljon pienenpi kuin ennen. Mikäli kriisi venyy voidaan sopeuttamistoimia tehdä mm. määräämällä eläkeläisiä työpalveluun jne. Toki nämä suunnitelmat pitää olla valmiina, osa on jo ja osaa sorvataan koko ajan. Detaljeista ei meillä keskustelijoille voi olla tietoa.

Nämä kirjoittajat unohtavat, että maamme antautuisi ennenkuin näin pääsisi käymään, mutta kokonaisvaltainen valmistutuminen yhdistettynä liittoutumiseen nostaisi huomattavasti kynnystä. Nyt olemme siitä kaukana!

Mitä enemmän maanpuolustusvaroja ohjataan normaaliin varautumiseen sitä vähemmän meillä on mitään mahdollisuuksia sotilaallisesti kuin antautua.
 
Sairaaloiden varavoimalat ovat valitettavasti säästöjen nimissä poistettu uudisrakentamisten/remontointien yhteydessä.
Olikohan Rautalampi vai mikä paikkakunta josta uutisoitiin toissatalvena (linkitin sen tännekin) ja sieltä sairaalan/TK:n varavoimala = ei ole (enää).
 
Ongelma on tässä se että siviiliyhteiskunta on jatkuvasti tuottavuuden nimissä valtiota myöten riisunut itsensä alasti. Kriisiajan vilja- ja polttoainevarastoja on pienennetty, väestösuojista ja generaattoreista aletaan luopua mutta samaan aikaa yhteiskunta on entistä verkostuneempi ja riippuvaisempi. Tätä asiaa ei voida korjata ohjaamalla maanpuolustuksesta varoja, koska ensinnäkään maanpuolustukseenkaan ei ole ohjattu saatuja säästöjä muilta aloilta.
 
commando kirjoitti:
Siviiliyhteiskunnan pitää varautua mutta sitä ei voida tehdä maanpuolustuksellisen varoin. Esimerkiksi sairaaloiden omien generaattoreiden toiminnasta pitää pitää huoltaa ilman maanpuolustusvarojakin aivan normaalin sähkökatkoksen vuoksi. Väestösuojienkaan rakentamista ei ole rahoitettu maanpuolustusvaroin vaan se on näkynyt asunnon hinnoissa. Siviiliyhteiskunta ei kriisitilanteessa voi pyöriä kuten aiemmin mutta se pyörii kuitenkin jotenkuten kun siihen varaudutaan maanpuolustusvaroja maanpuolustukseen ohjatessa välttäen tappiot ensisijaisesti. Muutenkin sa-koneiston nielaisema miesmäärä on nykyään paljon pienenpi kuin ennen. Mikäli kriisi venyy voidaan sopeuttamistoimia tehdä mm. määräämällä eläkeläisiä työpalveluun jne. Toki nämä suunnitelmat pitää olla valmiina, osa on jo ja osaa sorvataan koko ajan. Detaljeista ei meillä keskustelijoille voi olla tietoa.

Nämä kirjoittajat unohtavat, että maamme antautuisi ennenkuin näin pääsisi käymään, mutta kokonaisvaltainen valmistutuminen yhdistettynä liittoutumiseen nostaisi huomattavasti kynnystä. Nyt olemme siitä kaukana!

Mitä enemmän maanpuolustusvaroja ohjataan normaaliin varautumiseen sitä vähemmän meillä on mitään mahdollisuuksia sotilaallisesti kuin antautua.

"Mitä enemmän maanpuolustusvaroja ohjataan normaaliin varautumiseen sitä vähemmän meillä on mitään mahdollisuuksia sotilaallisesti kuin antautua. "

Kiitos tästä mielipiteestä, se heijastelee hyvin ajatusta "yhteiskunta on puolustusvoimia varten", kun pitäisi olla "puolustusvoimat ovat yhteiskuntaa varten ja osa kokonaismaanpuolustusta". Nyt olisi tärkeää, että myös tämä aspekti nousee esille eduskuntakeskustelussa, jotta kansalaiset pääsevät kuulemaan "totuuden".
 
Taitolaji kirjoitti:
Kiitos tästä mielipiteestä, se heijastelee hyvin ajatusta "yhteiskunta on puolustusvoimia varten", kun pitäisi olla "puolustusvoimat ovat yhteiskuntaa varten ja osa kokonaismaanpuolustusta". Nyt olisi tärkeää, että myös tämä aspekti nousee esille eduskuntakeskustelussa, jotta kansalaiset pääsevät kuulemaan "totuuden".

Ei! Se heijastelee ajatusta että maanpuolustus on yksi valtion perustehtävistä oikeusjärjestelmän, poliisin ja vankiloiden lisäksi. Valtiolla voi olla muitakin tehtäviä mutta ne eivät ole perustehtäviä! Puolustusvoimat ovat valtion alueensa valvontaan ja alueellisen koskemattomuuden suojaamiseen kuuluvat aseistetut joukot. Ne eivät ole mitään vaipanvaihto-, myrskytuhokorjaus- tai lumenlapiointiorjatyövoimaa.
 
PE haluaisi olla aloitteellisempi tässä kin asiassa. Kantona kaskessa, kyisessä sellaisessa ovat poliitikot. Ihmisille ei saa kertoa totuuksia, eikä heitä saa pelotella. Ihmiset saattavat tehdä kiusallisia kysymyksiä.

Armeija kyllä yrittää koroittaa thråådeille näitä kysymyksiä. Ja ehkä tämäkin poikii uuden työryhmän miettimään asiaa muutamaksi vuodeksi. Talouskasvun ja ahnehtimisen jarrut heivataan vek. Mitä onkaan varustettu pommisuoja taloyhtiön kellarissa? Kiusallinen kuluerä, jota ei tarvi? Ja jos tarvii, niin tekee sitten tai jotain.
 
Tvälups kirjoitti:
Sairaaloiden varavoimalat ovat valitettavasti säästöjen nimissä poistettu uudisrakentamisten/remontointien yhteydessä.

Yllättävän monessa pääkaupunkiseudun 60-luvulla rakennetussa suuremmassa toimistotalossakin on ollut remontin alkaessa täysin toimintakuntoinen varavoimajärjestelmä. Rempan aikana ne on tyypillisesti purettu, poikkeuksena vakuutusyhtiöiden toimitilat.
 
commando kirjoitti:
Taitolaji kirjoitti:
Kiitos tästä mielipiteestä, se heijastelee hyvin ajatusta "yhteiskunta on puolustusvoimia varten", kun pitäisi olla "puolustusvoimat ovat yhteiskuntaa varten ja osa kokonaismaanpuolustusta". Nyt olisi tärkeää, että myös tämä aspekti nousee esille eduskuntakeskustelussa, jotta kansalaiset pääsevät kuulemaan "totuuden".

Ei! Se heijastelee ajatusta että maanpuolustus on yksi valtion perustehtävistä oikeusjärjestelmän, poliisin ja vankiloiden lisäksi. Valtiolla voi olla muitakin tehtäviä mutta ne eivät ole perustehtäviä! Puolustusvoimat ovat valtion alueensa valvontaan ja alueellisen koskemattomuuden suojaamiseen kuuluvat aseistetut joukot. Ne eivät ole mitään vaipanvaihto-, myrskytuhokorjaus- tai lumenlapiointiorjatyövoimaa.

Commano voi mieluusti opiskella "valtion perustehtäviä" vaikka oheisesta Suomen perustuslaista.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

Ei koknaismaanpuolustus ja siviiliyhteiskunnasta huolehtiminen ole puolustusvoimilta pois, päinvastoin. Väittäisimpä ettet löydä kovin montaa oikeaa taistelijaa, joka hyväksyisi perheensä menehtymisen kaupungeissa samalla kun itse istuisi leiritulilla maamme korvissa, jotka mahdollinen hyökkääjä sitäpaitsi kiertäisi kaukaa. Jokaisella sivistyneellä maalla on puolisotilaalliset joukot, jotka auttavat yhteiskunnan selviytymään kriiseistä - paitsi sitten ilmeisesti Suomella?
 
Taitolaji kirjoitti:
Commano voi mieluusti opiskella "valtion perustehtäviä" vaikka oheisesta Suomen perustuslaista.

Minä kyllä puhuin ihan yleisesti valtion perustehtävistä, en Suomen tasavallan perustuslain mukaisista tehtävistä. Perustuslaki ei Suomessa ole vaikeasti muutettava, se onnistuu kyllä kuten aiemmin on tehty. Ne eivät ole mitään kiveen hakattuja kuten jossain maissa jossa on erillinen perustuslakituomioistuinkin. Lisäksi mitä tulee esimerkiksi perustuslakiin maanpuolustusvelvollisuuden osalta säädetään siitä alemmissa laissa tarkemmin. Tämä on hyvä esimerkki siitä miten jotkut ovat Suomessa tämän velvollisuuden osalta tasa-arvoisempia kuten naiset ja jehovantodistajat vaikka kyllä perustuslaissa sanotaan selvästi "ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella".

Ei koknaismaanpuolustus ja siviiliyhteiskunnasta huolehtiminen ole puolustusvoimilta pois, päinvastoin. Väittäisimpä ettet löydä kovin montaa oikeaa taistelijaa, joka hyväksyisi perheensä menehtymisen kaupungeissa samalla kun itse istuisi leiritulilla maamme korvissa, jotka mahdollinen hyökkääjä sitäpaitsi kiertäisi kaukaa. Jokaisella sivistyneellä maalla on puolisotilaalliset joukot, jotka auttavat yhteiskunnan selviytymään kriiseistä - paitsi sitten ilmeisesti Suomella?

On se silloin pois jos PV:n vähiä resursseja käytetään siihen. Alkuperäisessä artikkelissa esiintyy termi "kokonaismaanpuolustukseen suunnattuja varoja". Mitähän ne ovat? Arvata saattaa että käytännössä maksumieheksi joutuisi PV. Toisekseen mitä puolisotilaallista on kodinturvajoukoissa esitetyssä mallissa? Arvata saattaa myöskin että jos kodinturvajoukot perustettaisiin ei niihin saataisi pätevää porukkaa kuin pakolla eikä sellaista ole näkyvillä että asevelvollisuutta laajennettaisiin kaikille pakolliseksi kansalaispalveluksi. Kannatan kyllä kovasti vapaaehtoistyötä asian suhteen mutta kun on nähnyt miten homma toimii muiden ko. organisaation tehtäviä hoitavien suhteen niin ei oikein jaksaisi tuollaisilta organisaatiolta odottaa mitään kun ei noita aikaisempia vapaaehtoisuuteen perustuvia organisaatioita ole koulutettu, noteerattu ja käytetty hyväksi. Kodinturvajoukot on kiva idea mutta käytännössä kuollut homma, mistä varat joukon organisointiin ja koulutukseen kun edes varsinaisia sotilaita ei ole kunnolla varaa kouluttaa ja varustaa? Sitten meillä on vielä kaikenlaisia kommunistikansanedustajia "asiantuntijoina" inisemässä tänäänkin miten varusmies- ja siviilipalvelusta pitäisi lyhentää kun se estää työllistymistä samaan aikaan nuorisotyöllisyyden ollessa perkeleellisen korkea...
 
En tiedä kirjoittiko commando tuon ensimmäisen viestinsä vitsinä vai tosissaan... mutta joka tapauksessa mitään noin mautonta en ole tältä sivustolta vielä lukenut.

Älä, Taitolaji, välitä tuollaisista viesteistä. Tuollaiset jutut eivät ansaitse edes vastausta.
 
Tacitus kirjoitti:
En tiedä kirjoittiko commando tuon ensimmäisen viestinsä vitsinä vai tosissaan... mutta joka tapauksessa mitään noin mautonta en ole tältä sivustolta vielä lukenut.

Älä, Taitolaji, välitä tuollaisista viesteistä. Tuollaiset jutut eivät ansaitse edes vastausta.

Yllättäen joku huomasi mutta pitää erottaa normaali varautuminen ja sotilaallinen varautuminen. Mitään kokonaisvaltaista maanpuolustusvaroja ei ole ja jos on niin siihen allehan voidaan vetää kaikki rokotteista alkaen. Yhteiskunnan pitää varautua sotilaalliseen ja muuhun kriisiin mutta se ei voi olla niin jokainen kriisi koski se sitten vihreiden saamattomuutta Helsingin putsaamiseksi lumesta (kuka muistaa ilmastomielenosoituksen ja iskulauseen "päästöt alas - lumet takas"?), marjamummon etsintää, myrskytuhojen korjaamista (iskee kuin 10 000 volttia varusmieheen) tai sairaaloiden varavoimaa voi olla Puolustusvoimien vastuulla vaikka heitä huudetaan joka kerta apuun kun kissa ei tule puusta alas. Varautuminen on myös henkilökohtaista, älä rakenne tulvavaaran alle, huolehdi että on kotivaraa, lääkkeitä sekä takka jne.

Meillä on siviiliajalle organisaatioita ja yrityksiä jotka auttavat kriisitilanteissa. Todellisessa sotilaallisessa kriisissä sotilaat sotivat, siviilit tekevät töitä. Valtio voi silloin ylimääräisiä käsiä määrätä työpalveluun, sosialisoida ajoneuvoja (varastaa) ja tehdä muitakin peliliikkeitä. No pitäisikö niitä harjoitella etukäteen? Pitäisi. No jos sitä varten perustetaan kodinturvajoukot? Kiva idea mutta ketä saadaan mukaan ja millä rahalla? Ne jotka lähtisivät mukaan ovat jo mukana erilaisissa organisaatiossa mm. VPK:ssa jne. Moniko meistä on ollut mukana etsimässä sitä marjamummoa? Minä olen, entä te? Sinällään tietysti kodinturvajoukot ovat hyvä idea jos sellainen perustamalla saataisiin tehostettua eri organisaatioita ja laskettua byrokratiaa mutta siinäkin on taas omat ongelmansa.

Tietysti sekin pitäisi määritellä ensin mitä tarkoittaa "kodinturvajoukot". Jossain muualle ne ovat reserviläisiä maastopuku ja ase kotona. Artikkelin mallissa sellaiseen ei lähdetty mukaan ja jos sellainen on malli niin en näe mitään syytä miksi ko. toiminta pitäisi organisoida maanpuolustuskyltin alle. Jos nyt ensin hoidettaisiin ne perustehtävät kuntoon syvän rauhan aikana eikä jatkuvasti tehtäisi organisaatiomuutoksia. Suomessa luullaan virheellisesti usein että kun organisaatiota vähän muutellaan, monimutkaistetaan, holhotaan, säädellään ja rajoitetaan niin kaikki on hyvin. Oikein perisynti loputtomien työryhmien perustelun lisäksi.
 
commando kirjoitti:
Tacitus kirjoitti:
En tiedä kirjoittiko commando tuon ensimmäisen viestinsä vitsinä vai tosissaan... mutta joka tapauksessa mitään noin mautonta en ole tältä sivustolta vielä lukenut.

Älä, Taitolaji, välitä tuollaisista viesteistä. Tuollaiset jutut eivät ansaitse edes vastausta.

Yllättäen joku huomasi mutta pitää erottaa normaali varautuminen ja sotilaallinen varautuminen. Mitään kokonaisvaltaista maanpuolustusvaroja ei ole ja jos on niin siihen allehan voidaan vetää kaikki rokotteista alkaen. Yhteiskunnan pitää varautua sotilaalliseen ja muuhun kriisiin mutta se ei voi olla niin jokainen kriisi koski se sitten vihreiden saamattomuutta Helsingin putsaamiseksi lumesta (kuka muistaa ilmastomielenosoituksen ja iskulauseen "päästöt alas - lumet takas"?), marjamummon etsintää, myrskytuhojen korjaamista (iskee kuin 10 000 volttia varusmieheen) tai sairaaloiden varavoimaa voi olla Puolustusvoimien vastuulla vaikka heitä huudetaan joka kerta apuun kun kissa ei tule puusta alas. Varautuminen on myös henkilökohtaista, älä rakenne tulvavaaran alle, huolehdi että on kotivaraa, lääkkeitä sekä takka jne.

Meillä on siviiliajalle organisaatioita ja yrityksiä jotka auttavat kriisitilanteissa. Todellisessa sotilaallisessa kriisissä sotilaat sotivat, siviilit tekevät töitä. Valtio voi silloin ylimääräisiä käsiä määrätä työpalveluun, sosialisoida ajoneuvoja (varastaa) ja tehdä muitakin peliliikkeitä. No pitäisikö niitä harjoitella etukäteen? Pitäisi. No jos sitä varten perustetaan kodinturvajoukot? Kiva idea mutta ketä saadaan mukaan ja millä rahalla? Ne jotka lähtisivät mukaan ovat jo mukana erilaisissa organisaatiossa mm. VPK:ssa jne. Moniko meistä on ollut mukana etsimässä sitä marjamummoa? Minä olen, entä te? Sinällään tietysti kodinturvajoukot ovat hyvä idea jos sellainen perustamalla saataisiin tehostettua eri organisaatioita ja laskettua byrokratiaa mutta siinäkin on taas omat ongelmansa.

Tietysti sekin pitäisi määritellä ensin mitä tarkoittaa "kodinturvajoukot". Jossain muualle ne ovat reserviläisiä maastopuku ja ase kotona. Artikkelin mallissa sellaiseen ei lähdetty mukaan ja jos sellainen on malli niin en näe mitään syytä miksi ko. toiminta pitäisi organisoida maanpuolustuskyltin alle. Jos nyt ensin hoidettaisiin ne perustehtävät kuntoon syvän rauhan aikana eikä jatkuvasti tehtäisi organisaatiomuutoksia. Suomessa luullaan virheellisesti usein että kun organisaatiota vähän muutellaan, monimutkaistetaan, holhotaan, säädellään ja rajoitetaan niin kaikki on hyvin. Oikein perisynti loputtomien työryhmien perustelun lisäksi.

Keskustelu on tärkeää ja kaikki mielipiteet ovat arvokkaita, provosoiminenkin on hyvä taito. Raja menee henkilökohtaisissa hyökkäyksissä ja loukkauksissa.

Itse kuvittelisin, ettei "kodinturvjoukkojen" tarvitsisi edes olla puolustusvoimien alaisia, kyse on siitä, että puolustusvoimien lisäksi kiinnitetään huomiota kokonaisuuteen. Soini on Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja, hän antoi juuri haastattelun:

http://yle.fi/uutiset/soini_liittoutumattomuudesta_sita_ei_enaa_ole/6629411

Eli liittoutumattomuudesta ei enää voi puhua vaikka emme kuuluu sotilasliittoihin.

Ulkoasiainvaliokunta on selvästi miettinyt sanomaansa vaikka jättänyt sen puolitiehen. On ihmeellistä, ettei kokonaismaanpuolustuksen ongelmat saa enempään näkyvyyttä mediassa. Ei seuraavaa "hypoteettista" sotaa ratkaista metsissämme vaan kaupungeissa ja sen mukaan, miten väestömme kestää rasitukset.
 
Ok. Se oli siis vain provosoivaa läppändeerusta.

Vähän ennätin jo huolestua. Meikäläisen maailmankuvan mukaan jos yhteiskunta ei kykene pitämään huolta heikoimmistaan (lapset ja vanhukset) niin silloin yhteiskunta ei ole puolustamisen arvoinen (hieman Adolf Ehnroothia siteeraten).

Siitä olen kyllä samaa mieltä, että ei kaikkiin uhkakuviin varustautuminen (ja sen rahoittaminen) pitäisi olla PV:n vastuulla. Itse kannattaisin sellaista ajatusta, että jos kerta PV ei tarvitse koko ikäluokkaa aseelliseen palvelukseen, niin sivareita + muita vapaaehtoisia käytettäisiin palo- ja pelastus- sekä sairaanhoitopalvelussa. Olisi vaikka joku 100 000 jampan vahvuinen siviiliviranomaisten tukemiseen tarkoitettu joukko, joka toimisi vaikka alueellisesti aluehallintoviranomaisten johdossa.
 
Oikein hyviä huomioita. Asialle olisi pitänyt tehdä jotain jo vuosikymmenten aikana. Jälkikäteen on kallista ryhtyä korjaamaan ongelmia. Etukäteissuunnittelulla voisi helposti ja melko halvallakin huolehtia esim. seuraavista asioista:
1) Jokaiselle sairaalalle/terveyskeskukselle/vanhainkodille tms. pari omaa syvää porakaivoa ja vedenottovälineet ja keinot siirtää se vesi myös putkistoihin.
2) Valmiudet paperittomasta toiminnasta papereihin siirtymiseen oltava 24/7.
3) Jokaiselle sairaalalle/terveyskeskukselle/vanhainkodille tms. omat polttoainevarastot generaattoreihin, joita käytetään kierrättämällä yhdessä paikallisen energialaitoksen kanssa (joten aina on säiliöt täynnä tuoretta tavaraa)...sähköntuotantoon.
4) Jokaiselle sairaalalle/terveyskeskukselle/vanhainkodille tms. "oma linja" varakäyttöön kaukolämpöä tai sähköä tai muuta lämmityskeinoa. Siis linja, joka on suoraan joltaki tuottajalta heille ja vain heille varattu varokäyttöön.
5) Jokainen työntekijä pakkoperehdytykseen ja vuosittain järjestettävä täysimääräiset harjoitukset poikkeustilannetta varten jokaisessa toimipisteessä. Poikkeustilanne voi toki vaihdella vuodesta toiseen, mutta sähkökatko jne. olisi tietysti yksi.
6) Pelastuslaitokselle/sairaankuljetukselle oltava väestömäärään perustuva velvollisuus hankkia luotettavia tela-ajoneuvoja (mallia Nasu tms.) tietty määrä vaikeita olosuhteita varten - virka-apua armeijalta ei pidä joutua odottamaan.
7) Kodinturvajoukot. Kodinturvajoukot. Kodinturvajoukot.
 
Taitolaji kirjoitti:
commando kirjoitti:
Tacitus kirjoitti:
En tiedä kirjoittiko commando tuon ensimmäisen viestinsä vitsinä vai tosissaan... mutta joka tapauksessa mitään noin mautonta en ole tältä sivustolta vielä lukenut.

Älä, Taitolaji, välitä tuollaisista viesteistä. Tuollaiset jutut eivät ansaitse edes vastausta.

Yllättäen joku huomasi mutta pitää erottaa normaali varautuminen ja sotilaallinen varautuminen. Mitään kokonaisvaltaista maanpuolustusvaroja ei ole ja jos on niin siihen allehan voidaan vetää kaikki rokotteista alkaen. Yhteiskunnan pitää varautua sotilaalliseen ja muuhun kriisiin mutta se ei voi olla niin jokainen kriisi koski se sitten vihreiden saamattomuutta Helsingin putsaamiseksi lumesta (kuka muistaa ilmastomielenosoituksen ja iskulauseen "päästöt alas - lumet takas"?), marjamummon etsintää, myrskytuhojen korjaamista (iskee kuin 10 000 volttia varusmieheen) tai sairaaloiden varavoimaa voi olla Puolustusvoimien vastuulla vaikka heitä huudetaan joka kerta apuun kun kissa ei tule puusta alas. Varautuminen on myös henkilökohtaista, älä rakenne tulvavaaran alle, huolehdi että on kotivaraa, lääkkeitä sekä takka jne.

Meillä on siviiliajalle organisaatioita ja yrityksiä jotka auttavat kriisitilanteissa. Todellisessa sotilaallisessa kriisissä sotilaat sotivat, siviilit tekevät töitä. Valtio voi silloin ylimääräisiä käsiä määrätä työpalveluun, sosialisoida ajoneuvoja (varastaa) ja tehdä muitakin peliliikkeitä. No pitäisikö niitä harjoitella etukäteen? Pitäisi. No jos sitä varten perustetaan kodinturvajoukot? Kiva idea mutta ketä saadaan mukaan ja millä rahalla? Ne jotka lähtisivät mukaan ovat jo mukana erilaisissa organisaatiossa mm. VPK:ssa jne. Moniko meistä on ollut mukana etsimässä sitä marjamummoa? Minä olen, entä te? Sinällään tietysti kodinturvajoukot ovat hyvä idea jos sellainen perustamalla saataisiin tehostettua eri organisaatioita ja laskettua byrokratiaa mutta siinäkin on taas omat ongelmansa.

Tietysti sekin pitäisi määritellä ensin mitä tarkoittaa "kodinturvajoukot". Jossain muualle ne ovat reserviläisiä maastopuku ja ase kotona. Artikkelin mallissa sellaiseen ei lähdetty mukaan ja jos sellainen on malli niin en näe mitään syytä miksi ko. toiminta pitäisi organisoida maanpuolustuskyltin alle. Jos nyt ensin hoidettaisiin ne perustehtävät kuntoon syvän rauhan aikana eikä jatkuvasti tehtäisi organisaatiomuutoksia. Suomessa luullaan virheellisesti usein että kun organisaatiota vähän muutellaan, monimutkaistetaan, holhotaan, säädellään ja rajoitetaan niin kaikki on hyvin. Oikein perisynti loputtomien työryhmien perustelun lisäksi.

Keskustelu on tärkeää ja kaikki mielipiteet ovat arvokkaita, provosoiminenkin on hyvä taito. Raja menee henkilökohtaisissa hyökkäyksissä ja loukkauksissa.

Itse kuvittelisin, ettei "kodinturvjoukkojen" tarvitsisi edes olla puolustusvoimien alaisia, kyse on siitä, että puolustusvoimien lisäksi kiinnitetään huomiota kokonaisuuteen. Soini on Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja, hän antoi juuri haastattelun:

http://yle.fi/uutiset/soini_liittoutumattomuudesta_sita_ei_enaa_ole/6629411

Eli liittoutumattomuudesta ei enää voi puhua vaikka emme kuuluu sotilasliittoihin.

Ulkoasiainvaliokunta on selvästi miettinyt sanomaansa vaikka jättänyt sen puolitiehen. On ihmeellistä, ettei kokonaismaanpuolustuksen ongelmat saa enempään näkyvyyttä mediassa. Ei seuraavaa "hypoteettista" sotaa ratkaista metsissämme vaan kaupungeissa ja sen mukaan, miten väestömme kestää rasitukset.


Näin on, vahvensin oleellisimman.

Miten hyvät lähtimet sitten ylipäätään on tuon tasoisella varautumisella, jos ja kun suunnilleen kaikki "hyvinvointi- ja suojelusektorit" jyystetään kategoriaan jo rauhan aikana?

No, on mielevää seurata kuinka hyvin kädet tekevät nyt duunia, kun kielet laulavat jo enkelten kieltä.
 
Tacitus kirjoitti:
Itse kannattaisin sellaista ajatusta, että jos kerta PV ei tarvitse koko ikäluokkaa aseelliseen palvelukseen, niin sivareita + muita vapaaehtoisia käytettäisiin palo- ja pelastus- sekä sairaanhoitopalvelussa. Olisi vaikka joku 100 000 jampan vahvuinen siviiliviranomaisten tukemiseen tarkoitettu joukko, joka toimisi vaikka alueellisesti aluehallintoviranomaisten johdossa.

Tästäkin siviiipalvelusmiesten käytöstä on puhuttu vuosia, ehdoteltu ja suunniteltu muttei realisoitu. En tunne siviilipalvelusta mutta käsittääkseni siellä jotain ea-taitojen perusteita vedetään lävitse siinä kuin peruskoulussa ja varusmiespalveluksessa. Kuitenkaan siviilipalvelusmiehiä ei voida kutsua kertaamaan ja jos voitaisiin niin siitähän pitäisi maksaa. Myöskin heilläkin omat työt ja sijoittautuminen kriisiaikana yhteiskunnassa eikä niitä kaikkia voida purkaa. Kuitenkin siviilipalvelusmiehiä ei pitäisi voida mielestäni siirtää tehtäviin, joissa he kuin tekevät hoitoalan töitä koska kriisi- ja sotaaikana ei siviilipalvelus ole mahdollista ja osaltaan siksi kriisiaikana ovat poissa vahvuudesta ja entisestään hoitamattomat tehtävät lisääntyvät. Ja onko siinä vaiheessa "hoitotehtäviin" sijoitettu reserviläissiviilipalvelusmies oikea valinta vai pitäisikö mieluummin kutsua palvelukseen juuri eläkkeelle jäänyt kokenut hoitohenkilö? Meillä on niin pieni sodan ajan reservi että muutenkin pitäisi miettiä onko syytä kouluttaa varus- tai siviilipalvelusmiehiä joka vuosi suuri määrä sijoittamattomaksi nollatauluiksi kuin että jos koulutetaan vähän vapaaehtoisia varusmiehiä joka vuosi laadukkaasta aineksesta joka motivoidaan (etuja) pitkäaikaiseksi sijoitetuksi ja treenatuksi reserviksi.
 
2) Valmiudet paperittomasta toiminnasta papereihin siirtymiseen oltava 24/7.

Pitäisi ensin saada ne sähköiset palvelutkin toimimaan, valtion it-palveluiden tilaamisessa on ongelmia. Tämä asia pitäisi ratkaista ensin vaikka valtion oma it-yritys perustamalla että saataisiin asioihin jatkuvuutta ja hintoja alas sekä typerät sopimukset historiaan jotka estävät päivittämisen tai tekevät siitä kalliin ja hankalan.

3) Jokaiselle sairaalalle/terveyskeskukselle/vanhainkodille tms. omat polttoainevarastot generaattoreihin, joita käytetään kierrättämällä yhdessä paikallisen energialaitoksen kanssa (joten aina on säiliöt täynnä tuoretta tavaraa)...sähköntuotantoon.

Kierrättäminen omine varastoineen on kallista. Riittää että jonkinlainen hätävara ja mahdollisuus saada polttoainetta maakunnasta varastoista parin päivän sisällä tms. Tällä hetkellähän se polttoainehomma toimii niin että valtio velvoittaa pitämään yksityiset polttoaineenmyyjät/jalostajat varastoa, ehkä kuitenkaan mitään valtion omia varastoja ei kannata rakentaa ja ylläpitää. Tätä määrää on hilattu alaspäin kuitenkin kulutuksen kasvusta huolimatta.

6) Pelastuslaitokselle/sairaankuljetukselle oltava väestömäärään perustuva velvollisuus hankkia luotettavia tela-ajoneuvoja (mallia Nasu tms.) tietty määrä vaikeita olosuhteita varten - virka-apua armeijalta ei pidä joutua odottamaan.

Ei tule onnistumaan, lisäksi tela-ajoneuvoja ei joka paikassa tarvita, niiden nopeuskin pelastustoimen kannalta on surkea. Tärkeämpää olisi saada niitä helikoptereita käyttöön eikä odotella turhaa niitä ostaen kannatuspipoja.
 
Back
Top