Poliisin vihapuheiden ja -rikosten torjunta

hansai

Supreme Leader
BAN
Tämän yksikön toimintaan liittyvää keskustelua omaan ketjuun.

VIHAPUHEIDEN JA -RIKOSTEN TORJUNTAAN
LIITTYVÄN TOIMINTASUUNNITELMAN
VALMISTELUA KOSKEVAN TYÖRYHMÄN
LOPPURAPORTTI:

http://poliisi.fi/instancedata/prim...stettu_torjunta_raportti.pdf?43fcb9caf60dd488

Poliisi tehostaa vihapuheisiin ja viharikoksiin puuttumista

16.11.2016Poliisihallitus

Poliisi aikoo puuttua vihapuheisiin johdonmukaisesti ja tehokkaasti liittyi se sitten väkivaltaiseen radikalisoitumiseen, ulkomaalaisvastaiseen vihanlietsontaan tai koululaisten väliseen kiusaamiseen. Vihapuheelta halutaan suojella erityisesti lapsia ja nuoria.

Vihapuheeseen pyritään puuttumaan ensisijaisesti ennalta estävin keinoin. Rikostutkinnassa painopiste on aktiivisessa internetissä tapahtuvan rangaistavan vihapuheen paljastamisessa ja toimintaan puuttumisessa.

Muun muassa näitä toimenpiteitä esitetään vihapuheiden tehostettuun torjuntaan liittyvässä toimintasuunnitelmassa, joka on valmistunut Poliisihallituksessa.

Termi vihapuhe on käsitteenä tulkinnanvarainen. Internetissä tai muualla tapahtuva vihapuhe voi täyttää usean rikoksen tunnusmerkistön. Vihapuhe, silloin kun se täyttää jonkun rikoksen tunnusmerkistön, katsotaan viharikokseksi.

Poliisi ei siedä vihapuhetta

Suunnitelman laatineen työryhmän puheenjohtaja Timo Kilpeläinen korostaa, että poliisihallinnossa on jo aiemmin ollut nollatoleranssi rasistiseen ja muuhun vihapuheeseen, viharikoksiin sekä väkivaltaisiin ääriliikkeisiin liittyen. Poliisin osaamista näiden torjunnassa on kehitetty jo vuosia.

Kilpeläisen mukaan järjestäytyneiden ääriliikkeiden toiminta sekä hyvinkin väkivaltaiset vihapuheet ovat lisääntyneet Suomessa.

– Vihapuheella ja viharikoksilla on yhteys muun muassa väkivaltaiseen radikalisoitumiseen ja ekstremismiin sekä turvallisuuden tunteeseen. Vihapuhe voi kannustaa erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien henkilöitä liittymään väkivaltaiseen toimintaan. Myös vihapuheen kohteena olevien riski radikalisoitua lisääntyy erityisesti silloin, kun he kokevat, että yhteiskunta ja viranomaiset eivät puutu riittävällä tavalla asiaan. Viharikoksella on aina uhria laajempi vaikutuspiiri ja rikos nähdään uhkauksena uhrin edustamaa tai oletettua ryhmää kohtaan, Kilpeläinen sanoo.

Vihapuheen torjuntaa ja tutkintaa keskitetään

Nyt valmistuneessa toimintasuunnitelmassa ehdotetaan, että vihapuheen torjuntaan perustetaan oma ryhmä, jossa yhdistetään näkyvä poliisitoiminta sosiaalisessa mediassa muuhun poliisitoimintaan.

– Ryhmä on käytettävissä kansalaisten, viranomaisten ja muiden toimijoiden valistamiseen vihapuheisiin ja -rikoksiin liittyen sekä toimii poliisin asiantuntijana näissä asioissa tarjoten helpon ja matalan kynnyksen yhteydenottoon, Kilpeläinen toteaa.

Lisäksi toimintaa esitetään keskitettäväksi siten, että rikokset tutkitaan valtakunnallisesti samassa yksikössä. Näin verkkorikostutkintaa tehostetaan. Lisäksi viharikoksiin ja niiden torjuntaan liittyvää koulutusta lisätään.

Täydennyskoulutukseen viharikosmoduuli

Poliisitarkastaja Måns Enqvist Poliisihallituksesta kertoo, että viharikostorjuntaa on käsitelty poliisin peruskoulutuksen lisäksi vuosittain järjestetyissä ihmisoikeusseminaareissa.

– Poliisihallinnossa on suunniteltu ja kehitetty erillinen täydennyskoulutusmoduuli "viharikosten tunnistaminen ja kohtaaminen poliisin työssä". Sen lisäksi Poliisihallitus on solminut yhteisymmärryspöytäkirjan Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö ETYJ:n kanssa koskien poliisin viharikosten vastaisen koulutusohjelman täytäntöönpanosta, jossa koulutetaan viharikoskouluttajia, Enqvist kertoo.

Enqvistin mukaan koulutuksella pyritään varmistamaan, että poliisihallinnon kaikilla tasoilla on osaamista viharikosten torjunnassa. Siksi koulutukseen edellytetään osallistumista kaikista poliisiyksiköistä ja kaikilta tasoilta.

Nettipoliisit mukaan vihapuheiden torjuntaan

Vihapuheiden ja -rikosten torjunta aiotaan ottaa tiiviimmin osaksi poliisitoimintaa internetissä.

– Ennalta estävällä poliisitoiminnalla internetissä ei ole tarkoitus rajoittaa kansalaisten sananvapautta vaan poliisi pyrkii turvaamaan yleisen järjestyksen ja turvallisuuden myös sosiaalisessa mediassa, Enqvist sanoo.

Rangaistavan vihapuheen esittäjien yhtenä tarkoituksena on kaventaa muiden sananvapautta. Tämä on johtanut osittain siihen, että esimerkiksi päättäjät, virkamiehet, tutkijat ja toimittajat ovat joutuneet järjestelmällisten vihakampanjoiden kohteiksi pyrkimyksenä rajoittaa asioiden julkista käsittelyä ja keskustelua.

Tehostettu toimintamalli pyritään ottamaan käyttöön vuoden 2017 alkupuolella. Siihen asti nettipoliisitoimintaa ja viharikosten torjuntaa jatketaan nykyisin resurssein ja menetelmin.

Uuden toimintamallin käyttöönoton edellyttämät resurssikohdennukset tullaan tekemään Poliisihallituksessa sen jälkeen, kun sisäministeriön esittämästä täydentävästä talousarvioesityksestä ensi vuodelle on tehty lopullinen päätös lähitulevaisuudessa.
http://poliisi.fi/tietoa_poliisista...apuheisiin_ja_viharikoksiin_puuttumista_53789
 
Verkon viharikoksille perustetaan valtakunnallinen poliisiryhmä Helsinkiin – keinovalikoimissa myös peitetoiminta ja televalvonta
Netissä poliisien ryhmä ehkäisee rikoksia myös ennalta rauhoittelemalla kuumana käyvää keskustelua.

Helsingin poliisiin aiotaan perustaa uusi ryhmä, joka keskittyy erityisesti verkossa tapahtuvien viharikosten estämiseen, paljastamiseen ja tutkintaan. Ryhmä on näkyvästi esillä sosiaalisessa mediassa.

Ryhmä tutkii jatkossa kaikkialla Suomessa tapahtuneita netin viharikostapauksia.

Ryhmän jäsenet osallistuvat aktiivisesti nettikeskusteluihin ja puuttuvat vihapuheeseen nettipoliisiprofiilien avulla. Tarkoituksena on rauhoittaa keskustelua, ja myös ottaa suoraan yhteyttä ihmisiin, jotka levittävät asiatonta materiaalia.

”Kyseistä toimintaa voidaan verrata tilanteeseen, jossa poliisi hälytetään paikalle esimerkiksi torille, jossa on häiriöksi olevia henkilöitä. Tällöin poliisi pyrkii rauhoittamaan tilanteen neuvoin, ohjein, kehotuksin ja käskyin ennen kuin mitään rikoksen tunnusmerkistön mukaista toimintaa tapahtuu”, kuvaillaan työryhmän raportissa, joka on luovutettu poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaiselle.

Ennalta estävän rauhoittelun lisäksi ryhmän tehtävänä on aktiivisesti paljastaa ja tutkia netin viharikoksia. Lisäksi ryhmä keskittyy myös väkivaltaiseen radikalisoitumiseen ja ääriliikkeiden toimintaan.

Vakavimmissa tapauksissa käytetään myös salaisia pakkokeinoja, kuten tietoverkossa tapahtuvaa peitetoimintaa tai televalvontaa.

Lievemmissä tapauksissa poliisi voi huomauttaa nettikirjoittelijaa nettipoliisiprofiilin avulla tai muuten ja kehottaa kirjoittajaa poistamaan materiaalinsa. Jos kirjoittajaa ei tavoiteta, hän ei poista materiaaliaan tai kyse on vakavammasta tapauksesta, asiasta aloitetaan esitutkinta.

Uusi ryhmä tekee yhteistyötä keskusrikospoliisin, suojelupoliisin ja paikallispoliisien kanssa.

Ryhmän kokoa ei ole vielä lyöty lukkoon, koska rahoitus on vielä auki. Alustavasti on puhuttu, että ryhmään tulee kymmenkunta poliisia, kertoo poliisitarkastaja Timo Kilpeläinen Poliisihallituksesta. Ryhmän on tarkoitus aloittaa ensi vuoden puolella.

Uuden valtakunnallisen ryhmän lisäksi nettipoliisitoimintaa aiotaan vahvistaa kaikilla poliisilaitoksilla. Tavoitteena on, että jatkossa jokaisella poliisilaitoksella olisi vähintään yksi päätoiminen nettipoliisi. Nykyään useimmat nettipoliisit tekevät myös muita tehtäviä.

Jokaiselle poliisilaitokselle aiotaan palkata myös yksi päätoiminen poliisi, jonka erityisvastuuna ovat muun muassa väkivaltaiset ääriliikkeet ja niihin kytkeytyvät vihapuheet ja viharikokset.

Keskusrikospoliisissa puolestaan aiotaan vahvistaa muun muassa nettitiedustelua ja kohdennetun väkivallan uhka-arvioryhmää.

Myös viharikoksiin liittyvää koulutusta ja tutkimusta lisätään.

Sisäministeriö kertoi maanantaina esittäneensä poliisille ja suojelupoliisille lisämäärärahaa muun muassa väkivaltaisen ekstremismin ja vihapuheen ennalta estämiseen ja tutkintaan sekä terrorismin torjuntaan.

Määrärahalla on tarkoitus turvata 200 määräaikaisen poliisin töiden jatkuminen.
http://www.hs.fi/m/kotimaa/a1479264707783
 
Lännen Media: Poliisiylijohtaja ehdottaa varautumispoliiseja

250px-Nordiska_Radets_session_2011_i_Kopenhamn_%285%29.jpg
220px-Eva_Biaudet.jpg


"Mihin voimme jättäää hakemusta?"
 
"Ei ole tarkoitus rajoittaa kansalaisten sananvapautta" – näin poliisi torjuu vihapuhetta

Tänä syksynä Suomessa on tartuttu verkossa levitettävään vihapuheeseen. Poliisi on nyt esittänyt suunnitelman, miten ilmiötä saataisiin suitsittua. Kyse on poliisin mukaan yleisestä turvallisuudestakin.

Poliisi aikoo puuttua vihapuheisiin johdonmukaisesti ja tehokkaasti liittyi se sitten väkivaltaiseen radikalisoitumiseen, ulkomaalaisvastaiseen vihanlietsontaan tai koululaisten väliseen kiusaamiseen. Vihapuheelta halutaan suojella erityisesti lapsia ja nuoria.

Poliisihallitus on laatinut toimintasuunnitelman, jonka mukaan vihapuheeseen pyritään puuttumaan ensisijaisesti ennalta estävin keinoin. Rikostutkinnassa painopiste on aktiivisessa internetissä tapahtuvan rangaistavan vihapuheen paljastamisessa ja toimintaan puuttumisessa.

Suunnitelman laatineen työryhmän puheenjohtaja Timo Kilpeläinen sanoo tiedotteessa, että järjestäytyneiden ääriliikkeiden toiminta sekä hyvinkin väkivaltaiset vihapuheet ovat lisääntyneet Suomessa.

”Vihapuheella ja viharikoksilla on yhteys muun muassa väkivaltaiseen radikalisoitumiseen ja ekstremismiin sekä turvallisuuden tunteeseen. Vihapuhe voi kannustaa erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien henkilöitä liittymään väkivaltaiseen toimintaan. Myös vihapuheen kohteena olevien riski radikalisoitua lisääntyy erityisesti silloin, kun he kokevat, että yhteiskunta ja viranomaiset eivät puutu riittävällä tavalla asiaan. Viharikoksella on aina uhria laajempi vaikutuspiiri ja rikos nähdään uhkauksena uhrin edustamaa tai oletettua ryhmää kohtaan”, Kilpeläinen sanoo.

Toimintasuunnitelmassa ehdotetaan, että vihapuheen torjuntaan perustetaan oma ryhmä, jossa yhdistetään näkyvä poliisitoiminta sosiaalisessa mediassa muuhun poliisitoimintaan.

”Ennalta estävällä poliisitoiminnalla internetissä ei ole tarkoitus rajoittaa kansalaisten sananvapautta vaan poliisi pyrkii turvaamaan yleisen järjestyksen ja turvallisuuden myös sosiaalisessa mediassa”, poliisitarkastaja Måns Enqvist Poliisihallituksesta sanoo.

Poliisi muistuttaa, että vihapuhe voi täyttää usean rikoksen tunnusmerkistön. Tällöin se katsotaan viharikokseksi. Rangaistavan vihapuheen esittäjien yhtenä tarkoituksena on kaventaa muiden sananvapautta. Tämä on johtanut osittain siihen, että esimerkiksi päättäjät, virkamiehet, tutkijat ja toimittajat ovat joutuneet järjestelmällisten vihakampanjoiden kohteiksi pyrkimyksenä rajoittaa asioiden julkista käsittelyä ja keskustelua.

Tehostettu toimintamalli pyritään ottamaan käyttöön vuoden 2017 alkupuolella. Siihen asti nettipoliisitoimintaa ja viharikosten torjuntaa jatketaan nykyisin resurssein ja menetelmin.
http://www.tivi.fi/Kaikki_uutiset/e...autta-nain-poliisi-torjuu-vihapuhetta-6599740
 
Erään kansalaisen näkemys..

FIKTIOSTA TODELLISUUDEKSI

Meikäläinenhän on väsäillyt muutamia dystopioita joitten aiheena on ollut se, kuinka virkakoneistomme taistelee ns. vihapuhetta vastaan ja mitä se toimillaan mahdollisesti saa aikaiseksi. Kun tutustuu Ylen tuoreimpaan, asiaa koskevaan uutiseen voi todeta että dystopiat ovat muuttumassa hyvää vauhtia todellisuudeksi. Tämän kaltaisten asioitten ennustamiseen tosin ei varsinaisia Sherlockin lahjoja tarvita. Riittää kun tietää kuinka virkakoneisto toimii, minkälaiset ihmiset sitä pyörittävät ja Simo Salmista siteeraten ei tartte kun vähän tsiigata ympärilleen. Käydäänpä läpi tätä uutista:

Poliisihallitus on saanut valmiiksi suunnitelman vihapuheen ja -rikosten torjunnan tehostamiseksi. Poliisihallitus esittää, että Helsingin poliisilaitokselle perustetaan uusi ryhmä, joka estää ja paljastaa internetin rangaistavaa vihapuhetta ja myös tutkii epäillyt rikokset valtakunnallisesti.

Aiemminkin on tullut kommentoitua sitä, mitkä ovat poliisin prioriteetit. Poliisilla on oikein hyvin tiedossaan se huomattava määrä haittamaahanmuuttajien tekemiä murhia, tappoja, pahoinpitelyitä, raiskauksia ja ryöstöjä. Sillä olisi kaikki perusteet panna pystyyn tällainen verikoirayksikkö joka keskittyisi nimenomaan maahanmuuttajien aiheuttamiin rikoksiin. Sen sijaan se pistää pystyyn yksikön joka keskittyy siihen, mitä tavalliset suomalaiset sanovat ja kirjoittavat. Poliisin ja sitä johtavan sisäministeriön mielestä suomalaisen sanoma ja kirjoittama sana on suurempi rikos kuin haittamaahanmuuttajan tekemä väkivalta. Kyseinen valinta ei ole omiaan lisäämään tavallisen ihmisen luottamusta ja arvostusta poliisia kohtaan mutta oletan, että poliisihallintomme ei enää siitä yksinkertaisesti välitä. Sillä se hyökkää sanavapautta vastaan turvaten blankopykälän sisällä olevaan blankopykälään. Vihapuhe ei löydy laista. Se on poliittisesti tarkoitushakuinen termi jota poliisi on alentunut käyttämään ja alentanut samalla itsensä kansalaisten turvallisuuden suojelijasta poliittiseksi poliisiksi.

Internetin viharikollisuutta hoidettaisiin verkostomaisesti koko maan alueella. Tavoitteena on, että ryhmään kuuluvia vihapuheeseen erikoistuneita nettipoliiseja olisi jokaisella poliisilaitoksella ainakin yksi.

He toimivat omilla kasvoillaan ja osallistuvat poliisiprofiileilla nettikeskusteluun. Kasvot voitaisiin Poliisihallituksen mielestä tehdä tutuiksi esimerkiksi mainostamalla heitä samaan tapaan kuin televisiosarjoissa esiintyviä poliiseja.

Ei voi muuta kuin onnitella paikallisten poliisilaitosten kenttäpoliiseja. Te olette sitten saamassa ikiomat politrukit. Ja poliisihallitus siis suunnittelee, että näistä politrukeista tehdään pop-henkilöitä. Onko odotettavissa Tosi-tv – sarja ”Netin poliisit”, jossa ylikonstaapeli Sanni löytää netistä väärinajattelua ja järkkää väärinajattelijan kuseen? Tästä ei tule leppoisa Reinikainen mieleen. Mahtaako sarja saada kovin suurta suosiota? Ja tämän jälkeen päästäänkin uutisen kovaan ytimeen:

Poliisihallitus esittää, että uusi ryhmä tekisi esitutkinnan kaikissa niissä tapauksissa, joissa tehdään rikosilmoitus internetissä tapahtuneesta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan tai uskonrauhan rikkomisesta.

Kyseinen poliisihallitus tietää myös, että tavalliselle lainkuuliaiselle ihmisille joutuminen poliisin tutkinnan kohteeksi on jo itsessään ankara rangaistus. Jonka rangaistuksen kautta hänellä on hyvinkin suuri mahdollisuus menettää työpaikkansa. Vaikka tutkiva poliisi toteaisi esitutkinnan jälkeen että asia ei ylitä syytekynnystä ei tutkinnan kohteena ollut ihminen saa työpaikkaansa enää takaisin. Rangaistus toisinajattelusta on silloin joka tapauksessa jo annettu ja on ihan turha yrittää väittää, etteikö tämä olisi käytännön taka-ajatuksena. Lisäksi kyseinen käytäntö antaa sekopäille tyyliin Rasmus mahdollisuuden suoranaiseen ihmisten terrorisoimiseen. Poliisihallitus voi olla varma että siitä suunnasta alkaa tulla rikosilmoituksia parasta mahdollista vauhtia huomattavasti nopeammin. Niin kuin ollaan jo todettu aikaisemmin, kiihottaminen kansanryhmää vastaan on kovasti tulkinnanvarainen asia eikä ole epäselvää minkä idelogian mukaan tulkinta tapahtuu. Ja joka ainoa rikosilmoitus on laitettava esitutkintaan.

Onhan tässä käytännössä tietysti mahdollisuus vastaiskuunkin. Poliisilla ei nimittäin ole pokkaa sanoa, että tokihan tämä uskonrauhapykälä koskee vain islamilaisia. Käytännön mukaan jokainen tapakristitty voi suus vittuillessaan tehdä rikosilmoituksen vaikkapa siitä, jos islamilainen nimittää häntä vääräuskoiseksi. Sehän saattaa loukata kristityn uskonnollisia tunteita. Ja ehkäpä islamilaisten suunnasta löytyy hieman pahempaakin suunpieksentää. Jos poliisi meinaa tälle linjalle lähteä, niin vanhaa termiä spam and destroy kannattaa käyttää kyllä toisinkin päin. Mutta jos jatketaan uutista eteenpäin, niin seuraavassa löytyy sen punainen lanka:

Ryhmän vastuulla olisivat myös viharikoksiksi arvoitavat kunnianloukkaukset ja laittomat uhkaukset. Tutkinnassa pyydettäisiin tarvittaessa apua paikallispoliisilta.

”Viharikoksiksi arvioitavat kunnianloukkaukset”. Tämähän sisältää myös niin poliittiseen koneistoon, virkakoneistoon sekä median edustajiin kohdistuvan arvostelun. Oletettavasti esitutkintakynnys on tässäkin matalalla joten esmes johonkin toimittajaan kohdistuva napakka arvostelu voi jatkossa johtaa vaikkapa vuoden mittaiseen löysään esitutkintahirteen ja mahdolliseen tuomioonkin. Selväähän on, että koneisto suojelee tällä nimenomaan itseään. Se on saanut monikultturismi-ideologiallaan maan etenemään täysin valmiiksi viitoitettua Ruotsin tietä tietäen hyvin mitä sen tien päässä odottaa, mutta koska se ei yksinkertaisesti pysty tunnustamaan tehneensä järkyttävän virheen se tekee juuri niin kuin kunnon totalitaristisen yhteiskunnan tuleekin tehdä. Eli hiljentää arvostelun. Tämän jälkeen uutisessa oleva lause…

Poliisihallituksen mukaan kansalaisten sananvapautta ei ole tarkoitus rajoittaa, vaan pyrkiä turvaamaan yleinen järjestys myös sosiaalisessa mediassa.

…vaikuttaa lähinnä samalla lailla kuin englannin kielen termi ”killing joke”. Ei ollu hauskaa niin. Olisitte jättäneet rehellisesti tuon sanomatta.

Haluaisin sanoa niille tuleville viharikostutkijoille eli tunnollisille virkamiehille viestinä että minä en suinkaan pidä teitä hirviöinä. Te olette varmasti tavallisia ihmisiä, varmaan moni teistä on perheellinenkin. Te vaan luonnollisesti virantoimituksessanne toimitte virkamiesohjeistuksen mukaisesti. Aikaisemmat kolleganne mm. Neuvostoliitossa, Itä-Saksassa ja siinä hakaristi-Saksassa eivät myöskään olleet mitään hirviöitä. Hekin olivat tavallisia, perheellisiä ihmisiä. Ja hekin vain toimivat viranomaisohjeistuksen mukaisesti. Laittaen väärinajattelevia ihmisiä vankilaan, vankileireille, mielisairaalaan ja teloitettavaksi.

Niillä asioilla, mitä te olette tekemässä ja mitä nuo aikaisemmat kolleganne tekivät on vain aste-ero. Ensimmäisen kynnyksen ylittäminen oli varmaan vaikeinta heillekin. Sitten asiat alkoivat rullata omalla painollaan. Ettekä te ole mitään poikkeuksia. Miettikääpä, mihin te olette ryhtymässä. Kai tajuatte, että historia muistaa teidät toisena Punaisena Valpona?

Vielä haluaisin sanoa viestin perussuomalaisille, sillä se on ainoa eduskuntapuolue jossa on vielä mukana joitain ihan oikeasti kansallismielisiä ihmisiä. Persut hei, Suomeen ollaan perustamassa ajatuspoliisia.

Oliskos jo lopultakin aika nostaa meteli? Ja jos ei nyt, niin milloin sitten?

Lisäys samana päivänä: Tällä verikoirayksiköllähän on siis käytössään (Ylen mukaan) ”salaiset tiedonhankinta- ja pakkokeinot” ja (HS:n mukaan) ”salaiset pakkokeinot kuten tietoverkossa tapahtuva peitetoiminta ja televalvonta”. Oman muistini mukaan peitetoiminnan ja televalvonnan käyttökynnys on hyvin korkea ja sitä käytetään lähinnä raskaaseen järjestäytyneeseen huumerikollisuuteen. Lukija voi tehdä tästäkin omat johtopäätöksensä. Sanottu ja kirjoitettu sana nousee rikosluokituksessa jatkuvasti ylöspäin. Mitä se kertoo hallintokoneistostamme?
http://yrjoperskeles.blogspot.fi/2016/11/fiktiosta-todellisuudeksi.html?m=1
 
Näin se menee...viranomaiset ovat valtaapitävien työkaluja oman valtansa ylläpitämiseksi eivät kansalaisten turvaksi...:rolleyes:

Suomi on saanut hyvät opit vuosikymmenten saatossa YYA:n ohessa miten kansalaisia tulee valvoa ja kontrolloida pääkonttorista Moskovasta ja DDR:n sivukonttorin ohjeistamiskeskuksesta. .:confused:
 
Luin tätä koskevan jutun ja kysymys netissä tapahtuvien viharikosten estämisen ja sananvapauden sovittamisesta nousi heti mieleeni. Perustuslaissa tosin - tietysti - sanotaan sananvapauden kohdalla "Tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä annetaan lailla.". Poliisin sisäinen ohjesääntö ei kuitenkaan ole laki enkä ole tietoinen lain pykälistä, jotka oikeuttaisivat perustuslain virkkeen "Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä." vastaiseen toimintaan.

Hesarissa poliisiylijohtaja - muistaakseni - myös vertasi tätä netin viharikosten ennalta ehkäisyä tilanteeseen, jossa poliisi on saanut hälytyksen torille ja menee sinne rauhoittamaan tilannetta puhumalla, ohjeistamalla ja käskyttämällä. Mielestäni nettin tai lehtiin kirjoitettu teksti ei kuitenkaan ole rinnastettavissa fyysiseen tilanteeseen öisellä torilla (jota varten poliisilaissa lienee omat säädöksensä ja poliisille määritetyt toimivaltuudet).
 
1984. Luaja miten ahdistavasti asiat kehittyy kun Atonistit määrää. Siksipä ne Egyptistäkin karkotettiin.
 
Minä koen tämän sanavapauden kajoamisena.

Huono homma. Kaikkia rikkomisia varten on jo olemassa lakipykälät.

Ne jotka tämän lain puhalsi kokoa ajan toistelevat että sana "suvakki" meni överiksi. Kun sanon että kun maahanmuuttokriitisesti suhtautuvia haukuttu "rasisteiksi" ja peräti "heitlereiksi" on sitten OK? Ei vastausta.

Että näin.

Sitä paitsi suvaitsevaisuuden antoniimi on suvaitsemattomuus, eikä rasismi.

Ihminen saa olla suvaistematon joidenkin asioiden ja ilmioiden suhteen. Minä en suvaitse enkä hyväksy monia asioita tässä maailmassa. Kuten varastamista tai hujaamista, esim. En käytä voimailmaisuja "minä tuomitsen" vaan sanon etten "suvaitse tälläistä". Tai miksi minun pitää suvaita tyhmyyttä josta silput lentävät kauas tässä maailmassa?
Vain olenko väärässä ja rikollinen peräti jo pelkästään tuon takia?
 
Viimeksi muokattu:
Polisin muutenkin vähäiset voimat suunnataan nyt niinkin vähäpätöiseen asiaan kun sanojen kyttämiseen :confused:
Ja lisäksi aika yksipuolisesti.

Omasta mielestä suvaitsevainen voi sitten rauhallisin mielin tehdä minulle henkistä väkivalta haukkumalla minua "rasistiksi" jotta olisin hilja omien mielipiteiden kanssa koskien hallitsematonta maahanmuuttoa. Eli minua vajennetaan jotta ne saisi olla äänessä?!

Eihän tämä ole mitään sanavapaus :confused:
 
Onko tämä sitten jonkinlaista etnomasokismia ja kulttuurimarxismia kun nykytouhua jos katsoo niin tuntuu että kaikki marginaaliryhmät nostetaan natiivien yli "kunniakansalaisasemaan" kun tarpeeksi kiljuu vääryyksiä ja sitä että on uhri. Vähemmästäkin alkaa kiehua. Tasa-arvo ja sananvapaus alkaa nykyään olemaan aika häilyvä käsite. Ei yllätä että keskustelu alkaa siirtyä deep webbiin. Jossain kohtaa se vertauskuvallinen kamelin selkä taittuu kun asioiden vallitseva tila ei miellytä enemmistöä.
 
Poliisi on tiedottanut asiasta aktiivisesti ja on tiedotuksella luomassa kansalaisille tietyn pelote tai uhkatason.

Poliisin tutkintakynnys on asia, joka jotkut tulevat varmasti "koeponnistamaan" asian epämääräisyyden vuoksi.

Kynnyksen korkeutta mietitään varmasti molemmilla "äärilaidoilla" ja sen aikaansaama "henkinen pelote" on poliisille osavoitto jo tekemättä mitään muuta.
 
Poliisin vihapuheen seuranta on hieno asia.Pitkään ahdistanut verkossa oleva erityisesti suomen muslimien harrastama väkivaltafantasiointi. Vähän epäilyttää miten poliisin resurssit riittävät arabien kielisten erittäin rasististen ja väkivaltaa inhannoivien keskustelujen ruotimiseen. Kansalaisena täytyy kuitenkin poliisia tukea. Onko poliisi saamassa tulkkauspalvelua tähän operaatioon?
 
Yet the origin of hate-speech laws has been largely forgotten. The divergence between the United States and European countries is of comparatively recent origin. In fact, the United States and the vast majority of European (and Western) states were originally opposed to the internationalization of hate-speech laws. European states and the U.S. shared the view that human rights should protect rather than limit freedom of expression.

Rather, the introduction of hate-speech prohibitions into international law was championed in its heyday by the Soviet Union and allies. Their motive was readily apparent. The communist countries sought to exploit such laws to limit free speech.

http://www.hoover.org/research/sordid-origin-hate-speech-laws


 
Poliisin vihapuheen seuranta on hieno asia.Pitkään ahdistanut verkossa oleva erityisesti suomen muslimien harrastama väkivaltafantasiointi. Vähän epäilyttää miten poliisin resurssit riittävät arabien kielisten erittäin rasististen ja väkivaltaa inhannoivien keskustelujen ruotimiseen. Kansalaisena täytyy kuitenkin poliisia tukea. Onko poliisi saamassa tulkkauspalvelua tähän operaatioon?

En pidättäisi hengitystäni, suomalaisille syytteitä satelee, omani taidan kehystää muistoksi.
 
En näe tässä mitään ongelmaa sellaisten nettikirjoittajien kohdalla jotka kritisoivat asioita asiallisesti. Kriittisyys on edelleen sallittua kunhan ei lietso vihaa ja vihjaa lahtaamisesta ...tms... viittaa normaaliin länsimaisten arvojen vastaiseen epäinhimilliseen toimintaan.
Kyllä tässä mielestäni edelleen säilyy vapaa sana ja kriittistä mielipidettä saa esittää.
 
Pitkään ahdistanut verkossa oleva erityisesti suomen muslimien harrastama väkivaltafantasiointi

Sama juttu, tämä on ahistanut minua ihan hitokseen. On aikakin Poliisin puuttua ankaralla kädellä erilaisiin päänleikkausvideofantasiointeihin. Onneksi Suomenkaan viranomainen ei ole nukkunut tässä kohtaa ohi ja ryhtyy näin ollen väkevin ja määrätietoisin ottein käymään kiinni tällaiseen väkivaltaan kannustavaan ja sitä ihannoivaan toimintaan.

Älkääkä nyt syyttäkö minua sarkasmista. :rolleyes:

Pahinta vihapuhetta on tietysti esim. se, että joku valkoperse(u) haluaa tekstissään rajoittaa maahantulijoiden laatua ja määrää. Siinä on äkkiä oksat pois ja tuomio odottaa.
 
En näe tässä mitään ongelmaa sellaisten nettikirjoittajien kohdalla jotka kritisoivat asioita asiallisesti. Kriittisyys on edelleen sallittua kunhan ei lietso vihaa ja vihjaa lahtaamisesta ...tms... viittaa normaaliin länsimaisten arvojen vastaiseen epäinhimilliseen toimintaan.
Kyllä tässä mielestäni edelleen säilyy vapaa sana ja kriittistä mielipidettä saa esittää.

Tappamisella uhkaaminen on jo nyt kielletty, "vihan lietsominen" on jo hyvin epämääräistä, ketään ei voi kieltää vihaamasta jotain yksilöä tai ryhmiä.
 
Back
Top