Venäjän asevoimat muutoksessa : kohti 2030-lukua

John Hilly

Ylipäällikkö
Uusi tutkimus Venäjän asevoimien kehityksestä:

Venäjän asevoimat muutoksessa : kohti 2030-lukua
Maanpuolustuskorkeakoulu; Kesseli, Pasi (2016-06-23)

Tiivistelmä:
Venäjän asevoimat on ollut muutoksen tilassa Neuvostoliiton hajoamisesta vuodesta 1991 lähtien. Venäjän asevoimia on kehitetty aseellisten konfliktien vanavedessä, kuten Tšetšenian, Georgian ja Ukrainan konfliktit ovat osoittaneet, sekä taloudellisten resurssien asettamissa rajoissa.
Vuonna 1999 Maanpuolustuskorkeakoulussa julkaistiin teos Venäjän asevoimat 2000-luvun alussa.Siinä arvioitiin Venäjän asevoimien johtamisjärjestelmän, toimintaympäristön, puolustushaarojen, aselajien ja asejärjestelmien tilaa ja kehitystä vuosituhannen vaihteessa.
Käsillä oleva teos Venäjän asevoimat muutoksessa – kohti 2030-lukua jatkaa Venäjän asevoimat 2000-luvun alussa-kirjassa aloitettua Venäjän asevoimien kehityksen analysointia 20 teema-artikkelissa. Kirjan kirjoittajat ovat Puolustusvoimien Venäjä-asiantuntijoita ja Maanpuolustuskorkeakoulun yleisesikuntaupseerikurssin opiskelijoita.

Luottavissa osoitteessa: http://www.doria.fi/handle/10024/124407


 
Onpahan omaksuttavaa! Erinomainen löytö tälle sivulle!
Varsinkin kohdat 18, 19 ja 20..., toki muutkin, ja myös koko teos kannattaa tsekata.
Lopusta nosto nyt ensi hätään:

Kokemuksia (hybridi)sodankäynnistä Ukrainassa
Artikkelin päätökseksi tohtori Phillip A. Karberin ja kenraali evp. Volodymyr Zama-
nan pohdintoja Ukrainan sodasta

1. Agitaatio ja propaganda (”suuri valhe” mukaan luettuna) ovat Venäjän
vahvuuksia; läntinen ”totuus voittaa” -journalismi on tehotonta Venä-
jän median hallitsemassa julkisuudessa. Etnisesti sekoittuneet yhteisöt
ovat erityisen otollisia massa- ja sosiaalimediamanipulaatiolle.

2. Ennen konfliktia Venäjä käyttää hienovaraista taloudellista vaikutta-
mista ja korruptiota sekä kompromisseja saadakseen vaikutusvaltaa
avainpoliitikkojen ja turvallisuusviranomaisten piirissä.

3. Venäläiset poliittiset agentit, erikoisjoukot (spetsnaz), ”pienet vihreät
miehet” sekä vapaaehtoiset ja palkkasoturit järjestävät runsaasti hei-
kosti havaittavia valtauksia, sabotaaseja, koulutusta ja tiedotusta. Sen
sijaan lännellä ei edes ole halua eikä kykyä luoda, tukea, hallita tai neu-
voa paikallisia poliittisia kaadereita hoitamaan miehitetyn väestön pai-
kallista valvontaa.

4. Hyökkääjän käyttämä tekniikka käsittää rakennusten valtauksia, hyök-
käyksiä infrastruktuuria vastaan, poliisin pelottelua, kyberhäirintää, po-
liittisia salamurhia, lasten sieppauksia, panttivankien ottoa sekä ki-
dutusta ja pahoinpitelyä.

5. Matalan intensiteetin konflikti voi nopeasti eskaloitua korkean intensi-
teetin sodankäynniksi, jota poliisi, rajaviranomaiset, turvallisuusyksiköt
ja jopa erikoisyksiköt ovat valmistautumattomia käsittelemään. Tämä
koskee erityisesti asutuskeskustaistelua, taistelua tärkeissä maaston
avainkohteissa ja kriittisissä liikenteen solmukohdissa.

6. Venäjä asevoimat on ottanut käyttöön erinomaisia suojaliivejä sekä te-
hokkaasti suojaliivit läpäiseviä ampumatarvikkeita, joilla voidaan lyödä
tavanomainen jalkaväki, kun toimintaan samalla yhdistetään pimeä-
näkölaitteiden ja tarkka-ampujien käyttö.

7. Venäläinen tykistö ja raketinheittimistö käyttää edistyneitä konven-
tionaalisia kaksoiskäyttöampumatarvikkeita (DPICM), sirotemiina-am-
muksia, ohjautuvia ammuksia sekä termobaarisia ampumatarvikkeita,
jotka yhdessä maalinosoitus- ja tulenjohtolennokkien kanssa aiheutta-
vat noin 85 prosenttia kaikista tappioista ja jotka voivat yhdellä tuli-is-
kulla saattaa pataljoonan kokoisen yksikön taistelukyvyttömäksi. Tämä
on erityisen merkillepantavaa, koska Nato-maat (lukuun ottamatta Yh-
dysvaltoja) poistavat kyseisiä ampumatarvikkeita omilta joukoiltaan
kansainvälisen maamiinakieltosopimuksen perusteella.

8. Reaktiivipanssarilla suojattu taistelupanssarivaunu säilyy keskeisenä vä-
lineenä korkean intensiteetin taistelussa, syvät panssari-iskut ovat val-
litsevia nykyaikaisella hajautuneella taistelukentällä.

9. Kevyet jalkaväen taisteluajoneuvot ja sekä pyörä- että telavetoiset ajo-
neuvot ovat haavoittuvia suhteettomille ja katastrofaalisille tappioille;
korkean intensiteetin taistelukentällä moottoroitu jalkaväki tarvitsee
panssarivaunuja vastaavaa suojaa ja liikkuvuutta.

10. Reaktiivipanssari tuhoaa useimmat jalkaväen panssarintorjunta-aseiden
ammukset. Tämä on merkittävää Natolle, koska vain harvoilla mailla
on käytössään tandempanssarintorjuntaohjuksia, jotka kykenevät lä-
päisemään venäläisen reaktiivipanssarin. Ilman niitä jalkaväki on altis
vyörytykselle ja sivustahyökkäykselle.

11. Hybriditaistelukenttä on epälineaarinen. Valmistelluista, katetuista
puolustusasemista kyetään tykistötulen avulla tuottamaan hyökkääjälle
raskaita tappioita. Toisaalta kiinteissä asemissa joukot ovat alttiina si-
vustahyökkäyksille ja saarrostukselle.

12. Nykyaikainen limittäinen ja tiheä taistelukentän ilmapuolustus eliminoi
Ukrainan ilmavoimien rynnäkkökoneiden ja taisteluhelikopterien lähi-
tulituen, koska ne olivat vailla kehittyneitä elektronisen sodankäynnin
välineitä ja kykyä ilmapuolustuksen lamauttamiseen. Tämä on mer-
kittävää, koska monien Nato-maiden ilmavoimat eivät ole valmis-
tautuneet tällaiseen tiheyteen tai kehityksen tasoon.

13. Sellaiset asevoimat, jotka ovat riippuvaisia kansallisesta viestiverkosta
ja jotka ovat vailla digitaalisia salattuja radioita, ovat haavoittuvia häi-
rinnälle, salakuuntelulle ja reaaliaikaiselle paikantamiselle. Elektroninen
sodankäynti on Ukrainassa edennyt uudelle aikakaudelle ja sen vai-
kutukset ovat sekä ennakoimattomia että merkittäviä.

14. Miehittämättömät tiedustelulennokit ovat välttämättömiä operatiivi-
selle tiedustelulle ja taktiselle maalinosoitukselle. Niistä on tulossa
kaikkialla nykyaikaisella taistelukentällä läsnä olevia. Venäjä on ottanut
käyttöön tiedustelu- ja tulenjohtojärjestelmät taktisella ja operatiivisella
tasolla. Samalla kun Ukraina on strategisella tasolla suurten hyök-
käysoperaatioiden ennakoinnissa tosiasiallisesti sokea ja saa viipeellä
varoituksen, se on jatkuvasti altis yllätykselle.

15. Koska korkean intensiteetin taistelun tuloksena joukot uupuvat ja
kansainvälinen poliittinen ratkaisu viipyy, on olemassa moninkertaiset
paineet hyväksyä poliittisesta ratkaisusta riippumaton tulitauko.

16. Koordinoidut ja hyvin kohdennetut läntiset talouspakotteet voivat vai-
kuttaa vahvasti Venäjän talouteen ja vahingoittaa sen kansaa, mutta ne
ovat yksinkertaisia välineitä ja niillä on ollut minimaalinen pidäke Ve-
näjän johtoon. Ne ovat tuoneet vähän uskoa siihen, että ne vah-
vistaisivat tulitaukoa tai rajoittaisivat tulevaa aggressiota.

17. Tulitauko ilman tehokasta valvontaa ja rikkomusten aiheuttamia sank-
tioita on erittäin epävakaa. ETYJ ei ole rakenteellisesti kykenevä te-
hokkaaseen tulitauon valvontaan.

18. Venäjä on ottanut käyttöön valikoiman sekä hienovaraisia että suoria
uhkia ydinaseiden käytöstä mukaan luettuna ydinhälytykset, ”yllätys-
tarkastukset” ja ”ohilennot”, jotka näyttävät olevan läntisten johtajien
pelottelua ja ukrainalaisten poliitikkojen vaientamista.

19. Läntisten demokratioiden modernit päätöksentekijät eivät olleet val-
miita Venäjän naamioituihin operaatioihin, kiistämisiin, harhakuvaan
konfliktin ”huokeudesta” (low-end) eivätkä valmiita terästäytymään suo-
ranaisten loppuhuipennusuhkausten (high-end) varalta. Tämä hybridiyh-
distelmä johtaa usein ”päätöksentekopelkoon” (decidophobia) ja pelkoon
eskalaatiosta, vaikka kyse on vain käyttäytymisen keskinäisestä yhteen-
sovittamisesta, jota venäläiset ovat aina harrastaneet.

20. Hybridiaggression uhri on kärsinyt myös läntisestä varovaisuudesta ja
välttelystä. Samaan aikaan kun Venäjä on lisännyt tuhansia aseita kon-
fliktialueelle, eurooppalainen ja amerikkalainen poliittinen epäröinti
Ukrainan auttamisessa toimittamalla täydennyksiä sen kärsimiin mene-
tyksiin ja poliittinen viesti, jota se lähettää muille, jotka haluaisivat aut-
taa, toimii virtuaalisena Ukrainan aseidenvientikieltona. On ironista,
että menestyksekkäin läntinen pakote on estänyt ystävällismielistä
maata puolustamasta itseään.
 
Hyvä nosto. Toivon, että Korpisissi ja muutamat muut wanhat jermut erityisesti paneutuisivat aiheeseen. :rolleyes:
 
Tämä on mielenkiintoinen huomio, näinä päivinä.
Putinin toimet oikeiston tukemisessa sekä pakolaisten tulvan aiheuttamisessa Syyriassa näyttäytyvät uudessa valossa.
Eli mikäli sotilaalliset toimet ovat tarpeen, tällaiset keihäänkärjet ovat valmiina kohdemaissa hyödynnettävissä.

"Venäläisen näkemyksen mukaan nykyaikaisten konfliktien ominaispiirre on asevoimien käyttö yhdistettynä poliittisten, taloudellisten, informaatiosodankäynnin ja muiden ei-sotilaallisten keinojen käyttöön strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
Keinovalikoimaan luetaan myös kohdemaan väestön protestimielialan hyödyntäminen sekä erikoisjoukkojen innovatiivinen käyttö. Sotilaallinen toiminta aloitetaan rauhan ajan joukoilla. Viholliseen halutaan vaikuttaa koko operaatioalueen syvyydessä maalla, merellä ja ilmassa sekä lisäksi informaatiotilassa ja avaruudessa.
Vihollisen kohteisiin vaikuttamista kuvaa maalien selektiivisyys ja suuri tuhoamisaste sekä liikkuvien joukkoryhmittymien nopea tuli ja liike. Täsmäaseita ja uutta teknologiaa, kuten lennokkeja ja robotteja, pyritään käyttämään massamaisesti. Taistelutoimiin tarvittava valmisteluaika lyhenee.
Sotivien osapuolten välille muodostetaan pysyviä sotatoimialueita, joilla käytetään myös asevoimiin kuulumattomia aseellisia joukkoja, yksityisiä turvallisuusyhtiöitä, poliittisia voimia ja yhteiskunnallisia liikkeitä. Perinteisten suorien menetelmien rinnalle nousevat myös epäsuorat ja asymmetriset keinot."
Sivu 128
 
Viimeksi muokattu:
Huomion vie Armata, mutta tämän perusteella sieltä tulisi vastaan modernisoitua vanhaa. Ihan hyvä tietää panssaroiden kaluston osalta.
sivu 134

"Maavoimien joukkojen määrää ylläpidetään modernisoimalla vanhaa kalustoa ja rajoitetuilla uudishankinnoilla. Kaiken tällä hetkellä olemassa olevan kaluston uudistamiseen ei ole käytettävissä riittävästi resursseja. Asevoimat pyrkii saavuttamaan vuoteen 2020 mennessä tavoitetason, jossa noin 70 prosentin kalustosta on nykyaikaista. Sotilasreformin yhteydessä käytetty nykyaikainen kalusto-termi on Venäjällä epäselvästi määritelty. Esimerkiksi neuvostoaikaiset modernisoidut järjestelmät katsotaan kuuluvaksi nykyaikaiseen kalustoon uudishankintojen lisäksi."
 
Venäjähän on viimei aikoina harjoitellut valtavilla joukkomäärillä ja isolla syklillä. Huolestuttavaa tämän perusteella. Sivu 138.

"Venäjän maavoimien operatiiviselle käytölle on ollut tunnusomaista valmistavat sotaharjoitukset. Vuonna 2008 Kavkaz-harjoituksessa virallinen teema oli vastaterrorismi, mutta harjoituksen operatiivinen ja taktinen tilanne sisälsivät hyökkäyksen kuvitteellisen naapurivaltion alueelle. Harjoituksen päätyttyä osa joukoista ei palannut tukikohtiinsa, vaan jäi alueelle korkeaan valmiuteen. Venäjä loi tällä tavalla edul-
lisen asetelman Georgian operaatiolle ja nosti joukkojensa suorituskyvyn oikea-aikai-
sesti riittävälle tasolle.
Myös Ukrainan kriisiä ja Krimin valtausta edelsi vuonna 2013
Zapad-harjoitus, jonka todellinen tarkoitus ja joukkovahvuus eivät olleet Venäjän virallisen ilmoituksen mukaisia. Maavoimat ja muut puolustushaarat harjoittelivat alueellisen konfliktin tilannekehyksessä vastustajanaan konventionaalinen asevoima.
Suuret harjoitukset antavat siis viitteitä siitä, mihin tarkoitukseen, millaisella aikavälillä ja missä strategisessa suunnassa Venäjä valmistautuu käyttämään sotilaallistavoimaa."
 
Vähän off topic ja toisaalta ei välttämättä kovinkaan paljon.

Panssari Salama oli tämän varmaankin ensimmäisenä linkittänyt tuonne Suomi NATO:n jäseneksi -ketjuun.

Nimittäin, juuri aiheeseen osuvasti on ilmestymässä sotastrategialautapeli, jossa Putin aloittaa Suomen valtauksen.

http://ossgamescart.com/index.php?main_page=product_info&cPath=6&products_id=91

PNWCover.jpg

Tuossa tuote-esittelyssä ei kovin ihmeemmin itse pelimekaniikkaa avata, mutta ilmeisesti myös hybridivaikuttaminen ja siltä puolustautuminen kuuluu arsenaaliin. Minusta tämä vaikuttaa todella mielenkiintoiselta !
 
Vähän off topic ja toisaalta ei välttämättä kovinkaan paljon.

Panssari Salama oli tämän varmaankin ensimmäisenä linkittänyt tuonne Suomi NATO:n jäseneksi -ketjuun.

Nimittäin, juuri aiheeseen osuvasti on ilmestymässä sotastrategialautapeli, jossa Putin aloittaa Suomen valtauksen.

http://ossgamescart.com/index.php?main_page=product_info&cPath=6&products_id=91

Katso liite: 10139

Tuossa tuote-esittelyssä ei kovin ihmeemmin itse pelimekaniikkaa avata, mutta ilmeisesti myös hybridivaikuttaminen ja siltä puolustautuminen kuuluu arsenaaliin. Minusta tämä vaikuttaa todella mielenkiintoiselta !

Tätä odotellessa! Jätetään Svedut pois laudalta, ja katsotaan miten Suomi-poika pärjää yksinään! *) Prkl! :mad: :p

*) Todennäköisesti huonosti ;)
 
Venäjähän on aina hallinnut strategian hienosti. Tainnut koskaan yhtäkään sotaa hävitä on sitten ollut hyökkääjä tai puolustaja. Toki sillä on tavoitteet voineet matkan aikana muuttua mutta voimaa sillä olisi ollut viedä alkuperäinenkin tavoite loppuun saakka. Georgian ja Ukrainan konfliktit (toisaalta myös Syyria) ovat olleet Venäjälle ennen kaikkea keinoja löytää heikkouksia omasta toiminnasta ja kehittyä.
 
Tainnut koskaan yhtäkään sotaa hävitä on sitten ollut hyökkääjä tai puolustaja.
Ei tarvi mennä kauemmaksi kuin vuoteen 1996 ja ensimmäinen Tšetšenian sota.
Äkkiseltään mieleen tulevia:
1905 tuli kuokkaan japseilta
WW1 antautui sakemanneille
Afganistan meni kiville
Kylmä sota, neukkula lakkasi olemasta
Tuo jo mainittu eka Tšetšenian kähinä
 
Ei tarvi mennä kauemmaksi kuin vuoteen 1996 ja ensimmäinen Tšetšenian sota.
Hävisi ja hävisi kuten sanoin Venäjällä on monasti tavoitteet muuttunut mutta itse en näe, että se olisi milloinkaan varsinaisesti hävinnyt; antautunut, joukot kuluneet loppuun, jne. Sillä olisi varmasti voimat riittäneet muuhunkin tuossa tsesenia I sodassa.
 
Hävisi ja hävisi kuten sanoin Venäjällä on monasti tavoitteet muuttunut mutta itse en näe, että se olisi milloinkaan varsinaisesti hävinnyt; antautunut, joukot kuluneet loppuun, jne. Sillä olisi varmasti voimat riittäneet muuhunkin tuossa tsesenia I sodassa.
Semantiikkaa, sota on aina politiikan jatkamista ja osa sitä, ei itsetarkoitus.
Omasta mielestäni tosin ensimmäisen maailmansodan tapahtumat ja Brest-Litovskin rauhansopimus kyllä täyttävät nuo sinunkin ehtosi.
 
Hyvä nosto. Toivon, että Korpisissi ja muutamat muut wanhat jermut erityisesti paneutuisivat aiheeseen. :rolleyes:
Kiitän esille nostajaa @John Hilly /@JR49 Tätä jo ehdinkin kaivata. :cool:

Tosin tuosta puuttuu vielä viimeisin "täydellisen liikekannallepanon suurharjoitus", josta kiinostaisi ..
ERITYISESTI;
  • joukotyypit/joukot/koulutustaso,
  • kokoonpanot/vahvuudet,
  • niiden sijoitus,
  • kalusto/matriaali,
  • käyttö/toiminta/harjoitellut operaatiot..,
  • aselajien yhteistoiminta
Laatu-Määrä-Suuntautuminen (Mitä?;Missä?;Paljonko?;Mitä tekivät?)
:D:D:D
 
s.306
16.4 Arvio erikoisjoukkojen tehtävistä

Janne Jaakkola viittasi jo mainitussa artikkelissaan vuonna 1995 ilmestyneeseen eversti V. V. Kadetovin kirjoitukseen Vojennaja Mysl -lehdessä32. Kadetov arvioi erikoisjoukkojen
käyttöperiaatteita tulevaisuudessa. Kyse oli mielipidekirjoituksesta, mutta tässä yhteydessä, kaksikymmentä vuotta myöhemmin, on hyvä pohtia hieman esitettyjen arvioiden toteutumista. Kadetov luokitteli erikoisoperaatiot kymmeneen eri kategoriaan:

1. vihollisen selustassa suoritettavat tiedusteluoperaatiot, mukaan luettuna avainhenkilöiden ja -materiaalin kaappaamiset

2. vihollisen selustassa suoritettavat tuhoamisoperaatiot, jotka kohdistuvat esimerkiksi avainjärjestelmiin

3. muiden puolustushaarojen, useimmiten ilmavoimien ja ilmapuolustusjoukkojen, taistelua tukevat operaatiot

4. psykologiset operaatiot, joilla pyritään vaikuttamaan vihollis- tai kohdemaan kotirintamaan

5. valtion sisäisen turvallisuuden operaatiot, joiden päämääränä on järjestyksen säilyttäminen tai palauttaminen ja poliittisesti kumouksellisen toiminnan estäminen, esimerkiksi Tšetšenian ja Dagestanin tapahtumat kuuluvat tähän kategoriaan

6. ulkomailla olevien Venäjän kansalaisten ja yritysten suojelu, jolla varmistetaan oikeuksien toteutuminen

7. etsintä- ja pelastusoperaatiot, joiden tavoitteena on kriisiin liittyvien vankien, kadonneiden tai muista syistä mahdolliseen selustaan jääneiden pelastaminen

8. ulkomaisten epätavanomaisten joukkojen tukeminen, joka käytännössä tarkoittaasellaisten poliittisten aseellisten ryhmien toiminnan tukemista, joista on Venäjän alueeseen liittyvien intressien suhteen hyötyä

9. avustavat erikoisoperaatiot, joilla tarkoitetaan esimerkiksi humanitaarisen avun perille saamisen turvaamista luonnonkatastrofialueilla

10. presidentin tai puolustusministerin erikseen käskemät operaatiot, esimerkiksi kaapatun laivan takaisinvaltaaminen, joskaan tällaista operaatiota ei todennäköisesti käskettäisi asevoimien erikoisjoukoille.

-------------------------------------------------------------------

Professori Mark Galleottin mukaan erikoisjoukkojen käyttö sekä Krimillä että Itä-Ukrainassa antaa joitakin selviä viitteitä erikoisjoukkojen muuttuneesta roolista tulevaisuuden
asymmetrisissä tai ei-lineaarisissa konflikteissa.

Rooli voidaan Galleottin mukaan määrittää nelitahoiseksi, joista kolme ensimmäistä edustavat suhteellisen perinteisiä erikoisjoukkojen käyttöperiaatteita ja neljäs on, jopa maailman mittakaavassa, poikkeuksellinen:

1. perinteinen syvälle vihollisalueelle ulotettava tiedustelu, (*Mutta ei meille :D) joka ei kuitenkaan enää keskity pelkästään taktisten ydinaseiden laukaisualustojen etsimiseen ja tuhoamiseen

2. operaatioiden keihäänkärkenä toimiminen ja operaatioalueen valmistelu tavanomaisten joukkojen käyttöön silloin, kun onnistuminen riippuu nopeudesta, salaamisesta ja yllätyksestä, esimerkiksi Krimin valtaamisen tueksi täyteenvalmiuteen nostetut merijalkaväkipataljoona, tykistöprikaati ja mekanisoitu prikaati, joilla olisi voitu tukea Krimin operaatioita tarvittaessa
3. vastasissitoiminta Venäjän alueella tai sen lähialueilla (*Ei meillä :D)
4. poliittinen operointi ja propagandaoperaatiot kohdealueella tiedustelupalveluiden tapaan.

-------------------------------------------------------------------

"Galeottin esittämä luettelo sisältää myös Kadetovin esittämät tehtävät. Aikaisemmin esiin nostettu poliittinen operointi ja propagandaoperaatiot korostunevat jatkossa Krimin positiivisten kokemuksien myötä. Yksittäisenä toimena poliittinen operointi
ei kuitenkaan ole tulevaisuudessa erikoisjoukkojen keskeinen tehtävä.

Erikoisjoukot voidaan silti nähdä yhtenä instrumenttina propagandaoperaatioiden käynnistämisessä ja niihin liittyvien erillisten operaatioiden toteuttamisessa. Kokonaisvastuu
operaation toteuttamisesta voi olla joko GRU:n vastaavalla osastolla tai erikoisjoukkojen johtoportaalla.

Krimin ja Itä-Ukrainan tapahtumat ovat suoria todisteita venäläisestä epälineaarisen sodankäynnin ajattelusta, josta kirjoitettiin paikallisessa ammattilehdistössä jo vuonna 2013.
Tuossa artikkelissa todetaan, että ”täysin toimintakykyinen valtio voi vajota kuukausissa, jopa viikoissa sellaiseen tilaan (*Missäs semmoista olisi tapahtunut? :D), että siitä tulee raivoisan aseellisen konfliktin näyttämö, jossa se joutuu ulkopuolisen valtion intervention uhriksi, vajoaa kaaokseen ja humanitaariseen kriisiin ja sisällissotaan”. Niiden toimenpiteiden, joilla edellä mainittu katastrofaalinen kehitys saadaan aikaan, ei tarvitse olla kineettisiä, joten on ymmärrettävä, että ei-sotilaallisten keinojen rooli lisääntyy tulevaisuudessa.

Verrattaessa Kadetovin kymmentä kohtaa Venäjän erikoisjoukkojen operaatioihin vuosina 1999–2014 on nähtävissä, että eri ministeriöiden erikoisjoukot ovat toteuttaneet käytännössä kaikkia tehtävätyyppejä. Asevoimien erikoisjoukkojen käytöstä
voidaan todeta, että Galeottin arvio neljän tahon operointiperiaatteista lienee näistä lähimpänä tämän hetkistä trendiä. Kuten edellä on mainittu, yksityiskohtaisempi luettelo erikoisjoukkojen tehtävistä sisältynee myös jatkossa Kadetovin esittämään luetteloon. ""Venäjän naapurimaiden keskeinen asema Venäjän erikoisjoukkojen toiminnan kohteena on selkeästi tunnistettavissa. :cool: Historia osoittaa, että Venäjän rajanaapurimaissa sekä erityisesti entisen Neuvostoliiton valtioissa on toiminut useita tiedustelu- ja turvallisuuspalveluiden organisaatioita eri vuosikymmeninä. Niiden perintönä kaikissa näissä valtioissa vaikuttaa todennäköisesti tälläkin hetkellä runsaasti FSB:n ja GRU:n erikoisjoukkosotilaita erilaisten peitteiden ja diplomaattisen statuksen turvin.

Erikoisjoukkojen uuden tehtävän, poliittisen propagandatoiminnan, lisääntyessä voisi tulevaisuuden kannalta haastavin tilannekehitys olla sellainen, jossa Venäjän erikoisjoukot toteuttavat oman erikoisoperaationsa jossain lähialueen valtiossa ja romahduttavat hallitun kaaoksen keinoin sen yhteiskunnan sisältä päin. Tällaisessa tilanteessa perinteisten sotilasoperaatioiden toteuttamiselle ei ole tarvetta eikä erikoisjoukkojen tai muidenkaan tiedustelun ja vaikuttamisen elementtien osallisuutta pystytä todentamaan.

Edellä kuvatun kaltainen operaatio voisi sisältää mahdollisesti GRU:n agenttien soluttamisen kohdevaltion alueelle, mielipidevaikuttamisen ja informaatio-operaatiot, tavoitteena Venäjä-mielisyyden lisääminen sekä kohdevaltion kansalaisiin kohdistuvan uhkan muodostaminen tai kielivähemmistöön kuuluvien henkilöiden oikeuksien korostaminen. Tällaiseen mielikuviin perustuvan operaation tavoitteena voi olla juuri kohdevaltion sisäisen mielipiteen hajottaminen ja uhkan rakentaminen toisen valtion alueelle esimerkiksi GRU:n agenttien, asiamiesten ja erikoisjoukkosotilaiden toimenpitein. Se edellyttää kuitenkin laajaa mielipiteen muokkausta sekä toimintaa varten riittävän henkilöstömäärän värväystä.

Varsinaisten informaatio-operaatioiden lisäksi operaatiossa voidaan käyttää myös kineettisen vaikuttamisen keinoja. Tällaisia
voisivat olla esimerkiksi veden- ja sähkönjakeluverkoston häiriöt, liikenne- ja viestintäyhteyksien häirintä ja erilaiset selittämättömät räjähdykset, murhat ja henkilöiden katoamiset. Nämä ovat esimerkkejä ja toisistaan riippumattomia tapahtumia, joiden
yhtäaikainen tai peräkkäinen toteutuminen on sattumanvaraista ja epätodennäköistä ja jotka perustuvat mahdollisiin tehtäviin, joita erikoisjoukkojen sotilaiden voitaisiin kuvitella hallitun kaaoksen luomisessa toteuttavan. Mainitut tapahtumat eivät kuulu perinteisiin erikoisjoukkojen tehtäviin, mutta tässä artikkelissa kuvatut esimerkit erikoisjoukkojen käytöstä ovat nostaneet sellaisetkin toimintatavat mahdollisuuksiksi myös erikoisjoukkojen toimintakentässä. "
 
Venäjän asevoimat muutoksessa: kohti 2030-lukua Luottavissa osoitteessa: http://www.doria.fi/handle/10024/124407

Lento Milanosta Helsinkiin meni ihan rattoisasti kun tätä lueskelin koneelle ladattuna.....työteksteistä viis...
Kiitoksia vaan tämän esille tuomisesta. Tavallaan karmivaa luettavaa, mutta toisaalta hyvä tietää ennalta.
Mielestäni kuuluu jokaisen maanpuolustuksesta kiinnostuneen suomalaisen perusteokseksi. Jakakaa ympäristöönne.
 
Sivulta 20 poimittua fundamentalista valmiutta. Nuo kaksi boldattua aihetta yhdessä toimiessaan, niin kuka piru meillä edes selvittää mitä on tapahtumassa ?


1. ”etätaistelut” erittäin liikkuvien taistelujoukkojen välillä
2. vastustajan sotilaallisen ja taloudellisen kyvyn lamauttaminen lyhytaikaisilla täsmäaseiskuilla strategisiin sotilas- ja siviilikohteisiin
3. täsmäaseiden, erikoisoperaatioiden, miehittämättömien järjestelmien sekä uusien aseiden massamainen käyttö
4. aseistettujen siviilien käyttö
5. samanaikaiset iskut vastustajan joukkoihin ja infrastruktuuriin koko taistelutilassa
6. samanaikainen taistelu kaikissa taistelutilan ulottuvuuksissa

Ja samaan aikaan toisaalla keskustelussamme pohditaan sitä, että puolustustaisteluun ei suomipoika voi osallistua jos ei ole maatunnusta hihassa ja kokardia lakissa. Venäjä tanssittaa "maskirovkaa" sen kun ehtii.


.
 
Sivulta 20 poimittua fundamentalista valmiutta. Nuo kaksi boldattua aihetta yhdessä toimiessaan, niin kuka piru meillä edes selvittää mitä on tapahtumassa ?


1. ”etätaistelut” erittäin liikkuvien taistelujoukkojen välillä
2. vastustajan sotilaallisen ja taloudellisen kyvyn lamauttaminen lyhytaikaisilla täsmäaseiskuilla strategisiin sotilas- ja siviilikohteisiin
3. täsmäaseiden, erikoisoperaatioiden, miehittämättömien järjestelmien sekä uusien aseiden massamainen käyttö
4. aseistettujen siviilien käyttö
5. samanaikaiset iskut vastustajan joukkoihin ja infrastruktuuriin koko taistelutilassa
6. samanaikainen taistelu kaikissa taistelutilan ulottuvuuksissa

Ja samaan aikaan toisaalla keskustelussamme pohditaan sitä, että puolustustaisteluun ei suomipoika voi osallistua jos ei ole maatunnusta hihassa ja kokardia lakissa. Venäjä tanssittaa "maskirovkaa" sen kun ehtii.


.

:solthum:
 
6. ulkomailla olevien Venäjän kansalaisten ja yritysten suojelu, jolla varmistetaan oikeuksien toteutuminen
Tällaisia
voisivat olla esimerkiksi veden- ja sähkönjakeluverkoston häiriöt, liikenne- ja viestintäyhteyksien häirintä ja erilaiset selittämättömät räjähdykset, murhat ja henkilöiden katoamiset.
Nyt on löydetty oleellinen osio, jota on käytännössä testattukin lähiaikoina Ukrainassa ja Krimillä. Muutamia ajatuksia.

Miten minulle tulevat mieleen nämä venäläisten tekemät massiiviset kiinteistöostot? Niitähän on tehty muuallakin kuin Suomessa. Tätä tutkimuksen taustaa vasten näen ostot järkevinä.
Ne ovat yksi työkalu valmiina taskussa, kun halutaan olla valmiina hyökkäämään naapurimaahan.
Ja jokos se on selvitetty, miksi Ruotsissa sortui näitä telemastoja? Teorian testausta käytännössä?

Ja nykyisen sosiaalisen median ja nyt heti kommentoin -tätä somessa aikana, myös vedenjakelun ja sähkön ongelmat ovat omiaan aiheuttamaan paniikkia siviilikansalaisissa, joka heijastuu epävarmuutena rintamajoukoissa oleviin. Pahoin pelkään, että esim. vedenjakelua hieman tuntien, laajamittainen vatsatautiepidemia on helppo aiheuttaa.
Joten, viholliselta fiksuja linjauksia.

Erikoisjoukkojen vastaista toimintaa on siten kiihdytettävä. Huomenna voimaan astuva laki pika-kertauksista on askel oikeaan suuntaan. Olisi ainakin massaa tarpeeksi, kun niin monet tehtävät repivät joukkoja joka suuntaan.
Poliisille on luotava tämä täydennyspoliisi-järjestelmä kuntoon. Eikös siinä tarvita poliisin johtoa, jos kiinteistöjä pitää alkaa tarkastaa ennen Ison Pyörän käännähtämistä?
Yhä enemmän tapahtuisi selustassamme, meinaan. Sitoutuísivatko nykyiset harvat ja valitut joukot sitten johonkin spetnatsi-jahtiin selustassa, kun samaan aikaan pitäisi olla varuillaan, mitä päähyökkäyssuunnassa tapahtuu? Yks 100.000 ukkoa lisää riviin, niin nuorimmat ja osaavimmat voisi pitää itärajalla, kun kova vastasissikärki, mikä ennenkin on siihen suunniteltu, jahtaisi vihulaista selustassa, mutta mahdollisesti tuettuna nojatuolireserviläisten massalla?
 
Back
Top