Poliisi seuraa nettifoorumeita.

Vonka

Supreme Leader
Eivät kaikki joutavat tiedot ole välttämättä rekistereissä ikuisesti.

Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään tai huollossaan olevaa lasta koskevat tiedot, jos
tiedot on talletettu henkilörekisteriin ja ne koskevat tietojen pyytäjää tai hänen huollossaan
olevaa lasta. Tarkastusoikeutta on käytettävä henkilökohtaisesti, eikä tarkastusoikeutta voi
toteuttaa asianajajan tai muun asiamiehen välityksellä. Viittaan tässä Henkilötietolakiin (523/1999)

Kun henkilö käyttää tarkastusoikeuttaan, hän saa itseään koskevat tiedot myös poliisirekistereistä. Siellä ei pitäisi olla mitään laitonta tai jos siellä on jotain turhaa, joka on laitettu essim. rikoksesta epäillylle mutta syyttömäksi todetulle, komisarion tehtävä on poistaa ne ja vähän vilkkaasti.

Ei kenenkään oikeuksia kukaan muu hoida kuin yksilö itse. Nykyisin kun jutut ovat verkossa, eivät ne sieltä tietenkään itsellään poistu.

Poliisi hoitaa laillisesti tehtävänsä. Tuossa on linkki omien tietojen tarkastamiseen:

"Jokaisella on oikeus eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Jokaisella on myös oikeus vaatia, että asiavirheet oikaistaan ja oikeudettomasti tallennetut tiedot poistetaan.

Omat tiedot voi tarkastaa maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntö on esitettävä henkilökohtaisesti poliisilaitokselle, joka lähettää sen tarvittaessa tietosuojavaltuutetulle tai muille viranomaisille. Pyynnön esittäjän on todistettava henkilöllisyytensä. Niissä tapauksessa, joissa ei ole tarkastusoikeutta, tietosuojavaltuutettu voi varmistaa tietojen lainmukaisuuden."

http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/pages/C0BF4A320F880A9AC2256B81004D02EB?opendocument

Eräät poikkeukset ovat tietysti sitten valtakunnan turvallisuuteen liittyviä. Sitä en tiedä, onko punkkarien katulätkä sellaista.

Itse en ole koskaan tällaista tarkastusoikeutta käyttänyt. Sen sijaan oletan, kun olen saanut parikymmentä vuotta sitten työni puolesta kuljettaa yritysjohtajia, ministereitä ja valtiovieraita öisellä MERELLÄ, että joku toinen on tehnyt sen puolestani lupaa kysymättä... :)

Tai mistä sen tietää.
 

vehamala

Kenraali
Mod
Ei ole ongelmaa. Jos sä oot kiltti veronmaksaja, ja kerran sitten satut kirjoittamaan nettiin kiekkovierasjuhlakutsun, niin ei susta mihinkään poliisin rekisteriin kirjata mitään valheita vaan korkeintaan, että olet ollut järjestämässä tällaista tilaisuutta, jossa epäillään, että saattaa tapahtua jotain anarkismiin liittyvää lievää häiriökäyttäytymistä, JOS SITÄKÄÄN KIRJATAAN MIHINKÄÄN. Ei varmasti vaikuta aselupiin eikä muuhunkaan, kunhan et sitten 6.12. oikeasti jää kiinni jostain rikoslain tai muiden lakien vastaisesta hölmöilystä.
Kaikissa näissä mediassa ruodituissa Putin- yms. Epri-jupinoissa on menty kovin mustavalkoiselle linjalle. Poliisilla on laillisia rekistereitä joihin kirjataan henkilö- ja tapahtumatietoja säädettyjen kirjausehtojen mukaisesti. Ei sinne valehdella, että henkilö, joka kutsuu 1000 ihmistä Facebookissa osoittamaan mieltä valtiovallan linnanjuhlia vastaan olisi syyllistynyt muka maanpetokseen tms.

No näin minäkin olen asian ymmärtänyt. Vaikka en itse tuolta alalta mitään tiedäkään niin sattumalta lukiokaveri on (edelleen) poliisi. Hän ei tietenkään kaikkea kerro, mutta monenlaista on vuosikymmenten varrella tullut juteltua.
 

Korpisoturi

Korpraali
Epäiltyjen tietojärjestelmään eli Epriin voidaan tallentaa tietoja epäillyistä rikoksista ja rikoksesta epäillyistä henkilöistä, vaikkei rikosilmoitusta olisi laadittu saati esitutkintaa aloitettu.

Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030761
Poliisiasiain tietojärjestelmä

Poliisiasiain tietojärjestelmä on poliisin valtakunnalliseen käyttöön tarkoitettu pysyvä automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpidettävä henkilörekisteri. Poliisiasiain tietojärjestelmä voi sisältää henkilöistä tietoja, joita on tarpeen käsitellä poliisilain 1 luvun 1 §:n 1 momentissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi. (22.7.2011/874)

L:lla 874/2011 muutettu 1 momentti tulee voimaan 1.1.2014. Aiempi sanamuoto kuuluu:

Poliisiasiain tietojärjestelmä on poliisin valtakunnalliseen käyttöön tarkoitettu pysyvä automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpidettävä henkilörekisteri. Poliisiasiain tietojärjestelmä voi sisältää henkilöistä tietoja, joita on tarpeen käsitellä poliisilain 1 §:n 1 momentissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi.

Tietojärjestelmään saadaan tallettaa rikoksesta epäillyn tai esitutkinnan, poliisitutkinnan, poliisin toimenpiteen taikka pakkokeinon kohteena olevan henkilön henkilöllisyyttä koskevista tiedoista täydellinen nimi, syntymäaika, henkilötunnus, sukupuoli, äidinkieli, kansalaisuus, siviilisääty, syntymävaltio, syntymäkotikunta, kotikunta, ammatti, osoite ja puhelinnumero tai muu yhteystieto, tieto henkilön kuolemasta, ulkomaalaisen henkilön matkustusasiakirjan tiedot sekä henkilöä koskevat, hänen omaan turvallisuuteensa tai poliisin työturvallisuuteen vaikuttavat tiedot.

Tietojärjestelmään saadaan lisäksi tallettaa poliisilain 1 luvun 1 §:n 1 momentissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi hankittuja muita tarpeellisia tietoja seuraavasti: (22.7.2011/874)

L:lla 874/2011 muutettu johdantokappale tulee voimaan 1.1.2014. Aiempi sanamuoto kuuluu:

Tietojärjestelmään saadaan lisäksi tallettaa poliisilain 1 §:n 1 momentissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi hankittuja muita tarpeellisia tietoja seuraavasti:

1) henkilöiden tavoittamiseksi, valvomiseksi, tarkkailemiseksi ja suojaamiseksi etsintäkuulutetuista, liiketoiminta-, lähestymis- tai matkustuskieltoon määrätyistä, ehdonalaisessa vapaudessa olevista, lähestymiskiellolla suojattavista taikka tarkkailtavista henkilöistä toimenpiteen syy, pyydetyt toimenpiteet, kuuluttava viranomainen, kuulutuksen vanhentuminen ja muut kuulutusten valvonnassa tarvittavat tiedot (etsintäkuulutustiedot);

2) anastetuista tai muusta syystä etsittävistä ajoneuvoista ja rekisterikilvistä yksilöintitietoja omaisuuden löytämiseksi ja omistajalleen tai haltijalleen palauttamiseksi tarpeellisia tietoja sekä moottoriajoneuvoilla liikkuvista etsittävistä tai tarkkailtavista henkilöistä henkilöiden tavoittamiseksi tarpeellisia tietoja (etsittävien moottoriajoneuvojen tiedot);

3) rikoksella menetetystä, poliisin haltuun otetusta taikka kadonneesta tai kadonneella henkilöllä olleesta omaisuudesta yksilöintitietoja omaisuuden löytämiseksi ja omaisuuden omistajalleen tai haltijalleen palauttamiseksi tarpeellisia tietoja sekä katoamistapauksen selvittämiseksi tarpeellisia tietoja (omaisuustiedot);

4) vapaudenmenetysaikojen seuraamiseksi ja valvomiseksi sekä säilytysturvallisuuden varmistamiseksi esitutkintalain (805/2011), pakkokeinolain (806/2011), poliisilain taikka muun säädöksen perusteella kiinniotetuista, pidätetyistä tai vangituista henkilöistä pidättämistä koskevat tiedot, rikosilmoituksiin ja kiinniottoon liittyvät tiedot sekä yksittäistapauksissa vapautensa menettäneen säilytysturvallisuuteen vaikuttavat tiedot (pidätettyjen tiedot); (22.7.2011/874)

L:lla 874/2011 muutettu 4 kohta tulee voimaan 1.1.2014. Aiempi sanamuoto kuuluu:

4) vapaudenmenetysaikojen seuraamiseksi ja valvomiseksi sekä säilytysturvallisuuden varmistamiseksi esitutkintalain (449/1987), pakkokeinolain (450/1987), poliisilain taikka muun säädöksen perusteella kiinniotetuista, pidätetyistä tai vangituista henkilöistä esitutkinnasta ja pakkokeinoista annetun asetuksen (575/1988) 22 §:ssä tarkoitetut pidättämistä koskevat tiedot, rikosilmoituksiin ja kiinniottoon liittyviä tietoja sekä yksittäistapauksissa vapautensa menettäneen säilytysturvallisuuteen vaikuttavia tietoja (pidätettyjen tiedot);

4 a) säilytystilan järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi yksilöintitiedot henkilöistä, joille on annettu poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain (841/2006) 7 luvun 5 §:nmukainen tapaamiskielto, sekä tiedot tapaamiskiellon sisällöstä ja perusteesta sekä tapaamiskiellon voimassaoloaika (tapaamiskieltotiedot); (29.9.2006/851)

5) kirjattujen rikosilmoitusten koottua hakua varten rikoksista epäillyistä henkilöistä rikosilmoituksen numero, rikoksen tekopäivä ja -paikka, rikosnimike, rikoksen syyteoikeuden vanhentumisaika sekä rikoksesta seuranneet rangaistukset ja muut seuraamukset (rikosilmoitushakemisto- ja seuraamustiedot); (29.9.2006/851)

6) poliisiyksiköiden tietoon saattamiseksi ja valvonnan suuntaamiseksi poliisin tallettamia tietoja, joista asian kiireellisyyden, vaaratilanteen, rikosten ennalta estämisen tai tutkinnallisten syiden vuoksi on tarpeen erityisesti tiedottaa (sanomanvälitystiedot); (29.9.2006/851)

7) rikosten tekotapojen luokittelemiseksi ja analysoimiseksi epäilyn kohteena olevista rikoksista rikosilmoituksiin ja tutkintapöytäkirjoihin perustuvia ilmoitustietoja, asianomistajatietoja, rikoksesta epäiltyä koskevia tietoja, rikoksen yksilöintiin ja tapahtumakuvaukseen liittyviä tietoja, rikoksella saatua omaisuutta koskevia tietoja, tekijän, tapauksen tai teon luokittelua kuvaavia tietoja sekä rikosten sarjoittamiseen ja tekniseen tutkintaan tarvittavia tietoja (tekotapatiedot); (29.9.2006/851)

8) kadonneiksi ilmoitettujen henkilöiden löytämiseksi tarpeellisia tietoja kadonneista henkilöistä ja tunnistamattomina löytyneiden vainajien tunnistamiseksi tarpeellisia tietoja tunnistamattomista vainajista (tunnistettavien tiedot); (29.9.2006/851)

9) rikoksesta epäiltyjen henkilöiden tunnistamiseksi, rikoksen selvittämiseksi ja rikoksentekijöiden rekisteröimiseksi rikoksesta epäillyistä tai tuomituista henkilöistä pakkokeinolain 9 luvun 3 §:n 1 momentissa säädetyt henkilötuntomerkit ja mainitun luvun 4 §:ssä säädetyt DNA-tunnisteet, henkilön videokuvat ja jalkineenjäljet, epäilyn kohteena olevaan rikokseen liittyviä tietoja sekä rekisteröintiä ja henkilön luokitusta koskevia tietoja (tuntomerkkitiedot); (22.7.2011/874)

L:lla 874/2011 muutettu 9 kohta tulee voimaan 1.1.2014. Aiempi sanamuoto kuuluu:

9) rikoksesta epäiltyjen henkilöiden tunnistamiseksi, rikoksen selvittämiseksi ja rikoksentekijöiden rekisteröimiseksi rikoksesta epäillyistä tai tuomituista henkilöistä pakkokeinolain 6 luvun 4 §:n 1 ja 4 momentissa säädetyt henkilötuntomerkit ja mainitun luvun 5 §:ssä säädetyt DNA-tunnisteet, henkilön videokuvat ja jalkineenjäljet, epäilyn kohteena olevaan rikokseen liittyviä tietoja sekä rekisteröintiä ja henkilön luokitusta koskevia tietoja (tuntomerkkitiedot); (29.9.2006/851)

10) tutkinta- ja virka-aputehtävien suorittamiseksi ja kirjaamiseksi esitutkintalaissa tarkoitetussa esitutkinnassa, poliisilaissa tarkoitetussa poliisitutkinnassa, poliisin toimenpiteiden yhteydessä tai virka-aputehtävässä taikka pakkokeinolain soveltamisen yhteydessä saatuja tietoja (tutkinnan ja virka-avun tiedot) seuraavasti:

a) rikoksesta epäillyistä henkilöistä sekä ilmoittajina, todistajina ja asianomistajina esiintyvistä tai muutoin ilmoitukseen liittyvistä henkilöistä;

b) rikosilmoitusten ja muiden ilmoitusten nimikkeistä, pakkokeinoista, poliisin toimenpiteistä sekä esitutkinnan ja poliisitutkinnan vaiheista;

c) muista poliisin tehtävään, toimenpiteeseen ja tapahtumaan liittyvistä tarpeellisista kuvauksista, olosuhteista ja yksilöinneistä;

(29.9.2006/851)
11) asiakirjan poliisin päätearkistosta hakua varten tutkinnan ja virka-avun tiedoista ilmoituksen ja tapauksen tunnistetiedot sekä selostusosan tiivistelmän (tutkinnan ja virka-avun arkistotiedot);(15.7.2005/529)

12) tiedot rikoksen estämiseksi, paljastamiseksi tai selvittämiseksi tietolähteenä käytetystä poliisihallinnon ulkopuolisesta henkilöstä sekä tietolähteen käytöstä ja valvonnasta (tietolähdetiedot). (15.7.2005/529)


Epäiltyjen tietojärjestelmään eli Epriin talletettuihin tietoihin kansalaisilla ei ole tarkastusoikeutta.
Tarkastusoikeuden rajoittaminen

Tarkastusoikeutta ei ole lainkaan:

1) epäiltyjen tietojärjestelmän tietoihin;

2) Europol-tietojärjestelmän tietoihin;

3) suojelupoliisin toiminnallisen tietojärjestelmän tietoihin;

4) kansallisen Schengen-tietojärjestelmän tietoihin Schengenin yleissopimuksen 109 artiklan 2 kappaleessa tarkoitetuissa tapauksissa;

5) muihin poliisin henkilörekistereihin sisältyviin henkilöä tai tekoa koskeviin luokitus-, tarkkailu-, tekotapa- tai tietolähdetietoihin. (15.7.2005/529)

Tietosuojavaltuutettu voi rekisteröidyn pyynnöstä tarkastaa 1 momentissa tarkoitettujen, rekisteröityä koskevien tietojen lainmukaisuuden.

Tarkastusoikeuden rajoituksista on lisäksi voimassa, mitä henkilötietolain 27 §:ssä säädetään.

Tässä kaikessa nyt ehkä kansalaiselle outona juttuna on, että rikosepäily ei edellytä rikosilmoituksen tekoa/kirjaamista, vaan henkilö voi olla epäilty rikoksesta ilman, että kukaan tekee tai ilman että poliisi oma-aloitteisesti kirjaa rikosilmoitusta. Erona on, että rikosepäilyt kirjataan lain mukaisesti Epriin, ja esitutkintakynnyksen ylittyessä rikosilmoitukset kirjataan PATJA:aan. Molemmat tietojärjestelmät kuuluvat siis tämän em. lain kuvaaman laajemman sateenvarjon eli poliisiasiain tietojärjestelmän alle.
 
Viimeksi muokattu:

Tetra

Respected Leader
BAN
Mikäs ihmeen tarve tetralla on nyt todistaa että poliisi on paha?
En minä tässä mitään yritä todistaa. Mietin vain, että onko sellainen ajattelu jossa maailma jaetaan hyviin ja pahoihin ja pidetään hyviksiä täysin virheettöminä eikä uskalleta heitä kritisoida kovinkaan järkevää ajattelua.

Ehkä tuollainen ajattelu kuitenkin helpottaa elämää? Muunmuassa Suomessahan ei ole korruptiota.
 

setämies

Kenraali
En minä tässä mitään yritä todistaa. Mietin vain, että onko sellainen ajattelu jossa maailma jaetaan hyviin ja pahoihin ja pidetään hyviksiä täysin virheettöminä eikä uskalleta heitä kritisoida kovinkaan järkevää ajattelua.

Ehkä tuollainen ajattelu kuitenkin helpottaa elämää? Muunmuassa Suomessahan ei ole korruptiota.
No hyvä. Sittenhän tässä ei ole mitään epäselvää. Korpis yrittää tuossa vieressä selventää tuota käytäntöä ja lainsäädäntöä, mutta puhutaan me vaan ihmismielestä. Se on niin paljon mukavampi keskustelunaihe. Jokaisella kun on oma päänsä, jonka sisään muiden on vähän vaikea kurkistaa. Antaa paljon enemmän tilaa mielikuvitukselle.
 

baikal

Supreme Leader
Eikös vasta joku lomalta paluutaan hieman myöhästyttänyt vanki vaatinut listaa virka-ihmisistä, jotka ovat klovanneet hänen tietojaan? Annettiinko tuo lista hänellle, ei taida tarina kertoa. Olisiko pitänyt?
 

Tetra

Respected Leader
BAN
Eikös vasta joku lomalta paluutaan hieman myöhästyttänyt vanki vaatinut listaa virka-ihmisistä, jotka ovat klovanneet hänen tietojaan? Annettiinko tuo lista hänellle, ei taida tarina kertoa. Olisiko pitänyt?
Miksipä ei?

Näitä poliisien urkintakeissejä on viime aikoina uutisoitu. Ei ihme, jos jotkut haluavat sitten tietää onko heidän tietoja urkittu - varsinkaan kun monen mielestä poliisin oma valvonta asian tiimoilta ei ole kovin vakuuttavaa. Osa poliiseista ei edes tiedä, että urkinta on rikollista touhua..
 

Korpisoturi

Korpraali
Miksipä ei?

Näitä poliisien urkintakeissejä on viime aikoina uutisoitu. Ei ihme, jos jotkut haluavat sitten tietää onko heidän tietoja urkittu - varsinkaan kun monen mielestä poliisin oma valvonta asian tiimoilta ei ole kovin vakuuttavaa. Osa poliiseista ei edes tiedä, että urkinta on rikollista touhua..
En millään muotoa hyväksy turhaa urkkimista, vaikka laillisen viranomaisvalvonnan nimeen vannonkin, mutta kysytään silti asiaa näin päin, että miten se sun tai jonkun turhan julkkiksen tai itsemurhan tehneen has been -urheilijan rikoshistoriatietojen katselu sitten haittaa sun tai kenenkään muunkaan elämää?
 

Tetra

Respected Leader
BAN
En millään muotoa hyväksy turhaa urkkimista, vaikka laillisen viranomaisvalvonnan nimeen vannonkin, mutta kysytään silti asiaa näin päin, että miten se sun tai jonkun turhan julkkiksen tai itsemurhan tehneen has been -urheilijan rikoshistoriatietojen katselu sitten haittaa sun tai kenenkään muunkaan elämää?
Siten että ne tiedot ei kuulu kenellekkään muille? Pahimmillaan noilla voi kiristää ihmistä. Tälläistä joku poliisi Turun suunnalla taisi pari vuotta sitten yrittää. Urkinta on rikollista toimintaa, josta on muutama poliisikin tuomion saanut. Tiedot on tarkoitettu virkatehtäviä varten. Ei muuhun. Pitäisi olla itsestään selvää?

Ei minua sinänsä haittaa jos joku poliisi on niin kiinnostunut että turhaan tietojani tsekkaa, mutta kyllä hän ne minulta voi kysyäkkin. Saattaisin jopa kertoa. Jos joku poliisi on minusta noin kiinnostunut niin kertoisi siitä minulle - voisin olla ihan otettu jos joku homoseksuaalinen kyttä noin kiinnostunut minusta on (mutta hänen harmikseen en itse ole homoseksuaali), ja jotain naispuolista konstua voisin hoidellakin. Tosin fyysisessä työssä olevat gimmat ei yleensä ole suosikkejani. Ei kuitenkaan tarvi ujostella!

Pikemminkin kysymys on se, että jos poliisi ei tietojani työhönsä tarvitse, niin miksi ne hänelle kuuluisi?
 

koponen

Kenraali
Rikostorjunnassa, vastatiedustelussa ja muussa ei-tapahtuneen rikoksen ennakoivassa työssä on väkisinkin vahva intressiristiriita mm. yksityisyyden suojan ja yhteisen edun välillä. Suomessa - julkisuudessa esiintyneiden tietojen mukaan - viranomaisten toimivaltuudet ja toiminta tuntuvat olevan hyvin perusteltuja ja maltillisia.

Oma näkemykseni nettifoorumeista (vast) on se, että niiden anonymiteetti sillä tavoin ymmärrettynä kuin Internetin alkukohinassa (eli nyt) idealistisimmin esitetään tulee jäämään historiaan. Tekniikan nopeahko kehitys ja lainsäädännön jälkijättöisyys vain aiheuttavat värähtelyä tovin verran. Muutamassa vuosikymmenessä digitaalinen elämä on muita elämänalueita vastaavalla tavalla yksityisen ja julkisen intressin yhdistävää.

Tietenkin tervemielinen nettikirjoittelija ymmärtää, että kaikki kirjoitettu (näennäisestä salaamisesta huolimatta) muistetaan ikuisesti ja jaetaan lopulta kaikille. Tekniikan siunauksia.
 

baikal

Supreme Leader
Monesti näihin mm. Myllylä-caseen voi liittyä edelleen selvitettäviä rikoksia jne. Olihan Myllylä sotkeutunut melkoiseen vyyhtiin, jota perataan vieläkin, eikä kaikki rumatkaan asiaan liittyvät jutut taida selvitäkään. Sama koskenee joitain muitakin kotimaan kuuluisia tapauksia.

Rikosten torjunta on käsittääkseni poliisin tehtävistä tärkeyslistan kärkeä. En lähtisi asettelemaan kovin suuria esteitä ja kiviä tässä kohtaa poliisin tielle. Eikös torjuttu rikos ole parempi yhteiskunnan kannalta kuin selvitetty rikos?
Rikostorjunnassa, vastatiedustelussa ja muussa ei-tapahtuneen rikoksen ennakoivassa työssä on väkisinkin vahva intressiristiriita mm. yksityisyyden suojan ja yhteisen edun välillä. Suomessa - julkisuudessa esiintyneiden tietojen mukaan - viranomaisten toimivaltuudet ja toiminta tuntuvat olevan hyvin perusteltuja ja maltillisia.

Oma näkemykseni nettifoorumeista (vast) on se, että niiden anonymiteetti sillä tavoin ymmärrettynä kuin Internetin alkukohinassa (eli nyt) idealistisimmin esitetään tulee jäämään historiaan. Tekniikan nopeahko kehitys ja lainsäädännön jälkijättöisyys vain aiheuttavat värähtelyä tovin verran. Muutamassa vuosikymmenessä digitaalinen elämä on muita elämänalueita vastaavalla tavalla yksityisen ja julkisen intressin yhdistävää.

Tietenkin tervemielinen nettikirjoittelija ymmärtää, että kaikki kirjoitettu (näennäisestä salaamisesta huolimatta) muistetaan ikuisesti ja jaetaan lopulta kaikille. Tekniikan siunauksia.

Allekirjoitan koko tekstin. Munakasta ei voi tehdä rikkomatta munia. Samoin otaksun, että elämme nyt tietynlaista internetin laajentamisvaihetta, johon kuuluu matalan kynnyksen osallistumisen edistäminen, jossain kohtaa tulee korjausliike ja otaksun edelleen, se on sitä, että nimi kehiin, kun vääntää sisältöä. Kenties tekniikan kehityttyä voidaan myös todentaa, että juuri baikal on baikal ja koponen on koponen, en tiedä. Toisaalta tekniikan kehittyminen voi antaa reikiä erilaisille nyt Tor-alustoina tunnetuille systeemeille entistä enemmänkin. Toisaalta viranomaisen torjuntavoimakin voi kasvaa jne. Viime kädessähän kaikki aukeaa niinkuin Merkelin simpukka, ei siitä liene epäilystäkään.
 

yrjö

Ylipäällikkö
^Ei ollut kyse poliisin hyödyistä. Ne ovat kiistattomat. On ihan perusteltua, että epäkohtia nostetaan esiin. Kyl mä ymmärrän, että tällasella kypäräkokoomuslaisten koti-uskonto-isänmaa-palstalla "poliisi on aina oikeassa". Kyllähän tällä palstalla jatkuvasti haukutaan poliitikkoja ja nostetaan politiikan epäkohtia esiin. Silti aika harva kyselee miksi poltiikan onnistumisista ei puhuta. Miksi ei puhuta montako nuorta ei ole syrjäytynyt, montaako ihmistä terveydenhuoltojärjestelmä on auttanut, monellako on duunia jne.

Vallan käyttöä kuuluu arvioida ja se ei saa olla mielivaltaa tai väärinkäyttöä. Ja sitähän puhtaasti mielenkiinnosta tapahtuva urkinta nimenomaan on. Jos se on teknisesti mahdollista on näköjään suorastaan geneettinen pakko, että niin myös tapahtuu. Ja näin tapahtuu. Se paljonko näitä keissejä on tullut julkisuuteen on tietenkin vain jäävuorenhuippu. Tulli kertoi muistaakseni yhtä selvitettyä salakuljetustapausta kohden tapahtuvan (muistaakseni) jotain esim. n. 9 tapausta jotka eivät jää kiinni. Näin todellista rikollisuutta kyetään valistuneesti arvailemaan. Tässä on ihan sama juttu, ilmi tulleet tapaukset ovat yleensä tämäntyyppisissä jutuissa vain pieni määrä. Siten on täysin perusteltua otaksua, että sanotaan nyt vaikkapa sama n. 90% ei jää kiinni tästä tai ei nouse otsikoihin. Toisin sanoen ilmiön voi olettaa täysin perustellusti olevan hyvin yleinen. En mä ketään suoraan voi syyttää kun mäkin olen vaan ihminen heikkouksineni. Tuskimpa olisin itse yhtään sen parempi, et en mä tätä sillä sano. Siksi on oltava erityisiä keinoja joilla puututaan näihin hyvin inhimillisiin taipumuksiin. Kukaan ei ole tässä tietääkseni ollut sitä mieltä, että poliisi on turha tai että se ei selvitä rikoksia. Jos teistä kaikilla olisi kotona tietokoneella sellainen rekisteri mistä löytyisi kaikkien ihmisten rötökset ja epäilyt sellaisista ja tietäisitte että jos katselette niitä niin kukaan ei saisi tietää siitä. Katselesitko onko tutuilla tai duunikavereilla rikostaustaa ihan huviksesi? Et ehkä juuri sinä, mutta aika moni katselisi. Niin utelias ihminen on. Miksi poliisi ei olisi? Vai eikö poliisi olekaan ihminen?

Monesti näihin mm. Myllylä-caseen voi liittyä edelleen selvitettäviä rikoksia jne. Olihan Myllylä sotkeutunut melkoiseen vyyhtiin, jota perataan vieläkin, eikä kaikki rumatkaan asiaan liittyvät jutut taida selvitäkään. Sama koskenee joitain muitakin kotimaan kuuluisia tapauksia.

Et voi olla tosissasi? Usko on kyllä aivan rajaton. Parahin baikal, fakta on, että valta-osa katseli Myllylä-keissin tietoja aivan huvikseen ja ihan silkkaa uteliaisuuttaan. Kuten saattavat katsella ihan yhtä hyvin vaikka ex-vaimon uuden miehen tietoja, naapurin tietoja tai kenen tahansa jossa voi olla mitä tahansa henkilökohtaisesti kiinnostavaa. Tai jos terveydenhuoltorkisteriin pääsisi, olishan se joillekin mielenkiintoista tietää kenellä on ollut sukupuolitauti tai muuta mehevää. Olishan se kiva tietää hiukan likaisia salaisuuksia... Tietääkseni henkilökohtaisen uteliasuuden tyydyttäminen ei ole virkatehtävä?
 

miheikki

Greatest Leader
Ruotsissa on seurattu poliisien nettifoorumia.
http://yle.fi/uutiset/ruotsin_polii...acebook-ryhman_raikeissa_kommenteissa/6900747
Ulkomaat 25.10.2013 klo 11:17 | päivitetty 25.10.2013 klo 11:34
Ruotsin poliisit tuulettivat tunteitaan salaisen Facebook-ryhmän räikeissä kommenteissa
Turhautumista ja uhoa tulvivat kommentit paljastuivat Expressen-lehdelle. Alkuvuonna 2012 perustussa suljetussa ryhmässä on mukana neljännes poliisikunnasta.

Poliisien mielipiteet sosiaalisessa mediassa aiheuttavat Ruotsissa hämmennystä ja tuohtumusta. Expressen-lehti kertoo suljetusta Facebook-ryhmästä, jossa viitisen tuhatta lainvalvojaa purkaa varsin värikkäästi tunteitaan poliittikkoja, toimittajia, juristeja ja muita sellaisia kohtaan, jotka ovat arvostelleet heidän toimintatapojaan.

Puolitoista vuotta sitten perustettuun ryhmään liittyi vähitellen neljäsosa Ruotsin poliisikunnasta. Mukaan pääsi vain jonkun muun poliisin suosituksesta.

Erityisen äreitä purkauksia sivulle ilmestyi Tukholman lähiömellakoiden yhteydessä. Yksi ryhmän jäsenistä ehdotti, että mellakoijat pakkosiirrettäisiin autioitumassa olevaan Pohjois-Ruotsiin. Toinen kirjoitti, että kivien heittelijöitä pitäisi ampua, ja kolmas huokasi: "Olisipa Siggeni ollut mukana". Sillä hän viittasi poliisien virka-aseeseen, Sig Saueriin.

Viikkoa ennen tätä kommenttia poliisi oli ampunut Husbyssa puukolla aseistautuneen miehen, mistä mellakat saivat alkunsa.

Kommenttiryöpyn poliisien sivulla aiheutti myös muun muassa viime toukokuinen arvostelu poliisien pyydettyä henkilöllisyystodistuksia ulkomaalaisilta vaikuttavilta ihmisiltä Tukholman metrossa.

Tuolloin sivulla kirjoitettiin muun muassa näin: "Pitäisikö muka tarkastaa ruotsalaisiakin ihan vain näön vuoksi?" ja "Tämä on silkkaa äärivasemmistolaisuutta."
 

baikal

Supreme Leader
^Ei ollut kyse poliisin hyödyistä. Ne ovat kiistattomat. On ihan perusteltua, että epäkohtia nostetaan esiin. Kyl mä ymmärrän, että tällasella kypäräkokoomuslaisten koti-uskonto-isänmaa-palstalla "poliisi on aina oikeassa". Kyllähän tällä palstalla jatkuvasti haukutaan poliitikkoja ja nostetaan politiikan epäkohtia esiin. Silti aika harva kyselee miksi poltiikan onnistumisista ei puhuta. Miksi ei puhuta montako nuorta ei ole syrjäytynyt, montaako ihmistä terveydenhuoltojärjestelmä on auttanut, monellako on duunia jne.

Vallan käyttöä kuuluu arvioida ja se ei saa olla mielivaltaa tai väärinkäyttöä. Ja sitähän puhtaasti mielenkiinnosta tapahtuva urkinta nimenomaan on. Jos se on teknisesti mahdollista on näköjään suorastaan geneettinen pakko, että niin myös tapahtuu. Ja näin tapahtuu. Se paljonko näitä keissejä on tullut julkisuuteen on tietenkin vain jäävuorenhuippu. Tulli kertoi muistaakseni yhtä selvitettyä salakuljetustapausta kohden tapahtuvan (muistaakseni) jotain esim. n. 9 tapausta jotka eivät jää kiinni. Näin todellista rikollisuutta kyetään valistuneesti arvailemaan. Tässä on ihan sama juttu, ilmi tulleet tapaukset ovat yleensä tämäntyyppisissä jutuissa vain pieni määrä. Siten on täysin perusteltua otaksua, että sanotaan nyt vaikkapa sama n. 90% ei jää kiinni tästä tai ei nouse otsikoihin. Toisin sanoen ilmiön voi olettaa täysin perustellusti olevan hyvin yleinen. En mä ketään suoraan voi syyttää kun mäkin olen vaan ihminen heikkouksineni. Tuskimpa olisin itse yhtään sen parempi, et en mä tätä sillä sano. Siksi on oltava erityisiä keinoja joilla puututaan näihin hyvin inhimillisiin taipumuksiin. Kukaan ei ole tässä tietääkseni ollut sitä mieltä, että poliisi on turha tai että se ei selvitä rikoksia. Jos teistä kaikilla olisi kotona tietokoneella sellainen rekisteri mistä löytyisi kaikkien ihmisten rötökset ja epäilyt sellaisista ja tietäisitte että jos katselette niitä niin kukaan ei saisi tietää siitä. Katselesitko onko tutuilla tai duunikavereilla rikostaustaa ihan huviksesi? Et ehkä juuri sinä, mutta aika moni katselisi. Niin utelias ihminen on. Miksi poliisi ei olisi? Vai eikö poliisi olekaan ihminen?Et voi olla tosissasi? Usko on kyllä aivan rajaton. Parahin baikal, fakta on, että valta-osa katseli Myllylä-keissin tietoja aivan huvikseen ja ihan silkkaa uteliaisuuttaan. Kuten saattavat katsella ihan yhtä hyvin vaikka ex-vaimon uuden miehen tietoja, naapurin tietoja tai kenen tahansa jossa voi olla mitä tahansa henkilökohtaisesti kiinnostavaa. Tai jos terveydenhuoltorkisteriin pääsisi, olishan se joillekin mielenkiintoista tietää kenellä on ollut sukupuolitauti tai muuta mehevää. Olishan se kiva tietää hiukan likaisia salaisuuksia... Tietääkseni henkilökohtaisen uteliasuuden tyydyttäminen ei ole virkatehtävä?

En tiedä, kai tässä on oltava joku omiin kokemuksiin perustuva asenne minulla sitten. Minua poliisi on aina kohdellut oikein. Ovat kirjoittaneet liikenteestä sakkoja ja yllättäen joka kerta ihan aiheesta. Vähintään yhtä monta kertaa olen päässyt suullisella huomautuksellakin. Valoton peräkärri ja puhelin korvalla nyt ei vaan ole tainnut olla mikään liikenneturvallisuutta rajusti kasvattava yhtälö ja siitä on läpsähdellyt. Koska olen tyhmä kansalainen, niin olen sittemmin pääsääntöisesti pitänyt peräkärrin valot kunnossa, puhelimen rintataskussa ja nopeuden sallituissa lukemissa. Vai olisiko pitänyt ryhtyä rähjäämään poliisin kanssa valistuneesti ja esim. kieltää, että puhelin ei ollut lähimaillakaan korvaa, muuten vain kaivoin kämmenellä nöyhtää korvakäytävästä. Kerran olin kuulusteltavana eräästä metsästystapahtumasta ja silloinkin homma hoitui aivan korrektisti ja mielestäni fiksusti ja ennenkaikkea asiat menivät oikein.

No ajatellaans. Tuo metsästystapahtuma oli varmasti sellainen, että poliisi katsoi minun rekisteritietojani ennen kuulustelua. Jos rekisterini olisi sytyttänyt kaikki sateenkaarenvärit hälytysvaloihin, niin kuinkahan pitkään asiaa olisi tutkittu? Veikkaan, että selvästi laajempi menettely olisi käyty läpi. Ja tässä tapauksessa todella turhaan. Tuli vain mieleen, että voiko jossain tapauksessa se vilkaisu rekisteriin palvella myös sitä asiakkaan etua?

Toimin vuosikausia palkattuna järjestysihmisenä, siinä tuli säännöllisesti kontakteja poliisiin, kun omat resurssit ja oikeudet sanoivat kihnunkihnun ja haastava henkilö tai - t käytiin oikein tinanappisten toimesta viemässä pahnoille. Kertaakaan ei niissä caseissa tullut tunnetta, että poliisi olisi toiminut lähtökohtaisesti väärin.

Omien kokemusteni ja näkemykseni pohjalta väittäisin, että poliisiin kohdistuu hieman skitsofreninen asenne yleisön puolelta: toisaalta itketään, että poliisi on paha ja surkea ja tekee väärin, ja sitten kuitenkin ollaan vailla tehokasta järjestyksenvalvontaa ja rikostorjuntaa. Toki poliisien on itsekin noudatettava lakia, mutta en ihan jokaiseen tyylivirheeseen lähtisi puuttumaan ja siitä älisemään.
 

miheikki

Greatest Leader
Yhen kerran ovat poliisit kohdelleet kehnosti. Parikymppisenä nuorena miehenä hain poliisikouluun, mutta en päässyt koulutukseen. Pari päivää Tampereella sai maalaispoika ihmetellä testattavana. muutama kuukausi kokeiden jälkeen terveys rommasi sen verran, että kyseiset ammattihaaveet sai jäädä. Sakkoja en ole vielä saanut ensimmäistäkään.
 

yrjö

Ylipäällikkö
En tajuu miten metsästämiseen liittyvä kuulustelu tai hyvät kokemukset järjestyksenvalvojana liittyvät mitenkään luvattomaan urkintaan. Mua ei kiinnosta metsästys paskaakaan, mut olen ihan varma, että poliisi suhtautuisi täysin asiallisesti esim. muhun jos mua jostain syytä kuultaisiin missä tahasna metsästämiseen liittyvässä. Sama poliisimies on voinut olla aamulla pelastamassa ihmishenkiä, lounasaikaan haastattelemassa sua 100% ammattitaitoisesti ja viiden minuutin päästä surffailee ajankuluksi ihmisten rekisteritietoja. Vaikka ei saisi. Noiden rekistertitietojen katselu ei mitenkään edellytä tai edes epäsuorasti viesti, että niiden katselija oikeasti olisi jotenkin epäpätevä työssään (paitsi ei saata hilitä uteliasuuttaan, kuten moni mies ei voi hillitä itseään naisten suhteen - nää on hyvin inhimillisiä juttuja). En mä edes halua, et joku kytännyt poliisi pitäisi heti erottaa, vaan enemmin niin et toi systeemi olisi sellainen et sieltä ei saa noin vaan ajankuluksi tietoja tai sit niin, et sitä valvoo joku muu. Siis aivan riippumaton taho eli se ei saa olla poliisi. Ei korppi korpin silmää noki. Jotenkin siis pitäisi varmistaa, ettei väärinkäytöksiä pääse tapahtumaan, tai ainakin ne minimoidaan. 100% varmuuteen tuskin päästään kun ihminen on mukana jotenkin. Jos niin ei tehdä on taas 100% varmaa että tietoja väärinkäytetään. Uutisten perusteella vaikuttaa siltä, että väärinkäyttäminen on aivan yleistä ja näin ihan perustellusti voi myös päätellä. Ihmiset vaan ovat uteliaita, (kuten tietyssä määrin kuuluukin olla) Se on hyvin yksinkertaista. Turhaan/uteliaisuuttaan ei saisi katsella. Koska siitä ei seuraa mitään se on "maan tapa".

Ei mullakaan poliisista mitään omakohtaista valitettavaa ole, kyl mä olen paljon enemmän pro-poliisi kuin anti-poliisi. Tää urkinta on osa (mahdollisesti kaventuvia) kansalaisoikeuksia ja yksilönvapauksia. Ne ovat poliisia ja ykisttäisen poliisin arkea paljon merkittävämpiä asioita.

Ei muakaan noin tosiasiallisesti haittaa jos joku NSA saa mun sormenjäljet uudesta Applen 5S-puhelimesta tai vaikka paikallinen reinikainen katselee mun tietoja näiden ammattipiirien näkökulmasta, eli sinänsä varsin tapahtumaköyhää elämää. Ei oo paljon kytättävää. Mut kyse onkin periaatteesta ja kansalaisten oikeuksista. Sehän menee niin et haluahan on aina saada lisää ja lisää valtaa, parempia rekisterejä joihin lisätään ihmisiä aina vaan vähäisemmistä syistä. Tietenkin hyvin aikein, mut jos kukaan ei missään vaiheessa sitä prosessia sanonut et "ei enää" niin mun mielestä on selvää, et ammattiurkkijoiden tiedonjanolla ei oikeasti ole mitään rajaa tai häpyä. Jos aikoo tehdä hommansa hyvin on sisäsyntyinen halu saada käyttöön parempia konsteja ja työkaluja. Sit on noiden yläpuolella olevien poliitikkojen homma sanoo, et "noita te ette vaan saa". Siinä mene lapsi pesuveden mukana. Vapaus ja ihmisoikeudet nyt vaan ovat selvitettyvä rikoksia tärkeämpiä arvoja. Tää on lopulta arvokeskustelua. Mä elän ennemmin esim. suomalaisessa yhteiskunnassa jossa rikosten selvitysprosentti on nykyinen, kuin yhteiskunnassa jossa selvitetään kaikki rikokset koska kansalaisia valvotaan tekniseti joka hetki kaikkialla. Ilman muuta on selvää, että se joka valvoo haluaa saada aina vain enemmän ja enemmän oikeuksia, erityisesti kun tekninen valmius on nyt todella hyvä ja homma ei jää siitä kiinni.
 

JOKO

Ylipäällikkö
BAN
Rikosten torjunta on käsittääkseni poliisin tehtävistä tärkeyslistan kärkeä. En lähtisi asettelemaan kovin suuria esteitä ja kiviä tässä kohtaa poliisin tielle. Eikös torjuttu rikos ole parempi yhteiskunnan kannalta kuin selvitetty rikos?


On rikoksia ja rikoksia. Viranomaisille ei pidä sallia liikaa valtuuksia, koska poliittisen organisaation huipulle tuppaa useimmiten nousemaan kaikkein moraalittomin aines. Ja se porukka nimittää poliisin johdon, sekä määrää tehtävät.


Magneettimedian juttu Kärkkäisen tuomiosta:

http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=1&id=9010


Siinä yksi naula lisää sananvapauden arkkuun. Ja tuohan ei ole ensimmäinen tuomio, joka tässä maassa on jaettu ajatusrikolliselle. Ruuvia vedetään jatkuvasti tiukemmalle. On asioita joista ei saa puhua. Puhujat vaiennetaan tavalla tai toisella. Viranomaisten harjoittama kansalaisten vakoilu ja rekistöröinti lupaavat tilanteen heikkenevän. EU:n ja monikulttuurin kritisoiminen saattaa jo muutaman vuoden päästä olla linnatuomion arvoinen rikos.

Viranomaisten harjoittama omien kansalaisten vakoilu + Salaiset rekisterit rikoksia tekemättömistä ihmisistä + Aseiden hankkimisen ja omistamisen vaikeuttaminen rehellisten kansalaisten osalta = ????

Tiettyä historian havinaa havaittavissa minun mielestäni.
 
Top