Sotilasvallankaappaus Suomessa?

Tähän kelpaa lyhyt vastaus jota yleensä vastustan.

Pöh!

Komppailen tässä @adam7 . Omat kommentit kursiivilla...

Ohessa otoksia perustuslaista https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731 jotka voivat liittyä näihin sopimuksiin mitkä ny Eduskunnan siunauksella on tehty...


53 §
Kansanäänestys ja kansalaisaloite (4.11.2011/1112)

Neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämisestä päätetään lailla, jossa on säädettävä äänestyksen ajankohdasta ja äänestäjille esitettävistä vaihtoehdoista.

=> kun perustuslaissa on säädetty "Neuvoa antava kansanäänestys", niin silloinkaan jos kysytään, ei kansan milipiteillä ole merkitystä.

Toki @hessukessu on oikeassa mielestäni tietyllä tapaa, jotta minustakin tässä ollaan soppareita tehty ja väännetty
sekä noudatettu tämän kummallisen mihinkään kirjoittamattoman "Kansallisen edun nimissä".

En oikein tiedä mitä tämä on Kansallinen etu on , mutta jos ranskalaisille viivoille laitettaisiin, niin mielestäni aika korkealla olisi = "Taloudellinen etu"...

Em. sitaatti mielestäni vain on herrasvallan ja muiden Nalle karjujen hyväveliverkoston ja kavereiden omien TALOUDELLISTEN etujen ajamista...

Kansanäänestyksissä noudatettavasta menettelystä säädetään lailla, joten edustahuoneen kaverit (=seuraavalle vaalikauden pyrkyrit eivät tällaista lakia tule ikinä tekemään: Niiltä menee työpaikka alta muutoin. Ihan siis riippumatta siitä mistä äänestys järjestettäisiin: Jos olisi vaikka lohikakiintiöt => länsi-Suomen politrukeilta menee paikka. Toinen esimerkki voisi olla äänestys Susien omaehtoisen lopettamisen sallimisesta. Viherpiiparot jäisivät Eduskuntaan, pohjois- ja itä-Suomen politrukeilta voisi mennä paikka...


Vähintään viidelläkymmenellätuhannella äänioikeutetulla Suomen kansalaisella on oikeus tehdä eduskunnalle aloite lain säätämiseksi sen mukaan kuin lailla säädetään. (4.11.2011/1112)


93 §
Toimivalta kansainvälisissä asioissa

Suomen ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Eduskunta hyväksyy kuitenkin kansainväliset velvoitteet ja niiden irtisanomisen sekä päättää kansainvälisten velvoitteiden voimaansaattamisesta siltä osin kuin tässä perustuslaissa säädetään. Sodasta ja rauhasta presidentti päättää eduskunnan suostumuksella.
94 §
Kansainvälisten velvoitteiden ja niiden irtisanomisen hyväksyminen
Eduskunta hyväksyy
sellaiset valtiosopimukset ja muut kansainväliset velvoitteet, jotka sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä tai ovat muutoin merkitykseltään huomattavia taikka vaativat perustuslain mukaan muusta syystä eduskunnan hyväksymisen
12 luku
Maanpuolustus

127 §
Maanpuolustusvelvollisuus

Jokainen Suomen kansalainen on velvollinen osallistumaan isänmaan puolustukseen tai avustamaan sitä sen mukaan kuin laissa säädetään.

Oikeudesta saada vakaumuksen perusteella vapautus osallistumisesta sotilaalliseen maanpuolustukseen säädetään lailla.

128 §
Puolustusvoimien ylipäällikkyys

Tasavallan presidentti on Suomen puolustusvoimien ylipäällikkö. Presidentti voi valtioneuvoston esityksestä poikkeusoloissa luovuttaa ylipäällikkyyden toiselle Suomen kansalaiselle. (4.11.2011/1112)

Presidentti nimittää upseerit.

129 §
Liikekannallepano

Tasavallan presidentti päättää valtioneuvoston esityksestä puolustusvoimien liikekannallepanosta. Jollei eduskunta ole tällöin kokoontuneena, se on heti kutsuttava koolle.

Missään ei oikeasti oteta kantaa nuihin @hessukessu esittämiin väitteisiin.

Ts. perustuslaki on niin ylimalkaisesti säädetty, jotta aina pitää kysyä tulkinta Eduskunnan Perustuslakivaliokunnalta,
tai -tuomioistuimelta.

Toistaiseksi tehtyjen sopimusten ja sitoumusten osalta Kansanedustaja veijarit on painanu 'Jaa', joten thats that?...


Kivahan tuo on, kun on oikein perustuslaki, mutta jos luette sen läpi => Mihin se velvoittaa päättäjiä?. Ei muuhun kun selvittämään tätä "Yleistä etua". Tästä oli puhetta jo aikaisemmin, joten ...
 
Suomessa olisi pitänyt tapahtua sotilasvallankaappaus jo
1) Suomen liityttyä perustuslain vastaisesti EU:hun.
2) Suomen liityttyä perustuslain vastaisesti EMUun.
3) Suomen liityttyä perustuslain vastaisesti NATO-sopimuksiin.
4) Suomen osallistuessa perustuslain vastaisesti NATO-harjoituksiin.

Sotilasvala on menettänyt merkityksensä ja viranomaiset ja poliitikot eivät edusta enää Suomen laillista hallintoa ja laillista yhteiskuntajärjestystä.

Minä vastaan pienellä vertailulla. Ei ole ensimmäinen kerta, kun huomaan kirjoituksissasi 100% paralleelin Itsenäisyyspuolueen teeseihin ja Verkkomedian Janus Putkosen teeseihin. Tiedät kyllä, että Janus, Johan, Jon & kumpp eivät ole ns. vilpittömiä separatisteja. Itsenäisyyspuolue näkee Euraasian ja Putinin pelastajana ja kerää irtopisteitä mainostamalla "itsenäisyyttä", vetoaa impivaaralaisiin mutta pohjimmainen tarkoitus on hajottaa EU:ta Putinin tahdon mukaisesti ja saada Suomi tiukasti duginilaiseen venäläisnationalistiseen valtapiiriin.

Tässä nämä bätmänit vauhdissa:

EU-jäsenyys toteutettiin maamme perustuslakia rikkoen. Markka vaihdettiin euroksi maamme perustuslakia rikkoen. EU:n perustuslaki, Lissabonin sopimus hyväksyttiin myös perustuslakimme vastaisesti. Itsenäisyyspuolue on tuonut esille EU-jäsenyyteen liittyviä laittomuuksia. IPU on
myös jo vuosia vaatinut eroamista EU:sta ja eurosta
. (Antti Pesonen, IPU:n puh. joht.)

http://anttipesonen.puheenvuoro.uus...laittomana-vaikka-se-kirjataan-perustuslakiin

Tänään saimme tietää, että Suomen nykyinen hallinto on rikkonut velvollisuutensa kaikkia Suomelle sotilasvalansa vannoneita kohtaan. Suomi on irtisanonut minunkin sotilasvalani kukistamalla isänmaamme laillisen sotilaallisen esivallan. (Janus Putkonen, Verkkomedia org.)

- - Suomen sotilaallisen toiminnan isännyys on luovutettu lännen valtaliiton asiamiesten toimesta 57-kohtaisen NATO-ohjelman sekä perustuslain vastaiseksi todetun isäntämaasopimus-asiakirjan kautta

http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=1&id=11617
 
Ts. perustuslaki on niin ylimalkaisesti säädetty, jotta aina pitää kysyä tulkinta Eduskunnan Perustuslakivaliokunnalta,
tai -tuomioistuimelta.
Tuomioistuimilla ei ole osaa eikä arpaa perustuslaina tulkinnassa, paitsi alempana mainitsemassani erikoistapauksessa.

Perustulaki säätää kattavasti laillisuusvalvonnasta
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajant...pika&search[pika]=perustuslakivaliokunta #L10

Perustulain tulkitsee ensisijaisesti eduskunnnan perustuslakivaliokunta, joka tässä tehtävässään toimii tuomarinvastuulla. Se tarkoittaa että perustudslakia tulkitessaan eivät tee poliittisia päätöksiä, vaan tulkitsevat perustuslakia lailliselta kannalta. Suomessa ei ole perustuslakituomioistuinta, vaikka sellaisen tarpeesta on aika-ajoin keskusteltu.

Valtioneuvoston toimien lainmukaisuuttaa valvoo valtion kruununjuruisti, oikeuskansleri, tehtävistä säädetään sekkä perustuslain 108§:ssä että erillislaissa
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000193#a193-2000

Valtioneuvoston ja tasavallan presidentin virkatointen laillisuuden valvonta
Jos oikeuskansleri valtioneuvoston tai tasavallan presidentin virkatointen lainmukaisuutta valvoessaan havaitsee, että valtioneuvoston, valtioneuvoston jäsenen tai tasavallan presidentin päätös tai toimenpide antaa aihetta huomautukseen, hänen tulee esittää huomautuksensa perusteluineen. Jos se jätetään ottamatta huomioon, oikeuskanslerin tulee merkityttää kannanottonsa valtioneuvoston pöytäkirjaan ja tarvittaessa ryhtyä muihin toimenpiteisiin.

Jos oikeuskansleri katsoo valtioneuvostossa käsiteltävässä asiassa jonkin oikeudellisen seikan antavan siihen aihetta, hän voi merkityttää kantansa valtioneuvoston pöytäkirjaan.

Oikeuskanslerin tehtävänä on valvoa, että valtioneuvoston pöytäkirjat laaditaan oikein.

Tuomioistuimen rooli tulee esiin Perustuslain 106 §:ssä.

106 §
Perustuslain etusija

Jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle.

Avainsana on "ilmeisessä", joka nostaa kynnyksen korkealle.
----------------------------
Ei perustuslaki ole mitenkään ylimalkaisesti säädetty. Jos ei terminologiaa tunne, voi se toki siltä tuntua. En minäkään tajua jonkun vieraan alan ammattisanastoa. Ja jos luulee, että kaiken voisi sanoa apukoulutasoisesti, niin erehtyy.
 
Kansainväliset velvoitteet jotka ovat perustuslain vastaisia, saatetaan voimaan ns rajoitetulla perustuslakimenettelyllä.

Tästä on säädetty

94 §
Kansainvälisten velvoitteiden ja niiden irtisanomisen hyväksyminen

Eduskunta hyväksyy sellaiset valtiosopimukset ja muut kansainväliset velvoitteet, jotka sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä tai ovat muutoin merkitykseltään huomattavia taikka vaativat perustuslain mukaan muusta syystä eduskunnan hyväksymisen. Eduskunnan hyväksyminen vaaditaan myös tällaisen velvoitteen irtisanomiseen.

Kansainvälisen velvoitteen tai sen irtisanomisen hyväksymisestä päätetään äänten enemmistöllä. Jos ehdotus velvoitteen hyväksymisestä koskee perustuslakia tai valtakunnan alueen muuttamista taikka Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävää toimivallan siirtoa Euroopan unionille, kansainväliselle järjestölle tai kansainväliselle toimielimelle, se on kuitenkin hyväksyttävä päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. (4.11.2011/1112)

Kansainvälinen velvoite ei saa vaarantaa valtiosäännön kansanvaltaisia perusteita.

Myös ennen nykyistä lakia aiempi laki on sisältänyt tällaisen menettelyn.

-------------'

Ja vielä tuosta väitetystä ylimalkaisuudesta: Perustuslaki ei ole tarkoitettu yksityiskohtaiseksi kokoelmaksi sääntöjä, vaan periaatelaiksi, jonka esittämien periaatteiden mukaan säädetään lait, jotka ovat yksityiskotaiset.
 
Suomessa olisi pitänyt tapahtua sotilasvallankaappaus jo
1) Suomen liityttyä perustuslain vastaisesti EU:hun.
2) Suomen liityttyä perustuslain vastaisesti EMUun.
3) Suomen liityttyä perustuslain vastaisesti NATO-sopimuksiin.
4) Suomen osallistuessa perustuslain vastaisesti NATO-harjoituksiin.

Sotilasvala on menettänyt merkityksensä ja viranomaiset ja poliitikot eivät edusta enää Suomen laillista hallintoa ja laillista yhteiskuntajärjestystä.

Mitään ei ole kuitenkaan tapahtunut. Sotilasvallankaappausta ei ole tullut. Joten tuskinpa sitä tämmöisestäkään tulee. Suomalaisille sotilaille ja suurimmalla osalla reserviläisistä tärkeämpää on, että telkusta tulee lätkää ja salkkareita, sekä kaupasta saa (tiettyyn rajoitettuun aikaan) laimeaa olutta ostaa, kuin se, mitä valtakunnan tasolla tapahtuu. Siksi nyt ollaankin suossa, josta ei helpolla pois päästä ja siksi esimerkiksi minä en katso olevani mitenkään velvoitettu puolustamaan tätä maata aseellisesti, mikäli tarve tulisi. Puolustakoot ne, jotka ovat nykyistä laittomuutta sallineet eivätkä halua nostaa sormeakaan sitä vastaan. EVVK.

Kuten olet huomannut olet melko pienen joukon kanssa näine mielipiteinesi. Demokratiaan taas kuuluu enemmistön valta. Toki asioista saa olla erimieltä ja tuoda epäkohtia esiin, vaikka ne eivät muiden mielestä olisikaan epäkohtia.
Sotilasvala taas ei sisällä mitään ehtoja jolla se voidaan purkaa, olet vannonut puolustavasi tätä maata, laillista valtiojärjestystä, sekä valtakunna laillista esivaltaa.
Valan rikkominen tekee sinusta valapatton.


Mitä taas tulee nykypäivän sotilasvallankaappaukseen, ne eivät kuulu länsimaiseen yhteiskuntajärjestykseen, vaan ovat banaanivaltioiden juttu. Me emme ole banaanivaltio.
 
Tuomioistuimilla ei ole osaa eikä arpaa perustuslaina tulkinnassa, paitsi alempana mainitsemassani erikoistapauksessa.

Perustulaki säätää kattavasti laillisuusvalvonnasta
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731?search[type]=pika&search[pika]=perustuslakivaliokunta #L10

Perustulain tulkitsee ensisijaisesti eduskunnnan perustuslakivaliokunta, joka tässä tehtävässään toimii tuomarinvastuulla. Se tarkoittaa että perustudslakia tulkitessaan eivät tee poliittisia päätöksiä, vaan tulkitsevat perustuslakia lailliselta kannalta. Suomessa ei ole perustuslakituomioistuinta, vaikka sellaisen tarpeesta on aika-ajoin keskusteltu.

Valtioneuvoston toimien lainmukaisuuttaa valvoo valtion kruununjuruisti, oikeuskansleri, tehtävistä säädetään sekkä perustuslain 108§:ssä että erillislaissa
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000193#a193-2000Tuomioistuimen rooli tulee esiin Perustuslain 106 §:ssä.Avainsana on "ilmeisessä", joka nostaa kynnyksen korkealle.
----------------------------
Ei perustuslaki ole mitenkään ylimalkaisesti säädetty. Jos ei terminologiaa tunne, voi se toki siltä tuntua. En minäkään tajua jonkun vieraan alan ammattisanastoa. Ja jos luulee, että kaiken voisi sanoa apukoulutasoisesti, niin erehtyy.

Tuotahan juuri toitotinkin: Perustuslakivaliokunta "tulkitsee", mikä on soveliasta tai ei. Toki ymmärrän, jotta PLVK edustaa poliittista ohjausta, mutta ootko oikeasti sitä mieltä, että tuo PL ei ole "väljästi rakennettu". Jos yrittäisi suoraan soveltaan sen pykäliä esim. Nato kansanäänestyksen tarpeesta, niin voi ei: Ei ole tarvetta lain mukaan. Sitten astuvat muut instanssit tulkitsemaan tätä lakia.

Kysynkin, miksi hitossa Perustuslakia pitää tulkita?...
 
Tuotahan juuri toitotinkin: Perustuslakivaliokunta "tulkitsee", mikä on soveliasta tai ei. Toki ymmärrän, jotta PLVK edustaa poliittista ohjausta, mutta ootko oikeasti sitä mieltä, että tuo PL ei ole "väljästi rakennettu". Jos yrittäisi suoraan soveltaan sen pykäliä esim. Nato kansanäänestyksen tarpeesta, niin voi ei: Ei ole tarvetta lain mukaan. Sitten astuvat muut instanssit tulkitsemaan tätä lakia.

Kysynkin, miksi hitossa Perustuslakia pitää tulkita?...
Perustuslakivaliokunta ei nimenomaan arvioi mitään soveliaisuuksia, vaan lainsäädännön perustuslainmukaisuutta, silloin kun epäselvyyttä syntyy. Pitää muistaa että suurin osa lainsäädännöstä on sellaista, ettei sen perustuslainmukaisuutta tarvitse pohtia.

Ei Nato:n osalta ole mitän erikoista perustuslain kannalta. Mikään lainsäädännöllinen muutos tai kansainvälinen velvoite ei vaadi kansanäännestystä. Nato-kansanäänestys on vain poliittinen kysymys. Perustuslaki sallii neuvoa-antavan kansanäännestyksen, kun siitä säädetään erillinen laki.

Perustuslakivaliokunta on rakenteellisesti ja säädösten kannalta muuta kuin "polittista ohjausta". Kuten kirjoitin siellä päätetään perustuslakitulkinnasta tuomarinvastuulla, ja tehdään juridista harkintaa.

Eri asia on, että tulkintaan liittyy aina henkilökohtaisia arvioita, jotka liittyvät henkilökohtaiseen poliittiseen näkemykseen, mutta tuomarinvastuulla tarkoittaa, että tarvittaessa voidaan asetta vastuuseen jos ei perusta kantaansa perustuslakiin.

Tulkitsemaan mitä lakia? Neuvoa-antava kansanäänestys Natosta on siis vain poliittisen puheen tasolla oleva mahdollisuus, niin kuan kun siitä ei ole säädetty erillislakia.
 
Minä vastaan pienellä vertailulla. Ei ole ensimmäinen kerta, kun huomaan kirjoituksissasi 100% paralleelin Itsenäisyyspuolueen teeseihin ja Verkkomedian Janus Putkosen teeseihin. Tiedät kyllä, että Janus, Johan, Jon & kumpp eivät ole ns. vilpittömiä separatisteja. Itsenäisyyspuolue näkee Euraasian ja Putinin pelastajana ja kerää irtopisteitä mainostamalla "itsenäisyyttä", vetoaa impivaaralaisiin mutta pohjimmainen tarkoitus on hajottaa EU:ta Putinin tahdon mukaisesti ja saada Suomi tiukasti duginilaiseen venäläisnationalistiseen valtapiiriin.

Tässä nämä bätmänit vauhdissa:

EU-jäsenyys toteutettiin maamme perustuslakia rikkoen. Markka vaihdettiin euroksi maamme perustuslakia rikkoen. EU:n perustuslaki, Lissabonin sopimus hyväksyttiin myös perustuslakimme vastaisesti. Itsenäisyyspuolue on tuonut esille EU-jäsenyyteen liittyviä laittomuuksia. IPU on
myös jo vuosia vaatinut eroamista EU:sta ja eurosta
. (Antti Pesonen, IPU:n puh. joht.)

http://anttipesonen.puheenvuoro.uus...laittomana-vaikka-se-kirjataan-perustuslakiin

Tänään saimme tietää, että Suomen nykyinen hallinto on rikkonut velvollisuutensa kaikkia Suomelle sotilasvalansa vannoneita kohtaan. Suomi on irtisanonut minunkin sotilasvalani kukistamalla isänmaamme laillisen sotilaallisen esivallan. (Janus Putkonen, Verkkomedia org.)

- - Suomen sotilaallisen toiminnan isännyys on luovutettu lännen valtaliiton asiamiesten toimesta 57-kohtaisen NATO-ohjelman sekä perustuslain vastaiseksi todetun isäntämaasopimus-asiakirjan kautta

http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=1&id=11617
IPU on 100% isänmaanvihollinen ja itänaapurin työrukkanen Suomen manipulointiin. Tosin kun katsoo toteutusta, niin on kyllä säälittävä työrukkanen...
 
Suomessa voidaan toteuttaa (sotilas)vallankaappaus hyvin yksinkertaisella laillisella menettelyllä. Presidentin asetus riittää. Tämän jälkeen normaali lainsäädäntömenettely siirtyy syrjään. Hallituksen enemmistö taas saadaan aikaan monellakin tempulla, useamman ministerin ollessa estyneenä heidän virkansa on jonkin toisen ministerin alaisuudessa...
 
Suomessa voidaan toteuttaa (sotilas)vallankaappaus hyvin yksinkertaisella laillisella menettelyllä. Presidentin asetus riittää. Tämän jälkeen normaali lainsäädäntömenettely siirtyy syrjään. Hallituksen enemmistö taas saadaan aikaan monellakin tempulla, useamman ministerin ollessa estyneenä heidän virkansa on jonkin toisen ministerin alaisuudessa...
Laitappa se laki, millä presidentin asetuksella tuo saadaan aikaan.

Ärsyyntyisin jolleivät nämä heitot olisi liian kevyitä.
 
Laitappa se laki, millä presidentin asetuksella tuo saadaan aikaan.
Ärsyyntyisin jolleivät nämä heitot olisi liian kevyitä.


Tuossa muutama poiminta niistä kohdista jotka tuohon 'heittooni' vaikuttavat. Hyvin pienellä porukalla voidaan viedä kovia asioita läpi laillisesti.

Puolustustilalaki
22.7.1991/1083
Tasavallan presidentin asetus puolustustilan voimaan saattamisesta (soveltamisasetus) annetaan määrätyksi, enintään kolmen kuukauden pituiseksi ajaksi. (25.2.2000/199)


Laki valtioneuvostosta
28.2.2003/175

Ministerin sijaisuus
Valtioneuvosto määrää pääministerin sijaiseksi sekä muun ministerin sijaiseksi toisen valtioneuvoston jäsenen sen varalta, ettei pääministeri tai muu ministeri voi tilapäisen esteen takia hoitaa tehtäviään. Pääministerin sijaisuudesta on muutoin voimassa, mitä siitä perustuslaissa säädetään.

Esittely tasavallan presidentille
Tasavallan presidentin päätettäväksi säädetty asia esitellään presidentille valtioneuvostossa. Esiteltäessä asioita presidentille valtioneuvostossa tulee vähintään viiden ministerin osallistua käsittelyyn. Presidentti johtaa puhetta asioita hänelle esiteltäessä.
 
Tuossa muutama poiminta niistä kohdista jotka tuohon 'heittooni' vaikuttavat. Hyvin pienellä porukalla voidaan viedä kovia asioita läpi laillisesti.

Tässä löytyy se ero. Venäjällä tehdään näitä "laki mahdollistaa", täällä toimitaan enemmin lain mukaan.

Puolustustilalaki
22.7.1991/1083
Tasavallan presidentin asetus puolustustilan voimaan saattamisesta (soveltamisasetus) annetaan määrätyksi, enintään kolmen kuukauden pituiseksi ajaksi. (25.2.2000/199)

Aivan, ja viikossa pitää saada eduskunnan hyväksyminen.

Tässä mennään taas foliohattupohdinnan ja valtion toiminnan podinnan välillä. Muista että Suomessa toimitaan zydeemien mukaan. Viimeinen polittinen salamurha oli 1923 ministeri Ritavuoren murha oikeistohullun Ernst Tandefeldtin toimesta.
Laki valtioneuvostosta
28.2.2003/175

Ministerin sijaisuus
Valtioneuvosto määrää pääministerin sijaiseksi sekä muun ministerin sijaiseksi toisen valtioneuvoston jäsenen sen varalta, ettei pääministeri tai muu ministeri voi tilapäisen esteen takia hoitaa tehtäviään. Pääministerin sijaisuudesta on muutoin voimassa, mitä siitä perustuslaissa säädetään.

Esittely tasavallan presidentille
Tasavallan presidentin päätettäväksi säädetty asia esitellään presidentille valtioneuvostossa. Esiteltäessä asioita presidentille valtioneuvostossa tulee vähintään viiden ministerin osallistua käsittelyyn. Presidentti johtaa puhetta asioita hänelle esiteltäessä.
Nyt rakennat Suomen poliittiseen kulttuuriin täysin kuulumattoman salaliiton. Ei vakuuta,
 
Tässä löytyy se ero. Venäjällä tehdään näitä "laki mahdollistaa", täällä toimitaan enemmin lain mukaan.Aivan, ja viikossa pitää saada eduskunnan hyväksyminen.

Tässä mennään taas foliohattupohdinnan ja valtion toiminnan podinnan välillä. Muista että Suomessa toimitaan zydeemien mukaan. Viimeinen polittinen salamurha oli 1923 ministeri Ritavuoren murha oikeistohullun Ernst Tandefeldtin toimesta.

Nyt rakennat Suomen poliittiseen kulttuuriin täysin kuulumattoman salaliiton. Ei vakuuta,
Mutta siis saisikos sinulta mutuilun lisäksi kiistämisen perusteita, etteikö olisi mahdollista. Niitä itse penäämiäsi linkkejä siis kehiin. Siitä mahdollisuudestahan tässä oli kyse. Kyse ei ole sinun moraalikäsitykseen sopivasta asiasta ja suomalaistenn naiivi usko mielestään kiveenhakattuihin sanattomiin ja sanallisiin sopimuksiin on joskus jotenkin hassua. Etenkin suomalaiset ryhtyy usein vihaisiksi kun tarjotaan oman mailmankuvan ulkopuolista näkemystä, joka kyseenalaistaa omaa huolellisesti rakennettua maailmankuvaa. Jos olet ikinä oikeuslaitoksen kanssa joutunut tekemisiin, niin ehkä olet huomannut että tehdään juuri niin kuin laki mahdollistaa jos on tarve.

Kokonaan eri asia on nykyisen reserviläisarmeijan kiinnostus tukea sotilasvallankaappausta, ellei se ole hyvin vahvasti kansan tahto jossain voimakkaasti muuttuneessa poliittisessa tilanteessa. Thaimaassa parhaillaan meneillään oleva sotilasvallankaappaus on mielestäni erittäin mielenkiintoinen ja erilainen, tutkimisen arvoinen.
 
Sana sotilasvallankaappaus kuullostaa dramaattiselta, kamalalta, Suomen oloissa. Mutta jos Suomen turvallisuustilanne ratkaisevasti muuttuu, painostus idästä on joka sektorilta massiivista, propagandaa, uhkauksia ja vaatimuksia tulee, tiedustelu voi todeta joukkojen lähtövalmiuden, Suomessa päättäjät ovat alistuvaisia, munattomia...silloin sana sotilasvallankaappaus Suomessa, muuttuu köydeksi hukkuvalle.
 
Heh, taitaa tuo sotilasvallankaappaus meillä vaatia useammankin foliorullan kääreeksi. Se, että meillä on "päteviä" ja "sopivia" henkilöitä poliitikkoina taitaa olla oma vikamme. Jos olemme näin hyvin uunotettavia niin kärsitään tyhmästä päästä sitten. Muistakaahan muuten äänestää! ;)

Foliot pois: pyssyvallankumousta enemmän kannattaa olla huolissaan pössyvallankumouksellisuudesta.
 
Suomessa olisi pitänyt tapahtua sotilasvallankaappaus jo
1) Suomen liityttyä perustuslain vastaisesti EU:hun.
2) Suomen liityttyä perustuslain vastaisesti EMUun.
3) Suomen liityttyä perustuslain vastaisesti NATO-sopimuksiin.
4) Suomen osallistuessa perustuslain vastaisesti NATO-harjoituksiin.

Eikö YYA ja UKK sitten kuulu tuohon listaan vai onko angstisi vain länsivastaista?

Sotilasvala on menettänyt merkityksensä ja viranomaiset ja poliitikot eivät edusta enää Suomen laillista hallintoa ja laillista yhteiskuntajärjestystä.

Iso osa suomalaisista on vannonut sotilasvalansa aikana, jolloin se tarkoitti YYA-sopimuksen velvoittamana taistelemaan kovassa paikassa puna-armeijan rinnalla. Eikö yksipuolinen irtaantuminen YYA-sopimuksesta ollut paljon suurempi loukkaus asevelvollisia kohtaan?

Lienee monelta pudonnut silloin pohja pois maanpuolustustahdolta.
 
Kovasti suosittelisin länsimaisen demokratian tiellä pysymistä. Demokratia ei aina ole täydellinen malli, mutta se on kokeilluista toimivin. Sitä paitsi olen huomannut, että kiihkeimmille eivät ole kelvanneet Katainen, Stubb eikä tule kelpaamaan Sipiläkään. Joku Pekka Siitoin varmaan olisi kelvannut.

EU ei täytä parlamentaarisen demokratian ehtoja että muutkin kun nazit voivat kokea olonsa vieraaksi kansojen vankilassa.
 
Suomessa olisi pitänyt tapahtua sotilasvallankaappaus jo
1) Suomen liityttyä perustuslain vastaisesti EU:hun.
2) Suomen liityttyä perustuslain vastaisesti EMUun.
3) Suomen liityttyä perustuslain vastaisesti NATO-sopimuksiin.
4) Suomen osallistuessa perustuslain vastaisesti NATO-harjoituksiin.

Sotilasvala on menettänyt merkityksensä ja viranomaiset ja poliitikot eivät edusta enää Suomen laillista hallintoa ja laillista yhteiskuntajärjestystä.

Mitään ei ole kuitenkaan tapahtunut. Sotilasvallankaappausta ei ole tullut. Joten tuskinpa sitä tämmöisestäkään tulee. Suomalaisille sotilaille ja suurimmalla osalla reserviläisistä tärkeämpää on, että telkusta tulee lätkää ja salkkareita, sekä kaupasta saa (tiettyyn rajoitettuun aikaan) laimeaa olutta ostaa, kuin se, mitä valtakunnan tasolla tapahtuu. Siksi nyt ollaankin suossa, josta ei helpolla pois päästä ja siksi esimerkiksi minä en katso olevani mitenkään velvoitettu puolustamaan tätä maata aseellisesti, mikäli tarve tulisi. Puolustakoot ne, jotka ovat nykyistä laittomuutta sallineet eivätkä halua nostaa sormeakaan sitä vastaan. EVVK.
Uskomatonta paskaa.
 
Back
Top