Suomi hybridivaikuttamisen kohteena

vlad

Ylipäällikkö
Lahjoittaja
Hiukan Bäckmanin viime aikaisesta "työskentelystä" maanpuolustus.net -blogissa allekirjoittaneen toimesta:

Johan Bäckman vauhdissa, mukana yhdistystoiminnasta some-vaikuttamiseen
TAMMIKUU 6, 2017


Johan Bäckman liitetään RISI:in eli Venäjän strategisen tutkimuksen instituuttiin. Bäckman itse on kiistänyt saavansa palkkaa RISI:ltä, väite, johon on syytä suhtautua suurella varauksella.

”Venäjän strategisen tutkimuksen instituutti RISI on Venäjän Presidentin määräyksestä perustettu organisaatio jonka päätehtävä on tuottaa analyyttisia raportteja kansainvälisestä tilanteesta sekä valittujen maiden sisäisestä tilanteesta. RISI:n tuotosten pääkuluttaja on Venäjän valtion viranomaiset sekä Presidentin kanslian henkilöstö.” (1)

RISI:n sivuilla on kuvattu Bäckmanin tehtävää seuraavasti:

” Tällä hetkellä Johan Bäckman ”edustaa strategisen tutkimuksen instituuttia Pohjois-Euroopassa, tarkemmin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa edistäen kansalaisjärjestöjen, tiede- ja kulttuuriorganisaatioiden sekä virastojen kahdenvälisten suhteiden kehittämistä vahvistaakseen yhteisymmärrystä ja yhteistyötä Venäjän ja Pohjois-Euroopan välillä.” (1)

Tehtävänkuva oli reilut pari vuotta sitten kyseinen. Toimintansa perusteella voidaan todeta, että työnkuvassa tuskin on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Bäckman toimii edelleen aktiivisena tiedottajana ja tiedonvälittäjänä lapsiasioissa. Hänet liitetään myös kansalaisjärjestöihin esim. Suomessa SAFKA:an (huom: ei pidä sekoittaa SAFKA RY:hyn) ja kansainvälisesti World Without Nazism organisaatioon, joka toimii lukuisissa maissa. Viron turvallisuuspoliisin Kapon raportin mukaan järjestön tarkoituksena on levittää venäläistä propagandaa esimerkiksi rinnastamalla holokaustin kieltäminen ja Venäjän virallisen näkemyksen toisesta maailmansodasta kritisoiminen. Johan Bäckmanin SAFKA on osa World Without Nazismia. World Witout Nazism perustaja ja presidentti Boris Spiegel on myös World Congress of Russian Jewry (WCRJ) johtaja, joka The Jewish Chronicle’n mukaan ”works on behalf of the Kremlin”.

Tämän lyhyen alustuksen tarkoituksena on kertoa ja kuvata millaisissa organisaatoissa Johan Bäckman on mukana. Alustuksessa mainitusta Boris Spiegelistä Johan Bäckman on sanonut seuraavaa: ”Spiegel on henkilökohtaisesti minulle erittäin tärkeä yhteistyökumppani ja tapaamme säännöllisesti.” Iltalehden Spiegel on Bäckmanin sponsori. (2) Uutinen on useamman vuoden takaa, joten on vaikea sanoa millainen ”sponsorisuhde” Spiegelillä on Bäckmaniin tällä hetkellä. Nyt se voi yksinkertaisimmillaan olla Bäckmanin sanonen mukainen ” ei tästä mitään palkkioita makseta, joitain kokouksia tai matkoja kyllä”. (2)

Mutta miksi nostan Johan Bäckmanin jälleen esille? Merkittävimpänä syynä pidän eilen Helsingin Sanomissa julkaistua Laura Halmisen kirjoittamaa Politiikka-osaston uutista ”Hybridiuhkiin keskittyvä EU:n keskus Helsingissä sai riesakseen yhdistyksen, jonka taustalla on Johan Bäckman – ”Sekoittumisen vaara on ilmeinen’”. (3) Kyseessä on kuitenkin vain yksi tekijä lukuisten tekijöiden joukossa sille miksi Bäckmanin nimi on jälleen kerran syytä nostaa esille. Muihin syihin palaan tuonnempana.

Suomeen suunniteltu Hybridiuhkiin keskittyvä EU:n keskus on ollut jonkin aikaa valmisteilla. Johan Bäckman on nostanut keskuksen esille aiemminkin, keskuksen saamaa käsittelyä ei voida pitää positiivisena tai kannustavana. Myös MV-lehti on kiinnittänyt huomiota Hybridiuhkiin keskittyvään EU:n keskukseen uutisessaan marraskuun 21. 2016.

Vast’ ikää perustettu yhdistys, jonka taustalla Johan Bäckman on, yritettiin ensinnä rekisteröidä Patentti ja rekisterihallitukseen nimellä Eurooppalainen hybridiosaamiskeskus ry. Patentti- ja rekisterihallituksessa reagoitiin perusteilla olevan yhdistyksen nimeen, pyytämällä valtioneuvoston kansialta lausuntoa perusteilla olevan yhdistyksen nimestä. Joulukuun lopulle (22.12.2016) päivätyn lausunnon perusteella, valtioneuvoston kanslia piti yhdistysrekisteriin pyrkivän yhdistyksen nimeä liian yhdenmukaisena EU:n hybridiuhkien osaamiskeskuksen kanssa. Sittemmin asiakas on rekisteröity nimellä Euroopan riippumaton hybridiuhkien tutkimuskeskus yhdistys ry. On tietenkin täysin mielipideasia onko uusi – hyväksytty – nimi riittävän erilainen verrattuna EU:n hybridiuhkien osaamiskeskukseen. Yhdistyslaissa todetaan:

”49 §

Perusilmoituksen käsittely ja yhdistyksen rekisteröiminen

Perusilmoituksesta patentti- ja rekisterihallitus tarkastaa, että:2) yhdistyksen nimi selvästi erottuu rekisterissä ennestään olevien yhdistysten nimistä eikä ole harhaanjohtava;..” (4)

Maallikkona en ryhdy tekemään tämän pidemmälle meneviä arvioita samankaltaisuudesta. On myös vaikea päätellä, onko maallikolla erehtymisen vaaraa yhdistysten välillä. Hyvin paljon riippuu yhdistyksen harjoittamasta viestinnästä kokonaisuus huomioiden mukaan lukien sosiaalisessa mediassa tapahtuva viestintä. Toisaalta tämän kaltaisenakin Suomeen perustettuna nimi voi olla riittävän harhauttava, etenkin jos nimi käännetään vieraille kielille painottaen toiminnassa ”riippumattomuutta” ja ”tutkimuskeskusta”. Samalla on myös huomioitava se, että tällainen keskus tarjoaa jälleen yhden väylän taustalla oleville tahoille jakaa omaa aineistoaan, ”tutkimuskeskuksena” se tarjoaa etenkin venäläismedialla ja niihin nivoutuville länsimaisille medioille lähteen, jonka asiantuntijuuteen viitata aiheen käsittelyssä. Yhdistyksen rekisteröityminen sotilaallisesti liittoumattomaan Pohjoismaahan, voi myös herättää luottamusta osassa potentiaalista asiakaskuntaa.

Yhdistyksen perustaminen on Suomen perustuslain takaama kansalaisoikeus. Suomessa EU:n hybridiuhkien osaamiskeskuksen perustamisesta vastaa valtioneuvoston kanslia, hankkeen projektipäällikkönä työskentelee Matti Saarelainen. Hänen mukaan tiedossa ei ole, että Suomessa olisi käytetty tätä yhdistyksen perustamisen vapautta aiemmin vastaavalla tavalla – harhaanjohtamiseen. Maailmalta löytyy lukuisia yhdistyksiä ja organisaatioita, joista osan tavoitteena on edistää Venäjälle edullisia päämääriä. Re:Baltican tutkimusten mukaan Baltian maissa on kaikkiaan 40 erilaista organisaatiota, jotka saavat tukea Venäjältä. Viron ja Latvian nimetyt järjestöt saivat kaikkiaan 1,5 miljoonaa euroa viimeisen kolmen vuoden aikana. Liettuassa toimivien organisaatioiden ei tarvitse julkaista taloudellisia tietoja. Venäjän hallinnon rahoja ohjautuu täten myös Viron Bäckmaniksi kutsutulle Andrei Zarenkoville, joka johtaa kahta eri organisaatiota Estonia Without Nazism (Natsivaba Eesti) sekä the Integration Media Group (Integratsioonimeedia Grupp).

Yhdistyksen perustaminen on kuitenkin vain yksi vaikuttamiskanava ja väylä, jossa Bäckman on osallisena ja joka kohdistuu erityisesti Suomeen. Voidaan sanoa, että seuraavien Suomeen kohdistuvien toimintojen taustalta löytyy Bäckmanin kädenjälki. Merkittävänä on Venäjällä RISI:ssä toimiminen ja aktiivinen viestintä venäläisessä mediassa. Kuten Echo Moskvan haastattelussa todettiin, lapsikaappauskysymyksissä Venäjällä lähes aina lähteenä on Johan Bäckman. (5) Voidaan siis todeta, että näiltä osin lapsikaappauskysymykset ovat hyvin lähellä Bäckmanin sydäntä.

Bäckman toimii myös usein mielipideautomaattina venäläismedialle – häntä on toisinaan nimitetty politologiksi. Viimeisimpien vuosien aikana mukaan on tullut entistä enemmän ulkomaille kohdistuva viestintä ja esiintyminen – tämä linkittyy hyvin selvästi Venäjän suorittamaan Krimin miehitykseen ja Itä-Ukrainan sotaan. Se on kiihdyttänyt entisestään Venäjän propagandaa, sen myötä myös Bäckmanin rooli on kasvanut – tai vähintäänkin hän on enemmän esillä mediassa. Tähän samaan kuvioon on yhdistettävissä Suomeen kohdistuvan vaikuttamisen ja informaation lisääntyminen. Elementtejä on lukuisia – keinovalikoima laajenee kaiken aikaa, omien havaintojeni mukaan sillä pyritään myös vaikuttamaan erilaisiin ihmisryhmiin äärioikealta (Vastarintaliike) vasemmistolaisiin ynnä perinteisiin kommunisteihin, joista osaa näyttää viehättävän paljonkin Itä-Ukrainan Donbassiin perustetut ”kansantasavallat”. Tässä yhteydessä on likimain mahdotonta nostaa esille jokaista ryhmittymää, liikettä ja joukkiota, joiden kanssa Bäckman tekee yhteistyötä ja kuten totesin, skaala on todella laaja ja keinovalikoimaan on tullut mukaan huolestuttaviakin elementtejä, joiden toiminnan kautta disinformaatio voi levitä hyvinkin laajalle tai jotka vaihtoehtoisesti voivat toiminnallaan vaikuttaa yhteiskuntarauhaan paikallisella tasolla (esim. Suomi Ensin! -liike ja Vastarintaliike).

Olen aikaisemmin viitannut myös puolueprojekteihin, joihin Bäckman voidaan muodossa tai toisessa liittää. Suomi Ensin! -liikkeen pienimuotoinen puolueprojekti on tällainen, samalla tapaa Reformi koalitio, jossa on mukana Ilja Janitskin ja James Hirvisaari, on syytä huomioida tässä yhteydessä. Tällaisia puolueprojekteja on noussut esille kautta Euroopan, niiden historia on kuitenkin pidempi, vastaavia puolueita ja kansalaisjärjestöjä perustettiin runsaasti Ukrainaan vuosituhannen alusta alkaen mutta etenkin Oranssin vallankumouksen jälkeen. Niillä oli selkeä tehtävä, joka kaikessa karuudessaan paljastui EuroMaidanin jälkimainingeissa etenkin Itä- ja Etelä-Ukrainassa sekä Krimillä. Paavo Väyrysen Kansalaispuoluetta voitaneen pitää hiukan sivistyneempänä lähestymistapana tässä teemassa, mutta yhtä lailla senkin taustalta paljastuu kytköksiä Johan Bäckmaniin ja useampaan putinistiin tahi henkilöön, joiden viestintä on täynnä ”Venäjä-narratiivia”.

Yllä mainittujen keinojen ohella Bäckman on ollut voimakkaasti osallisena sosiaalisessa mediassa kuin myös perinteisemmässä mediassa myös Suomessa. Loppukesästä paljon keskustelua herätti Love FM ja sen Venäjä uutiset, joiden jäljet näyttivät johtaneen itärajan taakse. Esitettiin vahvoja epäilyjä sen puolesta, että Venäjä uutisia toimitettiin jollain tapaa Suomen rajojen ulkopuolella, uutisäänenä esiintyi myös Donetskin ”kansantasavallan” riveissä työskentelevä Jaana Marika Kurtti. Järviradion taholta, joka teki yhteistyötä Love FM:n kanssa, ei vastattu tekemiini tiedusteluihin yhteistyön laajuudesta ja sen syvyydestä. Tampereen seudulla Järviradio tekee yhteistyötä Pispalan Radion kanssa, jonka taustalta löytyy henkilöitä, jotka on liitetty hyvin voimakkaasti myös Love FM:n radiokanavaan (ja Johan Bäckmaniin). Järviradio sai joulukuun puolella lyhytaikaisen radioluvan pääkaupunkiseudulle, tämän kansalaismediaksi kutsutun kanavan nimi tulee alkuvaiheissaan olemaan Monikulttuuri. (6) Vielä on liian aikaista sanoa, onko Johan Bäckmanilla roolia Monikulttuuri -kanavan toiminnassa.

Taannoisen Yle-gateksi kutsutun Ylen ja pääministeri Juha Sipilän ympärillä käydyn kiivaan keskustelun yhteydessä Johan Bäckman oli huomattavan aktiivinen viestinnässään sosiaalisessa mediassa (Facebook ja twitter). Bäckmanin viestintä piti sisällään re-twiittauksia uutisista ja vastaavaa viestintää höystettynä erilaisin kommentein, joista osa on arveluttavia. Mukana oli myös muita viestejä, joilla oli tarkoitus nakertaa etenkin Ylen uskottavuutta valtakunnallisena mediana. Huomioitavaa tässä someviestinnässä on kuitenkin sen määrä, puhutaan kymmenistä viesteistä muutamien päivien aikana. Lukemaan ei ole laskettu mahdollisia Bäckmanin viestejä aiheesta käydyissä keskusteluissa.


Kuvankaappaus Johan Bäckman/twitter

Näyttää myös siltä, että viimeisimpien päivien kuluessa Bäckman on huomioinut jälleen kerran Ilja Janitskinin ”sananvapaustaistelijana”, jota Suomi on kohdellut kaltoin. Tämäkin sopii monella tapaa hyvin kuvioon, ensinnä sen sopii hyvin Yle-gaten jälkikuohuntaan, jolloin pyritään osoittamaan se, että perinteinen media on menettänyt uskottavuutensa ja tässä kamppailussa on kohdeltu kaltoin ”sananvapauden” nimissä toiminutta Ilja Janitskinia. Janitskinin jalustalle nostamisella on selkeä tarkoitus. Samalla Janitskinin tarina leviää myös Suomen rajojen ulkopuolella, ainakin venäläisessä svpressa.ru -julkaisussa on kerrottu runsaasti väritettyä tarinaa Janitskinin sananvapauskamppailua. (7)
Kuvankaappaukset Johan Bäckman/twitter

On odotettavaa, että Suomen satavuotis-juhlavuoden kuluessa tulemme näkemään Suomeen kohdistuvaa aktiivista vaikutus- ja painostustoimintaa. Tässä kokonaisuudessa Johan Bäckmanilla on oma roolinsa. Itse näen hänen roolin olevan monella tapaa sekoittaja, hänen tehtävänsä on luoda hajaannusta, lisätä luottamuspulaa ja samalla pyrkiä vaikuttamaan yksittäisiin kansalaisiin sekä kokonaisiin ryhmiin. Työnantajansa RISI:n kautta hänen on tietenkin mahdollista kohdistaa Suomeen laajempia vaikuttamisoperaatioita ja pyrkiä esiintymisillään Venäjän mediassa painottamaan tiettyjä Suomea koskettavia erityisteemoja, tällainen lienee jatkossakin lapsikaappausasiat, jotka nousevat esille säännöllisin väliajoin ja joista viimeisimpään liittyi lapsen haltuun otto sekä diplomaattistatuksen (Venäjän suurlähetystön) hyödyntäminen operaatiossa. Oma asia tässä kuviossa oli sitten se, että mitä puheissa esiintyvät venäläiset ”muskelimiehet” tekivät tuolloin Etelä-Pohjanmaalla? Puheille ei ole saatu vahvistusta, mutta on väitetty Seinäjoella liikkuneen tuolloin lukuisia venäjää puhuvia bodattuja miehiä. Asetelma on tuttu, sen olen nähnyt ennenkin – ryhmässä liikkuvia toiminnanhakuisia nuoria miehiä – Ukraina EuroMaidanin aikana, jolloin Janukovitshin hallinto turvautui ”siviiliryhmien” apuun, sekä etenkin Itä-Ukraina ja Krim, jossa tunnuksettomien pienten vihreiden miesten rinnalla operoi erilaisia ryhmiä, joihin kuului myös GRU:n alaisia operatiivisia osastoja.

Yllä olen käynyt läpi erilaisia vaikuttamistoimia, joihin Johan Bäckman voidaan selkeällä tavalla linkittää. Tämän kokonaisuuden toinen puoli on sitten näiden toimenpiteiden tarkoitus, mikä niiden päämäärä on ja mihin niiden avulla pyritään. Olen aiemmissa kirjoituksissani viitannut erilaisiin päämääriin ja tarkoituksiin, päättelisin, että Bäckmanin kohdalla voidaan poimia seuraavat tekijät esille, hänen tarkoituksena on a) luoda epävarmuutta ja häivyttää toden ja valheen rajaa b) selkeä Suomeen kohdistuva disinformaation levittäminen c) puolue- ja kansalaisryhmien kautta nakertaa yhteiskunnan peruspilareita d) pyrkiä eri kanavien avulla heikentämään uskottavuutta ja luomaan vääriä mielikuvia, jollaisesta käy esimerkkinä Johan Bäckmanin heinäkuussa 2015 laatima kirjoitus, joka julkaistiin myös EU Reporterissa. (8)

Marko

1. http://suomi.fontanka.fi/articles/429/
2. http://www.iltalehti.fi/uutiset/2011080514162367_uu.shtml
3. http://www.hs.fi/politiikka/art-2000005034628.html?ref=rss
4. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503#a503-1989
5. http://echo.msk.ru/news/1842378-echo.html
6. https://www.mediamonitori.fi/index....jarviradio-tuo-paakaupunkiin-puheradiokanavan
7. http://svpressa.ru/world/article/162972/
8. http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/800281/Dosentti+Backmanin+kirjoitus+Immosesta+hammensi+
vlad
 

adam7

Ylipäällikkö
Ruotsalainen raporrtti (englanniksi) Venäjän vaikutusyrityksistä Ruotsissa. Feikkiuutisia, väärennettyjä dokumentteja ym.

Löytyy http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01402390.2016.1273830

Yhteenvero sisällöstä

Russia, as many contemporary states, takes public diplomacy seriously. Since the inception of its English language TV network Russia Today in 2005 (now ‘RT’), the Russian government has broadened its operations to include Sputnik news websites in several languages and social media activities. Moscow, however, has also been accused of engaging in covert influence activities – behaviour historically referred to as ‘active measures’ in the Soviet KGB lexicon on political warfare. In this paper, we provide empirical evidence on how Russia since 2014 has moved towards a preference for active measures towards Sweden, a small country in a geopolitically important European region. We analyse the blurring of boundaries between public diplomacy and active measures; document phenomena such as forgeries, disinformation, military threats and agents of influence and define Russian foreign policy strategy. In summary, we conclude that the overarching goal of Russian policy towards Sweden and the wider Baltic Sea is to preserve the geostrategic status quo, which is identified with a security order minimising NATO presence in the region.
Lukemisen arvoinen paperi. Paljon konkreettisia esimerkkejä.
 

aj77

Ylipäällikkö
Onkohan Venäjän hävittäjien siirto Karjalaan jotenkin peliliike Suomea vastaan. Siirto tuli sen jälkeen,kun ilmavoimamme oli minuutissa kyljessä ilmatilanloukkaajaa. Ehkä sattumaa. Nähdäänkö seuraavaksi tilanne jossa ilmatilanloukkaajan takana onkin pari häijyn näköistä Suhoita.
 

Sardaukar

Ylipäällikkö
Lahjoittaja
Onkohan Venäjän hävittäjien siirto Karjalaan jotenkin peliliike Suomea vastaan. Siirto tuli sen jälkeen,kun ilmavoimamme oli minuutissa kyljessä ilmatilanloukkaajaa. Ehkä sattumaa. Nähdäänkö seuraavaksi tilanne jossa ilmatilanloukkaajan takana onkin pari häijyn näköistä Suhoita.
Entäs sitten jos olisi?
 

AKE-ukki

Kenraali
Lahjoittaja
Onkohan Venäjän hävittäjien siirto Karjalaan jotenkin peliliike Suomea vastaan. Siirto tuli sen jälkeen,kun ilmavoimamme oli minuutissa kyljessä ilmatilanloukkaajaa. Ehkä sattumaa. Nähdäänkö seuraavaksi tilanne jossa ilmatilanloukkaajan takana onkin pari häijyn näköistä Suhoita.
Ehkäpä Ilmavoimien tutkat seurasivat Putler:in koneita kauempaakin ja niiden lentoreittiä seuraamalla pystyttiin reagoimaan ajoissa. Nyt on muutoksen ansiosta lentoreitti Putler:in koneilla on lyhyempi ja meillä taas lyheni reagointiaika. Heillä yllätysetu parani.
 
Viimeksi muokattu:

Talvela

Ylipäällikkö
Onkohan Venäjän hävittäjien siirto Karjalaan jotenkin peliliike Suomea vastaan. Siirto tuli sen jälkeen,kun ilmavoimamme oli minuutissa kyljessä ilmatilanloukkaajaa. Ehkä sattumaa. Nähdäänkö seuraavaksi tilanne jossa ilmatilanloukkaajan takana onkin pari häijyn näköistä Suhoita.
Siellä niitä on koko ajan ollut ja uusien koneiden sijoitus sinne on kunnianosoitus Suomen ilmavoimille.
 

aj77

Ylipäällikkö
Siinä sitten katsotaan kuka sohii maglitellä ketäkin. En tiedä onko Hornetit ennen menneet kylkeen valaisemaan. Ne mitä nähnyt ennen sitä tapausta ovat olleet sellaista lymyilyä ja hajurakoa. Venäjästä puhuttaessa aina joku juoni taustalla.
 

Sardaukar

Ylipäällikkö
Lahjoittaja
Siinä sitten katsotaan kuka sohii maglitellä ketäkin. En tiedä onko Hornetit ennen menneet kylkeen valaisemaan. Ne mitä nähnyt ennen sitä tapausta ovat olleet sellaista lymyilyä ja hajurakoa. Venäjästä puhuttaessa aina joku juoni taustalla.
Just joo.

Tunnistuslennoissa on kyllä kansainvälisesti hyväksytyt pelisäännöt.
 

aj77

Ylipäällikkö
Just joo.

Tunnistuslennoissa on kyllä kansainvälisesti hyväksytyt pelisäännöt.
No niin on. Venäjä etenkin on oikea mallimaa kansainvälisten pelisääntöjen noudattajana. Vaikkapa aseistettu kone, vähän mahan näyttöä ja uhkaavaa käytöstä. Katsotaan.
 

Talvela

Ylipäällikkö
Siinä sitten katsotaan kuka sohii maglitellä ketäkin. En tiedä onko Hornetit ennen menneet kylkeen valaisemaan. Ne mitä nähnyt ennen sitä tapausta ovat olleet sellaista lymyilyä ja hajurakoa. Venäjästä puhuttaessa aina joku juoni taustalla.

Ainoa "juoni" on kartoittaa ilmapuolustustamme ja reaktioaikoja.
 

Sardaukar

Ylipäällikkö
Lahjoittaja
Taas tätä "me ei voida mitään, ne on tuoneet superhävittäjät". :D Jos sulkijalihas on niin heikko, että Su-35 aiheuttaa valuntaa jo säärille asti, niin voi voi.

Ilmavoimat on ollut mukana kisassa huomattavasti pitempään kuin mitä useimmat meistä ovat olleet elossa ja hyvällä menestyksellä. Eivätköhän nuo osaa peliliikkeet jopa niitä "rumia Sukhoita" vastaan. :D

Lieneekö kyse samasta asiasta, että jotkut ihmiset nauttivat kauhuelokuvien katsomisesta, jossa voi avuttomana katsoa, kun erilaiset monsterit tappavat sormi suussa olevia "päähenkilöitä? Kai siitä joku saa jännitystä elämään.
 

Talvela

Ylipäällikkö
Taas tätä "me ei voida mitään, ne on tuoneet superhävittäjät". :D Jos sulkijalihas on niin heikko, että Su-35 aiheuttaa valuntaa jo säärille asti, niin voi voi.

Ilmavoimat on ollut mukana kisassa huomattavasti pitempään kuin mitä useimmat meistä ovat olleet elossa ja hyvällä menestyksellä. Eivätköhän nuo osaa peliliikkeet jopa niitä "rumia Sukhoita" vastaan. :D

Lieneekö kyse samasta asiasta, että jotkut ihmiset nauttivat kauhuelokuvien katsomisesta, jossa voi avuttomana katsoa, kun erilaiset monsterit tappavat sormi suussa olevia "päähenkilöitä? Kai siitä joku saa jännitystä elämään.
Itse läväytin tänne aikaan sellaiset pudotussuhde veikkaukset potentiaalisessa sodassa ilmavoimille että taisin saada hullun maineen kerrasta. :D
 

aj77

Ylipäällikkö
Ei hetkeäkään ole edes käynyt mielessä,että ilmavoimat jäisi jotenkin paitsioon siinä kisassa. Lähinnä pohdin uusien Venäläisten sijoitusten vaikutusta ja miten mahtaa näkyä. He kun ei pelaa samoilla säännöillä. Pari Usan sotalaivaa päässyt näkemään tunnistamista Venäläiseen malliin.
 

Sardaukar

Ylipäällikkö
Lahjoittaja
Itse läväytin tänne aikaan sellaiset pudotussuhde veikkaukset potentiaalisessa sodassa ilmavoimille että taisin saada hullun maineen kerrasta. :D
Suvussa on sanonta: "Hullu saa olla, mutta ei tyhmä." :D
 

BlackFox

Ylipäällikkö
Voitaisiin tehdä MP netin puolesta Trolli kamppania missä väki käy ilmiantamassa Twitterissä Trollitilejä.
Useita ilmiantoja kun tulee niin tilit suljetaan, nykyään voi melko hyvin määritellä "ilmianna" painikkeesta trollitilit
 

Sardaukar

Ylipäällikkö
Lahjoittaja